Съвместно командване на силитестраница2/2
Дата02.06.2018
Размер0.62 Mb.
#70525
1   2
ДО

КОМАНДВАЩИЯ НА

СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ

ГЕНЕРАЛ – ЛЕЙТЕНАНТ ЛЮБЧО ТОДОРОВ

ГР. СОФИЯ, П.К. 1606

БУЛ. „ГЕНЕРАЛ ТОТЛЕБЕН” № 34

ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ

в обществена поръчка с предмет: „.....................................................................................................................”

  1. Административни сведения

Наименование на участника:

 

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)


Седалище:

- пощенски код, населено място:

 

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

Адрес за кореспонденция:

- пощенски код, населено място:

 

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

Телефон:

 

Факс:

 

E-mail адрес:

 

(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавят необходимият брой полета)

Лица, представляващи участника по учредителен акт:

(ако лицата са повече от едно, се добавят необходимият брой полета)

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

 

 

 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

 

 

 

 

Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:

 1. …………………….......................................

2. …………………….......................................Данни за банковата сметка:

Обслужваща банка:………..............................……………

IBAN......................................................................................

BIC.........................................................................................

Титуляр на сметката:............................................................


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛ - ЛЕЙТЕНАНТ,

1. С подаване на настоящата оферта заявяваме желанието си да участваме в обществената поръчка, открита от Съвместното командване на силите по реда на


чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „................. ............................................................................................................................”, при условията, обявени в обявата и приложенията към нея и приети от нас.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на Възложителя, посочени в обявата и приложенията към нея, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

3. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители:

1...........................................................................................................................................2...........................................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на работите, които ще извършват, дела на тяхното участие (в %)

4. Декларираме, че сме съгласни с клаузите на приложения към обявата и приложенията към нея проект на договор.

5. Декларирамe, че срока на валидност на офертата ни е ………… (…....………) дни, считано от датата, опредeлена като краен срок за получаване на офертите.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Дата

________/ _________ / _________

Име и фамилия

_____________________________

Длъжност

_____________________________

Наименование на участника

_________________________________________

*Офертата се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.


Образец № 2
списък на документите и ИНФОРМАЦИЯТА, съдържащи се в офертата

Приложение №

Съдържание

Брой и вид на документа (копие или оригинал)Оферта за участие – по образец № 1 от образците към документацията за участие в обществената поръчка(ОД ДОП).


Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – по образец № 2 от ОД ДОП.


Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка, в случай, че офертата е подписана от лице, различно от законния му представител, в случай че участникът е юридическо лице или ЕТ, респ. от лице, различно от физическото лице-участник

Документ (договор или друго), в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице


Декларация за конфиденциалност – по образец № 3 от ОД ДОП.


Декларации за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП - за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП по образец № 4 и за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП по образец № 4 а от ОД ДОП.


Техническо предложение – по образец № 5 от ОД ДОП.


Ценово предложение - по образец № 6 от ОД ДОП.


Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, ал. 1 т. 8. или наличие на изключенията по чл. 4 от Закона на икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС) – по образец № 7 от ОД ДОП.


Декларация за приемане на условията в проекта на договор – по образец № 8 от ОД ДОП.


Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 107, т. 4 от ЗОП по образец № 9 от ОД ДОП
12.

Техническа спецификация * – ТС К 21.1334.12 *приложена като отделен pdf файл

ПОДПИС:

Дата

________/ _________ / ________

Име и фамилия

____________________________

Длъжност

____________________________

Наименование на участника

____________________________Образец № 3
ДЕКЛАРАЦИЯ *

за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП
Долуподписаният/ната/ ....................................................................................................., с ЕГН ..................................................., в качеството ми на ...................................................... .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на…………............………….(посочва се наименованието на участника), с ЕИК ……....................……, със седалище и адрес на управление: ......................................... ............................................................................ – участник в обществена поръчка с предмет: „....................................................................................................................................................”

ДЕКЛАРИРАМ:


1. Информацията, съдържаща се в ......................................................................... (посочват се конкретна част/части от офертата на участника), да се счита за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна.

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от Възложителя, освен в предвидените от закона случаи.


…………………………………..….

място на деклариране

ДЕКЛАРАТОР:


…………………………………..….

Дата на деклариране

............................../............................./

подпис фамилия

печат

_____________

*Настоящата декларация не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това

Образец № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП


(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)
От...............................................................................................................................................

ЕГН..................................................................., лична карта/документ за самоличност

№.............................., изд. на.................................от........................................, с постоянен адрес: ...................................................................................................................................., в качеството си на............................................................................................................... (изписва се длъжността) на ...............................................................................................................(фирма, наименование), ЕИК ...................................................... със седалище и адрес на управление:.......................................................................................................................................... участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „......................................................................................................................................................“,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм (невярното се зачертава), за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм (невярното се зачертава), за престъпление, аналогично на тези по т. 1 , в друга държава – членка или трета страна;

3. Не е налице конфликт на интереси във връзка с участието ми в обществената поръчка.

Известна ми е отговорността по чл.313 НК за неверни данни.

…………………………………..….

място на деклариране

ДЕКЛАРАТОР:


…………………………………..….

дата на деклариране

............................../............................./

подпис фамилия

печатЗабележки: 1. Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника.

2. В случай, че е налице реабилитация, се представя актът, с който участникът е реабилитиран.

Образец № 4а

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП


(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП)
От ....................................................................................................................................................

ЕГН..................................................................., лична карта/документ за самоличност

№.............................., изд. на.................................от................................................., с постоянен адрес:...................................................................................................................................................., в качеството си на ................................................................................................................................

(изписва се длъжността)

на ...........................................................................................................................................................,(фирма, наименование)

ЕИК-....................................... със седалище и адрес на управление: .................................................................................................................................................................

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „........................................................................................................................................................“,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представляваният от мен участник..................................................................................

Задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен

а) Няма.

б) Допуснато е разсрочване, отсрочване или обезпечение.

в) Има, установени с акт, който не е влязъл в сила.

г) Размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния оборот за последната приключена финансова година.(ненужното се зачертава)


Неравнопоставеност по смисъла на чл. 44, ал. 5 от ЗОП

а) Представляваният от мен участник не е предоставял пазарни консултации и/или не е участвал в подготовката на обществената поръчка.

б) Предоставянето на пазарни консултации и/или участието в подготовката на обществената поръчка на представлявания от мен участник не води до неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.(ненужното се зачертава)

2. Представляваният от мен участник:

- не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

- не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстранявани или изпълнението на критериите за подбор.
Известна ми е отговорността по чл.313 НК за неверни данни.

…………………………………..….

място на деклариране

ДЕКЛАРАТОР:


…………………………………..….

дата на деклариране

............................../............................./

подпис фамилия

печат


Забележки: 1. Декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да представлява участника в случаите, когато участникът се представлява от повече от едно лице.

2. В случай, че има неплатени дължими данъци или социалнооситуррителни вноски, е необходимо да бъде доказан размера на задълженията.


Образец № 5

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

...........................................................................................................................”
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в Техническата спецификация и нормативните изисквания в областта на предмета на поръчката, като представяме на Вашето внимание нашето предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя, както следва:1.…………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................................... (описват се от участника поетите ангажименти по осъществяване на мониторинга по предмета на обществената поръчка ).

2. Приемаме срока за изпълнение на обществената поръчка да е до 20 (двадесет) дни от датата на подписване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка.

3. Окончателно оформена документация, съгласно Техническата спецификация за обществената поръчка и изискванията на Възложителя, ще предадем в срока обявен от Възложителя ___ .___. 2017 година.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________

Образец № 6

ЦЕНОВО предложение

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

..........................................................................................................................................”
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с участието ни в горепосочената обществена поръчка предлагаме на Вашето внимание нашето ценово предложение за изпълнение на доставката, предмет на обществената поръчка, а именно:
по
ред


Вид на материалните средства

Код по CPV

Мярка

Количество

Единична цена без ДДС

Единична цена с ДДС

Обща цена без ДДС

Обща цена с ДДС

1

Автоемайллак-бял - разфасовка кутия от 1 кг.

44820000-4

бр.

60

 

 

 

 

2

Автоемайллак-син - разфасовка кутия от 1 кг.

44820000-4

бр.

57

 

 

 

 

3

Автоемайллак-червен - разфасовка кутия от 1 кг.

44820000-4

бр.

50

 

 

 

 

4

Автоемайллак-черен - разфасовка от 1 кг.

44820000-4

бр.

63

 

 

 

 

5

Автоемайллак-зелен - разфасовка бака от 22 кг.

44820000-4

бр.

29

 

 

 

 

6

Боя бяла за нанасяне на пътна маркировка - разфасовка 3.5 кг.

44810000-1

бр.

12

 

 

 

 

7

Боя алкидна - зелена - разфасовка кутия от 0,7 кг.

44810000-1

бр.

10

 

 

 

 

8

Боя алкидна - кафява - разфасовка кутия от 0,7 кг.

44810000-1

бр.

18

 

 

 

 

9

Боя алкидна - червена - разфасовка от 0,7 кг.

44810000-1

бр.

10

 

 

 

 

10

Боя алкидна бяла - разфасовка кутия от 0,7 кг.

44810000-1

бр.

27

 

 

 

 

11

Боя алкидна черна - разфасовка кутия от 0,7 кг.

44810000-1

бр.

24

 

 

 

 

12

Боя алкидна бяла - разфасовка в бака от 22 кг.

44810000-1

бр.

23

 

 

 

 

13

Боя алкидна сива - разфасовка в бака от 22 кг.

44810000-1

бр.

31

 

 

 

 

14

Боя алкидна червена - разфасовка в бака от 22 кг.

44810000-1

бр.

42

 

 

 

 

15

Боя алкидна жълта - разфасовка в бака от 22 кг.

44831300-7

бр.

21

 

 

 

 

16

Боя алкидна зелена - разфасовка в бака от 22 кг.

44810000-1

бр.

46

 

 

 

 

17

Боя алкидна черна - разфасовка в бака от 22 кг.

44810000-1

бр.

36

 

 

 

 

18

Боя постна зелена - разфасовка от 1 кг.

44810000-1

бр.

10

 

 

 

 

19

Боя постна кафява - разфасовка от 1 кг.

44810000-1

бр.

10

 

 

 

 

20

Боя постна охра - разфасовка от 1 кг.

44810000-1

бр.

100

 

 

 

 

21

Фасаген – разфасовка в бака от 25 кг.

44810000-1

бр.

107

 

 

 

 

22

Латекс - разфасовка бака от 25 кг.

44810000-1

бр.

183

 

 

 

 

23

Оцветител за латекс - жълт - разфасовка 0,20 л.

24200000-6

бр.

28

 

 

 

 

24

Оцветител за латекс - зелен - разфасовка 0,20 л.

24200000-6

бр.

5

 

 

 

 

25

Оцветител за латекс - оранж - разфасовка 0,20 л.

24200000-6

бр.

10

 

 

 

 

26

Оцветител за латекс - охра - разфасовка 0,20 л.

24200000-6

бр.

50

 

 

 

 

27

Оцветител за латекс - син - разфасовка 0,20 л.

24200000-6

бр.

5

 

 

 

 

28

Грунд черни метали- разфасовка в бака от 25 кг.

44111400-5

бр.

10

 

 

 

 

29

Сребърен феролит - разфасовка кутия от 1 кг.

 

бр.

55

 

 

 

 

30

Дълбоко проникващ спрей за ръжда 350 мл.

24951100-6

бр.

35

 

 

 

 

31

Преобразувател за ръжда - разфасовка от 1 л.

44830000-7

бр.

20

 

 

 

 

32

Тиксо бояджийско - ролка 50 м. - 20 мм.

44424200-0

бр.

4

 

 

 

 

33

Кит полиестерен - разфасовка от 1 кг.

44830000-7

бр.

22

 

 

 

 

34

Силикон за гарнитури маслоустойчив - разфасовка кутия 0,3кг.

44425000-5

бр.

24

 

 

 

 

35

Санитарен силикон бял - разфасовка кутия 0,3 кг.

24590000-6

бр.

13

 

 

 

 

36

Силикон полиуретанов уплътнител - разфасовка флакон 0,6 кг.

24951120-2

бр.

14

 

 

 

 

37

Боя постна жълта - разфасовка от 1 кг.

44810000-1

бр.

50

 

 

 

 

38

Боя постна червена - разфасовка от 1 кг.

44810000-1

бр.

50

 

 

 

 

39

Боя постна черна - разфасовка от 1 кг.

44810000-1

бр.

30

 

 

 

 

40

Безир ленен - разфасовка от 1 кг.

44800000-8

л.

5

 

 

 

 

41

Разредител АМБ - разфасовка от 1 л.

44832200-3

бр.

66

 

 

 

 

42

Разредител за боя за пътна маркировка разфасовка 1 л.

 

бр.

4

 

 

 

 

43

Кореселин - разфасовка от 1 л.

44832200-3

бр.

54

 

 

 

 

44

Обезмаслител - разфасовка от 1 кг.

44832100-2

кг.

50

 

 

 

 

45

Тиксо хартиено - ролка 25 мм.

44424200-0

бр.

5

 

 

 

 

46

Стреч фолио - прозрачно ролка 500 мм, 3.2 кг.

30199400-4

бр.

2

 

 

 

 

47

Кит боди полиестерен с фибра 1 кг.

44831000-4

бр.

25

 

 

 

 

48

Течен кит/цимент/, комплект с втвърдител 1 кг.

44831000-4

бр.

11

 

 

 

 

49

Шприц кит /бял/, комплект с втвърдител

44831000-4

кг.

13

 

 

 

 

50

Шприцкит - разфасовка 1 кг.

44831300-7

бр.

14

 

 

 

 

51

Антикор запълващ грунд сив - разфасовка от 1 кг.

44831000-4

бр.

21

 

 

 

 

52

Санитарен силикон универсален - разфасовка кутия 0,3 кг.

24590000-6

бр.

30

 

 

 

 

53

Лепило С-200 - разфасовка кутия от 1 кг.

24910000-6

бр.

27

 

 

 

 

54

Лепило за дърво бързосвързващо моментно - разф. кутия 0,5кг.

24910000-6

бр.

17

 

 

 

 

55

Лазурен лак за дърво безцветен - разфасовка от 1 кг.

44820000-4

бр.

10

 

 

 

 

56

Лак за дърво кестен - разфасовка кутия от 1 кг.

44820000-4

бр.

4

 

 

 

 

57

Лак за дърво орех разфасовка кутия от 1 кг.

 

бр.

5

 

 

 

 

58

Лак за дърво тъмен махагон - разфасовка кутия от 1 кг.

 

бр.

25

 

 

 

 

59

Каучукова смес А1 750 - разфасовка кутия 0,5 кг.

19510000-4

бр.

50

 

 

 

 

60

Акрилна боя /транспортна сива А/ - за боядисване на автомобили, RAL 7042

44810000-1

кг.

8

 

 

 

 

61

Сребърен феролит - разфасовка бака от 22 кг.

 

бр.

40

 

 

 

 

62

Хелметекс

 

кг.

5

 

 

 

 

63

Боя спрей (златен) флакон 200 мл

 

бр.

6

 

 

 

 

64

Боя спрей (златен бронз) флакон 400 мл

 

бр.

2

 

 

 

 

65

Боя спрей (никел) флакон 400 мл

 

бр.

2

 

 

 

 

66

Монтажно лепило

 

бр.

2

 

 

 

 
ОБЩА СТОЙНОСТ (от № 1 до № 66):

ХХХ

ХХХ

ХХХ

 

 

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Дата

________/ _________ / ________

Име и фамилия

____________________________

Длъжност

____________________________

Наименование на участника

____________________________

Забележка:

1. Място на доставка на всички позиции – в.ф. 52370 – с. Негушево

2. В цената са включени всички разходи по изпълнение на доставката. Цената се предлага в български лева, без включен ДДС и с включен ДДС, до втория знак след десетичната запетая.

Образец № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, ал.1 т.8. или наличие на изключенията по чл.4 от Закона на икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици(ЗИФОДРЮПДРС).

Долуподписаният/ата: ____________________________________________________

(име, презиме, фамилия)

притежаващ/а лична карта № ____________________, издадена на ____________________ от МВР - гр. _____________________,(място на издаване)

адрес:_________________________________________________________________________(постоянен адрес)

в качеството си на: ___________________, в ________________________________________(длъжност) (наименование на юр.лице, физическо лице-ЕТ)

със седалище ____________________ и адрес на управление: __________________________

тел./факс ___________________, вписано в Търговския регистър при Агенцията по

вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ _____________________ -

кандидат/участник/

по ЗОП за възлагане на обществена поръчка за доставка с предмет: „...................................................................................................................................................................”,ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваното от мен дружество по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗИФОДРЮПДРС:

1. Е регистрирано / Не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен /ненужното се зачертава/ режим по смисъла на § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане. Юрисдикцията с преференциален данъчен режим е ________________ _____________________________.

/попълва се в случай на регистрация в такава юрисдикция/

2. Е свързано / Не е свързано лице по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон с дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим. /ненужното се зачертава/

3. Попада в изключението на чл. 4, т. ___ от ЗИФОДРЮПДРС.

/попълва се, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим/

4. 3апознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРС и § 7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРС.


…………………………………..….

място на деклариране

ДЕКЛАРАТОР:


…………………………………..….

дата на деклариране

............................../............................./

подпис фамилия

печат


Забележка:

1. Попълва се от всички кандидати или участници/подизпълнители. Когато кандидатът или участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се попълва за всяко юридическо лице, включено в обединението.

2. Достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника/подизпълнителя, съгласно представения документ за регистрация.

Образец № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ

за приемане на условията в проекта на договор.


От _________________________________________ с ЕГН ________________,
с постоянен адрес в гр. ____________________, настоящ адрес в гр.________________, община ________________, ул. ___________________ с лична карта № _____________, издадена на ___________ от ___________________, управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) _________________ (посочва се длъжността) на _______________________________ (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.), участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „........................................................................................................................................................”,
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Запознати сме с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура.

2. Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора.

3. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.


…………………………………..….

място на деклариране

ДЕКЛАРАТОР:


…………………………………..….

дата на деклариране

............................../............................./

подпис фамилия

печат


Образец № 9
ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност с друг участник по чл.107, т.4 от ЗОП


Подписаният/ата ..................................................................................................................

(трите имена)
данни по документ за самоличност ................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на .............................................................................................................................

(длъжност)
на ........................................................................................................................................................

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ....................................... – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „.........................................................................................................................”


ДЕКЛАРИРАМ:
Представляваният от мен участник не е свързано предприятие по смисъла на
§2, т.44 от допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано лице по смисъла на §2, т.45 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.
Известна ми е отговорността по чл.313 НК за неверни данни.


…………………………………..….

място на деклариране

ДЕКЛАРАТОР:


…………………………………..….

дата на деклариране

............................../............................./

подпис фамилия

печатСподели с приятели:
1   2
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница