Световното наследство днес и утре с младите хораДата27.09.2016
Размер100.98 Kb.
СВЕТОВНОТО НАСЛЕДСТВО

ДНЕС И УТРЕ с младите хора
Общо наследство, колективна отговорност, жизненоважна солидарност, вдъхновяващи открития…..

Чрез иницииране на действия за по-обхватни перспективи на наследството….

Посредством общуването си с други култури и други човешки същества, ние всички образуваме свързващи звена
Непрозорливият човек възприема културата просто като още едно случайно явление в света. Истински прозорливият човек възприема цветовете, чува музиката, усеща историята и предвижда бъдещето.

Младеж от Йордания


Защо ни интересува световното наследство?
Това наследство е нашият корен и нашата самоличност: наше безценно достояние
Наследство е завещаното нам от нашите деди. Наш дълг е да го запазим за бъдещите поколения.
Самоличността ни е резултат от нашето минало и средата, която ни заобикаля. Така както наследяваме гените на нашите родители, така ние сме изградени от „гени” на нашето културно и природно обкръжение.
Ако не знаем откъде идваме, трудно е да знаем накъде отиваме. Загубата на това културно и природно наследство би било като амнезия: загубата на миналото и непознаването на наследството означава загуба на нашите връзки и опора.
Някои обекти - свидетели на миналото, са повлияли на историята; други са се променяли заедно с нея.
Обектите не са вечни: някои от тях са в реална опасност, голяма част вече са изгубени. Заплахите са многобройни: наричат се невежество, замърсяване, война, безконтролна урбанизация, бедност, безотговорност и агресивен туризъм и още други.
Много обекти са спасени от изчезване или от понасяне на необратими щети чрез големи международни кампании. Знанието и признаването на стойността на тези обекти са най-добрите средства, за да бъдат избегнати подобни показни и много скъпи мерки.
Нематериалното наследство е особено крехко. Подобно на културното и природно наследство, нематериалното изгражда нашата самоличност. Действително, какво може да бъде повече част от нашето ежедневие от музиката, кулинарните изкуства, знанието, традициите и др.?
Аз съм Патримонито, създаден от младите хора. Помагам им да опазват Световното наследство.
Трябва да ценим корените и културата си. На тази основа, трябва да изградим бъдещето си.

Младеж от Китай


Просвета (не се чете – бел.пр.) за всички.

Ние сме (не се чете – бел.пр.) отворени: повишени знания, разширени възможности, променено отношение

В огромната човешка верига.
Всички говорим един и същ език: този на взаимното уважение.

Младеж от Колумбия


Защо да изучаваме и опазваме световното наследство?
За да разбираме останалите и заедно да изградим бъдещето
Предаването, опазването и защитата на наследството се гарантират на първо място от уважението към себе си и околните, както и от приемането на различията. Уважението между личностите и народите е основано на познаването на различните от нас и на техния бит и обичаи. Мирът се изгражда посредством контакти и дружески обмен между хора и култури.
Самоличността на отделните хора и на цели народи – културното многообразие – това е храна за диалога и взаимното обогатяване, а също така и предпазна мярка срещу риска от стандартизация, особено в момент, когато се налагат доминиращи модели, които уеднаквяват ежедневието на хората по целия свят. Приемането и отстояването на многообразието е прекрасен начин за „изграждане на мира в умовете на хората” (Конституция на ЮНЕСКО)
Обектите на световното наследство могат да бъдат двигател за динамично развитие. Управлението на наследството съобразно принципите на устойчивото развитие е генератор за много доходоносни дейности, свързани с икономиката, науката и технологията. Туризъм, опазващ обектите, техните райони и население, е източник на приходи за хотелите, занаятчийството и търговията изобщо. Той дава възможност за подобряване на инфраструктурата и за откриване на много нови работни места – от научни и технически изследвания до реставрацията на сгради, управленски позиции и целия набор от професии (екскурзоводи, аниматори, охранители и др.) Тези дейности допринасят за икономическия растеж на райони и държави.
Бъдещето се храни от миналото, така както растението се храни от земята.
Младежта е ценна група от хора и бъдещи лидери. Трябва да видим различни култури и околна среда, за да сме наясно какво се случва по други части на света. Това ще отвори умовете ни и ще ни сближи с други култури.

Младеж от МалайзияОбща отговорност
Общо наследство за всички хора и отговорност за всеки един от тях.
Световното наследство принадлежи на цялото човечество, а не само на държавата, в която се намират обектите. Дори нацията да е пълноправен собственик, отговорността за опазването му е международна.
Тази отговорност лежи върху всички граждани на света, защото всички са задължени на настоящето и на бъдещето. Всички ние носим отговорност: хората, които живеят до обектите, туристите, които ги посещават, специалистите, които ги изучават, медиите, които пишат и говорят за тях, държавите, които ги управляват и държавите - страни по Конвенцията за световното наследство. Концепцията за универсалност е наше общо съображение, тъй като само съвместни действия могат да опазят нашето наследство.
Широката популярност на даден обект подпомага неговото оцеляване: той ще спечели от грижата на онези, които са пряко отговорни за неговото управление; ще бъде по-добре защитаван, ако, не дай Бог, възникне конфликт; ще бъде опазван от разрушителни действия, извършвани в името на фанатична идеология. Всеки млад човек следва да се запознае подробно с обектите на своята страна и да ги направи известни, като им придаде свят и неприкосновен облик.
Светът е нашето наследство. Той е мой, твой, а също и наш. Затова нека се грижим добре за него, в името на утрешните нации.

Младеж от Замбия


Работни инструменти:
През годините идеята за обща отговорност към наследството се разви и завърши с Конвенцията за световно наследство.
Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство, приета през 1972 година, е международен правен инструмент, ратифициран от почти всички държави по света. Това е динамично средство за идентификация и опазване на природните и културните забележителности с „изключителна световна стойност”.
Списъкът на световното наследство прилага на практика принципите на Конвенцията и описва забележителностите с изключителна световна стойност. Всяка година Списъкът нараства и към днешна дата съдържа близо 800 забележителности. Изготвят се редовни доклади относно тяхното развитие по реда на вписването им и се взимат мерки за тяхното опазване, когато е необходимо.
Списъкът на застрашеното световно наследство е задължителен като втори инструмент. Вписването в този Списък е начин за алармиране, когато даден обект е под заплаха вследствие на конфликт, природни бедствия или човешка небрежност. По този начин става възможно бързото освобождаване на средства и стартирането на спешни мерки.
По искане на държава – страна по Конвенцията, Фондът за световно наследство субсидира спомагателни дейности: изготвяне на досиета за номиниране, обучение, техническо съдействие, спешна помощ, повишаване степента на съзнание и образование.
Центърът за световно наследство координира, в рамките на ЮНЕСКО, дейности, свързани със световното наследство: надзор по изпълнението на Конвенцията, организиране на годишни сесии на Комитета за световно наследство, международна помощ, координация на докладите, образованието, информацията и комуникацията.
Сектор „Младеж” на ЮНЕСКО разработва, води и координира стратегиите и програмите на Организацията със и за младите хора, някои от които са насочени към повишаване на съзнанието на младите хора относно съхраняване на наследството; изгражда партньорства с неправителствени организации и младежки мрежи и широко разпространява информация, засягаща младите хора.
Основни текстове, засягащи опазването на наследството
Конвенцията за световното наследство (1972) (виж: http://whc.unesco.org)


  • Конвенция за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт (1954)

  • Конвенция за средствата за забрана и превенция на незаконен внос, износ и прехвърляне на собственост върху културните забележителности (1970)

  • Международна конвенция за биоразнообразието (1992)

  • Международна конвенция за опазване на подводното културно наследство (2001)

  • Универсална декларация на ЮНЕСКО за културното многообразие (2001)

  • Конвенция за опазване на нематериалното културно наследство (2003)


Наследството: начинание за цял живот
Как може твоята енергия и талант да помогнат за опазване на наследството
У дома, чрез участието в съществуването и поддръжката на местните обекти: при почистване, отстраняване на храсталаци, рециклиране, реставрационни проекти....доброволците са винаги добре дошли.
Посредством местни и национални рекламни дейности: организиране на събития с откривателска цел и с цел повишаване на осведомеността като, например, събрания или организирани посещения, представления, изложби, участие на пресата, набиране на средства, пътувания и организирани обменни срещи и събития (конференции, размяна на опит, филмови прожекции), всички в сътрудничество с отговорниците на обектите.
Посредством поддържане на връзки с местните и националните власти с цел да бъде привлечено вниманието им по конкретни въпроси и да бъдем информирани за техните дейности.
Като бъдем отговорни туристи: като уважаваме обектите и местните общества и култури. Пътуванията са чудесен начин да бъдат открити други народи и култури, да се обменят идеи и да се създадат младежки работни мрежи.
Като участваме в международни младежки форуми по въпроси относно световното наследство, организирани редовно от ЮНЕСКО, които предоставят богата възможност за обмяна и формулиране на проекти.
Посредством обучение и работни семинари, предложени от ЮНЕСКО и неговите партньори (държави, градове, асоциации, младежки неправителствени организации, клубове и др.)
Посредством асоцииране на училища чрез образователния проект на ЮНЕСКО “Световното наследство на младите хора”.
И още, и още.....младите хора винаги имат нови идеи!

Трябва да започнем от задния си двор, като поемем отговорността за собственото си невежество и предадем толерантността и богатството от споделянето и културния обмен на нашите деца.

Младеж от Аржентина
АНКЕТА:
Ненадминати по въпросите за наследството?
Колко обекта на световното наследство има във вашата страна?

Природни? Културни?

Има ли сред тях застрашени? Ако отговорът е да, защо?

Изучаването на наследството част ли е от училищната програма?

Знаете ли нещо за обекти, които са изчезнали?

Можете ли да дадете примери за нематериално наследство?


Опитайте да отгатнете, кои са обектите на номерираните снимки!

(За да сверите отговорите, вижте заглавията)
Отговорен турист?
Преди да посетите дадена страна търсите ли информация за страната и нейните обичаи?

Стараете ли се да придобиете представа за езика й?

Установявате ли контакти преди да отпътувате?

Когато сте там, задоволявате ли се по-скоро да се възхищавате на цветята, растенията и скалите повече, отколкото да ги събирате, дори когато са много красиви?

Молите ли за разрешение преди да снимате хората?

Опитвате ли се да си купите автентични местни изделия?

Използвате ли местен транспорт по време на своето пътуване?

Внимавате ли в разхищението на вода? И в разхода на енергия за климатизация?

Когато се завърнете, споделяте ли със семейството и приятелите си своите открития и нещата, които сте научили?
За по-подробна информация......
Контакти в ЮНЕСКО

Организация за образование, наука и култура на Организацията на Обединените нации

7 Place de Fontenoy, 7532 Paris 07 SP, France
Център за Световно наследство

Сектор „Култура”

Тел: 33 (01) 45 68 18 76

Факс: 33 (01) 45 68 55 70wh-info@unesco.org

http://whc.unesco.org
Младежка секция

Бюро за стратегическо планиране

Тел: 33 (01) 45 68 16 53 и 54

Факс: 33 (01) 45 68 57 90
Младежки форум на ЮНЕСКО

http://unesco.takingitglobal.org

Доброволни служби
Координиращ комитет за международни доброволни служби

(CCIVS)

UNESKO House

1 rue Francois Bonvin

75732 Paris Cedex 15, France

Tel: 33 (0) 1 45 68 49 36

Fax: 33 (0) 1 42 73 05 21ccivs@unesco.org

http://www.unesco.org/ccivs
Доброволци на Организацията на обединените нации (UNV)

UNV. Postfach 260 111

D-53153 Bonn, Germany

Tel: +49 228 8152000

Fax: +49 228 8152001

information@unvolunteers.org

http://www.unv.org
Международни детски летни селища (CISV)

Mea House, Ellison Place

Newcastle – Upon – Tyne NE I 8XS

United Kingdom

Tel: + 44 0191 232 49 98

Fax: +44 0191 261 47 10international@cisv.org

http://www.cisv.org
Световна организация на скаутското движение (WOSM)

C.P. 241


1211 Geneva 4, Switzerland

Tel: +41 22 705 1010

Fax: +41 22 705 10 20

worldbureau@world.scout.org

http://www.scout.org
Институт за наблюдаване на земята

267 Banbury Road

Oxford OX2 7HT, United Kingdom

Tel: +44 1865 3188 38Fax: +44 1865 3113 83

info@earthwatch.rog.uk

www.earthwatch.org/europe
Каталог: nnps -> files
files -> Република българия министерство на околната среда и водите
files -> Наредба №6 от 23. 10. 2003 г за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини
files -> Общи положения
files -> Закон за лова и опазване на дивеча Обн., Дв, бр. 78 от 26. 09. 2000 г., изм., бр. 26 от 20. 03. 2001 г., бр. 77 от 08. 2002 г., изм и доп., бр. 79 от 16. 08. 2002 г кн. 10/2000 г., стр. 87; кн. 9/2002 г., ст
files -> Програма за опазване на биоразнообразието Министерство на околната среда и водите съдържание резюме на плана за управление 6
files -> План за действие за опазването на сухоземните костенурки в българия
files -> Law for the biological diversity
files -> Издадена от министъра на земеделието и горите и министъра на околната среда и водите, обн., Дв, бр. 80 от 18. 09. 2001 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница