Свитък ІV: хуманитарни и стопански науки annual of university of mining and geologyДата25.10.2018
Размер68.85 Kb.


годишник

на

минно-геоложкия университет

св. иван рилски” – софия


том 58

СВИТЪК ІV: ХУМАНИТАРНИ И СТОПАНСКИ НАУКИ


annual

of

university of mining and geology

st. Ivan rilski” – sofia


Volume 58

part IV: humanitarian sciences and economicsИздателска къща “Св. Иван Рилски”

Publishing House “St. Ivan Rilski”

София, 2015

Sofia, 2015

редакционна колегия
доц. д-р Павел Павлов – главен редактор

проф. д-р Вяра Пожидаева – зам. главен редактор

проф. д-р Десислава Костова – председател на редакционен съвет

проф. д-р Йордан Кортенски – председател на редакционен съвет

проф. д-р Венцислав Иванов – председател на редакционен съвет

доц. д-р Антоанета Янева – председател на редакционен съвет

инж. Александрина Пачалова – секретар

редакционен съвет

на Свитък ІV: Хуманитарни и стопански науки
проф. д-р Десислава Костова – председател

проф. д-р Валентин Велев

проф. дфн Добрин Тодоров

гл.ас. Моника Христова


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

ХУМАНИТАРНИ И СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Добрин Тодоров


Новата система за академично израстване в България и кариерното развитие на философската колегия


5

Андрей Рождественский

Гносис и Кич

11

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Веселин Митев


Българската минна индустрия през 2014 г. – перспективи, очаквания и прогнози

17

Веселин Митев

Анализ на строителната активност в България през периода 2000 - 2014 г. и прогнози за бъдещото развитие на показателя

23

Юли Радев

Теодора Христова


Физически и икономически индикатори на ресурсната ограниченост

29

Емил Димов

Габриела Сидерова


Теоретични основи на конкуренцията и конкурентоспособността на предприятията от минната индустрия

36

Атанас Близнаков Десислава Костова


Аутсорсинг на съпътстващи добива на минерални ресурси дейности


42

Митко Димов

Методични и приложни аспекти за идентификация и оценка на интегрирания риск в минното производство

45

Биляна Илич

Драган Михайлович

SPA туризма в Сърбия, с референция към SPA център ГАМЗИГРАД


50

Юрий Иванов

Концепцията интелигентен град и показателят „общи загуби на вода”

55

Гена Велковскa

Концесията за добив като форма на концесиониране в Република България – законова база

60

Боян Джорджевич Драгица Стоянович

Мира Джорджевич

Развитие на пазарите на CO2 емисии в Р. Сърбия


65

ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО

Катя Стоянова

Дуална система – европейски аспекти

71

Йордан Иванов

Димитър Кайков


Научни основи на оцеляването в екстремални ситуации


77

Йордан Иванов

Радослав Ханчев

Ваня Цолова

Иванка Ставрева

Евгени Йорданов


Взаимовръзки между наследствените предразположения и психофизическата готовност на студенти за действие в трудни ситуации


81

Петко Маврудиев

Соня Максимова


Влияние на учебно-тренировъчните занимания по волейбол върху двигателните способности на ученици

85

Ваня Цолова


Физическата активност - значим фактор за понижаване на тревожността

88

Иванка Ставрева


Възможности за адаптация на физическата подготовка на студентите към изискванията на професионалната дейност в минно-добивната промишленост

91

Николай Янев

Йорданка Анастасова

Кънчо Иванов


Интелигентни информационни технологии, приложими в минния бранш

95

Мариана Трифонова

Елена Николова

Светлана Тончева

Разработка на приложения в среда на AUTODESK-продукти99

Тодор Маринов

Формиране на адекватна физическа готовност за оцеляване в кризисни ситуации

102

Весела Стойчева

Някои особености на физическата дееспособност на студенти от УАСГ

106

C O N T E N T S

HUMANITARIAN AND SOCIAL INVESTIGATIONS

Dobrin Todorov


The new system for academic development in Bulgaria аnd the career progress of the philosophical college


5

Andrej Rozhdestvenskij

Gnosis and Kitsch

11

ECONOMICS AND MANAGEMENT

Veselin Mitev

Bulgarian mining industry in 2014 - perspectives, expectations and prognosis

17

Veselin Mitev

Analysis on the construction activity in Bulgaria during the period 2000 ÷ 2014 and prognosis on the future development of the indicator


23

Yuli Radev

Teodora Hristova


Physical and economic indicators of resource limitations

29

Emil Dimov

Gabriela Siderova


Theoretical bases of competition and competitiveness of the enterprises of the mining industry

36

Atanas Bliznakov

Desislava Kostova


Outsourcing of activities accompaniing mining mineral production

42

Mitko Dimov


Methodical and application aspects of identification and assessment of integrated risk in mining

45

Biljana Ilić

Dragan Mihajlovic


Spa tourism in Serbia with reference to Gamzigrad Spa


50

Yuri Ivanov


The smart city concept and indicator "A total loss of drinking water"


55

Gena Velkovska

Mining concession for a form of concession in the Republic of Bulgaria - legal basis


60

Bojan Djordjevic

Dragica Stojanovic

Mira Djordjevic

Development potentials of CO2 emission markets in Republic of Serbia

65

TRADITIONS AND INNOVATIONS IN EDUCATION

Katia Stoyanova


Dual system – european issues

71

Yordan Ivanov

Dimitar Kaykov


Scientific basis for survival in extreme situations


77

Yordan Ivanov

Radoslav Hanchev

Vanya Tzolova

Ivanka Stavreva

Evgeni Yordanov


Correlation between an inherited propensity and psychophysical readiness of students for action in difficult situations


81

Petko Mavrudiev

Sonya Maximova


The impact of training activities in volleyball on the students moving abilitiesphysical activity - a significant factor in lowering anxiety


85

Vanya Tzolova


Physical activity - a significant factor in lowering anxiety

88

Ivanka Stavreva


Possibilities for adapting of physical preparation of students to the requirements of professional activity in the mining industry

91

Nikolay Yanev

Yordanka Anastasova Kantcho Ivanov

Intelligent information technologies applicable to mining branch


95

Mariana Trifonova

Elena Nikolova

Svetlana Toncheva

Development of applications in Autodesk products environment


99

Todor Marinov


Formation of adequate physical survival readiness in critical situations

102

Vesela Stoycheva

Some features of the physical ability of UACEG students

106Каталог: sessions
sessions -> Изследване чистотата на слънчогледово масло за производство на експлозиви anfo
sessions -> Laser “Raman” spectroscopy of anglesite and cubanite from deposit “Chelopech” Dimitar Petrov
sessions -> Св иван рилски
sessions -> Modeling of
sessions -> Управление на риска от природни бедствия
sessions -> Oценка на риска от наводнениe в елховското структурно понижение в района на гр. Елхово красимира Кършева
sessions -> Гравиметрични системи използвани в република българия и оценка точността на системи igsn-71 и unigrace при точки от гравиметричните и мрежи
sessions -> Toxicological assessment of photocatalytically destroyed mixed azo dyes by chlorella vulgaris
sessions -> Field spectroscopy measurements of rocks in Earth observations


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница