СВ. Иван рилски” – софия том 48 Свитък I: Геология и геофизикаДата05.06.2017
Размер68.69 Kb.
#22757


ГОДИШНИК

НА

МИННО-ГЕОЛОЖКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

СВ. ИВАН РИЛСКИ” – СОФИЯ


Том 48

Свитък I: Геология и геофизика
ANNUAL

OF THE

UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY

ST. IVAN RILSKI” – SOFIA


Volume 48

Part I: Geology and GeophysicsИздателска къща “Св. Иван Рилски”

Publishing House “St. Ivan Rilski”

София, 2005

Sofia, 2005

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
Доц. д-р Венцислав Иванов – Гл. редактор

Доц. д-р Страшимир Страшимиров – Зам. гл. редактор

Доц. д-р Руслан И. Костов – Председател на редакционен съвет

Доц. д-р Кръстю Дерменджиев – Председател на редакционен съвет

Доц. д-р Вяра Пожидаева – Председател на редакционен съвет

Доц. д-р Добрин Тодоров – Председател на редакционен съвет

Инж. Зоя Велева

Инж. Теодора ХристоваРЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

на Свитък I: Геология и геофизика
Доц. д-р Руслан И. Костов – Председател

Доц. д-р Любомир Геров

Доц. д-р Павел Пенчев

Доц. д-р Ради Радичев

Доц. д-р Страшимир Страшимиров


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
Раздел 1 – Геология, минералогия и полезни изкопаемиБакърджиев, С., К. Русков. Стохастична симулация при някой геостатистически модели на рудни находища 7

Банушев, Б., З. Цинцов. Характеристика на сулфидната минерализация в метабазити от района на с. Белица,

Централно Средногорие 11Ботушаров, Н. Перспективни нефтогазомайчини скали от западната-централна част на Южномизийската

периплатформена област 17Василева, М., С. Добрев, И. Вергилов, Б. Кольковски. Минераложки особености на Zn-Mn шпинел (хетеролит)

от Au-полиметалното находище Маджарово, Източни Родопи 23Вацев, М. Относно геоложките и геоморфоложките предпоставки за свлачищата от западната част на Местенския

грабен в Гоцеделчевския район (югозападна България) 29Георгиев, В., П. Милованов. Петрохимични особености на палеогенския късноекстензионен магматизъм в

Златоустовската депресия, Белоречкия и Кесибирския куполи (Източни Родопи) 35Герджиков, Я., Д. Методиев. Навлачната гектоника в Странджанската зона в светлината на нови данни от

Дервентските възвишения 41Димитров, Х., Г. Георгиев. Литофациален анализ на седиментните секвенции на Долнокамчийския басейн

(акваторна част) 47Дончева, М., В. Балинов, Е. Занева-Добранова. Литоложки предпоставки за търсене на природни резервоари

в терциерния разрез на югоизточна България 53Кортенски, Й., А. Здравков. Петрология на кафявите въглища от Пиринския басейн, България 59

Русков, K., C. Бакърджиев. Пространствени закономерности в разпределението на съдържанията на мед, злато

и сребро в Зидаровското рудно поле – участъци Юрта и Канарата 65Токмакчиева, М. Минераложки особености на злато от речните отложения в Панагюрско 71

Ajdanlijsky, G., J. Genchev, N. Bitunski. Fluvial cyclicity from the sediments of the Lozenetc Formation 77

Frunzescu, D. A sedimentological analysis of the sulphatic evaporitic lithofacies in the salt breccia in Valea Rea, Istriţa Hill

(Carpathians Foredeep) 81Kostov, R. I. Gemmological significance of the prehistoric Balkan “nephrite culture” (cases from Bulgaria) 91

Milovanov, P., V. Georgiev, P. Monchev. K-Ar dating of Paleogene late extensional magmatism in the Eastern Rhodopes 95

Popov, K. Lithostratigraphy of the Late Cretaceous rocks in the Panagyurishte ore region 101

Rebrişoreanu, M. Physical and mechanical parameters variation, in relation with depth and ENE-WSW orientation of

epiclastical sediments 115Rebrişoreanu, M. Rebuilding the paleo-climatical conditions in which the sedimentary filling of the Petrosani field was

formed and accumulated 119Sinnyovsky, D. S. Campanian nannofossil zones in the Mediterranean Upper Cretaceous in Sofia Balkan between Buhovo,

Jelyava and Eleshnitsa 123Sinnyovsky, D. S. Upper Tithonian - Berriasian calcareous nannofossil zonation of the turbidite deposits of Kostel

Formation near Berende village, Pernik District 129Stoykov, S., R. Moritz, D. Fontignie. Petrology, geochemistry Sr and Nd isotope characteristics and mineral chemistry

of the dykes in the Zlatitsa pass, Srednogorie magmatic zone 137Strashimirov, S., S. Dobrev, S. Stamenov, H. Dragiev. Silver-bearing minerals from the ore body “North” in Sedefche

epithermal Au-Ag deposit (Eastern Rhodopes) 143Tarawneh, K. New phosphorite deposits in Naqib Etaiq area (Southeastern Jordan) 149

Tzankova, N. Chemical characterization of garnet and P-T conditions of metamorphism of the Triassic rocks occurring

to the south of Oreshnik, South-East Bulgaria 155Valchev, B. Paleocene polymorphinids and glandulinids (Order Foraminifera) from the coastal part of East Stara Planina

(East Bulgaria) 161
Раздел 2 – Геофизика, хидрогеология, сондиране и добив на нефт и газ и геоекологияАнгелов, A. Ц., С. Н. Грудев. Биологично пречистване на води замърсени с манган 167

Геров, Л., Л. Георгиев, Р. Кулев. Изследване вискозитета на водонефтени емулсии от находища Тюленово и

Долни Луковит 173Димовски, С. Подход и изчислителна схема за определяне кондицията на гравиметричните и магнитните карти 179

Николов, Г., М. Бояджиев, И. Савов. Нови материали и технологии в газоснабдяването 185

Радичев, Р., С. Димовски. Коефициент на поляризуемост на основни видове скали от участък Цар Асен,

Панагюрски руден район 189Стоянов, Н. Т., Ч. П. Гюров. Математически модели за прогнозиране на замърсяването на подземните води в

района на Агробиохим, Стара Загора. Част 1. Модел на хидродинамичните условия за движение на

замърсителите в кватернер-неогенския водоносен хоризонт 195

Стоянов, Н. Т., Ч. П. Гюров. Математически модели за прогнозиране на замърсяването на подземните води в

района на Агробиохим, Стара Загора. Част 2. Миграционни модели за прогнозиране на замърсяването

на кватернер-неогенския водоносен хоризонт 201

Цветков, А. Геофизична характеристика на някои вулкански структури в централната част на Момчилградската

депресия 207Borisova, D., I. Iliev. Granite and revelant soils spectral reflectance and color features 213

Grudev, S., P. Georgiev, I. Spasova, M. Nicolova, A. Angelov, L. Diels. Cleanup of acid mine drainage by means of

a plot-scale passive system 217Kancheva, R., H. Nikolov, D. Borisova. Modeling and verification in vegetation spectral studies 221

Krezhova, D., S. Pristavova, T. Yanev. Spectral remote sensing of intrusive and volcanic igneous rocks 225

Nikolov, H., D. Borisova, M. Danov. Detection of open pit mines and dump areas based on land cover thermal mapping 231

Ulmanu, V., D. G. Zisopol, A. Dumitrescu, C. N. Trifan. Experimental reserch regarding the hot-rolled pipes behavior to

cyclic bending and internal pressure 235Ulmanu, V., D. G. Zisopol, A. Dumitrescu, C. N. Trifan. Research concerning the local loss of stability under external

pressure and tension of oil industry tubulars 241


Професор дгн Петко Попов навърши 70 години 245

Професор дгн Тодор Маринов навърши 70 години 246С O N T E N T SРart 1 – Geology, Mineralogy and Mineral DepositsBakurdjiev, S., K. Rouskov. Stochastic simulation at some geostatistical models in ore deposits 7

Banushev, B., Z. Tsintsov. Sulfide mineralization in metabasites near Belitza village, Central Srednogorie 11

Botusharov, N. Perspective source rocks in the western-central part of the South Moesian platform margin 17

Vassileva, M., I. Vergilov, S. Dobrev, B. Kolkovski. Mineralogical features of Zn-Mn spinel (hetaerolite) from the

Au-base-metal Madjarovo deposit, Eatern Rhodopes 23

Vatsev, M. About the geological and geomorphological premises for the landslides in the western part of the Mesta graben

in the Gotse Delchev region (South-western Bulgaria) 29Georgiev, V., P. Milovanov. Petrochemical features of the Paleogene late extensional magmatism in Zlatoustovo depression,

Byala Reka and Kesibir domes (Eastern Rhodopes) 35

Gerdjikov, I., D. Metodiev. Thrust tectonics in the Strandja zone: new data from the Dervent heights, SE Bulgaria 41

Dimitrov, H., G. Georgiev. Lithofacies analysis of the Kamchia basin (offshore zone) sedimentary sequences 47

Doncheva, M., V. Balinov, E. Zaneva-Dobranova. Lithological preconditions for prospecting of natural reservoirs in the

Tertiary section of Southeast Bulgaria 53Kortenski, J., А. Zdravkov. Petrology of the sub-bituminous coal from the Pirin basin, Bulgaria 59

Rouskov, K., S. Bakurdjiev. Spatial characteristics in distribution of the Cu, Au and Ag contents from the Zidarovo ore field –

Yurta and Kanarata sectors 65Тоkmakchieva, M. Mineralogical peculiarities of gold from the river deposits in the Panagyurishte region 71

Ajdanlijsky, G., J. Genchev, N. Bitunski. Fluvial cyclicity from the sediments of the Lozenetc Formation 77

Frunzescu, D. A sedimentological analysis of the sulphatic evaporitic lithofacies in the salt breccia in Valea Rea,

Istriţa Hill (Carpathians Foredeep) 81Kostov, R. I. Gemmological significance of the prehistoric Balkan “nephrite culture” (cases from Bulgaria) 91

Milovanov, P., V. Georgiev, P. Monchev. K-Ar dating of Paleogene late extensional magmatism in the Eastern Rhodopes 95

Popov, K. Lithostratigraphy of the Late Cretaceous rocks in the Panagyurishte ore region 101

Rebrişoreanu, M. Physical and mechanical parameters variation, in relation with depth and ENE-WSW orientation

of epiclastical sediments 115Rebrişoreanu, M. Rebuilding the paleo-climatical conditions in which the sedimentary filling of the Petrosani field was

formed and accumulated 119Sinnyovsky, D. S. Campanian nannofossil zones in the Mediterranean Upper Cretaceous in Sofia Balkan between Buhovo,

Jelyava and Eleshnitsa 123Sinnyovsky, D. S. Upper Tithonian - Berriasian calcareous nannofossil zonation of the turbidite deposits of Kostel

Formation near Berende village, Pernik District 129Stoykov, S., R. Moritz, D. Fontignie. Petrology, geochemistry Sr and Nd isotope characteristics and mineral chemistry

of the dykes in the Zlatitsa pass, Srednogorie magmatic zone 137Strashimirov, S., S. Dobrev, S. Stamenov, H. Dragiev. Silver-bearing minerals from the ore body “North” in Sedefche

epithermal Au-Ag deposit (Eastern Rhodopes) 143Tarawneh, K. New phosphorite deposits in Naqib Etaiq area (Southeastern Jordan) 149

Tzankova, N. Chemical characterization of garnet and P-T conditions of metamorphism of the Triassic rocks occurring to

the south of Oreshnik, South-East Bulgaria 155Valchev, B. Paleocene polymorphinids and glandulinids (Order Foraminifera) from the coastal part of East Stara Planina

(East Bulgaria) 161
Раrt 2 – Geophysics, Hydrogeology, Drilling and Oil and Gas Production and GeoecologyАngelov, A. T., S. N. Groudev. Bioremediation of waters polluted by manganese 167

Gerov, L., L. Georgiev, R. Kulev. Study of viscosity of water-oil emulsions from the Tyulenovo and Dolni Lukovit deposits 173

Dimovski, S. Algorithm and computer system for estimating data density of gravity and magnetic maps 179

Nikolov, G., M. Boyadjiev, I. Savov. New materials and technologies in the gas supplies 185

Radichev, R., S. Dimovski. Induced polarization properties of the main rock types in the Tsar Assen area – Panagyurishte

ore region 189Stoyanov, N. T., Ch. P. Gyurov. Mathematical models for prognosticating groundwater pollution in the region of

Agrobiochim, Stara Zagora. Part 1. Model of the hydrodynamic conditions for migration of pollutants in the

Neogene-Quaternary aquifer complex 195

Stoyanov, N. T., Ch. P. Gyurov. Mathematical models for prognosticating groundwater pollution in the region of

Agrobiochim, Stara Zagora. Part 2. Mass transport models for prognosticating groundwater pollution in the

Neogene-Quaternary aquifer complex 201

Tzvetkov, A. Geophysical characteristics of some volcanic structures in the central part of the Momchilgrad depression 207

Borisova, D., I. Iliev. Granite and revelant soils spectral reflectance and color features 213

Grudev, S., P. Georgiev, I. Spasova, M. Nicolova, A. Angelov, L. Diels. Cleanup of acid mine drainage by means

of a plot-scale passive system 217Kancheva, R., H. Nikolov, D. Borisova. Modeling and verification in vegetation spectral studies 221

Krezhova, D., S. Pristavova, T. Yanev. Spectral remote sensing of intrusive and volcanic igneous rocks 225

Nikolov, H., D. Borisova, M. Danov. Detection of open pit mines and dump areas based on land cover thermal mapping 231

Ulmanu, V., D. G. Zisopol, A. Dumitrescu, C. N. Trifan. Experimental research regarding the hot-rolled pipes behavior to

cyclic bending and internal pressure 235Ulmanu, V., D. G. Zisopol, A. Dumitrescu, C. N. Trifan. Research concerning the local loss of stability under external

pressure and tension of oil industry tubulars 241


Professor Dr.Sc. Petko Popov at the age of 70 245

Professor Dr.Sc. Todor Marinov at the age of 70 246

Каталог: annual -> public html -> 2005
public html -> Annual of the University of Mining and Geology "St. Ivan Rilski"
public html -> The mineralogical education in bulgaria as exposed in textbooks from the XIX and first half of the XX century
public html -> Годишник на
public html -> Годишник на
public html -> Том 44-45, свитък III, Механизация, електрификация и автоматизация на мините, София, 2002, стр. 71-72
public html -> СВ. Иван рилски” – софия том 49 Свитък I: Геология и геофизика
public html -> Технология на обработка на гранитни материали за единични дебелостенни изделия
public html -> Юлиян Димитров
public html -> Пластична зона на срязване и разломи на крехко разрушаване в югозападния склон на златишко-тетевенска планина
2005 -> Издателска къща “Св. Иван Рилски” Publishing House “St. Ivan Rilski”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница