Светослав Герасимов, проф., д-р зоолог-еколог, удостоверение за професионална компетентност №1445 от 19 юли 2007 г на мосв за “Растителен и животински свят” и “Моделиране на въздействието върху околната среда”страница1/6
Дата25.06.2017
Размер0.83 Mb.
#24331
  1   2   3   4   5   6


Д О К Л А Д

ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ “ИЗГРАЖДАНЕ НА СТАЦИОНАРЕН СКИ-ВЛЕК И ПРИЛЕЖАЩА ОБСЛУЖВАЩА ЗОНА В ОБХВАТА НА С Т Ц “ПЕРЕЛИК” В ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯНСКА, С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА „ТРИГРАД-МУРСАЛИЦА, С КОД BG0002113”

Автори:

Светослав Герасимов, проф., д-р - зоолог-еколог, удостоверение за професионална компетентност №1445 от 19 юли 2007 г. на МОСВ за “Растителен и животински свят” и “Моделиране на въздействието върху околната среда”,svger@abv.bg

Владимир Велев, н.с. I ст – фитоценолог-еколог, удостоверение за професионална компетентност №361 от 20 декември 2006 г. на МОСВ за “Растителен и животински свят”, Централна лаборатория по обща екология – БАН, София 1113, vladimir_velev@abv.bg

Консултант:

Невена Иванова, н.с. д-р., орнитолог, Централна лаборатория по обща екология – БАН, София 1113, larus@abv.bgСофия, май 2010 г

1. Анотация на инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на стационарен ски-влек в поземлени имоти №№ 63495.19.104, 67653.169.5, 67653.169.17 с обща площ от 415,572 дка (Приложение 2.1.1.) и със следните предварително определени основни технически параметри: - хоризонтална дължина – 550m; превишение – 105m; среден наклон – 19%; превозоспособност до 550 човека / час; мощност на задвижването до 22 кВт; брой стълбове по трасето – 13; две станции – долна задвижваща, с прилежащи помещения за пулт за управление, каса, задвижваща машина, гараж за ратрак, склад резервни части, гардероб, санитарен възел, заслон за посетителите, експозиционна зала и горна станция – обходна и опъваща.

Инвестиционното предложение и включените към него обекти и съоръжения са част от одобрените в първи етап на ТУП на спортно-туристически център “Перелик” с Решение на ВЕЕС на МОСВ №62-13/2001 г. Този етап се реализира в незалесени и сревннително рядко залесени терени. Условията посочени в Решението на ВЕЕС са задължиителни при определяне мерките за ограничаване и предотвратяване на отрицателните въздействия върху компонентите на околната среда на разглежданото инвестиционно предложение.

С писмо № 26-2666-6 от 25.02.2010 на г. Кмета на Община Смолян се потвърждава, че разглежданото инвестиционно предложение попада в границите и е предвидено за реализиране на ТУП/ОУП на СТЦ “Перелик”, приет с Решение № 330 от 11.12. 2001 г. на Общ. съвет Смолян. За посоченото по-горе инвестиционно предложение има издадена заповед № 32 от 16.05.2009 г. на основание чл. 124, ал. 3 от ЗУТ за изработка на ПУП

Трасето на ски-влека е предвидено да се реализира върху източния склон на връх „Карлък”. Приблизителната кота на долната станция е 2024m, а на горната – 2129m. Долният край на трасето е с координати: х = 448216.5927, y =8604138.9152 , а горният край е с координати: x = 4481926.4123 y = 8603635.4178. Трасето на ски-влека е разположено върху земя, ползвана за пасище и мера. Терените, върху които се предвижда да се пързалят скиорите са също с начин на трайно ползване пасища, мери. Те се обособяват успоредно на трасето на ски-влека. На Север от него снегът ще се обработва със снегоутъпкваща машина, а на Юг ще се реализира пързаляне върху необработен сняг. Засегнатите площи са частна собственост на „Перелик инфраструктурна компания” гр. Смолян. Инвестиционното предложение (ИП) попада в защитена зона Триград – Мурсалица.

Обслужващата зона към ски-влек „Карлък” ще включва една сграда за складово помещение, помещения за обслужващия персонал, гараж за снегообработващата машина, чайна и ресторант, съответните технически помещения, както и за други услуги, според заданието за изработка на архитектурната част на ИП.

Съгласно ТУП на СТЦ “Перелик” са предвидени ски-писти с дължина от 450 до 800 м и денивелация от 128 м до 275 м, червени писти, обслужвани от стационарни ски-влекове. За района на ядрото “Карлък - Козуятак” за транспортно обслужване до съответните писти са предвидени съгласно плана 4 броя пътнически въжени линии и 5 броя стационарни ски-влекове. Директната връзка на обектите и съоръженията на разглежданото инвестиционното предложение е при Горна станция на ски-влека с писта В31 и лифт В15.

Теренът върху който ще се извърши строителството от представената ни информация за собственост на Инвеститора и от скиците на терените е видно, че земята е категория “земеделски земи “и начин на ползване „пасища и мери”.Близост до защитени територии

Най-близко разположени (до 5 km от ИП) защитени обекти са:

1. Резерват „Сосковчето” – на разстояние 2 km от ИП;

2. Защитена местност „Соскочански дол” - на разстояние 2 km от ИП;

3. Защитена местност „Крепостта градището” – на разстояние 4 km от ИП;

4. Защитена местност „Врача” - на разстояние 5 km от ИП;5. Природна забележителност „Смолянски езера” - на разстояние 5 km от ИП;
Останалите четири защитени територии (ПЗ „Невястата”, ЗМ „Лятната гора”, ЗМ „Куцинско блато” и ПР „Амзово”) посочени в писмо на РИОСВ-Смолян (Изх. № КПД-10-858 от 29.06.2009) са твърде отдалечени от терена на ИП и то няма да окаже никакво въздействие върху тях.

2. Описание на характеристиките на други планове, програми и проекти /инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение могат да окажат отрицателно въздействие
По данни на РИОСВ-Смолян към 01.03.2010 г. (писмо с Изх. номер КПР-14-959 от 04.03.2010 г.) съществуват следните инвестиционни предложения засягащи ЗЗ „Триград-Мурсалица”, изложени в долната таблица:

Таблица 2-1. Инвестиционни предложения, постъпили в РИОСВ-Смолян попадащи в границите на защитена зона „Триград-Мурсалица” към 01.03.2010 г.
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПЛАНОВЕ ПРОГРАМИ В ЗЗ "ТРИГРАД - МУРСАЛИЦА"1

наименование на ИП

землище, площ и начин на трайно ползване на имотите

площ кв. м

2

База за екотуризъм

в ПИ №002009 в м. „Чоб.Байрям”, в землището на село Кестен, общ.Девин, обл.Смолян

1497.0

3

База за екотуризъм

в ПИ №002010 в м. „Чоб.Байрям”, в землището на село Кестен, общ. Девин, обл.Смолян

1481.0

4

База за отдих

ПИ №039044 в землището на град Доспат, община Доспат

2351.0

5

БАЗА ЗА ОТДИХ

№ 10096 и 10097 в местността „Врътката”, землище на с. Чала, общ. Борино

2466.0

6

База за отдих

УПИ №ІІ 27006 в местността ”Горен гечит”, землище на село Кожари община Борино

1724.0

7

База за отдих

УПИ №ІІ 64024 в местността ”Събора”, землище на селоБорино община Борино

9000.0

8

База за отдих

ПИ № 007064 и 007063 в местността “Селото/Ст.къщи”, землището на с. Чала, общ. Борино, обл.Смолянска

6328.0

9

База за отдих

ПИ № 146020 в местността “Кастракли”, землището на с. Борино, общ. Борино, обл.Смолянска

5205.0

10

База за отдих

ПИ № 007175 и 008054, в местността “Ливадите/Ст. къщи”, землище-то на с. Чала, общ. Борино, обл.Смолянска

8053.0

11

База за отдих

ПИ № 0110095, в местността “Врътката”, землището на с. Чала, общ. Борино, обл.Смолянска

9602.0

12

База за отдих

ПИ № 010089, в местността “Врътката”, землището на с. Чала, общ. Борино, обл.Смолянска

5912.0

13

База за отдих

ПИ № 006066 в местността “Портата/Д.лочка”, землището на с. Чала, общ. Борино, обл.Смолянска

8709.0

14

База за отдих

ПИ № 10099 и част от ПИ № 10105, в местността “Врътката”, земли-щето на с. Чала, общ. Борино, обл.Смолянска

9832.0

15

База за отдих

ПИ № 004103, местността “П.Соват/Подмолата”, землището на с. Чала, общ. Борино, обл.Смолянска

9520.0

16

База за отдих

ПИ № 064024 в местността “Събора”, землището на с. Буйново, общ. Борино, обл.Смолянска

8554.0

17

База за отдих

ПИ № 129012, 120013 и 129176, в местността “Кастракли”, землище-то на с. Борино, общ. Борино, обл.Смолянска

7503.0

18

База за отдих

ПИ № 128119, в местността “Кастракли”, землището на с. Борино, общ. Борино, обл.Смолянска

9000.0

19

База за отдих

ПИ № 168014, в местността “Водна кула”, землището на с. Борино, общ. Борино, обл.Смолянска

2007.0

20

База за отдих

ПИ № 010101, в местността “Врътката”, землището на с. Борино, общ. Борино, обл.Смолянска

5000.0

21

База за отдих

ПИ № 80159.4.112, в местността „П.Соват/Подмолата”, землище на с.Чала, общ. Борино, обл. Смолянска

9900.0

22

База за отдих

ПИ № 80159.4.113, в местността „П.Соват/Подмолата”, землище на с.Чала, общ. Борино, обл. Смолянска

4480.0

23

База за отдих

ПИ № 80159.7.6, в местността „Ливадите/Ст.къщи”, землище на с.Чала, общ. Борино, обл. Смолянска

1891.0

24

База за отдих

ПИ № 80159.4.94, в местността „П.Соват/Подмолата”, землище на с.Чала, общ. Борино, обл. Смолянска

4476.0

25

База за отдих

ПИ № 80159.4.99, в местността „П.Соват/Подмолата”, землище на с.Чала, общ. Борино, обл. Смолянска

5976.0

26

БАЗА ЗА ОТДИХ

ПИ 005123, землище на с. Мугла, общ. Смолян

4220.0

27

БАЗА ЗА ОТДИХ и ПАРКИНГ

ПИ 005083,005084 землище на с. Мугла, общ. Смолян

1667.0

28

Базова станция

в ПИ №109014 в землището на село Буйново, община Борино

400.0

29

Базова станция

ПИ №19400 в отд 415, подотдел “6”, съгласно ЛУП на ДЛ-Борино от 2000 година, Държавен горски фонд, в землището на село Ягодина, община Борино,

480.0

30

Благоустрояване на двор и ремонт на сграда на детска градина „Дъга”

в имот УПИ – III - 72 по ЗРП на с. Ягодина, ЕКАТТЕ 87223, общ. Борино

280.0

31

Вили за настаняване

в ПИ 78007 и 78014 в м. „Чаирла” по КВС на с. Буйново, общ. Борино, обл. Смолянска

2586.0

32

Ваканционно селище

ПИ № 011089, в местността “Ливадите/С.път/Елкед”, землището на с. Чала, общ. Борино, обл.Смолянска

4883.0

33

Ваканционно селище

ПИ № 010104 м. „Врътката”, в землището на с. Чала, общ. Борино, обл. Смолянска,

7072.0

34

Вилно селище

ПИ № 128093 в местността “Кастракли”, землището на с. Борино, общ. Борино, обл.Смолянска

3633.0

35

Вилно селище

ПИ № 004023 в м. „Боюклиево”, в землището на с. Букаците, общ. Смолян, обл. Смолянска

5125.0

36

ВИЛНО СЕЛИЩЕ ЗА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ

в имот № 80159.4.110, землище на с. Чала, общ. Борино

5000.0

37

ВИЛНО СЕЛИЩЕ ЗА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ

в имот № 80159.4.111, землище на с. Чала, общ. Борино

5000.0

38

Воден цикъл на с. Борино

Предложението включва реконструкция и доиз-граждане на водопроводна и канализационна мрежа, водохранителни съоръжения, изграждане на пречиства-телна станция за отпадни води за около 6000м. и ремонт на пречиствателна станция за питейни води с изграж-дане на допълнителен резервоар на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолянска.
39

Външно водоснабдяване на гр. Смолян, кв. Смолянски езера от река Еленска и р. Герзовска
9000.0

40

Външно саниране на СОУ „ Хр. Ботев”, с.Борино

землището на с. Чала с ЕКАТТЕ 80159, общ. Борино
41

Добив на инертни материали

Предложението предвижда добиване на инертни материали в количества около 850 м3 за година от коритото на р.Мугленска, непосредствено преди вливането на р. Триградска, намиращо се в ПИ № 000150, землище на с. Гьоврен, общ. Девин, обл. Смолянска.

850.0

42

Добив на инертни материали

Предложението предвижда добиване на инерт-ни материали в количества около 850 м3 за година от коритото на р. Кричим – речно течение, успоредно на км 5+100 – 5+200 от път ІV 19772 Тешел - Буйново, землище на с. Чала, общ. Борино, обл. Смолянска.

850.0

43

Екстензивно риборазвъждане - спортен риболов

в имот с № 006464, местност “Чамлък”, в землището на с. Змеица, общ. Доспат

1 607

44

Изграждане на външен тръбопровод”

на с. Чала с ЕКАТТЕ 80159, общ. Борино

3652.0

45

Изграждане на стационарен ски-влек в обхвата на СТЦ „Перелик” в община Смолян, област Смолянска

Инвеститора има намерение да изгради стационарен ски-влек в поземлени имоти № 63495.19.104, 67653.169.5, 67653.169.17 със следните предварително определени основни технически параметри: хоризонтална дължина - 550 м; превишение - 105 м; среден наклон - 19 %; широчина на просека макс. 5 м - в случая такава не се предвижда тъй като имота е високопланинско пасище, видно от приложената скица; превозоспособност до 550 човека/час; мощност на задвижването до 22 кВт; брой стълбове по трасето – 14; две станции - долна - задвижваща, с прилежащи помещения за пулт за управление, каса, задвижваща машина, гараж за ратрак, склад резервни части, гардероб, санитарен възел, заслон за посетителите и горна станция - обходна и опъваща.
46

Изземване на инертни материали – пясък и ба-ластра”

Предвижда се ползване на р. Въча с цел разкриване на баластриера „Чанлъка 1 и 2” за изземване на инертни материали – пясък и баластра от коритото на реката, в м. „Чанлъка” между селата Грохотно и Тешел, общ. Девин, обл. Смолянска

29940.0

47

Изземване на инертни материали от речното корито на р. Триградска, в участък от реката с дължина 250м., намиращи се зад масивното водохващане за МВЕЦ „Гьоврен”, в землището на с. Гьоврен, община Девин, обл. Смолянска

Предложението предвижда почистване и изземване на инертни материали от речното корито на р. Триградска в участък от реката с дължина 250м., намиращи се зад масивното водохващане за МВЕЦ „Гьоврен”, в землището на с. Гьоврен, община Девин, обл. Смолянс-ка. Площадката се намира над задбаражното пространство на водовземането за МВЕЦ „Гьоврен”. Максималния средногодишен добив на инертен материал ще бъде до 2000 м3 с дълбочина на изземване от 0.4 до 1.6 м. по цялата разрешена площ в зависимост от натрупите.

2000.0

48

Изменение на парцеларен план за обект: ”Изместване на съществуващ път ІІІ-868 (866)Девин – Михалково” – от км 41+780 до км 59+408 (км61+735 по новото трасе) в землищата на гр. Девин, с. Лясково и с.Михалково

Необходимостта от разширението на вече изпълненото трасето с допълнителни площи се е породила по време на строителството на пътя. Вследствие нестабилната земната основа, по време на взривните работи при изместването на съществуващ път ІІІ 868 Девин – Михалково от км.41+780 до км.59+408 (61+735 по новото трасе), откосите на пътя са се увеличили и се е породила необходимостта от отчуждаване на допълнителни предимно горски и малка част земеделски площи.
49

Кабелно захранване НН

в землището на с. Грохотно, общона Девин имот собственост на ДАГ на територията на РДГ- Смолян, ДГС - Девин разположен в част от отдел 246, подотдели “4”, “и”, “к”, “л”, “м”, съгласно ЛУП от 1999г

106.0

50

Курортно – жилищно строителство

ПИ № 11090 в местността “Ливадите”, землището на с. Чала, общ. Борино, обл.Смолянска

9224.0

51

МВЕЦ- “Брезе

производствена база намираща се в ПИ № 001998 напорен водопровод и заети от съоръжения площи – попадащи в имоти 867.4, 867.1, 11.5, 1.979, 0.958, 1.998, 1.999 всички в землището на с. Широка лъка, общ. Смолян

839.0

52

МВЕЦ “Рибарника”

на река “Чеирска” – с кота водовземане 1480 и кота водоползване 1180.

3100.0

53

МВЕЦ ”Мугла”

река “Ишледска” – с кота водохващане 1445 и кота присъединяване към съществуващо водохващане 1395

600.0

54

Модулна пречиствателна станция за отпадъчни води на с.Триград, община Девин

ПИ № 12047 в местността „Хорлог”, в землището на с. Триград, община Девин,

1050.0

55

МОТЕЛ

имоти кад. № 4048, 4092 по КВС на землище на с. Грохотно, общ. Девин

1598.0

56

План за регулация и застрояаване

ПИ №21101, 21641 м.”Шутия мост”, земл.Триград, община Девин

7559.0

57

План за регулация и застрояаване

ПИ №22077, м.”Шарен мост”, земл.Триград, община Девин

3604.0

58

Превантивни противоерозионни мерки по коритото на р. Ягодинска

Инвестиционното предложение предвижда изг-раждане на предпазни бетонни стени двустранно и бетониране на речното корито с височина на стените до 2м. от О.Т. № 117 до О.Т. № 158 в квартали №16,17,18 и 19 в с.Ягодина . Водостока ще е със сечение 3,5/2м и ще се състои от 11 открити участъка с обща дължина 110м.
59

Преместваеми обекти и съоръжение за съхранение на растителна продукция и складово помещение за инвентар

намиращо се в ПИ 67653.169.12, местност „Карлък”, зем. на гр. Смолян с ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолянска
60

Пречиствателна станциа за отпадни води”

ПИ №009001, в местността „Тахминето/С.Усойка”, землището на с.Чала, община Борино
61

Пречиствателна станция за битови отпадни води на с. Грохотно

Предложението предвижда изграждане на пречиствателна станция за битови отпадни води на с. Грохотно. Пречиствателното съоръжение ще обслужва 1200 екв. жители.

3877.0

62

Пречиствателно съоръжение за отпадни води

ПИ № 008001, в м. „Зеленка”, землището на с. Грохотно, общ. Девин, обл. Смолянска. Предложението предвижда изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадни води от трошачно пресевна инсталация за инертни материали. Утаителя представлява стоманобетонен басейн с размери В=7,5м, L=10м и Н=1,5м, който ще обезпечава обем от 112 м3 замърсени води.

75.0

63

Пречиствателно съоръжение за отпадни води от Бетонов възел

ПИ №008001, в местността „Зеленка”, землището на с. Грохотно, община Девин

1000.0

64

Проект за изменение на териториално – устройствен план (ТУП/ОУП) на Спортно-туристически център „Перелик”

Плана ще се реализира на 5 етапа разчетени за 10 годишен период. Обхвата на изменението на плана е изцяло общински. Цялото изменение ще се извърши на територията на Община Смолян и ще засегне землищата и населените места на: гр. Смолян; с. Гела; с. Мугла; с. Магарджица; с. Солища; с. Стикъл; с. Широка лъка; с. Стойките. Увеичението на обхвата на изменението на плана по отношение на: общата територия е 5,98 пъти, урбанизираната територия – 4,19 пъти, Ски писти – дължина – 9,15 пъти. Легла в места за настаняване – 56,45 пъти. Предлага се промяна на границите на предходната разработка от 2000г. и на курортно туристическата зона, предвид на необходимостта от обвърз-ване на новопроектираната туристическа инфрастрктура за зимни спортове със съществуващите селища

3000000.0

65

Реконструкция и рехабилитация на ВиК система и изграждане на ПСОВ на с. Буйново”, общ. Борино, обл. Смолянска

Проектното предложение предвижда изграждане на модулна пречиствателна станция за отпадни води. Изработен е идеен проект за реализация на пречиствателна станция за отпадъчни води на с.Буйново- Община Борино, за пречистване на битови -фекални води. Разработката представлява идеен проект за модулна пречиствателна станция за битови и отпадъчни води / МПСОВ/ за с.Буйново, общ.Борино. Пречиствателната станция ще бъде разположена в имот №066007, собственост на община Борино в землището на с.Буйново, местност “Шутия мост” с ЕКАТТЕ06879
66

Реконструкция и рехабилитация на ВиК система на с. Ягодина”, общ. Борино, обл. Смолянска

Проектното предложение предвижда изграждане на модулна пречиствателна станция за отпадни води в с. Ягодина, в местността “Лаките” с ЕКАТТЕ 87223. ПСОВ ще бъде разположена в имот № 089006 в землището на Община Девин, с. Ягодина, м. “Лаките”, ЕКАТТЕ 87223. ПСОВ ще се проектира за да пре-работва потока от битово-фекални отпадъчни води от с. Ягодина, община Борино.
67

Реконструкция на общински път SML-1031(III-197, Борино – Тешел) – Буйново – Кожари, от км. 7+770 до км. 16+91568

Рибарник за развъждане на риба

Предложението предвижда реиновиране на съ-ществуващ рибарник в ПИ № 001476, в м. „Палигорица”, земл. с.Кестен, общ. Девин, обл. Смолянска, чиято обща площ на имота е 26500м2. Ще се извърши възстановяване на 3 водни басейна с по 160м2 общо 480 м2 и работно помещение с 40м2 площ.

26500.0

69

Сграда за обществено обслужване – за хране

ПИ 012143, местност „Хорлог”, зем. на с. Триград с ЕКАТТЕ 73105, общ. Девин

314.0

70

Транспортен достъп до база за отдх

ПИ №072023, в местността “Тешел”, землището на с. Гьоврен, общона Девин,

89.0

71

Укрепване на срутище

землището на с. Грохотно, общ. Девин път ІІІ – 197 при км. 83 + 720
72

хижа “Горски дом”

ПИ № 019684, в местността “Шабаница”, землището на с. Триград, общ. Девин

1 200


Каталог: ovos


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница