Съвет на министрите на околна среда на ес в Люксембург, 21. 06. 2011Дата23.08.2017
Размер55.69 Kb.
#28631
Съвет на министрите на околна среда на ЕС в Люксембург, 21.06.2011

По темата относно приемането на Европейската стратегия за биологично разнообразие, предложена от Европейската комисия, подкрепена от Европарламента и за одобряване от Съвета на министрите:http://video.consilium.europa.eu/index.php?sessionno=3473&lang=EN&searchdate=--&searchtopic&searchtitle&searchcat=25

Министър на околната среда на Германия:
Уважеми колеги,

Мисля всички сме съгласни, че има две глобални предизвикателства в политиката въобще. От една страна защитата на климата, от друга страна загубата на биоразнообразие. Трябва да го предотвратим и да го спрем. Може да звучи патетично, но са две предизвикателства пред човечеството. Такава е обективната истина. И как така както ние подхождаме като европейци по отношение на защитата на климата и постигнахме в Нагоя голям успех именно защото бяхме единни като европейци. Така, че за двете цели е важно да подкрепяме убеждението, а то се споделя и както спомена г-н еврокомисаря Поточник от много от нашите граждани, а именно че двете предизвикателства не са задача които притиворечат на икономическото развитие и са в разрез с целите на промишлеността.

Напротив, те са част от едно разумно икономическо развитие. В средносрочен и дългосрочен план няма да има икономическо развитие без защита на климата, във всъщп така нитов в Европа, нито в глобален мащаб ще можем да стъпим на разрушена природа, на разрушена почва единствено защитата на екосистемите може да ни помогне се развиваме икономически. Затова трябва да създадем единна концепсия за растеж, икономическо развитие и промишлено развитие, такаче защитата на климата и защитата на естественат абаза на живот не е в разлика с икономическтие интереси.

Казвам това за да подчертая изричната подкрепа на Германия за дейността на г-н Еврокомисая, специално ако искам да ни вярват трябва да предложим нещо по същество, а една Стратегия за биоразнообразието би била празни думи, които гражданите няма да повярват ако няма изрично поставени цели. Затова изрично пледирам Стратегия за биоразнообразието без цели са празни думи. Именно за това ако искаме да се опитаме да бъдем адекватни в борбата с загуба на биоразнообразие трябва да включим целите на Комисията. Това са фундаментални цели. Те могат да бъдат дефинирани допълнитно, но без устойчива икономика и в селското стопанство, без р. Ние трябва да запазим тези цели. Германия предлага компромисно решение, което сочи, че Правителствата на държавите членки трябва да подкрепят тези цели. Ако има друга формулиравка, която дава възможност да се включат задължително целите ние сме готови да приемем и други компромисни предложения, ако те казват същото по друг начин. За нас е важно биоразнообразието да бъде признато като задача за бъдещето, основнот предизвикателство и следва да бъде обвързано с ясни цели. Да посочим какво искаме да постигнем и с какви мерки искаме да го постигнем. Затов аВи моля да погледнете с добро око на нашето компромисно предложение. Подчертавам компромисно.
Нона Караджова – първо изказване

Стратегията е много важен документ за страните от ЕС. Аз се радвам, че през последните десетина години европейските страни отделят доста сериозно внимание на темата биоразноборазие, тъй като в тази област ако процесите продължат така ще станат необратими. България уважава своята природа. Ние имаме законодателство в тази област от 30те години на миналия век и благодарение на това отношение на българите ние сме запазили за Европа и за света огромно биологично разнообразие. Знаете, че България е покрита с 35 % процента зони по Натура като в голямата си част те са покрити и от двете директиви из а местообитанията и за пттиците. Извън това България има по специално българско законодатлество свои допълните защитени територии, които са с изключително строги режими.

Ясно е че през всичките тези 70-80 години включително и в годините, когато е имало силно развитие на силно замърсяващи индустриални производства в България ние сме съобразили с това важно нещо за опазване на природата и на биоразнообразието и сме направили и сме имаме това достижение към което смятам, че биха се стремили всичко останали страни в Европа чрез възстановяване на аааа ъъъъъъ своите защитени зони, на своето биоразнообразие, но това би било и би струвало огромни средства.

Така както в момента за България е изключително ограничение за конкурентноспособността на нашата икономика. Съответно изключително аааа ъъъъ ъъъъъ големите ограничения за развитие на редица индустриални дейности в зоните на Натура. Ааа Ясно е какъв проблем създава това за нашта страна. Нещо повече аааа в аааа редица са ааа е европейски страни е изградена важната базисна инфраструктура включително магистрали. Ще ви дам един пример един от важните трансевропейски коридори в България, който в момента се изгражда, в резултат това, че един малка част около 10 км попадат в зони Натура това оскъпява магистралата с почти един милиард. Разбира се това не се компенсира под някаква форма. Просто ние опазваме зоните Натура тъй като това са приоритетни видове за цяла Европа. Какво искам да кажа с това въведение. ъъъъъ Според нас е много важно ъъъъъ да ааааа опазим биоразнообразието, много важна е тази стратегия да се изпълни, но разбира се трябва да има една сулидарност между страните по отношение на аааа действията, които трябва да се предприемат и целите. Аааа Знаете, че в резултата на това, че в България беше приета по- късно през 2007 година към ЕС, със известно закъснение започнаха дейностите по установяване на статуса на местообитанията и на видовете. Ние ще приключим с този процес към 2013 година. Това означава, че ние не бихме знаели към момента ако се одобрят целите и за България във вида в който се предлагат, както означава това за нас. Предвид фактът, че това е огромна площ з абългария, както ви казах това са 35 % това означава както ви казах изключително ограничение за нашите икономически дейности. Аааа Не бихме могли да приемеме новото предложении извън това, което вече беше предложено във първоначалния текст или ако се приеме настояваме това да бъде ъъ да бъде ъъ тези цели ааа да бъдат специфицирани за България към 2013 година. Аааа Изключително отговорно се отнасяме към темата, както ви казах фактите говорят. И моля за разбиране по тоя въпрос. Нещо още искам да добавя, ъъъ че ъъъ започва едно много негативно отношение в България независимо от насложилите се исторически във годините уважение на природата към нас, изключително негативно отношение към зоните по Натура във местното население. Аааа Основно това са доста изостанали райони на странта, които и без това изпитват проблем. Ние ще обезлюдим тези райони ако не предприемаме адекватни мерки за осигуряване на улеснено финансиране за създаване на работни места в тия райони, които са аааам, аааа които ааа да привлекат местното население към опазване на тези безценни места за Европа и за света. И другото означава убезлюдяване . Това е нашето мнение ааа, много е важна стратегия, но много аа бих искала да се оцветят спецификите на аа страните и специално за България, която е в тази специална ситуация с по- късно започване на оценките на статус на зоните и на видовете и съответно със огромните площи, които е заела и с огромните средства които са необходими не само за самата пирородазщаита и за изграждане на мрежата, а за изграждане на работни мета за привличане на местнат анаселение към тази много важна кауза. Благодаря Ви.
Нона Караджова – второ изказване

Мисля, че много детайлно изложих мотивите за първоначално предложения текст. Ааа може да изразим съгласие с новопредложения текст единствено и само ако се специфицира за България, че тези цели, които са с конкретни стойности ще бъдат доуточнени и след приключване и установяване на статуса на местообитанията и видовете в България. Подкрепяме първоначалния текст.
Испания:

Честно казано се чувствам неловко като знам какво е общественото мнение. И трябва да избегнем коментари, които не би трябвало да правим на това заседание.
Нона Караджова- трето изказване

Не бих искала страната със най- запазена природа и опазено биологично разнообразие да се счита, че иска да пречи на напредъка в този изключително важен процес. Много подробно изложих аргументите за специалната ситуация, в която сме ние поради двете неща, които казах току що. Ъъъ Ние се съгласяваме с този компромисен текст, но ще внесеме декларация, аааа в която ще поясним ще посочим, че когато имаме актуализираните актуалните данни за България, такива каквито просто нямаме за момента и ще е нечестно да се ангажираме с нещо, което не знаем. То тогава съответно ще разгледаме и подвърдим евентуално възможността за одобряване и присъединяване към тези цели.

Повярвайте ни ние имаме това огромно желание да поемем едни реалистични и изпълними цели за да знаем откъде стартираме. Така, че с това условие приемаме съответно предложения допълнителен текст.
Каталог: upload -> documents -> 2011
documents -> Колоездачно състезание на шосе от Бояна до х. Звездица общо 20 км
2011 -> Доклад за извършеното изследване на смъртността на птици във ветропарк "Калиакра"
documents -> Българско дружество за защита на птиците
2011 -> Д-р Росен Цонев, н с. Чавдар Гусев Описание на целите на изследването и използваната методика
documents -> Доклад по проект Картиране на находища и оценка на популацията на редки защитени видове птици
documents -> Май 2007 съдебното дело срещу природен парк странджа
documents -> Preliminary contract for establishment of right of building and provision of building services
documents -> Заповед № рд-751 от 16 август 2010 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница