Съвет на европейския съюзстраница1/53
Дата22.07.2016
Размер5.45 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53


СЪВЕТ НА

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Брюксел, 28 май 2010 г.

(OR. en)


6655/2/08

REV 2Относно:

Консолидирани текстове на Договора за Европейския съюз и на Договора за функционирането на Европейския съюз и Харта на основните права на Европейския съюзСЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ
Тази публикация съдържа консолидираните текстове на Договора за Европейския съюз и на Договора за функционирането на Европейския съюз с протоколите и приложенията към тях, в които са отразени измененията, направени с Договора от Лисабон, подписан на 13 декември 2007 г. в Лисабон и влязъл в сила на 1 декември 2009 г. Тя съдържа също декларациите, приложени към заключителния акт на Междуправителствената конференция, която прие Договора от Лисабон.
Както беше посочено в съобщението за читателите на предходната публикация на консолидираните текстове (ОВ С 115, 9.5.2008 г., стр. 1), настоящата публикация съдържа приетите междувременно поправки.
Тази публикация съдържа и Хартата на основните права на Европейския съюз, прогласена в Страсбург на 12 декември 2007 г. от Европейския парламент, Съвета и Комисията (ОВ С 303, 14.12.2007 г., стр.1). Този текст възпроизвежда, като адаптира Хартата, прогласена на 7 декември 2000 г. и я заменя от 1 декември 2009 г., датата на влизане в сила на Договора от Лисабон. В съответствие с член 6, параграф 1, първа алинея от Договора за Европейския съюз, Хартата, прогласена през 2007 г. има същата юридическа сила като Договорите.
Този текст е средство за документиране и не ангажира отговорността на институциите.


КОНСОЛИДИРАНИ ТЕКСТОВЕ

НА ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
И
НА ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

******************ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Съдържание


ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 28

ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 28

ПРЕАМБЮЛ 29

ПРЕАМБЮЛ 29

ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 31ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 31

ДЯЛ II

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРИНЦИПИ 36ДЯЛ II

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРИНЦИПИ 36

ДЯЛ III

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ИНСТИТУЦИИТЕ 39ДЯЛ III

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ИНСТИТУЦИИТЕ 39

ДЯЛ IV

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ЗАСИЛЕНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО 47ДЯЛ IV

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ЗАСИЛЕНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО 47

ДЯЛ V

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ВЪНШНАТА ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА


И СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО
ОБЩАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ 48

ДЯЛ V


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ВЪНШНАТА ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА
И СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО
ОБЩАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ 48

ГЛАВА 1


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО
ВЪНШНАТА ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА 48

ГЛАВА 1


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО
ВЪНШНАТА ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА 48

ГЛАВА 2


СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО
ОБЩАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ 51

ГЛАВА 2


СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО
ОБЩАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ 51

РАЗДЕЛ 1


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 51

РАЗДЕЛ 1


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 51

РАЗДЕЛ 2

РАЗПОРЕДБИ, СВЪРЗАНИ С ОБЩАТА
ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА 62

РАЗДЕЛ 2

РАЗПОРЕДБИ, СВЪРЗАНИ С ОБЩАТА
ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА 62

ДЯЛ VI


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 67

ДЯЛ VI


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 67

КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ


НА
ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 72

КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ


НА
ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 72

ПРЕАМБЮЛ 73

ПРЕАМБЮЛ 73

ЧАСТ ПЪРВА

ПРИНЦИПИ 75

ЧАСТ ПЪРВА

ПРИНЦИПИ 75

ДЯЛ I


КАТЕГОРИИ И ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪЮЗА 75

ДЯЛ I


КАТЕГОРИИ И ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪЮЗА 75

ДЯЛ II


РАЗПОРЕДБИ С ОБЩО ПРИЛОЖЕНИЕ 79

ДЯЛ II


РАЗПОРЕДБИ С ОБЩО ПРИЛОЖЕНИЕ 79

ЧАСТ ВТОРА

НЕДИСКРИМИНАЦИЯ И ГРАЖДАНСТВО НА СЪЮЗА 83

ЧАСТ ВТОРА

НЕДИСКРИМИНАЦИЯ И ГРАЖДАНСТВО НА СЪЮЗА 83

ЧАСТ ТРЕТА

ВЪТРЕШНИ ПОЛИТИКИ И ДЕЙНОСТИ НА СЪЮЗА 87

ЧАСТ ТРЕТА

ВЪТРЕШНИ ПОЛИТИКИ И ДЕЙНОСТИ НА СЪЮЗА 87

ДЯЛ I


ВЪТРЕШЕН ПАЗАР 87

ДЯЛ I


ВЪТРЕШЕН ПАЗАР 87

ДЯЛ II


СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ 88

ДЯЛ II


СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ 88

ГЛАВА 1


МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ 88

ГЛАВА 1


МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ 88

ГЛАВА 2


МИТНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО 89

ГЛАВА 2


МИТНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО 89

ГЛАВА 3


ЗАБРАНА ЗА КОЛИЧЕСТВЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ 90

ГЛАВА 3


ЗАБРАНА ЗА КОЛИЧЕСТВЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ 90

МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ 90

МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ 90

ДЯЛ III


СЕЛСКО СТОПАНСТВО И РИБАРСТВО 91

ДЯЛ III


СЕЛСКО СТОПАНСТВО И РИБАРСТВО 91

ДЯЛ IV


СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА, УСЛУГИ И КАПИТАЛИ 96

ДЯЛ IV


СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА, УСЛУГИ И КАПИТАЛИ 96

ГЛАВА 1


РАБОТНИЦИ 96

ГЛАВА 1


РАБОТНИЦИ 96

ГЛАВА 2


ПРАВО НА УСТАНОВЯВАНЕ 98

ГЛАВА 2


ПРАВО НА УСТАНОВЯВАНЕ 98

ГЛАВА 3


УСЛУГИ 102

ГЛАВА 3


УСЛУГИ 102

ГЛАВА 4


КАПИТАЛИ И ПЛАЩАНИЯ 104

ГЛАВА 4


КАПИТАЛИ И ПЛАЩАНИЯ 104

ДЯЛ V


ПРОСТРАНСТВО НА СВОБОДА, СИГУРНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ 106

ДЯЛ V


ПРОСТРАНСТВО НА СВОБОДА, СИГУРНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ 106

ГЛАВА 1


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 106

ГЛАВА 1


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 106

ГЛАВА 2


ПОЛИТИКИ ОТНОСНО КОНТРОЛА ПО ГРАНИЦИТЕ,
УБЕЖИЩЕТО И ИМИГРАЦИЯТА 110

ГЛАВА 2


ПОЛИТИКИ ОТНОСНО КОНТРОЛА ПО ГРАНИЦИТЕ,
УБЕЖИЩЕТО И ИМИГРАЦИЯТА 110

ГЛАВА 3


СЪДЕБНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО
ГРАЖДАНСКОПРАВНИ ВЪПРОСИ 113

ГЛАВА 3


СЪДЕБНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО
ГРАЖДАНСКОПРАВНИ ВЪПРОСИ 113

ГЛАВА 4


СЪДЕБНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО
НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ 115

ГЛАВА 4


СЪДЕБНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО
НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ 115

ГЛАВА 5


ПОЛИЦЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО 120

ГЛАВА 5


ПОЛИЦЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО 120

ДЯЛ VI


ТРАНСПОРТ 122

ДЯЛ VI


ТРАНСПОРТ 122

ДЯЛ VII


ОБЩИ ПРАВИЛА ОТНОСНО КОНКУРЕНЦИЯТА, ДАНЪЧНОТО
ОБЛАГАНЕ И СБЛИЖАВАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВАТА 127

ДЯЛ VII


ОБЩИ ПРАВИЛА ОТНОСНО КОНКУРЕНЦИЯТА, ДАНЪЧНОТО
ОБЛАГАНЕ И СБЛИЖАВАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВАТА 127

ГЛАВА 1


ПРАВИЛА ОТНОСНО КОНКУРЕНЦИЯТА 127

ГЛАВА 1


ПРАВИЛА ОТНОСНО КОНКУРЕНЦИЯТА 127

РАЗДЕЛ 1

ПРАВИЛА, ПРИЛОЖИМИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА 127

РАЗДЕЛ 1

ПРАВИЛА, ПРИЛОЖИМИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА 127

РАЗДЕЛ 2

ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ 131

РАЗДЕЛ 2

ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ 131

ГЛАВА 2


ДАНЪЧНИ РАЗПОРЕДБИ 134

ГЛАВА 2


ДАНЪЧНИ РАЗПОРЕДБИ 134

ГЛАВА 3


СБЛИЖАВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВАТА 135

ГЛАВА 3


СБЛИЖАВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВАТА 135

ДЯЛ VIII

ИКОНОМИЧЕСКА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА 138

ДЯЛ VIII

ИКОНОМИЧЕСКА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА 138

ГЛАВА 1


ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА 139

ГЛАВА 1


ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА 139

ГЛАВА 2


ПАРИЧНА ПОЛИТИКА 145

ГЛАВА 2


ПАРИЧНА ПОЛИТИКА 145

ГЛАВА 3


ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ 149

ГЛАВА 3


ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ 149

ГЛАВА 4


СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ,
ЧИЯТО ПАРИЧНА ЕДИНИЦА Е ЕВРОТО 150

ГЛАВА 4


СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ,
ЧИЯТО ПАРИЧНА ЕДИНИЦА Е ЕВРОТО 150

ГЛАВА 5


ПРЕXОДНИ РАЗПОРЕДБИ 152

ГЛАВА 5


ПРЕXОДНИ РАЗПОРЕДБИ 152

ДЯЛ IX


ЗАЕТОСТ 157

ДЯЛ IX


ЗАЕТОСТ 157

ДЯЛ X


СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 160

ДЯЛ X


СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 160

ДЯЛ XI


ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 167

ДЯЛ XI


ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 167

ДЯЛ XII


ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ 168

ДЯЛ XII


ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ 168

ДЯЛ XIII

КУЛТУРА 170

ДЯЛ XIII

КУЛТУРА 170

ДЯЛ XIV


ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 171

ДЯЛ XIV


ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 171

ДЯЛ XV


ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 173

ДЯЛ XV


ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 173

ДЯЛ XVI


ТРАНСЕВРОПЕЙСКИ МРЕЖИ 174

ДЯЛ XVI


ТРАНСЕВРОПЕЙСКИ МРЕЖИ 174

ДЯЛ XVII

ПРОМИШЛЕНОСТ 176

ДЯЛ XVII

ПРОМИШЛЕНОСТ 176

ДЯЛ XVIII

ИКОНОМИЧЕСКО, СОЦИАЛНО И ТЕРИТОРИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ 177

ДЯЛ XVIII

ИКОНОМИЧЕСКО, СОЦИАЛНО И ТЕРИТОРИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ 177

ДЯЛ XIX


НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕXНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ,
И КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 179

ДЯЛ XIX


НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕXНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ,
И КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 179

ДЯЛ XX


ОКОЛНА СРЕДА 184

ДЯЛ XX


ОКОЛНА СРЕДА 184

ДЯЛ XXI


ЕНЕРГЕТИКА 187

ДЯЛ XXI


ЕНЕРГЕТИКА 187

ДЯЛ ХХII

ТУРИЗЪМ 188

ДЯЛ ХХII

ТУРИЗЪМ 188

ДЯЛ ХХIII

ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА 188

ДЯЛ ХХIII

ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА 188

ДЯЛ ХХIV

АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 189

ДЯЛ ХХIV

АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 189

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

АСОЦИИРАНЕ НА ОТВЪДМОРСКИТЕ СТРАНИ И ТЕРИТОРИИ 190

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

АСОЦИИРАНЕ НА ОТВЪДМОРСКИТЕ СТРАНИ И ТЕРИТОРИИ 190

ЧАСТ ПЕТА

ВЪНШНА ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА 193

ЧАСТ ПЕТА

ВЪНШНА ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА 193

ДЯЛ I


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ВЪНШНАТА ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА 193

ДЯЛ I


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ВЪНШНАТА ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА 193

ДЯЛ II


ОБЩА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА 193

ДЯЛ II


ОБЩА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА 193

ДЯЛ III


СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ И ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ 195

ДЯЛ III


СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ И ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ 195

ГЛАВА 1


СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ 195

ГЛАВА 1


СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ 195

ГЛАВА 2


ИКОНОМИЧЕСКО, ФИНАНСОВО И ТЕХНИЧЕСКО
СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ 197

ГЛАВА 2


ИКОНОМИЧЕСКО, ФИНАНСОВО И ТЕХНИЧЕСКО
СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ 197

ГЛАВА 3


ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ 198

ГЛАВА 3


ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ 198

ДЯЛ IV


ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ 199

ДЯЛ IV


ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ 199

ДЯЛ V


МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ 200

ДЯЛ V


МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ 200

ДЯЛ VI


ОТНОШЕНИЯ НА СЪЮЗА С МЕЖДУНАРОДНИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И ТРЕТИ СТРАНИ И ДЕЛЕГАЦИИ НА СЪЮЗА 203

ДЯЛ VI


ОТНОШЕНИЯ НА СЪЮЗА С МЕЖДУНАРОДНИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И ТРЕТИ СТРАНИ И ДЕЛЕГАЦИИ НА СЪЮЗА 203

ДЯЛ VII


КЛАУЗА ЗА СОЛИДАРНОСТ 204

ДЯЛ VII


КЛАУЗА ЗА СОЛИДАРНОСТ 204

ЧАСТ ШЕСТА

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ 206

ЧАСТ ШЕСТА

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ 206

ДЯЛ I


ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ 206

ДЯЛ I


ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ 206

ГЛАВА 1


ИНСТИТУЦИИ 206

ГЛАВА 1


ИНСТИТУЦИИ 206

РАЗДЕЛ 1

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 206

РАЗДЕЛ 1

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 206

РАЗДЕЛ 2

ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ 211

РАЗДЕЛ 2

ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ 211

РАЗДЕЛ 3

СЪВЕТ 212

РАЗДЕЛ 3

СЪВЕТ 212

РАЗДЕЛ 4

КОМИСИЯ 214

РАЗДЕЛ 4

КОМИСИЯ 214

РАЗДЕЛ 5

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 217

РАЗДЕЛ 5

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 217

РАЗДЕЛ 6

ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА 229

РАЗДЕЛ 6

ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА 229

РАЗДЕЛ 7

СМЕТНА ПАЛАТА 231

РАЗДЕЛ 7

СМЕТНА ПАЛАТА 231

ГЛАВА 2


ПРАВНИ АКТОВЕ НА СЪЮЗА, ПРОЦЕДУРИ ЗА
ПРИЕМАНЕ И ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 235

ГЛАВА 2


ПРАВНИ АКТОВЕ НА СЪЮЗА, ПРОЦЕДУРИ ЗА
ПРИЕМАНЕ И ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 235

РАЗДЕЛ 1

ПРАВНИ АКТОВЕ НА СЪЮЗА 235

РАЗДЕЛ 1

ПРАВНИ АКТОВЕ НА СЪЮЗА 235

РАЗДЕЛ 2

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА АКТОВЕТЕ И ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 238

РАЗДЕЛ 2

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА АКТОВЕТЕ И ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 238

ГЛАВА 3


КОНСУЛТАТИВНИ ОРГАНИ НА СЪЮЗА 243

ГЛАВА 3


КОНСУЛТАТИВНИ ОРГАНИ НА СЪЮЗА 243

РАЗДЕЛ 1

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ 243

РАЗДЕЛ 1

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ 243

РАЗДЕЛ 2

КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ 245

РАЗДЕЛ 2

КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ 245

ГЛАВА 4


ЕВРОПЕЙСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 246

ГЛАВА 4


ЕВРОПЕЙСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 246

ДЯЛ II


ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ 248

ДЯЛ II


ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ 248

ГЛАВА 1


СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ НА СЪЮЗА 249

ГЛАВА 1


СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ НА СЪЮЗА 249

ГЛАВА 2


МНОГОГОДИШНА ФИНАНСОВА РАМКА 249

ГЛАВА 2


МНОГОГОДИШНА ФИНАНСОВА РАМКА 249

ГЛАВА 3


ГОДИШЕН БЮДЖЕТ НА СЪЮЗА 250

ГЛАВА 3


ГОДИШЕН БЮДЖЕТ НА СЪЮЗА 250

ГЛАВА 4


ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ 254

ГЛАВА 4


ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ 254

ГЛАВА 5


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 255

ГЛАВА 5


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 255

ГЛАВА 6


БОРБА С ИЗМАМИТЕ 257

ГЛАВА 6


БОРБА С ИЗМАМИТЕ 257

ДЯЛ III


ЗАСИЛЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 258

ДЯЛ III


ЗАСИЛЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 258

ЧАСТ СЕДМА

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 262

ЧАСТ СЕДМА

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 262

ПРОТОКОЛИ 272

ПРОТОКОЛИ 272

ПРОТОКОЛ (№ 1)

ОТНОСНО РОЛЯТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРЛАМЕНТИ
В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 273

ПРОТОКОЛ (№ 1)

ОТНОСНО РОЛЯТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРЛАМЕНТИ
В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 273

ПРОТОКОЛ (№ 2)

ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ПРИНЦИПИТЕ НА СУБСИДИАРНОСТ
И НА ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ 277

ПРОТОКОЛ (№ 2)

ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ПРИНЦИПИТЕ НА СУБСИДИАРНОСТ
И НА ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ 277

ПРОТОКОЛ (№ 3)

ОТНОСНО СТАТУТА НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 281

ПРОТОКОЛ (№ 3)

ОТНОСНО СТАТУТА НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 281

ПРОТОКОЛ (№ 4)

ЗА УСТАВА НА ЕВРОПЕЙСКАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИТЕ БАНКИ
И НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА 310

ПРОТОКОЛ (№ 4)

ЗА УСТАВА НА ЕВРОПЕЙСКАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИТЕ БАНКИ
И НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА 310

ПРОТОКОЛ (№ 5)

ЗА УСТАВА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 337

ПРОТОКОЛ (№ 5)

ЗА УСТАВА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 337

ПРОТОКОЛ (№ 6)

ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА СЕДАЛИЩАТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ И НЯКОИ ОРГАНИ, СЛУЖБИ И АГЕНЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 355

ПРОТОКОЛ (№ 6)

ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА СЕДАЛИЩАТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ И НЯКОИ ОРГАНИ, СЛУЖБИ И АГЕНЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 355

ПРОТОКОЛ (№ 7)

ЗА ПРИВИЛЕГИИТЕ И ИМУНИТЕТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 357

ПРОТОКОЛ (№ 7)

ЗА ПРИВИЛЕГИИТЕ И ИМУНИТЕТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 357

ПРОТОКОЛ (№ 8)

ОТНОСНО ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 2 ОТ ДОГОВОРА ЗА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТНОСНО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО
НА СЪЮЗА КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА
ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ 366

ПРОТОКОЛ (№ 8)

ОТНОСНО ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 2 ОТ ДОГОВОРА ЗА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТНОСНО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО
НА СЪЮЗА КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА
ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ 366

ПРОТОКОЛ (№ 9)

ОТНОСНО РЕШЕНИЕТО НА СЪВЕТА ОТНОСНО
ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛЕН 16, ПАРАГРАФ 4 ОТ
ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧЛЕН 238, ПАРАГРАФ 2 ОТ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
МЕЖДУ 1 НОЕМВРИ 2014 г. И 31 МАРТ 2017 г., ОТ ЕДНА СТРАНА,
И СЛЕД 1 АПРИЛ 2017 г., ОТ ДРУГА СТРАНА 367

ПРОТОКОЛ (№ 9)

ОТНОСНО РЕШЕНИЕТО НА СЪВЕТА ОТНОСНО
ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛЕН 16, ПАРАГРАФ 4 ОТ
ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧЛЕН 238, ПАРАГРАФ 2 ОТ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
МЕЖДУ 1 НОЕМВРИ 2014 г. И 31 МАРТ 2017 г., ОТ ЕДНА СТРАНА,
И СЛЕД 1 АПРИЛ 2017 г., ОТ ДРУГА СТРАНА 367

ПРОТОКОЛ (№ 10)

ОТНОСНО ПОСТОЯННОТО СТРУКТУРИРАНО СЪТРУДНИЧЕСТВО,
УСТАНОВЕНО С ЧЛЕН 42 ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 368

ПРОТОКОЛ (№ 10)

ОТНОСНО ПОСТОЯННОТО СТРУКТУРИРАНО СЪТРУДНИЧЕСТВО,
УСТАНОВЕНО С ЧЛЕН 42 ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 368

ПРОТОКОЛ (№ 11)

ОТНОСНО ЧЛЕН 42 ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 371

ПРОТОКОЛ (№ 11)

ОТНОСНО ЧЛЕН 42 ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 371

ПРОТОКОЛ (№ 12)

ОТНОСНО ПРОЦЕДУРАТА ПРИ ПРЕКОМЕРЕН ДЕФИЦИТ 372

ПРОТОКОЛ (№ 12)

ОТНОСНО ПРОЦЕДУРАТА ПРИ ПРЕКОМЕРЕН ДЕФИЦИТ 372

ПРОТОКОЛ (№ 13)

ОТНОСНО КРИТЕРИИТЕ ЗА КОНВЕРГЕНЦИЯ 374

ПРОТОКОЛ (№ 13)

ОТНОСНО КРИТЕРИИТЕ ЗА КОНВЕРГЕНЦИЯ 374

ПРОТОКОЛ (№ 14)

ОТНОСНО ЕВРОГРУПАТА 376

ПРОТОКОЛ (№ 14)

ОТНОСНО ЕВРОГРУПАТА 376

ПРОТОКОЛ (№ 15)

ЗА НЯКОИ РАЗПОРЕДБИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ 377

ПРОТОКОЛ (№ 15)

ЗА НЯКОИ РАЗПОРЕДБИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ 377

ПРОТОКОЛ (№ 16)

ЗА НЯКОИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ДАНИЯ 380

ПРОТОКОЛ (№ 16)

ЗА НЯКОИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ДАНИЯ 380

ПРОТОКОЛ (№ 17)

ОТНОСНО ДАНИЯ 381

ПРОТОКОЛ (№ 17)

ОТНОСНО ДАНИЯ 381

ПРОТОКОЛ (№ 18)

ОТНОСНО ФРАНЦИЯ 382

ПРОТОКОЛ (№ 18)

ОТНОСНО ФРАНЦИЯ 382

ПРОТОКОЛ (№ 19)

ОТНОСНО ДОСТИЖЕНИЯТА НА ПРАВОТО ОТ ШЕНГЕН,
ВКЛЮЧЕНИ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 383

ПРОТОКОЛ (№ 19)

ОТНОСНО ДОСТИЖЕНИЯТА НА ПРАВОТО ОТ ШЕНГЕН,
ВКЛЮЧЕНИ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 383

ПРОТОКОЛ (№ 20)

ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА НЯКОИ АСПЕКТИ НА ЧЛЕН 26
ОТ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
СПРЯМО ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ИРЛАНДИЯ 387

ПРОТОКОЛ (№ 20)

ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА НЯКОИ АСПЕКТИ НА ЧЛЕН 26
ОТ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
СПРЯМО ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ИРЛАНДИЯ 387

ПРОТОКОЛ (№ 21)

ОТНОСНО ПОЗИЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО
И ИРЛАНДИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО
НА СВОБОДА, СИГУРНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ 389

ПРОТОКОЛ (№ 21)

ОТНОСНО ПОЗИЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО
И ИРЛАНДИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО
НА СВОБОДА, СИГУРНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ 389

ПРОТОКОЛ (№ 22)

ОТНОСНО ПОЗИЦИЯТА НА ДАНИЯ 394

ПРОТОКОЛ (№ 22)

ОТНОСНО ПОЗИЦИЯТА НА ДАНИЯ 394

ПРОТОКОЛ (№ 23)

ЗА ВЪНШНИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ ПО
ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕКОСЯВАНЕТО НА ВЪНШНИТЕ ГРАНИЦИ 401

ПРОТОКОЛ (№ 23)

ЗА ВЪНШНИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ ПО
ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕКОСЯВАНЕТО НА ВЪНШНИТЕ ГРАНИЦИ 401

ПРОТОКОЛ (№ 24)

ОТНОСНО УБЕЖИЩЕТО, ПРЕДОСТАВЯНО НА ГРАЖДАНИТЕ
НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 402

ПРОТОКОЛ (№ 24)

ОТНОСНО УБЕЖИЩЕТО, ПРЕДОСТАВЯНО НА ГРАЖДАНИТЕ
НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 402

ПРОТОКОЛ (№ 25)

ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕТО НА ОБЛАСТИТЕ
НА СПОДЕЛЕНА КОМПЕТЕНТНОСТ 404

ПРОТОКОЛ (№ 25)

ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕТО НА ОБЛАСТИТЕ
НА СПОДЕЛЕНА КОМПЕТЕНТНОСТ 404

ПРОТОКОЛ (№ 26)

ОТНОСНО УСЛУГИТЕ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС 405

ПРОТОКОЛ (№ 26)

ОТНОСНО УСЛУГИТЕ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС 405

ПРОТОКОЛ (№ 27)

ОТНОСНО ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И КОНКУРЕНЦИЯТА 406

ПРОТОКОЛ (№ 27)

ОТНОСНО ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И КОНКУРЕНЦИЯТА 406

ПРОТОКОЛ (№ 28)

ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО, СОЦИАЛНОТО И
ТЕРИТОРИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ 407

ПРОТОКОЛ (№ 28)

ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО, СОЦИАЛНОТО И
ТЕРИТОРИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ 407

ПРОТОКОЛ (№ 29)

ЗА СИСТЕМАТА НА ПУБЛИЧНОТО РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ
В ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ 409

ПРОТОКОЛ (№ 29)

ЗА СИСТЕМАТА НА ПУБЛИЧНОТО РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ
В ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ 409

ПРОТОКОЛ (№ 30)

ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ХАРТАТА НА
ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
КЪМ ПОЛША И КЪМ ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО 410

ПРОТОКОЛ (№ 30)

ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ХАРТАТА НА
ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
КЪМ ПОЛША И КЪМ ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО 410

ПРОТОКОЛ № 31

ОТНОСНО ВНОСА В СЪЮЗА НА ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ,
РАФИНИРАНИ В НИДЕРЛАНДСКИТЕ АНТИЛИ 412

ПРОТОКОЛ № 31

ОТНОСНО ВНОСА В СЪЮЗА НА ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ,
РАФИНИРАНИ В НИДЕРЛАНДСКИТЕ АНТИЛИ 412

ПРОТОКОЛ (№ 32)

ОТНОСНО ПРИДОБИВАНЕТО НА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ В ДАНИЯ 416

ПРОТОКОЛ (№ 32)

ОТНОСНО ПРИДОБИВАНЕТО НА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ В ДАНИЯ 416

ПРОТОКОЛ (№ 33)

ОТНОСНО ЧЛЕН 157 ОТ ДОГОВОРА
ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 417

ПРОТОКОЛ (№ 33)

ОТНОСНО ЧЛЕН 157 ОТ ДОГОВОРА
ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 417

ПРОТОКОЛ (№ 34)

ЗА СПЕЦИАЛНИЯ РЕЖИМ, ПРИЛОЖИМ ЗА ГРЕНЛАНДИЯ 418

ПРОТОКОЛ (№ 34)

ЗА СПЕЦИАЛНИЯ РЕЖИМ, ПРИЛОЖИМ ЗА ГРЕНЛАНДИЯ 418

ПРОТОКОЛ (№ 35)

ОТНОСНО ЧЛЕН 40.3.3 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА ИРЛАНДИЯ 419

ПРОТОКОЛ (№ 35)

ОТНОСНО ЧЛЕН 40.3.3 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА ИРЛАНДИЯ 419

ПРОТОКОЛ (№ 36)

ОТНОСНО ПРЕХОДНИТЕ РАЗПОРЕДБИ 420

ПРОТОКОЛ (№ 36)

ОТНОСНО ПРЕХОДНИТЕ РАЗПОРЕДБИ 420

ПРОТОКОЛ (№ 37)

ОТНОСНО ФИНАНСОВИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ
ИЗТИЧАНЕТО НА СРОКА НА ДОГОВОРА ЗА ЕОВС И
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ФОНД ЗА ВЪГЛИЩА И СТОМАНА 429

ПРОТОКОЛ (№ 37)

ОТНОСНО ФИНАНСОВИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ
ИЗТИЧАНЕТО НА СРОКА НА ДОГОВОРА ЗА ЕОВС И
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ФОНД ЗА ВЪГЛИЩА И СТОМАНА 429

ПРИЛОЖЕНИЯ 431

ПРИЛОЖЕНИЯ 431

ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК ПО ЧЛЕН 38 ОТ ДОГОВОРА ЗА
ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 432

ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК ПО ЧЛЕН 38 ОТ ДОГОВОРА ЗА
ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 432

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОТВЪДМОРСКИ СТРАНИ И ТЕРИТОРИИ, СПРЯМО
КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА ОТ ДОГОВОРА ЗА
ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 436

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОТВЪДМОРСКИ СТРАНИ И ТЕРИТОРИИ, СПРЯМО
КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА ОТ ДОГОВОРА ЗА
ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 436

ДЕКЛАРАЦИИ


ПРИЛОЖЕНИ КЪМ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ АКТ
НА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ,
КОЯТО ПРИЕ ДОГОВОРА ОТ ЛИСАБОН
подписан на 13 декември 2007 г. 437

ДЕКЛАРАЦИИ


ПРИЛОЖЕНИ КЪМ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ АКТ
НА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ,
КОЯТО ПРИЕ ДОГОВОРА ОТ ЛИСАБОН
подписан на 13 декември 2007 г. 437

А. ДЕКЛАРАЦИИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЕНИ РАЗПОРЕДБИ НА ДОГОВОРИТЕ 438

А. ДЕКЛАРАЦИИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЕНИ РАЗПОРЕДБИ НА ДОГОВОРИТЕ 438

1. Декларация относно Хартата на основните права на Европейския съюз 438

2. Декларация по член 6, параграф 2 от Договора за Европейския съюз 438

3. Декларация по член 8 от Договора за Европейския съюз 438

4. Декларация относно състава на Европейския парламент 438

5. Декларация относно политическото съгласие в


Европейския съвет относно проекта на решение за
състава на Европейския парламент 439

6. Декларация по член 15, параграфи 5 и 6, член 17,


параграфи 6 и 7 и член 18 от Договора за Европейския съюз 439

7. Декларация по член 16, параграф 4 от Договора за Европейския съюз


и член 238, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз 439

8. Декларация относно практическите мерки,


които следва да се вземат при влизането в сила на
Договора от Лисабон по отношение на председателството
на Европейския съвет и на Съвета по външни работи 442

9. Декларация относно член 16, параграф 9 от


Договора за Европейския съюз относно решението на
Европейския съвет относно председателството на Съвета 442

10. Декларация по член 17


от Договора за Европейския съюз 444

11. Декларация по член 17, параграфи 6 и 7


от Договора за Европейския съюз 444

12. Декларация по член 18


от Договора за Европейския съюз 445

13. Декларация относно общата външна


политика и политика на сигурност 445

14. Декларация относно общата външна политика


и политика на сигурност 446

15. Декларация по член 27


от Договора за Европейския съюз 446

16. Декларация по член 55,


параграф 2 от Договора за Европейския съюз 446

17. Декларация относно предимството на правото 447

18. Декларация относно
разграничаването на областите на компетентност 447

19. Декларация по член 8


от Договора за функционирането на Европейския съюз 448

20. Декларация по член 16


от Договора за функционирането на Европейския съюз 448

21. Декларация относно защитата на личните данни


в областта на съдебното сътрудничество по
наказателноправни въпроси и полицейското сътрудничество 449

22. Декларация по членове 48 и 79


от Договора за функционирането на Европейския съюз 449

23. Декларация по член 48, втора алинея


от Договора за функционирането на Европейския съюз 449

24. Декларация относно юридическата


правосубектност на Европейския съюз 449

25. Декларация по членове 75 и 215


от Договора за функционирането на Европейския съюз 450

26. Декларация относно неучастието на държава-членка в мярка,


основана на дял V, трета част, от Договора за
функционирането на Европейския съюз 450

27. Декларация по член 85, параграф 1, втора алинея


от Договора за функционирането на Европейския съюз 450

28. Декларация по член 98


от Договора за функционирането на Европейския съюз 451

29. Декларация по член 107, параграф 2, буква в)


от Договораза функционирането на Европейския съюз 451

30. Декларация по член 126


от Договора за функционирането на Европейския съюз 451

31. Декларация по член 156


от Договора за функционирането на Европейския съюз 452

32. Декларация по член 168, параграф 4, буква в)


от Договора за функционирането на Европейския съюз 453

33. Декларация по член 174


от Договора за функционирането на Европейския съюз 453

34. Декларация по член 179


от Договора за функционирането на Европейския съюз 453

35. Декларация по член 194


от Договора за функционирането на Европейския съюз 453

36. Декларация по член 218


от Договора за функционирането на Европейския съюз за
воденето на преговори и сключването на международни
споразумения от държавите-членки в областта на
пространството на свобода, сигурност и правосъдие 454

37. Декларация по член 222


от Договора за функционирането на Европейския съюз 454

38. Декларация по член 252


от Договора за функционирането на Европейския съюз
за броя на генералните адвокати в Съда 454

39. Декларация по член 290


от Договора за функционирането на Европейския съюз 455

40. Декларация по член 329


от Договора за функционирането на Европейския съюз 455

41. Декларация по член 352


от Договора за функционирането на Европейския съюз 455

42. Декларация по член 352


от Договора за функционирането на Европейския съюз 456

43. Декларация по член 355, параграф 6


от Договора за функционирането на Европейския съюз 456

Б. ДЕКЛАРАЦИИ ОТНОСНО ПРОТОКОЛИТЕ, ПРИЛОЖЕНИ КЪМ ДОГОВОРИТЕ 456

Б. ДЕКЛАРАЦИИ ОТНОСНО ПРОТОКОЛИТЕ, ПРИЛОЖЕНИ КЪМ ДОГОВОРИТЕ 456

44. Декларация по член 5


от Протокола относно достиженията на правото
от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз 456

45. Декларация по член 5, параграф 2


от Протокола относно достиженията на правото от Шенген,
включени в рамките на Европейския съюз 457

46. Декларация по член 5, параграф 3


от Протокола относно достиженията на правото от Шенген,
включени в рамките на Европейския съюз 457

47. Декларация по член 5, параграфи 3, 4 и 5


от Протокола относно достиженията на правото от Шенген,
включени в рамките на Европейския съюз 457

48. Декларация относно Протокола


относно позицията на Дания 457

49. Декларация относно позицията на Италия 458

50. Декларация по член 10
от Протокола относно преходните разпоредби 459

В. ДЕКЛАРАЦИИ НА ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ 459

В. ДЕКЛАРАЦИИ НА ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ 459

51. Декларация на Кралство Белгия относно националните парламенти 459

52. Декларация на Кралство Белгия, Република България,
Федерална република Германия, Република Гърция,
Кралство Испания, Италианската република,
Република Кипър, Република Литва,
Великото херцогство Люксембург, Република Унгария,
Република Малта, Република Австрия, Португалската република,
Румъния, Република Словения и Словашката република
относно символите на Европейския съюз 460

53. Декларация на Чешката република


относно Хартата на основните права на Европейския съюз 460

54. Декларация на Федерална република Германия,


Ирландия, Република Унгария, Република Австрия и Кралство Швеция 461

55. Декларация на Кралство Испания и на


Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия 461

56. Декларация на Ирландия относно член 3


от Протокола относно позицията на Обединеното кралство
и Ирландия по отношение на пространството на свобода,
сигурност и правосъдие 461

57. Декларация на Италианската република


относно състава на Европейския парламент 462

58. Декларация на Република Латвия,


Република Унгария и Република Малта относно
изписването на наименованието на единната парична единица в Договорите 462

59. Декларация на Кралство Нидерландия


относно член 312 от Договора за функционирането на Европейския съюз 463

60. Декларация на Кралство Нидерландия относно член 355


от Договора за функционирането на Европейския съюз 463

61. Декларация на Република Полша


относно Хартата на основните права на Европейския съюз 463

62. Декларация на Република Полша


относно Протокола относно прилагането на
Хартата на основните права на Европейския съюз
спрямо Полша и Обединеното кралство 463

63. Декларация на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия


относно определението на понятието „граждани“ 464

64. Декларация на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия


относно правото на глас при изборите за Европейски парламент 464

65. Декларация на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия


по член 75 от Договора за функционирането на Европейския съюз 464

ТАБЛИЦИ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО 465

ТАБЛИЦИ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО 465

Договор за Европейския съюз 465

Договор за Европейския съюз 465

Договор за функционирането на Европейския съюз 470

Договор за функционирането на Европейския съюз 470

ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА


НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 484

ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА


НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 484

ПРЕАМБЮЛ 484

ПРЕАМБЮЛ 484

ДЯЛ І


ДОСТОЙНСТВО 486

ДЯЛ І


ДОСТОЙНСТВО 486

ДЯЛ ІІ


СВОБОДИ 488

ДЯЛ ІІ


СВОБОДИ 488

ДЯЛ III


РАВЕНСТВО 495

ДЯЛ III


РАВЕНСТВО 495

ДЯЛ IV


СОЛИДАРНОСТ 498

ДЯЛ IV


СОЛИДАРНОСТ 498

ДЯЛ V


ГРАЖДАНСТВО 503

ДЯЛ V


ГРАЖДАНСТВО 503

ДЯЛ VI


ПРАВОСЪДИЕ 507

ДЯЛ VI


ПРАВОСЪДИЕ 507

ДЯЛ VII


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ТЪЛКУВАНЕТО 509

ДЯЛ VII


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ТЪЛКУВАНЕТО 509КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТНА

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница