СВ. Климент ОхридскиДата23.07.2016
Размер60.22 Kb.

СОФИЯ


СВ. Климент Охридски


основано през 1896 г.


бул. “Христо Ботев” № 63 тел.: 987-43-58

e-mail: kl_ohridski32@abv.bg


З А П О В Е Д

№ 2116-846 / 07.01.2013г.

На основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП и гл. VІІІ ”а” от ЗОП,НАРЕЖДАМ:

Да се проведе процедура по реда на гл.VІІІ „а” от ЗОП с публикуване на публична покана за избор на изпълнител на поръчка с

Предмет: “Осигуряване на закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове за учениците от I-ви до IV-ти клас на 32 СОУ „Свети Климент Охридски”, гр.София във връзка с Постановление № 308 на МС от 20.12.2010 г.

1. Място на изпълнение:

32-ро СОУ „Свети Климент Охридски”, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 632. Срок за изпълнение на доставка:

Максимум 15 календарни дни от датата на сключване на договора. Предложения, надхвърлящи този срок ще бъдат отстранени от участие поради несъответствие с изискванията на възложителя.

3. Начин на заплащане на поръчката:

-Изпълнителят приготвя и доставя на Възложителя закуски на цените, предложени в ценовата му оферта, въз основа на която е определен за Изпълнител.

-Възложителя заплаща цената на съответното заявено от него количество доставени закуски до 5/пет/ работни дни от издаването и връчването на първичен счетоводен документ фактура и месечен отчет от Изпълнителя.

4.Квалификационни изисквания към кандидатите:

За участие в процедурата Участникът представя следните документи:

 • Всеки един участник трябва да притежава минимум една собствена или наета база, регистрирана като обект за производство и търговия с храни съгласно чл.12 от Закона за храните. Когато участникът е само доставчик, а не производител на доставяните храни и не извършва опаковане и/или разфасоване на същите, това изискване не е необходимо да бъде спазено.

За доказване на това обстоятелство участникът следва да представи документ за собственост или договор за наем за помещението, в което ще бъде съхранявана храната на учениците и удостоверение от РИОКОЗ или БАБХ за регистрация на хранителен обект по чл.12 от Закона за храните. Ако участникът е само доставчик и не приготвя закуските не представя посочените по-горе доказателства.

 • Всеки един от участниците следва да притежава минимум едно собствено или наето транспортно средство, с което ще се изпълняват доставките, отговарящо на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на хранителни продукти.

За доказване на това обстоятелство участникът следва да представи документ за собственост или договор за наем на МПС, чрез което ще се извършва доставката на храна, което да е регистрирано от РЗИ по реда на чл.3, ал.3 от Наредба № 9 за условията и реда за създаване на публичен регистър на обектите с обществено предназначение или от БАБХ по реда на чл.246, ал.4 от Закона за ветеринаромедицинската дейност и чл.6 от Регламент (ЕО) № 852/2004.

 • Всеки един от участниците трябва да е изпълнил успешно поне 2 договора с предмет приготвяне и/или доставка на храни/хранителни продукти.

Тези обстоятелства участникът доказва с представяне на списък на изпълнените договори с предмет приготвяне и/или доставка на храни/хранителни продукти, съгласно приложения Образец № 5, придружен от копия на съответните договори и/или референции за доброто им изпълнение.

5. Място и срок за подаване на оферти:

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. – 16.30 ч. до 15.01.2013г. в канцеларията на 32 СОУ „Свети Климент Охридски”, гр.София

6. Срок на валидност на предложенията:

Не по-малък от 90 (деветдесет) календарни дни от датата на подаване на офертата.

7. Дата и място на разглеждане на предложенията:

Постъпилите предложения ще бъдат отворени в сградата на 32 СОУ „Свети Климент Охридски”, гр.София на 16.01.2013г. в 10.00ч.

8. Критерии за извършване на избора на изпълнител:

“Икономически най-изгодната оферта”

9. Изисквания към офертата:

Пликът с офертата трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, чието съдържание е както следва:Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” съдържа информация за Участника:

  1. Документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.

За чуждестранните лица – съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата в която е установен, който се представя в легализиран превод;

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице следва да приложи нотариално заверен учредителен акт на обединението. Физическите лича, включени в състава на обединения представят документ за самоличност. Юридическите лица, включени в състава на обединения, представят документ за съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние или техни еквивалентни, в легализиран превод.  1. Оферта по образец – Образец № 1 от настоящата документация;

  2. Декларация по по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП – Образец № 2 от документацията;

  3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3,т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - Образец № 3 от документацията;

  4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 (с изключение на б. „е“), ал.2, т.5 и ал.5, т. 1 от Закона за обществените поръчки - Образец № 4 от документацията;

  5. Списък на изпълнени договори – Образец № 5 от документацията, придружен от копия и/или референции от договорите;

  6. Копие от документ за регистрация на хранителен обект, съгласно чл.12 от Закона за храните – ако е приложимо;

  7. Копие от документ за собственост или договор за наем на МПС, чрез което ще се извършва доставката на храните;

  8. Подписан и подпечатан проекто-договор – не се попълва цена и данни на участника.


Плик № 2 с надпис „Техническо предложение” – в него се поставя описание на предлаганите от участника плодове, мляко/млечни произведения и/или закуски – Образец № 6 от настоящата документация;
Плик № 3 с надпис ”Ценова оферта”- в него се поставя ценовото предложение на всеки участник, съгласно Образец № 7 от настоящата документация • Цената на закуската се формира на база на единичната стойност, по която участникът предлага да доставя през периода на изпълнение на договора си, описано в техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката, попълнено в съответствие с настоящата документация

 • Цената на закуската трябва да включва всички разходи по производството и доставката на храната до мястото на доставка, посочено от Възложителя.

 • Предлаганата единична цена е окончателна и не подлежи на промяна. Участникът е единствено отговорен за всякакви грешки или пропуски в изчисляването на предлаганите цени.

 • Крайната цена не трябва да надвишава 0,50 лв. без ДДС на брой плод/млечно произведение или закуска. Всички оферти над тази цена ще бъдат предложени за отстраняване.

 • Прогнозното количество се посочва от Възложителя съобразно изискванията за седмични доставки и периода на доставка, същото е ориентировъчно за участниците и се използва само за целите на оценяването.

 • При разминаване между изчислената от участника обща цена и сбора на единичните цени в ценовата оферта, за верни се приемат единичните цени. В този случай за окончателна цена се приема сборът от единичните цени.

 • При разминаване между изписаната цена с цифри и тази с думи се приема изписаната с думи.

За провеждане на процедурата

НАЗНАЧАВАМ:

Комисия в състав:

Председател:

Членове:


1.

2.


3.

4.


Със задача: Да събере, разгледа и оцени оферти за “Осигуряване на закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове за учениците от I-ви до IV-ти клас на 32 СОУ „Свети Климент Охридски”, гр.София”. Работата на комисията да се проведе при следния ред:

1. Начало на работа. Комисията да започне работа на 16.01.2013г. в сградата на 32 СОУ „Климент Охридски” от 10,00 часа.

2. Комисията отваря предложенията по реда на тяхното постъпване.

3. За извършената работа Комисията да състави и подпише протокол за разглеждането, оценяването и класирането на предложенията.

4. Заседанията се прекъсват и възобновяват от Председателя на комисията, който определя и времето за почивка.

Утвърждавам Покана към участниците и приложения към нея – образци на документи, които следва да бъдат представени от тяхна страна.

Публичната покана да се публикува на страницата на Агенция за обществени поръчки, на Интернет страницата на 32 СОУ „Свети Климент Охридски”.

Настоящата заповед, поканата към участниците и всички приложения към тях да се публикуват на Интернет страницата на 32 СОУ „Свети Климент Охридски”.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на всички участници в Комисията за сведение и изпълнение.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Катя Найденова.

Директор:

/ Нели Кирилова Киркова – Костова /

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница