Съвместно командване на силите


Предлагам Техническо предложение за обособена позиция № ..... „.........................................................................................................................................страница3/3
Дата25.10.2018
Размер366.5 Kb.
1   2   3

Предлагам Техническо предложение за обособена позиция № ..... „....................................................................................................................................................”:


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
1. С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и предлагаме да изпълним СМР съобразно заложените в т. 5 от документацията за участие обхват на поръчката и технически изисквания.

2. Срокът за изпълнение на договорените видове СМР е 25 (двадесет и пет) календарни дни, считано от датата на подписване на протокол обр. 2 по Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ, но не по късно от 08.12.2017 година..

3. Срокът на валидност на офертата е 2 /два/ месеца, считано от датата на крайния срок за подаване на офертите.

4. Гарантирам, че гаранционни срокове за хидроизолационни работи на сгради и за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи няма да бъдат по-малки от минималните срокове, посочени в „Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти”, а за всички изпълнени видове СМР, неупоменати в договора гаранционните срокове ще са минималните, определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ.

5. При изпълнение на СМР ще използвам материали и изделия, които да отговарят на техническите спецификации съгласно „Наредба РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България”. Строителните продукти, които ще се влагат в изпълнение на строително- монтажните работи ще бъдат с маркировка за съответствие и ще се придружават с декларация за експлоатационни показатели или декларация за характеристиките на съответния строителен продукт, съставена по образец на български. Декларациите задължително ще представя при доставянето на строителните продукти на строежа.

6. При подаването на офертата ще приложа копие на удостоверение издадено от Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на първа група, подгрупа за строежи - трета категория.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________


Образец № 6

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка за строителство с предмет:

„.........................................................................................................................”

.................................................................................................................................

(наименование на участника)


предлагам цена, както следва:


КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № ........... „...................................................................“по ред

Наименование на видовете строително - монтажни работи

Ед. мярка

Количество

Ед. цена /лв./

Стойност на СМР /лв./

1

2

3

4

5

6

1.
2.
3.


ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Дата

________/ _________ / ________

Име и фамилия

____________________________

Длъжност

____________________________

Наименование на участника

____________________________

Забележка:

Ценовото предложение:

  1. Се представя съгласно настоящия образец, поотделно за всяка една от самостоятелно обособените позиции № 1 и № 2 в отделни запечатани непрозрачни пликове и се прилага в опаковката на офертата.

  2. Да бъде изготвено на Microsoft Excel или друг съвместим с Microsoft Excel програмен продукт и приложено на хартиен и оптичен носител.

  3. Количествените сметки са приложени като отделен EXCEL файл (на отделна страница за всяка обособена позиция № 1 и № 2).Образец № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ

За отсъствие на обстоятелствата по чл.3, ал.1 т.8. или наличие на изключенията по чл.4 от Закона на икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици(ЗИФОДРЮПДРС).

Долуподписаният/ата: ____________________________________________________

(име, презиме, фамилия)

притежаващ/а лична карта № ____________________, издадена на ____________________ от МВР - гр. __________________,

(място на издаване)

адрес:________________________________________________________________________

(постоянен адрес)

в качеството си на: ___________________, в _______________________________________

(длъжност) (наименование на юр.лице, физическо лице-ЕТ)

със седалище __________________ и адрес на управление: __________________________

тел./факс ___________________, вписано в Търговския регистър при Агенцията по

вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ _____________________ -

кандидат/участник/

по ЗОП за възлагане на обществена поръчка за доставка с предмет: «...................................................................................................................................................................»,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваното от мен дружество по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗИФОДРЮПДРС:

1. Е регистрирано / Не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен /ненужното се зачертава/ режим по смисъла на § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане. Юрисдикцията с преференциален данъчен режим е ________________ ______________________________.

/попълва се в случай на регистрация в такава юрисдикция/

2. Е свързано / Не е свързано лице по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон с дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим. /ненужното се зачертава/

3. Попада в изключението на чл. 4, т. ___ от ЗИФОДРЮПДРС.

/попълва се, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим/

4. 3апознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРС и § 7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРС.


Дата

........................./........................../........................

Име и фамилия

.............................................................................

Длъжност

.............................................................................

Подпис

.............................................................................


Забележка:

1. Попълва се от всички кандидати или участници/подизпълнители. Когато кандидатът или участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се попълва за всяко юридическо лице, включено в обединението.

2. Достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника/подизпълнителя, съгласно представения документ за регистрация.

Образец № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ

за приемане на условията в проекта на договор.


От _____________________________________ с ЕГН ____________, с постоянен адрес в гр. ________________, настоящ адрес в гр._____________, община ____________, ул. ___________ с лична карта № ___________, издадена на _____________ от _______________, управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) _____________ (посочва се длъжността) на __________________________ (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.), участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „...............................................................................................................”,
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Запознати сме с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура.

2. Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора.

3. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.Дата

........................./........................../........................

Име и фамилия

.............................................................................

Длъжност

.............................................................................

Подпис

.............................................................................


Образец № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност с друг участник по чл.107, т.4 от ЗОП


Подписаният/ата..............................................................................................................

(трите имена)
данни по документ за самоличност ..............................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на .........................................................................................................................

(длъжност)
на .....................................................................................................................................................

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ....................................... – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „.................................................................................................“ДЕКЛАРИРАМ:
Представляваният от мен участник не е свързано предприятие по смисъла на
§2, т.44 от допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано лице по смисъла на §2, т.45 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.
Известна ми е отговорността по чл.313 НК за неверни данни.Дата

........................./........................../........................

Име и фамилия

.............................................................................

Длъжност

.............................................................................

Подпис

.............................................................................1 Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд от следните институции:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки – Национална агенция по приходите

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bgОтносно задълженията, опазване на околната среда – Министерство на околната среда и водите

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд – Министерство на труда и социалната политика

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница