„СВ. Климент охридскиДата23.07.2016
Размер296.18 Kb.
#2221
ПРИМЕРНА ТЕМА ЗА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

„СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ.

1.Да се реши уравнението .
2.Да се реши неравенството .
3.Да се пресметне лицето на успоредник със страна ,диагонал и .
4.В правоъгълния с хипотенуза точката О е център на вписаната окръжност и . Да се намерят дължините на катетите и .
5.Да се реши неравенството .
6.Да се намерят стойностите на реалния параметър ,за които уравнението има реален отрицателен корен.
7.В с ъгли и страна точките и са съответно ортоцентър и център на описаната окръжност. Да се пресметне лицето на .
8.Да се намерят всички цели положителни числа , за които функцията е константа.
9.В триъгълна пирамида околната стена е перпендикулярна на основата и ръбът сключва с ръбовете и ъгли с големина . Да се намери обемът на пирамидата,ако .
10.Да се докаже,че за всяко число е изпълнено неравенството .
ОТГ: 1) ; 2) ; 3) ; 4) или ; 5) ; 6) ; 7) ; 8) ; 9) .

ПРИМЕРНА ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА УНИВЕРСИТЕТ

ПО АРХИТЕКТУРА СРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ-СОФИЯ.

1.Дадено е уравнението ,където е параметър.

а) Да се реши уравнението за

б) За кои стойности на уравнението има единствено решение?

в) Да се реши даденото уравнение за произволна стойност на .
2.За неравнобедрения е известно,че ,където точката е ортогоналната проекция на върха върху правата е радиусът на описаната около окръжност.

а) Да се докаже,че .

б) Да се изрази чрез страните и .

в) Да се докаже,че вътрешната и външната ъглополовяща през върха са равни.


3.Даден е кубът с ръб . Точката лежи на отсечката ,като .

а) Да се докаже,че тангенсът на двустенния ъгъл между равнините и е равен на .

б) Да се намери лицето на сечението на куба с равнина .

в) Да се докаже,че това лице е най-малко,точно когато това сечение е ромб.

Решение на задача№1:

Даденото уравнение е еквивалентно на системата ,т.е.. Уравнението има реални корени при ,т.е. при и те са , .

а) При .

б) и в): Ако ,то . Тогава при се получава ,т.е.само е решение. Ако се получава,че ,т.е.уравнението няма решение.При имаме и решения са и ,които при . При само е решение.
Решение на задача№2: При стандартните означения за триъгълник нека

а) От условието следва,че и тогава т.е. .

б) За изразяване на чрез и използваме,че ,

и . Получаваме

в) Твърдението следва непосредствено от а).


Решение на задача№3: Нека пресича в точка . Сечението е успоредникът . Ако ,то търсеният ъгъл е . Непосредствено се установява,че и . От подобен на следва,че ,откъдето и .

б) Нека Тогава сечението се проектира в успоредника с лице . Тъй като ,то

съгласно формулата,че лицето на сечението е равна на лицето на проекцията разделено на ,имаме:

в) Функцията има производна . Най-малката стойност на в е при ,когато и сеченито е ромб.

ПРИМЕРНА ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СОФИЯ
Първа част

Всяка от следващите 20 задачи има само един верен отговор. За всеки верен отговор получавате по 1 точка.

1.Ако ,то:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

2.Ако ,то:

А) ; Б) ;

В) ; Г) ;

Д) ;

3.Решенията на уравнението са:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

4.Ако и са реални корени на уравнението и са корени на уравнението ,то и са корени на уравнението:

А) ; Б) ; В) ;

Г) ; Д) .

5.В един клас има 28 ученици. От тях 20 изучават английски език,10 събират марки,а 6 не изучават английски език и не събират марки. Броят на учениците,които изучават английски език и събират марки,е равен на:

А) 5; Б) 6; В) 7; Г) 8; Д) 9.

6.Ако и ,то изразът е равен на:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

7.Най-малкият корен на уравнението е равен на/

А) 0; Б) 16; В) 18; Г) 19; Д) 25.

8.Най-голямото положително число,което е решение на неравенството е равно на:

А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4; Д) 5.

9.Най-малкото цяло число,което е рeшение на неравенството ,е равно на:

А) 0; Б) 1; В) 2; Г) -2; Д) -4.

10.Ако ,то:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

11.Ако ,то:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

12.Ако и са корени на уравнението ,то изразът е равен на:

А) 3,14; Б) 4; В) 5; Г) 5,5; Д) 6.

13.Броят на решенията на уравнението в интервала е равен на:

А) 0; Б) 2; В) 3; Г) 4; Д) 5.

14.Шифърът на Леонардо е четирицифрено число,образувано без повторение от цифрите 0,1,2,3. Вероятността от първи опит да се отгатне шифърът е равна на:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

15.Целите числа и в този ред образуват аритметична прогресия. Числата и в този ред образуват геометрична прогресия. Числото е равно на:

А) 10; Б) 20; В) 25; Г) 30; Д) 35.

16.Най-малката стойност на функцията е равна на:

А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4; Д) 5.

17.Максималният брой на целите числа от отворения интервал,в който функцията е строго намаляваща,е равен на:

А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4; Д) 5.

18.В окръжност с радиус е вписан трапец с и височина Лицета на трапеца е равно на:

А) ; Б) ; Б) В) ; Г) ; Д) .

19.Даден е ромбът с остър . В ромба и в са вписани окръжности. Отношението на диаметрите на двете окръжности е равно на:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

20.В триъгълна пирамида през медианата на основата и средата на околния ръб е построена равнина . Отношението на обема на многостена към обема на пирамидата е равно на:

А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4; Д) .


Втора част
Следващите 10 задачи са без избираем отговор. За всеки верен отговор получавате по 2 точки.

21.Да се намери стойността на израза .

22.Да се реши уравнението .

23.Да се реши неравенството .

24.Да се реши уравнението .

25.Да се намери най-голямата цяла отрицателна стойност на параметъра за която уравнението

има единствено решение.

26.Три числа,чийто сбор е равен на 21,образуват растяща геометрична прогресия. Сборът от квадратите им е равен на 189. Да се намерят числата.

27.Даден е ,в който . Да се намери градусната мярка на .

28.Дадена е правилна триъгълна призма . През основния ръб и върха е построена равнина,която сключва с основата ъгъл,чийто косинус е равен на . Лицето на сечението на призмата с тази равнина е равно на . Да се намери обемът на четириъгълната пирамида .

29.Пет книги са номерирани с числата 11,12,13,14 и 15.Да се намери броят на различните начини,по които могат да се подредят книгите в редица така,че книгите с четни номера да не са една до друга.

30.Реалните числа и са корените на квадратното уравнение . Да се намери най-голямото цяло число ,за което .

ОТГ: 1. Б); 2. А); 3. Д); 4. В); 5. Г); 6. Б); 7. Б); 8. Г); 9. А); 10. Д); 11. Г); 12. В); 13. А); 14. В); 15. Б); 16. Г); 17. А); 18. Д); 19. Б); 20. В);

21. ; 22. 7; 23. ; 24. ; 25. ; 26. 3,6,12,; 27. ; 28. ; 29. 72; 30. 2.

ТЕМА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗПИТ В УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО,СОФИЯ.

Модул 2.
1.Ако ,то е равно на:

А) 50; Б) 10; В) 30; Г) 42; Д) 62.

2.Ако ,то изразът е равен на:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) 0.

3.Ако и ,то изразът е равен на:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

4.Стойността на израза е равна на:

А) ; Б) 26; В) ; Г) ; Д) .

5.Разликата на аритметична прогресия,за която е равна на:

А) -1; Б) 1; В) 2; Г) -2; Д)-1,5.

6.Решенията на уравнението са:

А) само ; Б) само ; В) ; Г) ; Д) .

7.Стойността на параметъра ,за която уравнението има двоен

корен,са:

А) 1; Б) ; В) -1; Г) ; Д) 0.

8.Решенията на неравенството са:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

9.Броят на решенията на уравнението е:

А) 0; Б) 1; В) 2; В) 3; Г) 3; Д) 4.

10.Изразът е равен на:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

11.Ако ,то е равен на:

А) -1; Б) 0; В) ; Г) 3; Д) .

12.Броят на решенията на уравнението в интервала е:

А) 4; Б) 3; В) 2; Г) 1; Д) 0

13.Дефиниционното множество на функцията е:

А) ; Б) ; В) ; Г) ;

Д) .

14.Границата е равна на:

А) -1; Б) 0; В) 2; Г) 1; Д) -2.

15.Производната на функцията е равна на:

А) Б) ; В) ;

Г) ; Д) .

16.Точките ,а точките ,които са страни на така,че и . Отсечката е равна на:

А) 15; Б) 12; В) 6; Г) 9; Д) 16.

17.Триъгълник е правоъгълен, е височина към хипотенузата и . Лицето на е:

А) 100; Б) 120; В) 150; Г) 180; Д) 240.

18.В са дадени страните . Ако височината ,то радиусът на описаната около триъгълника окръжност е:

А) 32,5; Б) 34; В) 39; Г) 30;;;;;;;Д) 32.

19. Четириъгълника е

вписан в окръжност. Ако е с по-голям от ,то е равен на:

А) ; Б) В) ; Г) ; Д) .

20.Равнобедрен трапец с основи и е описан около окръжност. Лицето на трапеца е:

А) ; Б) 40; В) 50; Г) 60; Д) .

Модул 3.
1.Изразът е равен на:

А) -1; Б) 11; В) ; Г) -11; Д) .

2.Ако и ,то произведението е равно на:

А) 15; Б) 10; В) 12; Г) 18; Д) 6.

3.Цената на акциите нараснала със след две последователни покачвания. При второто покачване цената се повишила с . Цената се е повишила при първото покачване с:

А)60%; Б) 35%; В) 40%; Г) 70%; Д) 80%.

4.Изразът при е равна на:

А) 2; Б) 1,5; В) 1; Г) 0,5; Д) 0,25.

5.Да се пресметне .

А)400; Б) 801; В) 890; Г) 404; Д) 223.

6.Числото чрез е равно на:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

7.Решението на уравнението е:

А) 1; Б) 0; В) -1; Г) 0,5; Д) няма решение.

8.Броят на решенията на уравнението е равен на:

А) 4; Б) 3; В) 2; Г) 1; Д) 0.

9.Множеството от решения на неравенството е:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

10.В геометрична прогресия . Ако и частното на прогресията са отрицателни,то е равно на:

А) ; Б) ; В) само -7; Г) само 7; Д) само .
11.Да се намери първият член и разликата на аритметична прогресия за която и .

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

12.Стойността на параметъра ,при която функцията е строго намаляваща в интервала ,са:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

13.Стойността на параметъра ,за които неравенството е вярно за всяко ,са:

А) 0,5; Б) -0,5; В) ; Г) ; Д) няма такива .

14.Стойността на параметъра ,за които системата има безброй много решения,е:

А) -1; Б) 0; В) -3; Г) 1; Д) няма такива .

15.Множеството от решенията на неравенството е:

А) ; Б) ; В) ; Г) ;

Д) .

16.Стойността на параметъра ,за които неравенството е вярно за всяко ,са:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) няма такива .

17.Стойността на параметъра за които уравнението има четири различни реални корена,са:

А) 0 и ; Б) ; В) ; Г) само ; Д) .

18.Множеството от решения на неравенството е:

А) ; Б) ; В) ;

Г) ; Д) ;

19.Броят на корените на уравнението е:

А) 0; Б) 1; В);2; Г) 3; Д) 4.

20.Ако ,то е:

А) 0,5; Б) -0,5; В) -2,5; Г) 5,5; Д) -5,5.

21.Броят на решенията на уравнението: в интервала е:

А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4; Д) 5.

22.Дефиниционното множество на функцията е:

А) ; Б) ;

В) ; Г) ; Д) .

23.Всички стойности на реалния параметър ,за които редицата с общ член е монотонно растяща,са:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

24.Дефиниционното множество на функцията е:

А) ; Б) ; В) ;

Г) ; Д) .

25.Ако ,то е:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) 0.

26.Границата е равна на:

А)1; Б) -1; В) 0; Г) -2; Д) 0.

27.Производната на функцията еравна на:

А) ; Б) ; В) ;

Г) ; Д) .

28.Тангенсът на ъгъла,който допирателната към графиката на функцията в точка с абсциса сключва с положителната посока на абсцисната ос е:

А) 1; Б)0; В) 2; Г) -1; Д) -2.
29 Стойностите на реалния параметър ,за който функцията е растяща в интервала ,са:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

30.В височината и радиусът на описаната около триъгълника окръжност е равен 10. Страната е равна на:

А) 12; Б) 15; В) 16; Г) 18; Д) 20.

31.Даден е правоъгълният триъгълник ,като и радиусът на вписаната в окръжност е равен на . Катетът е равен на:

А) 12; Б) 10; В) 15; Г) 9; Д) 14.

32.В правоъгълния трапец диагоналите и се пресичат в точката ,като и . Разстоянието от точката до по-късото бедро е равно на:

А) 1; Б) 1,6; В) 1,4; Г) 1,8; Д) 2.

33.Катетите на правоъгълен триъгълник са и . Медианата към хипотенузата е равна на:

А) ; Б) 5,5; В) ; Г) ; Д) .

34.В правоъгълния е дадено ,че и е ъглополовяща. Лицето на е равно на:

А) 20; Б) 24; В) 25; Г) 30; Д) 32.

35.В медианите и са перпендикулярни. Ако и ,медианата е равна на:
А) 6; Б) 18; В) 16; Г) 15; Д) 12.

36.В правоъгълния са дадени катетът и радиусът на вписаната окръжност . Ако е допирната точка на окръжността с катета ,то хордата,която окръжността отсича от ,е равна на:

А) ; Б) 4; В) ; Г) ; Д) 4,5.

37.За вписания в окръжност четириъгълник диагоналите и се пресичат в точка . Ако и ,по-малката от отсечките и е равна на:

А) 14; Б) 9; В) 16; Г) 12; Д) 15.

38.Квадратът има страна 2. Страната лежи в равнината ,а диагоналът сключва с ъгъл . Ъгълът между и равнината е равен на:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

39.Основата на четириъгълна пирамида е ромб със страна 5 и по-голам диагонал 8. Околните стени сключват с основата ъгъл . Обемът на пирамидата е равен на:

А 32; Б) 48; В) 19,2; Г) 57,6; Д) 96.

40.Лицето на околната повърхнина на прав кръгов цилиндър е 3 пъти по-голямо от лицето на основата му. Ако височината му е ,а диаметърът на основата е ,то е равно на:

А) ; Б) ; В) 1; Г) ; Д) 2.

Модул 2.
ОТГ. 1. А); 2.В); 3.Б); 4.Г); 5. Г); 6.Г); 7.Б); 8. Б); 9. А); 10. Г); 11. Б); 12.Г); 13. Г); 14. В); 15. Б); 16.Г); 17.В); 18. А); 19.Б); 20.Г).


Модул 3.
ОТГ: 1. Г); 2.Д); 3.В); 4.Г); 5. Д); 6. Г); 7. В); 8.В); 9.Г); 10.Г); 11.Б); 12. Б); 13.А); 14.Б); 15.А); 16.Д); 17.Д); 18.Д); 19.В); 20.Д); 21.Д); 22. А); 23.А); 24.В); 25.Д); 26.А); 27.В); 28.Д) 29.Г); 30.В); 31.Б); 32.Б); 33.Б); 34.Б); 35.Д); 36.А); 37.В); 38.А); 39.В); 40.В.

ПРИМЕРНА ТЕМА ЗА ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „П. ХИЛЕНДАРСКИ”


Част първа

Зачертайте с х буквата на единствения верен отговор на задачите от 1 до 12. За всеки верен отговор се получава 1 точка,в останалите случаи-0 точки.


1.Ако и са корени на уравнението ,то стойността на израза е равна на:

А) ; Б) ; В) ; Г) .

2.Уравнението има решение,ако:

А) ; Б) ; В) ; Г) .

3.Наредената двойка е решение на системата:

А) ; Б) ; В) ; Г) .

4.За растяща геометрична прогресия е известно,че и . Сборът на първите девет члена на прогресията е:

А) 512; Б) 511; В) 513; Г) 255.

5.Ако ,то изразът е равен на:

А) 0,5; Б) -1,5; В) ; Г) .

6.Решенията на неравенството са:

А) ; Б) ; В) ; Г) .

7.Ако и ,то стойността на израза е равна на:

А) ; Б) ; В) ; Г) .

8.Дефиниционната област на функцията е:

А) ; Б) ; В) ; Г) .

9.Графиката на функцията НЕ минава през точката с координати:

А) Б) ; В) ; Г) .

10.Върху страните и на са взети точките и такива,че и . Отношението е равно на:

А) ; Б) ; В) ; Г) .

11.Трапец има основи и и бедра и . Лицето на трапеца е:

А) ; Б) ; В) ; Г) .

12.Дадена е правилна триъгълна пирамида,на която околните стени са равностранни триъгълници със страна . Обемът на пирамидата е:

А) ; Б) ; В) ; Г) .


Част втора
Попълнете в съответните празни рамки отговорите на задачите. За всеки верен отговор се получават 2 точки,за неверен-0 точки.
13.Сборът на корените на уравнението е:

14.Решенията на неравенството са:

15.В окръжност с радиус е вписан остроъгълен

с Ако е височина на триъгълника,то лицето ме е:.

16.Произведението на най-голямата и най-малката стойност на функцията за е: .

17.Даден е със страни . Ако и са височини,а е ортоцентъра на триъгълника,то косинусът на е равен на: .
Част трета
Разпишете подробно и обосновете решенията на задачите. Максималният брой точки за всяка задача е 6.
18.Да се реши уравнението

19.Да се намерят стойностите на параметъра

,за които уравнението има корени,по-малки от 1.

20.Около окръжност е описан четириъгълник,две съседни страни на които са взаимно перпендикулярни и имат съответно дължини и

. Ако другите му две страни сключват ъгъл помежду си,да се намери сборът на дължините им.

Първа част


ОТГ: 1.Б); 2.А); 3.В); 4.Б); 5.Б); 6.Г); 7.Б); 8.Г); 9.В); 10.Г) 11.В); 12.Б).
Втора част

ОТГ: 13. -1; 14. ; 14. ; 16.-8; 17. .


Трета част
ОТГ: 18. и ; 19. ; 20.23.

ПРИМЕРНА ТЕМА ЗА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ


Първа част


Всяка от следващите 20 задачи има точно един верен отговор. Всеки верен отговор се оценява с 2 точки. За грешен или посочен повече от един отговор на една задача,точки не се дават или отнемат.
1.Сборът от квадратите на корените на уравнението е:

А) 10; Б) 11; В) 13; Г) 14; Д) 15.


2.Уравнението няма реални корени за всяко принадлежащо на интервала:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д)


3.Ако на системата ,то е равно на:

А) 20; Б) 22; В) 24; Г) 26; Д) 27.


4.Решенията на неравенството са:

А) ; Б) ; В) ; Г) ;

Д) .
5.Решенията на системата ,са:

А) и ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .


6.Стойностите на параметъра ,за които уравнението се удовлетворява за всяко ,са:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .


7.Ако и ,то изразът е равен на:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .


8.Изразът е равен на:

А) 2; Б) 1; В) 0; Г) -2; Д) -3.


9-Сумата от всички естествени числа,които са решения на неравенството ,е:

А) 3; Б) 4; В) 5; Г) 6; Д) 7.


10.Границата е равна на:

А) 0; Б) 10; В) 12; Г) 13; Д) 14.


11.Сборът от локалните екстремуми на функцията е:

А) 2; Б)1; В) 0; Г)-1; Д)-2.


12.В правилна триъгълна пирамида с основа околната стена сключва с равнината на основата ъгъл . Да се намери тангенсът на ъгъла,заключен между околния ръб и равнината на основата.

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .


13.Ако за аритметичната прогресия с общ член е известно,че и ,то разликата на прогресията е равна на:

А) 5; Б) 4; В) 3; Г) 2; Д) 1.


14.Редицата е геометрична прогресия ия с частно Стойността на израза е: А) 3; Б) -3; В) 6; Г) -6; Д) 1.
15.Най-голямото число ,за което ,е:

А) 81; Б) 27; В) 9; Г) 3; Д)2.


16.Върху страната на квадрата е взета точката така,че . Ако ,то разстоянието от върха до правата е:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .


17.Симетралата на страната на пресича страната в точката .

Ако е средата на и

,то радиусът на описаната около окръжност е равен на:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д)


18.В е дадено,че и е ъглополовяща. През е построена отсечката . Дължината на отсечкатах е:

А) ; Б) ; В) ; Г) 5; Д) .


19.По-малката основа на правоъгълен трапец има дължина 4,а по-голямото бедро има дължина 5 и е равно на по-малкия диагонал. Дължината на по-големия диагонал е:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .


20.В прав паралелепипед основните ръбове са равни на 8 и 15,аъгълът между тях е . Ъгълът между по-малкия диагонал на паралелепипеда и равнината на основата е . Обемът на паралелепипеда е:

А) 780; Б) 540; В) 380; Г) 700; Д) 720.

Втора част
Следващите 5 задачи са без избираем отговор. Всеки верен отговор се оценява с по 3 точки. За грешен или непопълнен отговор,както и за посочени повече от един отговор,точки не се дават и не се отнемат.
21.Да се намерят решенията на уравнението
22.Сборът от дължините на катетите на правоъгълен триъгълник е 7,а дължината на хипотенузата е 6. Да се намери лицето на гриъгълника.
23.Ако за ъглите и на триъгълник е изпълнено равенството

,да се намери третия ъгъл на триъгълника.
24.Да се намери стойността на параметъра ,за която функцията има локален екстремум при .
25.Височината на прав кръгов пресечен конус е равна на 3 и сключва с образувателната на конуса ъгъл . Да се намери обемът на конуса,ако лицата на основите му се отнасят 1:4.
Трета част
Представете решенията на следващите три задачи с необходимите обосновки в писмен вид. Пълното решение на всяка задача се оценяват с 15 точки.
26.Да се реши уравнението .

27.От върха на тъпия ъгъл на ромба са спуснати и . Да се намери лицето на ромба,ако и .

28.В четириъгълна пирамида с основа околните стени са равностранни триъгълници. Да се намери косинусът на двустенния ъгъл между две съседни околни стени.

Първа част


ОТГ: 1.Г); 2. Г); 3.В); 4.А); 5. Г); 6.Г); 7. В); 8.Г); 9. Г); 10.В); 11.А); 12. Г); 13.А); 14. Д); 15. Б); 16. В); 17. Б); 18. Б); 19. Д); 20. А).
Втора част
21. ; 22. ; 23. ; 24. ; 25. .
Трета част
26. ; 27. ; 28. .
Каталог: online-baza -> src
src -> В Х о д н о н и в о з а ш е с т и
src -> На комплексна променлива общи бележки. Аналитични функции. Условия на Коши-Риман
src -> Св климент охридски
src -> Задача№1: Дадена е функцията, където е реален е реален параметър
src -> С т у д е н т и. Линейна алгебра. Скалари и вектори
src -> Тест за подготовка за държавен зрелостен изпит. Най-голямото от числата е
src -> За зрелостен изпит
src -> 1. Стойността на числовия израз : е: а 24; б 416; в 1500; г друг отговор
src -> К о м б и н а т о р и к а в е р о я т н о с т и- подготовка за


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница