Съвместно командване на силитестраница1/3
Дата25.10.2018
Размер366.5 Kb.
#98228
  1   2   3СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ

1606 София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет:

Ремонт в сградата на бул. „Генерал Тотлебен” № 34 по обособени позиции”

гр. София, 2017 г.
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:
1. ОБЯВА* ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3, Т.1 ОТ ЗОП * Приложена като отделен файл СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ

2. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОБЯВАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП;

2.1. Количествени сметки за необходимите строително-монтажни работи за всяка обособена позиция № 1 и № 2 поотделно.

2.2. Изисквания към съдържанието на офертата и към участниците.

3. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО.

4. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.

1. Предмет на обществената поръчка - предметът на обществената поръчка е „Ремонт в сградата на бул. „Генерал Тотлебен” № 34 по обособени позиции” :

1.1. Обособена позиция № 1 (ОП №1) – на обект „1014/Укрепване и ремонт на каменната облицовка по южната /скосена/ фасада на административната сграда на бул. „Ген. Тотлебен” №34”.

1.2. Обособена позиция № 2 (ОП №2) – на обект „1014/Укрепване и ремонт на каменната облицовка по югозападната фасада на административната сграда на бул. „Ген. Тотлебен” №34”/сектори А3, Г, Б3/”.

2. Обект на обществената поръчка: услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

3. Вид на обществената поръчка: по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 и чл. 186 от ЗОП

4. Критерий за възлагане: Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

5. Обхват на поръчката и техническо предложение (технически изисквания):

5.1. Обхват на поръчката:

5.1.1. По обособена позиция № 1 (ОП №1) – на обект „1014/Укрепване и ремонт на каменната облицовка по южната /скосена/ фасада на административната сграда на бул. „Ген. Тотлебен” №34” ремонтът обхваща - ремонт по алпинистски способ на облицовката на южната фасада на сградата на бул. „Генерал Тотлебен” № 34, който да включва следното:  • възстановяване на падналите ленти от врачански варовик с бунеста повърхност по южната (скосена) фасада на сградата;

  • монтиране със стоманени винтове и дюбели на съществуващи (налични демонтирани) ленти от врачански камък с бунеста повърхност;

  • укрепване на лентите с бунеста повърхност (врачански варовик) от облицовката на фасадата (от ІІІ до VІІ ет. включително) на южния скосен ъгъл на сградата на бул. "Генерал Тотлебен" № 34 със стоманени винтове и дюбели.

5.1.2. По обособена позиция № 2 (ОП №2) – на обект „1014/Укрепване и ремонт на каменната облицовка по югозападната фасада на административната сграда на бул. „Ген. Тотлебен” №34”/сектори А3, Г, Б3/” ремонтът обхваща - ремонт по алпинистски способ на облицовката на югозападната фасада на сградата на бул. „Генерал Тотлебен” № 34, който да включва следното:

  • възстановяване на падналите плочи от врачански варовик по югозападната фасада с нови плочи, закрепени чрез анкериране с дюбели и винтове към фасадите.

  • укрепване на плочите на облицовката на неукрепените участъци по югозападната фасада на сградата, като същите се анкерират с дюбели и винтове.

5.2. Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка е неразделна част от офертата и следва да отговаря на следните общи технически изисквания за изпълнението на обществената поръчка за всяка обособена позиция поотделно № 1 и № 2 както следва:

5.2.1. Изпълнението на строително-монтажните работи трябва да бъде съобразено с изискванията към изпълнението на строежите посочени в чл. 169 (1) т.2 и т.4 от Закона за устройство на територията.

5.2.2. Изпълнението на ремонта да се извърши в един етап.

5.2.3. Срокът за изпълнение да бъде предложен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в календарни дни, но датата на завършването на обекта да бъде не по-късно от двадесет и пет дни от подписване на протокол обр. 2 по „Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ за откриване на строителната площадка за обекта. При определяне на срока за изпълнение на поръчката ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да съобрази сроковете за изпълнение на строежа със сезонните метеорологични условия и технологичните изисквания за строителния обект.

5.2.4. Сроковете за изпълнение на СМР, текат от датата на подписване на протокол обр. 2 по „Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ за откриване на строителната площадка за обекта и приключват с датата на завеждане в Регистратурата на представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – началника на военно формирование 22970-София на уведомително писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че е завършил СМР и същият е готов за приемане от комисия назначена от представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - началника на военно формирование 22970-София.

5.2.5.  Гаранционните срокове (за хидроизолационни работи на сгради и за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи) не могат да бъдат по-малки от минималните срокове, посочени в „Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти”. За всички изпълнени видове СМР, неупоменати в договора, важат минималните гаранционните срокове, определени в същата наредба. Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на Приемателния протокол при завършване на обекта.

5.2.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да представи копие на удостоверение издадено от Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи първа група, подгрупа - за строежи от трета категория.

5.2.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да осигури ежедневно през целия период на изпълнението на обекта техническо ръководство от технически правоспособни лица в съответствие с чл. 163а ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ за изпълнение на строителните и монтажните работи. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да представи документ за техническата правоспособност на техническия ръководител – диплома от акредитирано висше училище с квалификация „строителен инженер” или „архитект” или за средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областта „Архитектура и строителство”.

5.2.8. Всички строителни продукти, които ще бъдат вложени в обекта трябва да бъдат нови. Използвани строителни продукти няма да бъдат приети. За всички строителни продукти, които се влагат на строежа ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представя на представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – началника на военно формирование 22970-София декларация за експлоатационни показатели или декларация за характеристиките на съответния строителен продукт, съставена по образец на български език („Наредба РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България”). Декларациите задължително се представят при доставянето на строителните продукти на строежа.

5.2.9. Количествата за всеки вид работа в количествено-стойностната сметка се проверяват от представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – началника на военно формирование 22970-София и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди започване на изпълнението им, а за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване се съставят актове Приложение № 12, съгласно „Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство”.

5.2.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава след подписването на протокол образец № 19 да спазва договорените гаранционни срокове и при появяване на дефекти на извършените от него СМР да ги отстранява незабавно за своя сметка.

5.2.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава след приключване на СМР и преди подписване на приемателно-предавателния протокол, да почисти строителната площадка и да възстанови околното пространство.

5.2.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да упражнява безвъзмездно функции на координатор по безопасност и здраве, съгласно „Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и ремонтните работи.”

5.2.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства, съобразени със спецификата на работите, изпълнявани от работниците на обекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да осигури обезопасителна екипировка за работа при височина над 1,50 метра.

5.2.14. При възникване на непредвидени допълнителни количества СМР, същите се изпълняват само след подписване на двустранни протоколи между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – началника на военно формирование 22970-София за възлагане на непредвидени работи и ще се заплащат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единичните цени, посочени в офертата за съответния вид работа.

5.2.15. Окончателната стойност на строежа ще се определи на база действително извършените строителни и монтажни работи и акт обр. 19, но не може да надвиши стойността, посочена в договора за строителство.

5.2.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да изхвърли строителните отпадъци в съответствие с изискванията на общината и на компетентните власти.

6. Ценово предложение и изисквания на Възложителя: - Участникът прилага ценово предложение, чрез попълване на приложения образец:

6.1. Ценово предложение да съдържа, количествено - стойностна сметка за строително – монтажни работи /СМР/ с посочена единична цена за всяка отделна позиция включена в количествените сметки за необходимите СМР за всяка отделна обособена позиция № 1 и/или № 2 (приложение № 6 от документацията), обща (сумарна) цена за СМР без включен ДДС и с включен ДДС.

6.2. Изпълнителят може да подаде оферта за една или повече от една от обособените позиции1 и № 2.

6.3. Изпълнителят е длъжен в подадената оферта по т. 6.2. да предложи цена за всички позиции включени в количествените сметки за необходимите СМР в конкретното приложение без изключение. В случай, че офертата не съдържа посочена цена за отделна позиция от съответното приложение, последната не се разглежда и се отстранява от участие.

6.4. Предложените цени да са в български лева и да включват всички съпътстващи разходи на СМР (командировачни, пътни, наем на техника, транспортни и др.) по предмета на обществената поръчка извършвани от Изпълнителя.

7. Прогнозна (максимална) стойност по предмета на обществената поръчка е
32 250 лева без ДДС (от които за ОП № 1 – 4 484 лева и за ОП № 2 - 27 766 лева).

8. Срок на валидност на офертите: – 2 (два) месеца от датата на представянето им във военно формирование 46430-София.

9. Офертата се подава до 03.11.2017 г. на адрес: гр. София 1606, булевард „Генерал Тотлебен” № 34 Съвместно командване на силите от 10.00 часа до 12.00 часа и от 14.00 часа до 17.30 часа (телефони за свръзка – 02/ 92 23 979, 02/ 92 23 966 и 02/92 22 882). Телефони за допълнителна информация по спецификата на обществената поръчка: майор Христо Илиев – 02/92 24 689, цивилен служител Йорданка Неофитова 02/ 92 24 675, цивилен служител Цветанка Димитрова 02/92 24 585.

10. Достъп до документация на обществената поръчка: На основание чл. 42, ал. 2 от ЗОП, документацията за участие в процедурата е публикувана в електронен вид в Профила на купувача – намираща се в обособената електронна папка на обществената поръчка, намираща се на интернет-страницата на Съвместното командване на силите – http://jfc.armf.bg/protseduri.html откъдето може да бъде изтеглена безплатно от всеки кандидат.

11. Срок за изпълнение на строително-монтажните работи: не трябва да е по-голям от двадесет и пет календарни дни, от подписване на протокол обр. 2 от Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ за откриване на строителната площадка за обекта, но не по късно от 08.12.2017 година.

12. Условия и начин на плащане:

12.1. Заплащането по договора се извършва от финансовата служба на военно формирование 22970-София, в български лева по банков път, в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на следните документи:  • фактура (оригинал);

  • двустранно подписан приемо-предавателен протокол на извършените строително-монтажни работи.

12.2. Възложителят, чрез началника на военно формирование 22970 – София, изисква от Изпълнителя дължимите неустойки по сключения договор да се заплатят в срок от 10 (десет) работни дни от датата на претенцията за неустойка. В случай на неизпълнение от Изпълнителя в този срок се приспада дължимата по договор неустойка от размера на дължимата по фактура обща стойност на извършените строително-монтажни работи.
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА И КЪМ УЧАСТНИКА

1. Офертата се изготвя по приложения образец № 1 от образците към настоящата документация. Невъзможността участникът да предостави цялата изискана информация или представи оферта, неотговаряща на условията, посочени от Възложителя в настоящата документация за участие при всички случаи води до отстраняване му.

2. Участник в настоящата обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги, предмет на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Юридическите лица се представляват от лицето или лицата с представителна власт по закон или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Когато се представляват от друг, физическите лица представят нотариално заверено пълномощно. Възложителят не поставя изискване обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката.

От участие в настоящата поръчка няма да бъде отстранен участник на основание на неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга в държавата членка, в която е установен.3. Участниците в настоящата обществена поръчка следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 - 5 от ЗОП. Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, Декларация по чл. 97, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП по образец № 4 и за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП по образец № 4а от образците към настоящата документация, се представя за всеки член на обединението. От участието в обществената поръчка се отстранява участник-обединение, в случай, че за член на обединението е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП.

4. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, а всички други документи, които са на чужд език, се представят и в превод.

5. Всички разходи за подготовка и участие в обществената поръчка са за сметка на участника.

6. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат или участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си.

7. Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта.

8. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно оферта за участие в обществената поръчка.

9. В настоящата обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

10. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в настоящата обществена поръчка.

11. Не се приемат оферти за участие в обществената поръчка, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат във Входящия регистър на подадените оферти от служител на Възложителя.

12. В определения от Възложителя срок, участникът следва да представи оферта, изготвена по образец № 1 от образците към настоящата документация. Офертата и документите, свързани с участието в обществената поръчка, се представят от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: Съвместно командване на силите, гр. София, п.к. 1606, бул. „Генерал ТОТЛЕБЕН“ № 34, като същите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1). наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2). адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

3). наименованието на поръчката, за която се подават документите.13. Всяка оферта следва да съдържа следното:

13.1. Оферта за участие – по образец № 1 от образците към настоящата документация;

13.2. Списък на документите съдържащи се в офертата, подписан от участника /представляващия – по образец № 2 от образците към настоящата документация;

13.3. Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка, в случай, че офертата е подписана от лице, различно от законния му представител, в случай че участникът е юридическо лице или ЕТ, респ. от лице, различно от физическото лице-участник;

13.4. Копие от документ (договор или друго), в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка, а именно:

а) правата и задълженията на участниците в обединението;

б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;

в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Представляващият обединението или всички лица в обединението подписват и подпечатват документите в офертата, които се представят от името на обединението – декларацията за използване/неизползване на подизпълнители, техническото предложение, ценовото предложение и други.

13.5. Декларация за конфиденциалност (представя се в случай на приложимост) – по образец № 3 от образците към настоящата документация;

13.6. Декларации за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП - за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП по образец № 4 и за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП по образец № 4 а от образците към настоящата документация.

13.7. Техническо предложение – по образец № 5 от образците към настоящата документация, съдържащо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с количествените сметки за необходимите строително-монтажни работи за всяка обособена позиция № 1 и/или № 2 поотделно и изискванията на Възложителя;

13.8. Ценово предложение – по образец № 6 от образците към настоящата документация. Ценовото предложение се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметрипо обособена позиция № ...... и се поставя в общата опаковка. В случай, че участника участва за повече от една от обособените позиции, ценовото предложение се представя, поотделно за всяка една от самостоятелно обособените позиции № 1 и № 2.

13.9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, ал. 1, т. 8. или наличие на изключенията по чл .4 от Закона на икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС) по образец № 7 от образците към настоящата документация.

13.10. Декларация за приемане на условията в проекта на договор по
образец № 8.

13.11. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 107, т. 4 от ЗОП по образец № 9.14. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнители, в офертата се посочват подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от обществената поръчка.

15. При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, Възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

16. Дата и час на отваряне на офертите: офертите следва да бъдат представени на адреса, до часа и датата, посочени в обявата като срок за представяне на офертите. Възложителят следва да удължи определения срок с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичане на този срок Възложителят разглежда и оценява получените оферти, независимо от техния брой. Комисията за разглеждане и оценка на офертите ще отвори офертите по реда на тяхното постъпване и ще обяви ценовите предложения на участниците. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.

17. Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка участник, който представи оферта, неотговаряща на изискванията, заложени в настоящата документация, както и участник, за когото е налице обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, а именно:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

18. Сключване на договор: с избраният Изпълнител ще бъде сключен договор за изпълнение на поръчката. Договорът ще бъде изготвен съгласно проекта на договор, част от настоящата документация. При сключване на договора, определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

19. Допълнителна информация за провеждане на обществената поръчка: Възложителя предоставя на кандидатите на отделно приложени Excel файл - приложение № 1 количествените сметки за необходимите строително – монтажни работи /СМР/ за всяка отделна обособена позиция № 1 и № 2.

20. Други условия: По неуредените въпроси от обявата ще се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП и приложимите разпоредби на действащото законодателство в Република България.

3. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .................................................................., гр. ...................................

ОБЕКТ 1014: „............................................................................................................................ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

No. Д СКС 25 - от . . 2017 год.
Днес, . . 2017 г. в гр. София между:

1. СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ, ЕИК/БУЛСТАТ 129010207, със служебен адрес: гр. София п.к. 1606, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, представлявано от командващия на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Спасов ТОДОРОВ, наричан за краткост в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

2. ..................................................................., със седалище и адрес на управление: гр./с. ....................... п.к.............., област .............................., община .............................., бул./ул./пл. ................................... № бл./ет./ап. ............................, ЕИК/БУЛСТАТ ......................................, телефон за свръзка .................................., факс ............................, представлявано от .......................................................... (посочва се наименованието на участника) – ............................................. (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.), наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се споразумяха, както следва:
ЦЕЛ НА ДОГОВОРА

С настоящия договор страните уреждат отношенията помежду си относно реализацията на обект 1014 „......................................................................................................


I. ТЪЛКУВАНЕ И КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Чл.1. Приложенията към договора са неразделна част от него и позоваването на ДОГОВОРА включва и позоваване на тях.

Чл.2. В случай на противоречие или несъответствие между клауза на ДОГОВОРА и приложение към него, клаузите на договора имат предимство пред текста на приложението.

Чл.3. Кореспонденцията между страните (документи, известия, откази и други съобщения) във връзка с изпълнението на този ДОГОВОР се извършва в писмена форма на следните адреси.
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ

гр. София п.к. 1606

бул. „Ген. Тотлебен” № 34

сектор „ДОП”

Тел. +35929222880,

Факс: +35929222799............................” .............

гр. .............., п.к..............

кв. „................................”,

бл......, вх. ...., ет. ...., ап. .....

Тел.: ...................................

Е-mail: ...............................
Чл.4. При промяна на адресите за кореспонденция, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и обратно в срок до 3 (три) работни дни. При неизпълнение на това задължение ще се счита, че документи, известия, откази или други съобщения, изпратени на последно посочения адрес, са надлежно изпратени.

Чл.5. Терминът „дни” се тълкува като календарни дни, освен ако изрично не е посочено, че са работни.
II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.6ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни строително-монтажни работи на обект 1014 „........................................................................., в съответствие с количествено-стойностната сметка /Приложение № 1/, неразделна част от договора.

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да упражнява безвъзмездно функции на координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажните работи.
III. ЦЕНИ

Чл.8.(1). Общата стойността на възложените строително-монтажните работи /СМР/ е ........................ лв. (....................................................) без включен ДДС и ................. лева (.................................................................) с ДДС, съгласно Приложение № 1.

При сключване на договора ще бъдат отчетени изискванията на българското законодателство по ДДС.(2). Окончателната стойност не може да надвишава общата стойност по ал. 1.

(3). Цената по ал. 1 включва и всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съхранение, транспорт, такси, трудови възнаграждения на служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и всички други разходи до мястото на строителството и изпълнение на възложените строително-монтажните работи.
ІV. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.9.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените СМР съгласно Приложение №1 срещу представени от него фактури, издадени на името на представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – началника на военно формирование 22970-София, подробни количествено-стойностни сметки, актове и протоколи по Наредба № 3 на МРРБ от 2003 г.

(2). Заплащането се извършва по банков път по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 (тридесет) дни след представяне и заверка на разплащателните документи.

(3). Строително-монтажните работи, изпълнявани в отклонение от нормативно установените правила за изпълнение и приемане на СМР /съгласно ПИПСМР/, не се изплащат от представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – началника на военно формирование 22970-София.(4). При възникване на непредвидени допълнителни количества или видове СМР, в рамките на общата стойността на възложените строително-монтажните работи съгласно чл. 8, ал.1 същите се изпълняват само след вписване в заповедната книга на обекта, съгласувано с представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – началника на военно формирование 22970-София. Същите се заплащат в случаите по чл. 6, когато действително изпълнените количества строително-монтажни работи надвишават заложените количества в Приложение № 1 от договора, представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – началника на военно формирование 22970-София заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнените СМР по посочените от него в Приложение №1 единични цени.

(5). Окончателната стойност на договора ще се определи на база подписани количествено-стойностни сметки за действително извършените строително-монтажните работи.

(6). Окончателната стойност на договора не може да надвиши стойността по раздел ІІI, т. 1 от настоящият договор.
Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница