Светла бориславова димитроваДата18.06.2018
Размер106.96 Kb.
#74462
СВЕТЛА БОРИСЛАВОВА ДИМИТРОВА
Родена на 23.05.1957 г. в гр. Шумен. Завършва специалност "История" във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" през 1980 г. Работи в Исторически музей – Стара Загора от 26.04.1982 г. като уредник в отдел "Най-нова история". От 1990 г. е научен сътрудник III ст., от 1996 г. научен сътрудник IІ ст., от 1999 г. – научен сътрудник І ст. и от 2008 г. – доцент.

Директор на РИМ – Стара Загора от 2006 г. до 2014 г.

1985 г.

 1. Участието на младежта от Старозагорски окръг в Отечествената война на България 1944-1945 г. – В: Участието на Старозагорски окръг в Отечествената война на България 1944-1945 г., Ст. Загора, 1985, с. 64-72.


1989 г.

 1. Използуване на съветския опит в железопътен възел Стара Загора през 50-те години на ХХ век. – ИМЮИБ, 12, Пловдив, 1989, с. 199-206.

 2. Димитрова, Св. и В. Бонева. Общественото строителство и благоустройствени дейности в Стара Загора (1944-1957 г.). – В: Проблеми на градоустройствения облик на Стара Загора през вековете. Посветена на 110 год. от възстановяването на града и 45 г. от соц. революция в България (Резюмета), Ст. Загора, 1989, с. 17-19.


1990 г.

 1. Димитрова, Св. и В. Бонева. Благоустройство и обществено строителство в Стара Загора в периода 1944-1959 г. - ИМЮИБ, 13, Пловдив, 1990, с. 211-218.


1992 г.

 1. Проблеми на образованието в Стара загора през 40-те и 50-те години на ХХ век. - ИМЮИБ, 15, Ст. Загора, 1992, с. 205-224.

 2. Старозагорската опера през 40-те и 50-те години на ХХ век. – В: [Осемдесет и пет] 85 години Исторически музей, Стара Загора, Ст. Загора, 1992, с. 148-164.


1993 г.

 1. Старозагорският театър (1944-1954 г.). - ИМЮИБ, 16, Ст. Загора, 1993, с. 331-356.


1994 г.

 1. Съюзът на литературните кръжоци в България. (1945-1948 г.). - ИМЮИБ, 17, Ст. Загора, 1994, с. 187-198.


1995 г.

8. Старозагорските читалища (1944-1956 г.) - ИМЮИБ, 18, Ямбол, 1995, с. 285-300.


1996 г.

 1. Гербовете на Стара Загора. – В:[Сто двадесет и пет] 125 години с името на Стара Загора. Материали из историята на Стара Загора, Ст. Загора, 1996, с. 113-118.


1998 г.

 1. Филипова, Л. и Св. Димитрова. Летопис на музея. – В: Биобиблиография на научните трудове на музейните специалисти 1907-1997, Ст. Загора, 1998, с. 7-12.


1999 г.

10. Старозагорският музей 1944-1958 г. - ИМЮИБ, 19, Ст. Загора, 1999, с.269-287 1. Петър Коев на 70 години. - ИМЮИБ, 19, Ст. Загора, 1999, с.295-297

 2. Аязмото – парк за отдих и развлечения. – В: Хвала митрополиту Мутодию, Ст. Загора, 1999, с. 118-122.

 3. Кънев, Н., Л. Филипова, Св. Димитрова, С. Василева. [Сто и петдесет] 150 години община Стара Загора. Документален летопис 1849-1999 г., Ст. Загора, 1999, 286 с.


2000 г.

 1. Международните връзки на Старозагорската опера с балканските страни. - В: Интербалкански музикално-културни взаимодействия, С., 2000, с.174-182

 2. Младежки опозиционни организации в Старозагорска област 1945-1947 г. - В: Българската опозиция и организираната съпротива в България 1944-1954 г., Сливен, 2000, с. 200-213.


2001 г.

 1. Първият литературен музей в Стара Загора. – Участие (Ст.Загора), 1-2, 2001, с. 45-46

 2. Първото театрално представление. - Везни, 2001, 8, с. 108-110

 3. Димитрова, Св. и Л. Филипова. Културна летопис. - Везни, 2001, 8, с. 132-139

 4. Първите научни институти в Старозагорско. - В: [Четиридесет] 40 г. Съюз на учените - Стара Загора, 4, Ст. Загора, 2001, с. 193-197

 5. Димитрова, Св. и С. Василева. [Четиридесет] 40 години Съюз на учените в Стара Загора, Историческа хроника 1961-2001. - Ст. Загора, 2001 г., 64 с.


2002 г.

 1. Държавата и съдбата на културните институти в Стара Загора през 40-те и 50-те години на 20-ти век. - В: България след 1944 - история, проблеми, тенденции, Шумен, 2002, с. 180-189

 2. Фронтовият печат на тунджанци. - В: Втората световна война и Балканите, С, 2002, с. 404-410

 3. Димитрова, Св. и Д. Янков. Един нов източник за историята на Стара Загора и Казанлък. – Изв. СЗИМ, 1, Ст. Загора, 2002, с. 233-239

 4. Иванова, Евг. и Св. Димитрова. История на електрификацията в Старозагорски регион, Ст. Загора, 2002, 271 с.

 5. Димитрова, Св. и С. Василева. Международните контакти на община Стара Загора с побратимените й градове. - В: Научна конференция с международно участие "Стара Загора 2002", 4, Обществени науки. Педагогика, Ст. Загора, 2002, с.85-95

 6. Ролята на Института по памука и твърдата пшеница в Чирпан за развитие на селското стопанство (1925-1959). – Изв. СЗИМ, 1, Ст. Загора, 2002, с. 201-211.

 7. Димитрова, Св. и С. Василева. Летопис на Регионален исторически музей Стара Загора 2000-2001 г. – Изв. СЗИМ, 1, Ст. Загора, 2002, с. 233-238.

 8. In memoriam. Александър Иванов Козаров. – Изв. СЗИМ, 1, Ст. Загора, 2002, с. 247.


2003 г.

 1. Известното и неизвестното за учредяването на литературния кръжок "Георги Бакалов" в Стара Загора през 1944 г. - В: Научна конференция с международно участие "Стара Загора 2003", 4, Ст. Загора, 2003, с. 199-203

 2. Периодични религиозни издания в Стара Загора от Освобождението до наши дни. – Изв. ИМ, Шумен, 11, Шумен, 2003, с. 234-241

 3. Приносът на старозагорската музейна колегия за обогатяване на националните и международни исторически изследвания. - В: История на музеите и музейното дело, Плевен, 2003, с. 288-294.

 4. Културните процеси в Стара Загора през 40-те и 50-те години на ХХ век в контекста на противопоставянето Изток-Запад. - В: Проблемът изток-запад. Историческа перспектива, С, 2003, с. 312-322.

 5. Димитрова, Св., И. Сизов, К. Фетисова. Д-р Анастас Тодоров - основоположник на ветеринарномедицинския институт в Стара Загора. – В: Трети симпозиум по история на ветеринарната медицина с международно участие, Ст. Загора, 2003, с. 355-358.

 6. Димитрова, Св. и Евг. Иванова. "…Ескизагорката привлече нашето внимание със своите враносани вежди" (старозагорката през погледа на българи и чужденци - 50-те - 70-те години на ХІХ век). - В: Юб. сб. в чест на проф. Йордан Йорданов, Велико Търново, 2003, с. 337-340.

 7. Георгиева, Ел., Л. Филипова, Н. Ганева, Н. Кънев, Св. Димитрова. Стара Загора квартали, площади, паркове, градини и улици, Ст. Загора, 2003, 160 с.

 8. Международные контакты Стара Загоры с Самарой. - Традиии и современные тенденции, Самара, 2003, с. 21


2004 г.

 1. Временните изложби - музейна дейност с много проекции.Изв. на Регионалния исторически музей Велико Търново, В. Търново, 2004, с. 518-523.

 2. Димитрова, Св. и Евг. Иванова. От Осман пазар до Пловдив – 1892 г. (Участието на Османпазарска околия в Първото пловдивско изложение). – В: Град Омуртаг и Омуртагския край, история и култура, 3, В. Търново, 2004, с. 317-325.

 3. “Делник” – вестник за земеделска защита и синдикализъм (1992-1995). – В: Земеделското движение в България, история, развитие, личности, Пазарджик, 2004, с. 405-409.

 4. Пазари, панаири и тържища в Стара Загора в прехода към демократично общество (1990-2003). - В: Панаири, пазари, тържища в българските земи, Търговище, 2004, с. 478-488.

 5. Културните институции в Стара Загора (1944 - края на 50-те години на ХХ век), 2004


2005 г.

 1. Управление на културния живот в Стара Загора през 1944-1947 г. – В: Научна конференция с международно участие "Стара Загора` 2005". 2-3 юни 2005 г., 6. Педагогика. Обществени науки. История. Български език и литература. Богословски науки. Икономика. Ст.Загора, 2005, с.471-476.

 2. Православните християнски братства. - Минало, 4, 2005, с. 47-55.

 3. Банки и фалити (Банковото дело в Стара Загора през 1990-2005). – В: Монетите и банкнотите - възможни прочити. Юб. сб. в чест на ст.н.с. д-р Хр. Харитонов, В. Търново, 2005, с. 385-391.

 4. Съдбата на старозагорската преса в преходните години (1944-1948). – В: Следвоенна България между изтока и запада, С., 2005, с. 367-377.

 5. За първи път. – В:[Осемдесет] 80 години Старозагорска опера, Ст. Загора, 2005, с. 47-56.


2006 г.

 1. Един важен документ за новобългарското образование. – 170 години новобългарско образование, Габрово, 2006, с. 158-162.

 2. Димитрова, Св., С. Василева, С., К. Йорданова. [Четиридесет и пет] 45 години Съюз на учените в Стара Загора, Историческа хроника 1961-2005. - Стара Загора, 2006 г., 163 с.

 3. Димитрова, Св. и Евг. Иванова. По – важни моменти от развитието на ж.п. възел Стара Загора от създаването му до началото на ХХ век. – ИМЮИБ, 22, Бургас, 2006, с. 213-226.

 4. Именуването на улици, площади и градини в Стара Загора – морал и политика. – В: Местното самоуправление. История и перспективи, Карлово, 2006, с. 50-53.

 5. Дейността на Съюзната контролна комисия в Старозагорска област. – В: Втората световна война и България 1939-1947, Сливен, 2006, с. 196-201.

 6. Димитрова, Св. и Б. Хараланова. Най-новата българска история в публикациите на музейните специалисти (1990-2004). – В: Предизвикателствата на промяната, С., 2006, с. 345-365.

 7. Вярвайте в бъдещето на своя народ, както вярвахме ние (Владимир Сис за Чехословашката република и нейните отношения спрямо България). – В: Владимир Сис и България, С., 2006, с. 97-102.

 8. Димитрова, Св., Сн. Маринова, М. Николова. История с дъх на липи, Ст. Загора, 2006, 116 с.


2007 г.

 1. Проект “Да съхраним за поколенията” (Стара Загора и старозагорци през погледа на обектива). – В: Добри практики в дейността на музеите в Южна България, Пловдив, 2007, с. 87-90

 2. Един градоустройствен елемент от Стара Загора (Станционната градина). - ИМЮИБ, 23, Сливен, 2007, с. 150-156

 3. Христо Буюклиев и Историческият музей в Стара Загора. – В: Древна и модерна Тракия, Изв. СЗИМ, 2, Ст. Загора, 2007, с. 27-37

 4. История на Старозагорския музей, Ст. Загора, 2007, 238 с.

 5. Димитрова, Св. и Евг. Иванова. „Холдинг Загора” – историческо развитие в границите на един век. – В: Модернизацията на България и Габрово 1878-2006, В. Търново, 2007, с. 209 – 218

 6. Буюклиев, Х. и Св. Димитрова. Величка Койчева на 75 години. – ИМЮИБ, 23, Сливен, 2007, с. 248-250.

 7. Въведение. – Йордан Капсамунов. Спомени, Ст. Загора, 2007, с. 7-10.

 8. Можем ли да бъдем в крак с времето? – В: Музеологията в България днес, Хасково, 2007, с. 126-133


2008 г.

 1. Старозагорският музей на 100 години. – Изв. СЗИМ, 3, Ст. Загора, 2008, с. 15-23

 2. Археологическите дружества и законът за старините от 1911 г. – В: Култура и културна политика в България 1879-1944 г., Пазарджик, 2008, с. 50-56.

 3. За и против отделите "Най-нова история" и тяхната бъдеща роля. – В: Българските музеи в условията на членството на страната в Европейския съюз, 2008, Сливен, с. 415-421.

 4. Въведение. – В: Добри практики на музеите с медиите, Ст. Загора, 2008, с. 5-6


2009 г.

 1. На този ден... 130 години от живота на Стара Загора. – Ст. Загора, 2009, 227 с.

 2. Към читателите. – В: Чолакова, Красимира. Пейо Пеев. Борба за независимост, В. Търново, 2009, с. 7-10


2010 г.

 1. Димитрова, Св. и Б. Харланова. Общото и различното за обявяване независимостта на България. – В: Независимостта на България 1980 г. – поглед от ХХІ век, С., 2010, с. 541-555.


2011 г.

 1. Димитрова, Св. и Б. Харланова. Регионалните музеи – необходимост или финансово разточителство. – В: Изв. на БИД, 41, 2011, с. 506-517

 2. За ролята на кмета в историята на един град. Йордан Капсамунов и неговите приноси за развитието на Стара Загора в средата на ХХ век. – Изв. СЗИМ, 4, Личността в историята, , Ст. Загора, 2011, с. 229-232. (ел. книга)

 3. Съвременни прояви на дарителство. Обществен дарителски фонд – Стара Загора. – Изв. на ИМ Кюстендил, 17, Кюстендил, 2011, с. 565-569.

 4. Общински награди и отличия (Стара Загора през ХХ век). – В: Светът на българина през ХХ век, С., 2011, с. 224-236.


2012 г.

 1. Памет върху камък. – В: Град и памет, Пазарджик, 2012, с. 113-119.

 2. Димитрова, Св. и В. Ценкова. Новая экспозиция старозагорского музея – зеркало актуальных проблем болгарского музейного дела. - В: Самарский край в истории России, 4. Материалы Межрегиональной научной конференции, посвященной 160-летию Самарской губернии и 125-летию со дня основания Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина, Самара, 2012, с. 250-253.

 3. [Сто и десет] 110 години Загорка. История на пивоварна „Загорка”, С., 2012, 120 с.


2013 г.

 1. Постоянна експозиция на Регионален исторически музей- Стара Загора - постижения, проблеми и алтернативи. – Добри практики. Постоянни и временни експозиции – проблеми и постижения, Хасково, 2010, с. 9-11

 2. Раднево в съдбовните 1944-1948 (някои моменти от обществено-политическото и икономическо развитие). – В: История и култура на Раднево и радневския край, Т. 1, Ст. Загора, 2013, с. 96-103

 3. Научни приноси на възпитаници на Историческия факултет на ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий» от РИМ – Стара Загора. – В: Ние в науката и науката в нас. В чест на 50 годишнината на проф. Петко Ст. Петков, В. Търново, 2013, с. 615-623

 4. Димитрова, Св. и В. Ценкова. Музейни практики по отбелязване на годишнина на събития и личности. – В: Юб. сб. от нац. научна конф. «От регионално към национално – история, състояние, и тенденции на българския музей», В. Търново, 2013, с. 149-170


Научно-популярни статии
1992 г.

Старозагорци имат всички основания да се надяват, че ще бъдат областни граждани, но… Домино, (Ст. Загора), № 30, 5-11 авг. 1992 г.

Стара Загора- банкерски център. - Бизнес поща, (Ст. Загора), № 7, 14 дек. 1992 .

На калпак - по партия. - Домино, (Ст. Загора), № 47, 2-8 дек. 1992.

Енциклопедията на братя Данчови. - Живи пари, (Ст. Загора), № 4, 17-23 авг. 1992
1998 г.

Съвременни символи на Стара Загора. - Наблюдател, Ст. Загора, бр.16, 1998


2000 г.

Димитрова, С., С. Василева. Хроника на събитията в България и Стара Загора през последните десет години. - Национална бизнес поща, Ст. Загора, 2000.
2001 г.

79. Димитрова, С., С. Василева. Прозорец към миналото, (едногодишна рубрика). - Национална бизнес поща, Стара Загора, 2001 г.


2002 г.

80. Димитрова, С., С. Василева Какво се случи на този ден... (едногодишна рубрика) във в. 7 дни, Стара Загора, 2002 г.


2008 г.

На театър по Коледа. - Старозагорски новини , № 252, 24 дек. 2008


2009 г.

Как да превърнем Стара Загора в туристическа дестинация. - Старозагорски новини, № 227, 24.ноем. 2009, с. 9.Димитрова, С. , С. Маринова. 130 години от възстановяването на Стара Загора. - Старозагорски новини, № 199, 15окт. 2009, с.15.

От 22 години Стара Загора празнува своя празник на 5 октомври. - Старозагорски новини, № 191, 5 окт. 2009, с. 7.

Кметски мемоари чакат издател. – Новината, (Ст. Загора), № 236, 20 окт. 2009, с. 7

Старозагорската опера е била най-модерната в страната. - Старозагорски новини, № 180, 17 септ. 2009, с. 16.Димитрова, С. , С. Маринова. 130 години от възстановяването на Стара Загора. - Старозагорски новини, № 176, 11 септ. 2009.

Димитрова, С. , С. Маринова. 130 години от възстановяването на Стара Загора. - Старозагорски новини, №132, 13 юли 2009.

Димитрова, С. , С. Маринова. 130 години от възстановяването на Стара Загора. - Старозагорски новини, № 152, 10 авг. 2009.

Димитрова, С. , С. Маринова. 130 години от възстановяването на Стара Загора. - Старозагорски новини, № 153, 11 авг. 200 .

Димитрова, С. , С. Маринова. 130 години от възстановяването на Стара Загора. - Старозагорски новини, № 132, 13 юли 2009.

Димитрова, С. , С. Маринова. 130 години от възстановяването на Стара Загора. - Старозагорски новини, № 120, 25 юни 2009.

Димитрова, С. , С. Маринова.130 години от възстановяването на Стара Загора. - Старозагорски новини, № 11, 19 ян. 2009.

Димитрова, С. , С. Маринова.130 години от възстановяването на Стара Загора. - Старозагорски новини, № 59, 27 март 2009.

Димитрова, С. , С. Маринова.130 години от възстановяването на Стара Загора. - Старозагорски новини, № 78, 24 април 2009.

След два месеца експозицията на музея ще бъде официално открита. - Старозагорски новини, № 6, 12 ян. 2009.

18 май международен ден на музея. - Старозагорски новини, № 92, 18 май 2009.

Показват Херкулес в музейна експозиция. - Старозагорски новини, № 36,23 февр. 2009.

Показват Херкулес в музейна експозиция. - Старозагорски новини, № 37, 24 февр. 2009.

Другата история на експоната (едногодишна рубрика) – Новината, Стара Загора, 2009Показват Херкулес в музейна експозиция. - Новината, № 103, 14 май 2009

Пазят Самарското знаме и в Зографския манастир. – Новината, № 169, 30 юли 2009.

Съхраняват оригинал и в Стара Загора. – Новината, № 169, 30 юли 2009.

Руснак рисува и копието на Самарското знаме. – Новината, № 157, 16 юли 2009.

Оръжие от свитата на унгарски княз пази музея. - Новината, № 157, 16 юли 2009.

Първият туристически пътеводител на Стара Загора. - Новината, № 157, 16 юли 2009

Писател дарил теглика за злато от Османската империя. - Новината, № 198, 2 септ. 2009

А бабите ни гласували с черен и бял боб. - Новината, № 147, 4 юли 2009

Извадили Сарматски меч от язовир. - Новината, № 117,30-31 май 2009

Железният триножник. - Новината, № 103, 14 май 2009

Златните фиали от Юрта. - Новината, № 90, 23 април 2009

Тайните на Стария театър. - Новината, № 90, 23 април 2009

Белезниците на Кольо Ганчев. - Новината, № 90, 23 април 2009

Уникална находка от Дълбоки се пази в Оксфорд. - Новината, № 46, 26 февр. 2009

Старозагорец прави модел на пералня. - Новината, № 46, 26 февр. 2009

Отказват цигари, купуват с парите камионетка. - Новината, № 46, 26 февр. 2009

Стара Загора видяна преди един век. - Новината, № 30, 7-8 февр. 2009

Наследници на хаджия дарили първи музея. - Новината, № 28, 5 февр. 2009

Селяни открили статуята на Ерос. - Новината, № 22, 5 февр. 2009

Въведение. – Добри практики на музеите с медиите, Ст. Загора, 2008, с. 7.Въведение. – На този ден...130 години от живота на Стара Загора, 2009, Ст. Загора,
Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница