Съвет на европейския съюзДата22.07.2016
Размер57.26 Kb.
#834СЪВЕТ НА

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Брюксел, 8 април 2011 г.

(OR. en)


8623/11OJ/CONS 21

JAI 215

COMIX 204

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД

За:

3081 во заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(Правосъдие и вътрешни работи)Дата:

Люксембург, понеделник, 11 април 2011 г. (10,00 ч.) и вторник, 12 април 2011 г. (9,00 ч.)

1. Приемане на предварителния дневен редОбсъждания на законодателни актове

2. Одобряване на списъка на точки „А“

8624/11 PTS A 33

3. Обща европейска система за убежище

- Актуално състояние

7986/11 ASILE 21 CODEC 463


4. Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието

- Подготовка за евентуално споразумение с Европейския парламент

8327/1/11 REV 1 JAI 198 SIRIS 22 VISA 59 EURODAC 10 ENFOPOL 86

EUROJUST 37 COMIX 188 CODEC 519

5. Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно използването на резервационни данни на пътниците за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления

- Евентуално включване на вътрешните за ЕС полети

8016/1/11 REV 1 GENVAL 27 AVIATION 62 DATAPROTECT 16

CODEC 466

8230/11 JUR 115 GENVAL 29 AVIATION 72 DATAPROTECT 21

CODEC 509

+ COR 1

6. Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата със сексуалното малтретиране, сексуалната експлоатация на деца и детската порнография и за отмяна на Рамково решение 2004/68/ПВР- Актуално състояние след втората тристранна среща, проведена в Брюксел на 31 март 2011 г.

7. Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно правото на информация в наказателните производства

- Информация от председателството относно тристранната среща с Европейския парламент

8. Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно атаките срещу информационните системи и за замяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета

- Ориентационен дебат и актуално състояние

8795/11 DROIPEN 27 TELECOM 43 CODEC 609

9. Инициатива на Кралство Белгия, Република България, Република Естония, Кралство Испания, Република Австрия, Република Словения и Кралство Швеция за директива на Европейския парламент и на Съвета за европейска заповед за разследване в наказателноправната област

- Актуално състояние

8369/1/11 REV 1 COPEN 57 EUROJUST 38 EJN 27 CODEC 525

10. Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решенията и автентичните актове в областта на наследяването и създаването на европейско удостоверение за наследство

- Устен доклад на председателството

11. Предложение за регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи

12. Предложение за регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства

- Представяне от Комисията

13. Предложение за регламент на Съвета относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз

- Представяне от Комисията

8609/11 JURINFO 17 INF 51 JUR 150

Незаконодателни дейности

14. Одобряване на списъка на точки „А“

8625/11 PTS A 34

15. Района на южното съседство

- Заключения на Съвета

8710/1/11 REV 1 ASIM 33 COMIX 213

16. Национален план за действие на Гърция относно управлението на миграцията и реформата в областта на убежището

17. Ромите — съобщение относно рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите

- Представяне от Комисията, последвано от обмен на мнения

8727/11 SOC 318 POLGEN 64 JAI 218 EDUC 67 FREMP 33 COHOM 97

FSTR 14 FC 14 REGIO 28

18. Доклад относно прилагането на Хартата на основните права

- Представяне от Комисията

8453/11 FREMP 28 JAI 206 COHOM 91 JUSTCIV 82 JURINFO 15

+ ADD 1
19. Съвместен преглед на изпълнението на Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от Европейския съюз до Съединените щати за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма

- Доклад на Комисията

8142/11 JAI 186 USA 23 RELEX 302 DATAPROTECT 20

20. Програма на ЕС за правата на детето

- Представяне от Комисията и последващи действия на председателството

21. Защита на жертвите

- Представяне на заключенията на конференцията „Защита на жертвите в ЕС: пътят напред“, Будапеща, 23—24 март 2011 г., и последващи действия на Комисията и председателството

22. Други въпроси

- Осма среща на министрите на вътрешните работи на държавите-членки на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС) — „Регионални усилия за предотвратяване на корупцията и борба с нея — осъществяване на напредък“ (искане на Румъния)

°

° °

В рамките на Съвета:

Заседание на СМЕСЕНИЯ КОМИТЕТ (Понеделник, 11 април 2011 г. — 10,00 ч.)

1. Приемане на предварителния дневен ред

2. ШИС ІІ

- Актуално състояние

3. Визова информационна система

- Актуално състояние

8164/11 VISA 51 COMIX 178

4. Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2004 за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (Frontex)

- Актуално състояние

8518/11 FRONT 39 CODEC 563 COMIX 198

5. Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието

- Подготовка за евентуално споразумение с Европейския парламент

8327/1/11 REV 1 JAI 198 SIRIS 22 VISA 59 EURODAC 10 ENFOPOL 86

EUROJUST 37 COMIX 188 CODEC 519

6. Района на южното съседство

a) Заключения на Съвета

8710/1/11 REV 1 ASIM 33 COMIX 213
б) Последващи действия във връзка с декларацията на Европейския съвет от 11 март и 24—25 март 2011 г.
в) Представяне от Комисията относно хуманитарните аспекти и аспектите, свързани със защитата на цивилното население
г) Представяне от Комисията относно следващите стъпки
д) Представяне от Frontex — ролята на Frontex

7. Други въпроси


______________


8623/11 av/rg

DQPG BGКаталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница