"Св. Иван Рилски" ёc гр. Софиястраница1/3
Дата28.10.2018
Размер368.99 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3
Минно-Геоложки Университет

“Св. Иван Рилски” ЁC гр. София

Минно електро-механичен факултет

Катедра “Електрификация на минното производство”

инж.Тодор Ангелов Върбев

РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАХРАНВАЩО УСТРОЙСТВО ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ С МАГНИТЕН ШУНТ


АВТОРЕФЕРАТ

За получаване на образователна и научна степен “Доктор”

По професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика,

научна специалност “Електроснабдяване и електрообзавеждане (по отрасли)”

Научен ръководител:

проф. дтн Андрей Стефанов Козаров
София, 2014

Дисертационния труд е обсъден от разширен състав на катедрения съвет на катедра “Електрификация на минното производство” на 18.12.2014г. и е насочен за защита към Научно жури.

Рецензенти:

..........................................

...........................................

Защитата на дисертационния труд ще се състои на. 19.03.2015г. от 14 часа в зала 204 б на МИННО ЁC ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ “Св. Иван Рилски” за присъждане на образователна и научна степен “Доктор” пред Научно жури.

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на сектор “Следдипломна квалификация” на МГУ“Св. Иван Рилски”

Адрес: 1700 София, Студентски град

ул. „Проф. Боян Каменов”

МГУ „Св. Иван Рилски”

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

1. Актуалност на проблема.

Разширяването на приложението на безконтактното управление и защита е проблем с особено важно значение за минното електроснабдяване и елекрообзавеждане, свързан с безопасността и взривозащитата на електрическите апарати.

Една от посоките за решаване на този проблем е приложението на безконтактни електромагнитни апарати. Недостатъците им, свързани преди всичко с голямата им маса и габарити и със значителните загуби в тях, успешно се преодоляват чрез функционалното им интегриране. Типичен пример представляват захранващите устройства с ограничена мощност, напражение до 1000 V, които задължително трябва да притежават трансформатор редуциращ напрежението. Прилагайки така наречения магнитен шунт, може сравнително лесно да се решат някои съществени проблеми и да се повишат качествата на захранващото устройство, което да придобие възможност за регулиране и стабилизиране на напрежението, за защита от ненормални режими на тока, при което той се редуцира до минимална стойност, без да се прекъсва.

Разработването на нови идеи за приложение на магнитния шунт е принос за решаването на проблема с масово въвеждане на безконтактното управление и защита, като предпоставка за повишаване на надеждността на електрическите апарати и най ЁC вече облекчава съществено задачата за тяхната взривозащита.
Цели и задачи на работата

Целта на работата е да се разкрият допълнителни възможности на електромагнитните апарати с магнитен шунт и да се обоснове приложимостта им като основен елемент в захранващите устройства с ограничена мощност 102ч103 VA. За изпълнението на тази цел са предложени оригинални идеи за приложимост на магнитните шунтове със следните задачи:

за възможността за регулиране на тока и напрежението в процеса на включване и изключване на потребител;

разрабогване на безконтактна токова защита;

изследване на захарнващо устройство с автоматично стабилизиране на напрежението;

подобряване на ефективността на магнитния шунт;

Методи на изследване.

В дисертацията са съчетани теоретични и експериментални методи на изследване. Теоретичните анализи са целенасочени за получаване на основните зависимости на електрическите величини като функция на състоянието и действията на магнитния шунт. Базирани са на еквивалентни схеми, в които са отразени обосновани ограничения в условията.

Точността и коректността на теоретичните изследвания са потвърдени с експериментални методи приложени на разработени и изработени образци, с използване на конвенциална и специализирана измервателна техника с висок клас на точност.
Научна новост.

Предложените нови три оригинални приложения на магнитния шунт представляват научната новост в дисертацията. Теоретичните и експериментални изследвания защитават убедително тяхната приложимост.


Приложимост и полезност.

Предложените и реализираните с опитните образци идеи, може да бъдат приложени в еднофазни захранващи устройства за ниско напрежение.

Полезността им се изразява в безконтактното регулиране и/или стабилизиране на напрежението им, в безконтактната максималнотокова защита подходяща за вграждане във взривозащитени апарати.
Апробации.

Основни части от дисертационния труд са апробирани пред научни сесии с международно участие в МГУ „Св. Иван Рилсски” в периода 2004ч2012, а докладите са отпечатани в годишниците на МГУ „Св. Иван Рилски”, св. ІІІ, Механизация, електрификация и автоматизация в мините.


Публикации.

По дисертационния труд има общо четири публикации. Три от тях са в съавторство с научния ръководител и една е самостоятелна.


Обем и структура на дисертацията.
Дисертационният труд е структуиран в увод, пет глави, заключение, претенции за приноси, публикации на автора по дисертационния труд, използвана литература и приложение. Общият обем на дисертацията, без приложението е 120 страници.

1

ГЛАВА I - АПАРАТИ С МАГНИТНИ ШУНТОВЕ. ПОСТИЖЕНИЯ И ИДЕИ.


I.1. Общи сведения за магнитния шунт и неговото приложение

Магнитния шунт е част от магнитна верига с който може да се променя магнитния поток в нея, с цел регулиране на изходните параметри на дадено устройство.

Плавно регулиране на напрежението във вторичната намотка на трансформатор може да се постигне с изменение на коефициента на магнитната връзка между първичната и вторичната намотка на трансформатора. Един от начините за постигане на такова регулиране е използването на магнитен шунт. Изменението на магнитното съпротивление на шунта може да се постигне чрез: изменение на въздушната междина между шунта и магнитната верига или чрез подмагнитване на шунта чрез постоянен или променлив ток.

Магнитните шунтове намират широко приложение: за регулиране и стабилизиране на тока при електродъговите заваръчни апарати; в измервателната техника; в електрозадвижването; при измервателните и силови трансформатори; в трансформаторите за захранване на газоразрядни /неонови/ лампи; в автоматиката; за регулиране на напрежението на захранващи трансформатори; при конструиране на стабилизатори на напрежение

Ако трябва да се обобщи използването на магнитните шунтове може да се отбележи, че основно се прилагат за регулиране на тока и стабилизиране на напрежението.
I.2. Източници на ток и напрежение с магнитни шунтове

В източниците на ток с възможност за неговото регулиране и стабилизиране преимуществено се прилагат магнитни шунтове. Характерен пример са трансформаторите за електродъгово заваряване.

На еднофазни трансформатори с магнитен шунт с кондензатори в първичната страна са посветени изследвания през 90 - те години.

Регулирането на напрежението на трансформаторите може да бъде статично или динамично.Статичното регулиране на напрежението, чрез изводи на първичните или вторичните намотки, не винаги е достатъчно ефикасно, въпреки, че масово се прилага.

В зависимост от мястото на включване на захранващото устройство към електрическата мрежа, то се присъединява към нея с плюсови или минусови клеми, изведени на първичната намотка на трансформатора.

Друг начин за повишаването на напрежението на електрическите консуматори е използването на волтодобавъчен трансформатор, а съществуват и решения чрез включване на допълнителен източник на мощност.

За да може да бъде компенсирано отклонението на напрежението във времето е необходимо да бъдат използвани електромагнитни стабилизатори. Най-често се използват стабилизаторите на напрежение, при които входната величина е напрежението на захранващия източник, а изходната е напрежението подавано на електрическия консуматор. В зависимост от метода, който се използва за стабилизиране на изходната величина, стабилизаторите биват параметрични и компенсационни.

И при двата типа електромагнитни стабилизатори, обикновено, основен елемент е специален трансформатор с магнитен шунт. Чрез магнитния шунт се цели отклонение на част от основния магнитен поток, което довежда до промяна в изходното напрежение на стабилизатора. Отклонението на част от основния магнитен поток през магнитния шунт, се осъществява чрез промяна на неговата проводимост. Промяната на магнитната проводимост на магнитния шунт се осъществява с намаляване и увеличаване на въздушната междина д и по този начин се регулира напрежението µ §.

За стабилизиране на напрежението на електрическите консуматори се използват и параметрични стабилизатори, използващи дросели с наситена и ненаситена сърцевина (с въздушна междина на магнитопровода). Възможно вместо два дросела да се използва трансформатор с магнитен шунт. Принципна схема на такъв стабилизатор е показана на фиг. 1.5(а).

а) б)


Фиг. 1.5

Ролята на дросел с насищане изпълнява частта от магнитопровода, обхванат от намотката µ §, а ролята на ненаситен дросел се изпълнява от магнитния шунт, а добавъчното напрежение за подобряване на работата на стабилизатора ще се получава от намотката wg, намотана върху шунта.

Ферорезонансен стабилизатор може да бъде реализиран и с трансформатор с магнитен шунт, по схемата показана на фиг. 1.5(б).

Към трансформаторите с магнитен шунт можем да отнесем и изследванията насочени към специфичните проблеми на осветителната техника.

Разработени са серия от трансформатори за рекламни осветителни тела, за флуоресцентно осветление с напречен и надлъжен магнитен шунт. Изследвана е теоретично работата на трансформатори с магнитни шунтове, използвани за осветление с газоразрядни лампи.

Проучването ни показа, че в мините не са използвани електромагнитни апарати с магнитни шунтове за безконтактно регулиране на напрежението на ръчни електрически инструменти, за осветление и за по мощни /оперативни/ вериги с променливи напрежения, 220, 127, 42, 36, 24 V и 12 V.


I.3. Захранващи устройства с малка мощност и ниско напрежение използвани в мините

Съгласно действащите правилници за безопасност на труда в подземните рудници, за геологопроучвателните обекти и в откритите рудници, използването на променливо напрежение 127 V и повече /до 1200 V/ изисква задължително изолирани спрямо земя мрежи /IT/ с непрекъснат контрол на съпротивлението на изолацията и защитно изключване с релета от токови утечки.

В геологопроучвателните обекти са регламентирани и заземените /TN/ мрежи, ако има защита от утечки с дефектно - токови релета предпазващи от директен и индиректен допир.

За напрежение под 127 V АС не се изисква контрол на изолацията и защитно изключване.

Тази регламентация определя и структурата на произвежданите захранващи устройства ниско напрежение /НН/ за мините. Те съдържат понижаващ трансформатор с първично напрежение на мрежата /380, 660, 1000, 1140/V АС и вторично напрежение 220 V АС или/и 127 V АС; релета от токови утечки и защита на изходите с токови защити от предпазители или максималнотокови електромеханични релета. В захранващите устройства са вградени блокове за дистанционно включване на консуматорите, например пробивна техника.

Номиналната им мощност достига 5 kVA. Комутационните и защитни апарати са електромеханични .

Това обстоятелство, заедно с тежките експлоатационни условия и опасността от експлозия на метановъздушна смес при разработване на въглищни рудници, налагат специална конструкция на обвивката, в нормално руднично изпълнение /РН/ приложима в рудници без опасности от експлозия на газ и прах и взривозащитено изпълнение Ex, най често взринепроницаемо Exd , и често с искробезопасна верига Exсеi.


I.4. Токови защити в захранващите устройства за НН

Токовите защити в захранващите устройства НН се използват срещу къси съединения и претоварване. Спектърът на прилаганите защити в захранващите устройства използвани в мините е много широк и в известен смисъл тривиален: от предпазители и термобиметални релета с добре известни предимства и превишаващи недостатъци; максималнотокови електромеханични изключватели /релета/ с независима и зависима характеристика; електронни защити, най-често транзисторни или с управляеми диоди, и се достигне до точните и с практически неограничени възможности цифрови защити, синтезирани от полупроводникови елементи с висока степен на интеграция, включително микропроцесори и с големи възможности по отношение на защитни характеристики и бързодействие.

Трябва да се подчертае, че във всички изброени защити, крайният елемент, който осъществява изключването на устройството е електромеханичен. Много рядко в захранващите устройства, обект на анализа се осъществява безконтактното им изключване при претоварване или къси съединения.

В литературата няма данни за използване на токови защити в захранващите устройства с мощност до 5 kVA, прилагани в мините и в други отрасли, с нетрадиционни подходи, включително с магнитен шунт.

Обзорът на основните приложения на електромагнитните устройства с магнитен шунт и на използваните захранващи устройства с ограничена мощност и ниско напрежение в мините и други отрасли, позволяват да се обобщат следните изводи.

Изводи


1. Електромагнитните устройства с магнитен шунт са намерили относително най-голямо приложение в източниците на ток за заваръчни агрегати, в стабилизаторите на напрежение и в по-малка степен за стъпално регулиране на мрежовото напрежение, в специални трансформатори за газоразрядни осветители, в измервателната техника и др.

2. Няма данни за приложението на магнитен шунт за безконтактно регулиране на напрежението в процеса на пускане /включване/ на товара и за осъществяване на безконтактна защита от къси съединения и претоварване.

3. В захранващите устройства с мощност /до 5 kVA/ и ниско напрежение прилагани в мините за управление на ръчна пробивна техника и осветление не е предвидено безконтактно регулиране на напрежението, а използваните максималнотокови защити предизвикват изключване при къси съединения и претоварване най-често с електромеханично въздействие върху входния /захранващия/ прекъсвач или върху комутационните апарати на изходите на товара.

От направените изводи следват и


Цел и задачи на дисертацията.

Целта на разработената дисертация е да осигури предпоставки за създаване на захранващи устройства с малка мощност и ниско напрежение приложими за управление на пробивна техника с ограничена мощност и за осветление.

За изпълнение на тази цел са необходими нетрадиционни решения, осъществими при решаването на следните задачи:

- Теоретично изследване съчетано с експериментални изследвания за доказване на техническата възможност за реализация чрез магнитен шунт на безконтактно и плавно включване на пробивна техника и за поддържане на оптимално напрежение;

- Теоретично и експериментално доказателство на възможността за създаване на безконтактна защита от къси съединения и претоварване с магнитен шунт.

ГЛАВА II - УСТРОЙСТВО С МАГНИТЕН ШУНТ ЗА ПЛАВНО БЕЗКОНТАКТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОВАР. ПОСТИЖЕНИЯ И ИДЕИ.


Предлага се ново функционално приложение на на апаратите с магнитен шунт в еднофазно изпълнение ЁC безконтактно плавно пускане и увеличаване на електрически товар.

На базата на предложено принципно устройство е извършен теоретичен анализ на заместващата схема и са доказани основни зависимости, доказващи работоспособността и приложимостта на идеята.

Експериментални изследвания в лабораторни условия на опитен образец потвърждават очакваните качества на устройството.
II.1. Принципна схема на захранващото устройство

Принципната схема на предлаганото захранващо устройство е показана на фиг. 2.1.

Устройството се състои от понижаващ трансформатор, чрез който се захранват монофазни електрически консуматори, като се редуцира захранващото напрежението на входа µ § до напрежението на изхода µ § приложено към товара zm.

Конструкцията на трансформатора, реализирана и в опитния образец, предполага разделно разположение на двете намотки.

Първичната и вторична намотки на трансформатора са поставени на различни ядра.

µ §


Фиг. 2.1. Принципна схема на захранващото устройство

За постигане на плавно и безкомутационно включване и изключване на електрическия товар, към ядрото с навита първична намотка е поставен магнитен шунт. Чрез него се отклонява част от основния магнитен поток µ §. По този начин се получава плавно и безконтактно включване и изключване на електрическия товар.


II.2. Теоретични анализи на основни параметри

За да се изследва работата на магнитния шунт като безконтактен ключ е необходимо да се намери зависимостта на вторичното напрежение µ § във функция от разстоянието µ § между шунта и основния магнитопровод.

За провеждане на анализ с първо приближение се правят следните предположения: пренебрегват се магнитните потоци на разсейване през въздуха, с изключение на потока през шунта; приема се, че напречното сечение на всички потоци е едно и също, включително и на потока през въздушните междини с дължина µ § и е равно на сечението S на магнитопровода; магнитната проницаемост на стоманата µст се приема за постоянна; пренебрегват се активните съпротивления на намотките и загубата в стоманата.

На следващата фиг.2.2.е показана заместващата схема на захранващото устройство.

Фиг. 2.2. Заместваща схема

По тази схема прилагайки първия закон на Кирхоф може да се запише уравнението,

µ § (2.1)

а по втория закон на Кирхоф, като се използва метода на контурните токове се съставят уравненията:

µ § (2.2)

µ § (2.3)

Магнитодвижещите напрежения µ § и µ § могат да се заметят с формулите µ §µ § и µ §. Решавайки получената система от уравнения се получава уравнението:

µ § (2.14)

Полученото уравнение (2.14) дава зависимостта между вторичното напрежение µ §, косвено от разстоянието µ § между шунта и магнитопровода чрез µ § и товара µ §.

Изразявайки магнитните съпротивления с геометричните размери на магнитните вериги и магнитната проницаемост на материала и замествайки ги в (2.14), то получава вида:

µ § (2.15)

Последното уравнение дава зависимостта между вторичното напрежение µ §, разстоянието µ §, товара µ § и геометричните размери на магнитния шунт и захранващия трансформатор.


II.3.Теоретично изследване зависимостта на вторичното напрежение от разстоянието µ §, между шунта и магнитопровода.

От получената зависимост (2.15) се потвърждава, че съществува принципна възможност да се намали напрежението на товара значително, при допиране на шунта до бедрото на трансформатора, с първичната намотка на трансформатора.

За разработения образец с посочените технически параметри, използвайки формула (2.15), може да се построи теоретичната крива показваща изменение на вторичното напрежение µ §, във функция от разстоянието µ §, и товара µ §, µ §. Изчисленията по (2.15) за изработения образец при вторичен товар изменящ се в границите от Rт=Ѓ‡ до Rт=0,1 ї, включващ и номинален Rт=Rн= 5,3 Щ за различни стойности на х Є [0-16] mm; са дадени на таблици 2.1 до 2.6.

Табл. 2.1

Rт = Ѓ‡ (празен ход)x,mm 16652,421,410,50,20,10U2,V45,9545,7545,6945,345,1644,844,3342,8339,437,1923,03 Табл. 2.2

Rт = Rн = 5,3µ §х,mm16652,421,410,50,20,10U2,V44,6242,4341,7738,0136,7533,8430,7723,5514,639,863,36 Табл. 2.3

RT=2,00 µ §x,mm166 52,421,410,50,20,10U2V42,7838,2637,0230,6228,7324,7321,114,057,534,721,47 Табл. 2.4

RT=0,75 µ §x, mm16652,421,410,50,20,10U2,V37,9929,4527,4919,2317,2613,6910,786,313,041,830,54 Табл. 2.5

RT=0,24 µ §x,mm16652,421,410,50,20,10U2,V27,7816,7614,888,657,465,534,132,241,030,600,18 Табл. 2.6

RT=0,1 µ §x,mm16652,421,410,50,20,10U2,V17,888,887,664,053,442,481,820,960,430,250,17По данните от тези таблици са построени графики, показани на фиг. 2.4.

Изчислените стойности на вторичното напрежение µ § показват, че изработения образец потвърждава идеята за ограничаване на изходящото напрежение при намаляване на товара до малки ЁC безопасни стойности.

Фиг. 2.4.Изменение на вторичното напрежение U2 в зависимост от разстоянието х, при различен товар z2


II.4. Експериментални изследвания

На разработеният образец са направени лабораторни измервания, за определяне на изменението на вторичното напрежение µ § в зависимост от разстоянието µ §, при празен ход и при номинален товар µ §5,3 §Щ. Схемата на опитната постановка е показана на фигура.2.5. Измерват се тока и напрежението на първичната намотка µ § и на вторичната намотка µ §, като товара се имитира с реостатно включен резистор, означен с µ §.

Първичното напрежение U1= 400 V µ § 1 %, максималната входна мощност е 475 µ § 0,5 % VA при номинален товар.

Фиг.2.5


Измерванията са направени при различни разстояние на шунта x=16; 6; 2,4; 1; 0,2 и 0,1 mm. Получените резултати са дадени в таблици 2,7 и 2,8.

Измервания при µ §/празен ход/ Табл. 2.7

x, mm1662,410,20,1U1, V396396396396396396I1=I0, A0,460,440,40,380,310,25U2, V47464544,542,540Измервания при z2 = zн = 5,3Щ Табл. 2.8

x, mm1662,410,20,1U1, V396396396396396396I1, A1,1951,181,1210,80,58U2, V43,542,54031,5186,06I2, A8,558,58,257,55,53,3

Изходящата мощност се колебае от 372 VA до минимални стойности от порядъка на 2 VA при x=0,1 mm.

Получените резултати от лабораторните измервания потвърждават теоретичните, получени след решаването на уравнение (2.15), независимо от приетите опростявания.

Относителната грешка между лабораторните измервания и теоретичните изчисления е показана в следващата таблица 2.9.

От таблицата се вижда, че при изменение на µ § от 16 до 1 mm относителната грешка е в рамките на 5%. Увеличаването на грешка при междина на шунта µ §0,2 и 0,1 mm се обяснява с невъзможността да се измерят достатъчно точно

Табл. 2.9
x, mm

16

62,4

1

0,20,1U2т, V44,6242,4338,0130,7714,639,855U2д, V43,542,54031,5186,06µ §-2,57%0,165%4,975%4,76%18,7%-62,6%

средните разстояния на шунта от магнитопровода на трансформатора, вследствие грапавостта на магнитопровода и шунта.

Изводи към глава втора
1. Теоретично и експериментално са потвърдени основните характеристики на образеца ЁC трансформатор с магнитен шунт.

2. Възприетите ограничителни условия при теоретичния анализ са допустими, потвърдени с близостта на измерените и изчислени данни за вторичното напрежение.

3. Количествените резултати при теоретичните и експериментални изследвания потвърдиха реалната възможност за създаване на устройство с магнитен шунт за безконтактно управление и регулиране на електрически товари, еднофазно с малка мощност и ниско напрежение.
ГЛАВА III - ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАБОТА НА МАГНИТНИЯ ШУНТ КАТО МАКСИМАЛНОТОКОВА ЗАЩИТА
Разработена е нова идея за токови защити с независима и/или зависима характеристика, синтезирана с феромагнитно устройство и магнитен шунт.
III.1 Принцип на действие

Разглежда се отново заместващата схема, показана на фиг.2.2. По-лученото от нея по метода на контурните токове уравнение, за магнитодвижещото напрежение, създавано от първичната намотка w1 и тока протичащ през нея е,

µ §. (3.1)

Замествайки µ §, с неговата максимална стойност µ § при µ § и тока µ § изразен от уравнението за магнитното равновесие в захранващото устройство: µ §, µ § в (3.1), уравнението придобива вида,

µ §. (3.3)

Решавайки (3.3) спрямо магнитния поток през шунта µ §, ще се получи зависимостта между потока през µ § и тока през вторичната намотка I2,

µ § (3.4)

От изведената зависимост се вижда, че големината на отклонения магнитен поток през магнитния шунт µ §, нараства при увеличаване на вторичния ток µ §, който е и тока през товара.

В електромагнитния механизъм, силата на привличане е пропорционална на квадрата на магнитния поток, в случая на µ §. Възползвайки се от изведената зависимост на магнитния поток през шунта µ § от вторичния ток на трансформатора µ § (3.4), може да се изобрази графично зависимостта между силата на привличане на шунта µ § от тока µ § през вторичната намотка.


Каталог: docs -> N Juri
N Juri -> Конкурс за академична длъжност "Доцент" по професионално направление 8 „Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми", специалност „Обогатяване на полезни изкопаеми"
N Juri -> Конкурс за професор по Професионално направление Науки за земята
N Juri -> Конкурс за професор по научно направление 8 „проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми" специалност „минно строителство"
N Juri -> И. Паздеров І. Дисертация и публикации, които са части от дисертационния труд
N Juri -> 19. Резюмета на трудовете, с които кандидатът участва 7а. Научни публикации до получаване на онс „Доктор“ (научна степен „Кандидат на техническите науки“), 1978-1988 г
N Juri -> Конкурса за получаване на научното звание "професор" по Професионално направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми"
N Juri -> Конкурс за академичната длъжност „професор" по професионално направление Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, специалност "Техника и технология на взривните работи" за нуждите на катедра Подземно строителство
N Juri -> С п и с ъ к на научните и научно-приложните трудове на доц д-р Венелин Желев Желев
N Juri -> Конкурс за академичната длъжност „професор" по професионално направление Икономика, специалност „Икономика и управление по отрасли"
N Juri -> Моделиране показатели на находища на подземни богатства и свързани с тях обекти чрез компютърни системи


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница