Св. Иван РилскиДата24.10.2018
Размер80.42 Kb.

О Б Щ И Н А П Е Р Н И К


Сертифицирана по ISO 9001: 2008
2300 Перник , пл. ”Св. Иван Рилски ” 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890ОДОБРИЛ:

Кмет на Община Перник:

/Вяра Церовска/
ПРОЕКТ: „Изграждане на кръгово кръстовище на ул. „Юрий Гагарин“ и

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ между кв. „Димова махала“ и

кв. „Твърди ливади“ на гр. Перник“.

ФАЗА: Технически проект

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: община Перник
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
за обект: „Изграждане на кръгово кръстовище на ул. „Юрий Гагарин“ и ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ между кв. „Димова махала“ и кв. „Твърди ливади“ на гр. Перник“.
1. Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката включва изготвяне на инвестиционен проект във фаза Технически проект за обект: „Изграждане на кръгово кръстовище на ул. „Юрий Гагарин“ и ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ между кв. „Димова махала“ и кв. „Твърди ливади“ на гр. Перник“.

Обектът (строежът) е определен като „Трета категория“, буква „а”, а именно: „улици от първостепенната улична мрежа III и IV клас и съоръженията към тях …“, съгласно Чл. 6., ал. 1 т. 2 на Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
2. Съществуващо положение

Кръстовището предмет на настоящото задание и предвидено за проектиране се намира между кв. „Димова махала“ и кв. „Твърди ливади“ на гр. Перник, съгласно ПУП – ПУР на града. То в момента е четириклонно и е образувано при пресичане на ул. „Юрий Гагарин“ – районна артерия IIIА клас с ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ – главна улица IV клас и ул. „Първи май“ – събирателна улица V клас. Ул. „Юрий Гагарин“ и ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ са част от първостепенната улична мрежа и са основни транспортни артерии в гр. Перник, като те са носители на най-голямото транспортно натоварване. Ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ в участъка на кръстовището съвпада с трасето на републикански път II-63 / I-6 - Перник – Брезник /. Кръстовището се намира сравнително по средата на града, в близост до центъра, при вход/изхода на града откъм републикански път I-6 / София – Перник – Радомир /, коеот е основния транспортен вход/изход на гр. Перник. Поради това кръстовището е много натоварено, особено в пиковите часови зони, заради което се получават и транспортни задръжки.

В момента кръстовището е четириклонно с един голям разделителен остров и и светлинно сигнално регулиране. Регулирането на дяснозавиващите ППС в посока от „Юрий Гагарин“ към ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ е осъществено посредством пътни знаци.

Организацията на движение в момента не е ясна поради липсваща вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка. Основен проблем за кръстовището са транспортните задръжки в пиковите часови зони и голямата интензивност на движението. Пътната настилка е в лошо състояние, като има множество дупки, коловози, пукнатини и неравности. Това допълнително затруднява движението в зоната на кръстовището. Решението на кръстовището в момента не отговаря на предвижданията на одобрения ПУП-ПУР.3. Основни дейности и изисквания по проекта
3.1. Техническият проект да се изготви в обхват, достатъчен за успешно изпълнение на инвестиционното намерение и в съответствие с Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти.

3.2. Проектът да отговаря на изискванията на „Наредба № 2 от 29 юни 2004г. ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ“, както и на всички други приложими и актуални към момента на проектиране нормативни актове.

3.3. Да бъде изготвен проект за временна организация и безопасност на движението в съответствие с „Наредба № 03 от 16.08.2010 г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт на пътища и улици“.

3.4. Необходимо е изготвяне на „План за безопасност и здраве“, съгласно изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

3.5. Да се изготви част „Пожарна безопасност“ при спазване на нормативните изисквания на „Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите“.

3.6. Необходимо е изготвяне на План за управление на строителните отпадъците, съгласно изискванията на „Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали приета с ПМС № 277 от 05.11.2012, обн. ДВ. бр.89 от 13.11.2012 г.“.

3.7. Проектното решение да бъде съобразено с предвижданията на одобрения ПУП-ПУР, съгласно представената скица.
4. Основание за проектиране
4.1. Взето е решение на Общински съвет за включване на проекта в капиталовата програма на община Перник за изпълнение през 2016г.

4.2. Изготвянето на проекта е основание за неговото последващо реализиране, което от своя страна ще доведе до сигурно и трайно обезопасяване на движението и ще повиши пропускателната способност на кръстовището в участъка на двете основните транспортни артерии в гр. Перник. Ще се увеличи и пропускателната способност за транзитните транспортни потоци преминаващи по направлението на път II-63 / I-6 - Перник – Брезник /. С това ще бъдат предотвратени много бъдещи ПТП, както и ще се нормализира движението в кръстовището и ще има положителен екологичен резултат, поради намаляване на вредните газове и емисии в зоната на кръстовището.


5. Цел и основни изисквания към проекта
5.1. Цел на проекта

С проекта да се реши реконструирането на четириклонно уличното кръстовище със светлинно сигнално регулиране и преоформянето му в петклонно кръгово кръстовище. Проектното решение да бъде съобразено с предвижданията на одобрения ПУП-ПУР, съгласно представената скица. Да се реконструират петте клона на кръстовището и прилежащите им улици, съгласно действащия ПУП-ПУР. В проекта да се предвиди за нова улична настилка, такава изпълнена с асфалтобетонно покритие. За полагане на нови бордюри да се предвидят пътни бордюри 18/35/50 см – високи. Новите тротоари да се изпълнят от тротоарни плочи или от унипаваж за тротоари. Да се реши отводняването на повърхностните води от пътното платно и от тротоарите и на земното легло от подпочвени води.

Да се проектира нова пътна настилка и тротоари в реконструираните зони на входящите и изходящите клонове на кръстовището.
5.2. Участък за проектиране

Участъка предвиден за проектиране е съгласно представената от възложителя скица, в необходимия обхват за постигане на инвестиционните цели. Като изходна информация на проектанта ще бъде предоставен разработен през 2012г. идеен проект за кръстовището.


5.3. Част “Геодезия”

Да се направи подробно геодезическо заснемане (тахиметрична снимка) на съществуващия терен, стълбове, вход-изходи на сгради, постройки, дворове и други в обхват, необходим за изработване на проекта. Да се постави, стабилизира и реперира опорен полигон, от който да се извърши заснемането.

Да се изготви проект за вертикална планировка на новопроектираното кръстовище.

Да се изготви подробен трасировъчен план за проектното положение и координатен регистър на основните точки за трасиране.


5.4. Част “Пътна”, „Организация на движението“ и „Временна организация на движението“

Да се вземат под внимание съществуващите улични съоръжения и принадлежности, както и входове и изходи на сгради, дворове и др., като кръстовището и улиците да се съобразят ситуационно и нивелетно с тях.

Надлъжните и напречните наклони трябва да бъдат съгласно техническите норми и да осигуряват добро повърхностно отводняване.

По функционална класификация улиците за изграждане са районна артерия IIIА клас и главна улица IV клас.

Конструкцията да бъде оразмерена за категория на движение „Много тежко”.

Да се изготви план на отводняването.

Да се изготви проект за организация на движението - вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка. С него да се реши безпрепятственото придвижване на МПС и пешеходци по реконструираните улици и новопроектираното кръгово кръстовище.

Да се изготви проект за временна организация на движението по време на строителството в съответствие с Наредба № 03/16.08.2010 .г за временната организация на движението при извършване на строителство и ремонт на пътища и улици.


5.5. Част “ВиК”

При необходимост от изместване на съществуващи водопроводни или канализационни мрежи или включване на нови отводнителни съоръжения, да се изготви проект по част „ВиК“.


5.6 Част „Електро”

Да се изготви проект за улично осветление за обекта, предмет на проектиране, според нормативните изисквания. Да се направят изчисления за нормена осветеност за този клас улици. Да се използва съществуващото ал. захранване на УО.


5.7. Част „ОВК“

Да се изготви проект за реконструкция или укрепване на съществуващ магистрален топлопровод в зоната накръстовището.


5.8. Част „Телекомуникации“

При необходимост да се изготви проект за изместване или укрепване на съществуващи телекомуникационни мрежи.


5.9. План за безопасност и здраве

Да се изготви план за безопасност и здраве за всички видове СМР и съобразно спецификата на обекта, съгласно Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.


5.10. План за управление на отпадъците

Да се изготви част „План за управление на строителните отпадъци“, съгласно изискванията на „Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали приета с ПМС № 277 от 05.11.2012, обн. ДВ. бр.89 от 13.11.2012 г.“5.11. Количествени и Количествено-стойностни сметки и обяснителни записки

Да се изготвят количествени и количествено-стойностни сметки и обяснителни записки по всички части на проекта.

Инвестиционният проект да се оформи съгласно изискванията на чл.139 ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията и се изготви в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
6. Съдържание на проекта


  1. Част “Геодезия”

  2. Част “Пътна”

  3. Част “ОД”

  4. Част “ВОД”

  5. Част “ВиК”

  6. Част “Електро”

  7. Част „ОВК“

  8. Част „Телекомуникации“

  9. Част “План за безопасност и здраве”

  10. Част „План за управление на отпадъците“

  11. Част „Количествени и Количествено-стойностни сметки“ и обяснителни записки


Проектът да се представи на хартиен носител в три оригинални екземпляра и един екземпляр в цифров вид на CD.


 1. Изходни данни
  1. Виза за проектиране

  2. Скица

СЪГЛАСУВАЛ:

/инж. Владислав Караилиев/

Изготвил:/инж. Лилия Пънтова/

Дата: 17.03.2016 г.Стр. от
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница