Св иван рилскиДата25.07.2016
Размер128.16 Kb.


годишник

на

минно-геоложкия университет

св. иван рилски” – софия


том 58

Свитък І: Геология и геофизика


annual

of

university of mining and geology

st. Ivan rilski” – sofia


Volume 58

part I: Geology and Geophysics
Издателска къща “Св. Иван Рилски”

Publishing House “St. Ivan Rilski”

София, 2015

Sofia, 2015


редакционна колегия
доц. д-р Павел Павлов – главен редактор

доц. д-р Вяра Пожидаева – зам. главен редактор

проф. д-р Йордан Кортенски – председател на редакционен съвет

проф. д-р Венцислав Иванов – председател на редакционен съвет

доц. д-р Антоанета Янева – председател на редакционен съвет

проф. д-р Десислава Костова – председател на редакционен съвет

инж. Александрина Пачалова – секретар

редакционен съвет

на Свитък І: Геология и геофизика
проф. д-р Йордан Кортенски – председател

проф. дгн Димитър Синьовски

проф. д-р Ради Радичев

проф. д-р Страшимир Страшимировдоц. д-р Николай Стоянов
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
Раздел 1 – Геология, минералогия и полезни изкопаеми

Георги Айданлийски

Характеристика на архитектурно-елементните единици в разрезите на Петроханската теригенна група в част от Западна Стара планина.ІІ. Псамитнодоминирани руслови единици


9
Георги Айданлийски

Характеристика на архитектурно-елементните единици в разрезите на Петроханската теригенна група в част от Западна Стара планина. ІІІ. Извънруслови единици


15
Янаки Тенчов

Варовиковите късове от разкрития на карбонски и пермски седименти в Северозападна България


21
Илиана Цветкова

Димитър Синьовски

Скално разнообразие и ледникови форми в района на геотоп Седемте рилски езера


26
Надежда Атанасова

Димитър Синьовски

Ледникови форми и отложения в района на Рибните езера в природен парк „Рилски манастир“


32
Борис Вълчев

Венелин Желев


Геотоп „Нос Кюприя“, гр. Приморско, Бургаска област

38
Борис Вълчев

Иван Начев


Геоложки феномени в Понор планина (Западна България)

45
Бануш Банушев


Магмените прояви в района на селата Медвен и Садово, Източна Стара планина


55
Иван Димитров

Структура на метаморфните скали от северната периферия на манастирските височини, между селата Инзово и Драма, Ямболска област


61
Богдан Проданов

Любомир Димитров

Приложение на многолъчеви сонарни системи в геоложкото картиране на дънните седименти в краибрежната зона пред плаж Паша дере, Северно Българско Черноморие


67
Богдан Проданов, Любомир Димитров

Морфо–литоложка характеристика на шелфа пред Авренското крайбрежие


73
Йордан Кортенски

Кристина Вечкова-Стоева

Александър Здравков


Присъствие и разпределение на пепелообразуващи елементи във въглища от Бургаския басейн, България

79
Христо Димитров

Русларско-палеогенска (!) Петролна система в Долнокамчийския седиментен басейн


87
Димитър Петров

Камен Попов

Корелационни връзки между елементите в рудите от златно-медно находище Челопеч, България


93
Мартин Добрев

Петя Кузманова

Основни разломни зони в участък „Западен” на находище "Челопеч"

99
Ирена Костова

Деница Апостолова

Екатерина Филчева

Ласло Клайн

Митко Попов


Геохимичен състав и свойства на почви от остров Ливингстън, Антарктида


107
Л. Тувхуу

Л. Лхагвасурэн

Към въпроса за качеството на опробване на проучвателното сондиране на разсипни находища на злато


117
Теменуга Георгиева

Венелин Желев

Георги Айданлийски

Антонио Лаков

Стоян Стоянов


Нови геологоструктурни данни за кариера „Люляката“, Девненско124
Красимира Кършева

Oценка на риска от наводнениe в Елховското структурно понижение, в района на гр. Елхово


130
Янко Герджиков

Диан Вангелов

Зорница Доцева


Тектонски проблеми в Ботевградско-Етрополската част на Балканидите


135Раздел 2 – Геофизика, хидрогеология и инженерна геология, сондиране и добив на нефт и газ


Стефан Димовски

Николай Стоянов

Локализиране на подходящи места за изграждане на мониторингови кладенци в слабоводоносен скален комплекс


140
Ради Радичев

Емил Михайлов

Християн Цанков

Атанас Кисьов


Гравиметрични системи използвани в Република България и оценка точността на системи IGSN-71 и UNIGRACE при точки от гравиметричните и мрежи


146
Ради Радичев

Емил Михайлов

Николай Кирилов


Високоточни гравиметрични измервания на някои отсечки от софийския полигон и базите към него


153
Иван Парушев

Бойко Рангелов

Предварителни проучвания и изследване на кинематичен модел на система за мониторинг и ранно предупреждение от земетресения в условията на „Асарел ЕАД”


158
Мая Григорова

Влияние на оператора за изглаждане на скоростните функции върху действието на дълбочинната Кирхоф миграция преди сумиране


162
Мая Григорова


Влияние на остатъчните скорости след дълбочинна Кирхоф миграция преди сумиране


167
Стефчо Стойнев

Антонио Лаков

Оценка опасността от втечняване на хвоста от хвостохранилище «Люляковица» - определяне динамичната якост на хвоста

172
Антонио Лаков

Стефчо Стойнев


Геотехнически условия на тунел „Кресна“ от АМ „Струма“


178
Николай Стоянов


Математически филтрационен модел на термоминерално находище „Хасковски минерални бани“


184
Николай Стоянов


Математически моделни изследвания за оценка на защитния ефект от глинестия изолационен екран и задържащата способност на геоложката основа на депа за битови отпадъци


190
Цэвээнжав Ж.

Дугэржав Л.

Наранбат М.

Чинбат Ч.

Тувшинбаяр Д.

Ганбаатар П.

Улзийсайхан О.


Изследване, оценка и типизация на геолого-техническите условия на сондиране на находищата на полезни изкопаеми на Монголия


196
Ина Божинова-Попова


Определяне на взаимодействието на близко разположени фундаменти на силози за зърно при наличието на слаби зони в земната основа


206
Ася Божинова-Хаапанен


Деформационни свойства на структурирани глини


210
Таня Василева

Татяна Орехова


Оценка на подхранването на подземните води в Дунавската равнина (Северна България) по климатични данни


214
Петър Гергинов


Оценка на ролята на вертикалната филтрация на подземните води в обсега на АЕЦ „Козлодуй


220
Димчо Евстатиев

Ванушка Петрова


Щампови изпитвания на циментопочвена възглавница


226
Мартин Бояджиев

Лъчезар Георгиев


Модел за определяне на зависимост между температурата на околната среда и на природния газ използван в домакинствата в Р. България


232
Емил Ойнаков


Микросеизмично сондиране, статистически характеристики на полето в района на Интермизийския разлом


236
Християн Цанков

Атанас Кисьов


Експериментални георадарни изследвания на памук могила край с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив


242
Цэвээнжав Ж.

Дугэржав Л.

Наранбат М.

Чинбат Ч.

Тувшинбаяр Д.

Ганбаатар П.

Улзийсайхан О.


Оценка на технологичното ниво на сондажните работи


247
C o n t e n t s

Part 1 – Geology, Mineralogy and Mineral Deposits

George Ajdanlijsky


Architectural-element unit characteristics of the Petrohan terrigenous group sections in part of Western Stara Planina mountain. II. Sand-dominated channel units


9

George Ajdanlijsky


Architectural-element units characteristics of the Petrohan terrigenous group sections in part of Western Stara Planina mountain. III. Overbank units


15

Yanaki Tenchov

The limestone pebbles at the outcrops of carboniferous and permian sediments at Norwest Bulgaria


21

Iliyana Tsvetkova

Dimitar Sinnyovsky


Rock diversity and glacial forms in geotop seven Rila lakes area


26

Nadezhda Atanasova

Dimitar Synnyovsky


Glacial formations and deposits in the area of the Fish lakes in Rila Monastery Natural park


32

Boris Valchev

Venelin Jelev


“Kyupriya cape” geotope, town of Primorsko, Bourgas district


38

Boris Valchev

Georgi Nachev


Geological phenomena in Ponor mountain (Western Bulgaria)


45

Banush Banushev


Magmatic manifestations in the region of Medven and Sadovo villages, East Stara Planina


55

Ivan Dimitrov


Structure of the metamorphic rocks from the northern periphery of the manastir heghts, between the villages Inzovo and Drama, Iambol district


61

Bogdan Prodanov

Lyubomir Dimitrov


Application of multibeam echo sounding systems in seabed geological mapping. Case study: Pasha dere coastal zone, Northen Bulgarian Black sea


67

Bogdan Prodanov

Lyubomir Dimitrov


Morpho-lithological characterization of the shelf in front of Avren coast, Bulgarian Black sea


73

Jordan Kortenski

Kristina Vechkova-Stoeva

Alexandar Zdravkov


Occurrence and distribution of major elements in coals from Bourgas basin, Bulgaria


79

Hristo Dimitrov


Ruslar-paleogene (!) Petroleum system in Dolna Kamchiya sedimentary basin


87

Dimitar Petrov

Kamen Popov


Correlations between elements in ores from the gold-copper deposit Chelopech, Bulgaria


93

Martin Dobrev

Petya Kuzmanova


Fault zones in West part of "Chelopech" deposit


99

Irena Kostova

Denitsa Apostolova

Ekaterina Filcheva

Laslo Klain

Mitko Popov


Geochemical composition and properties of Antarctic soil samples from Livingston Island


107

Л. Тувхуу

Л. Лхагвасурэн

К вопросу качества опробования разведочного бурения россыпных месторождений золота


117

Temenuga Georgieva

Venelin Jelev

George Ajdanlijsky

Antonio Lakov

Stoyan Stoyanov


New geostructural data for Lyulyakata quarry, Devnya district


124

Krasimira Karsheva


Flood risk assessment at the Elhovo structural decline in Elhovo town


130

Ianko Gerdjikov

Dian Vangelov

Zornitca Dotceva


Tectonic problems in Botevgrad-Etropole part of the Balkanides


135


Part 2 – Geophysics, Hydrogeology and Engineering Geology, Drilling and Oil and Gas Production

Stefan Dimovski

Nikolay Stoyanov


Selection of appropriate sites for constructiont of monitoring wells in a rock complex characterized by low water-bearing characteristics


140
Radi Radichev

Emil Mihaylov

Chistian Tzankov

Atanas Kisiov


Gravimetric systems used in Republic of Bulgaria and evaluation of the accuracy of IGSN-71 and UNIGRACE systems of points of gravimetric networks


146
Radi Radichev

Emil Mihaylov

Atanas Kisiov

Nikolay Kirilov


High accuracy gravimetric measurements of some sections of the Sofia polygon and its bases


153
Ivan Parushev

Boyko Ranguelov


Initial research of the kinematic model of a system for monitoring and seismic early warning for “Asarel” Ltd


158
Maya Grigorova


Influence of smooth operator in velocity model building for pre-stack Kirchhoff depth migration


162
Maya Grigorova


Influence of residual moveout corrections after pre-stack Kirchhoff depth migration


167
Stefcho Stoynev

Anotnio Lakov


Estimation of the liquefaction hazard of the tailings from Lyulyakovitza tailings dam – determination of the dynamic strenght of the tailings172
Anotnio Lakov

Stefcho Stoynev


Geotechnical conditions of Kresna tunnel from Struma Highway


178
Nikolay Stoyanov


Mathematical flow model of the geothermal site "Haskovo mineral baths"


184
Nikolay Stoyanov


Mathematical modelling studies for assessing the protective effect of the isolating clay layer and the retention capacity of the geological basis of landfills


190
Цэвээнжав Ж.

Дугэржав Л.

Наранбат М.

Чинбат Ч.

Тувшинбаяр Д.

Ганбаатар П.

Улзийсайхан О.


Исследование, оценка и типизация геолого-технических условий бурения месторождений полезных ископаемых Монголии


196
Ina Bozhinova-Popova


Determining the interaction of closely positioned foundations of grain silos in the presence of weak areas in the ground foundation


206
Assia Bozhinova-Haapanen


Deformation properties of structured clay soils


210
Tanya Vasileva

Tatiana Orehova


Evaluation of the groundwater recharge for the Danubian plain (Northern Bulgaria) based on climatic data


214
Peter Gerginov


Evaluation of vertical groundwater flow in the area of NPP "Kozloduy"


220
Dimcho Evstatiev

Vanushka Petrova


Plate tests of a soil-cement cushion


226
Martin Boyadzhiev

Luchezar Georgiev


Model for the determination relationship between ambient temperature and the natural gas used by households in R. Bulgaria


232
Emil Oynakov


Microseismic sounding, statistical characteristics and application for the region of Intermiziyski faults


236
Christian Tzankov

Atanas Kisyov


Experimental georadar survey on pamuk mound located near Brestovitsa village in Plovdiv region


242
Цэвээнжав Ж.

Дугэржав Л.

Наранбат М.

Чинбат Ч.

Тувшинбаяр Д.

Ганбаатар П.

Улзийсайхан О.


Оценка технологического уровня буровых работ


247


Каталог: sessions
sessions -> Изследване чистотата на слънчогледово масло за производство на експлозиви anfo
sessions -> Laser “Raman” spectroscopy of anglesite and cubanite from deposit “Chelopech” Dimitar Petrov
sessions -> Modeling of
sessions -> Управление на риска от природни бедствия
sessions -> Oценка на риска от наводнениe в елховското структурно понижение в района на гр. Елхово красимира Кършева
sessions -> Гравиметрични системи използвани в република българия и оценка точността на системи igsn-71 и unigrace при точки от гравиметричните и мрежи
sessions -> Toxicological assessment of photocatalytically destroyed mixed azo dyes by chlorella vulgaris
sessions -> Field spectroscopy measurements of rocks in Earth observations
sessions -> Alternative geostatistical analysis of the northern slope of the open pit mine "Ćirikovac" in the zone of the longitudinal profile n


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница