Съвременни тенденции в производството и приложението на препаратите за защита на растенията. Класификация на пестицидитеДата17.12.2017
Размер55.18 Kb.
#36902
СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
ЕКОТОКСИКОЛОГИЯ НА ПЕСТИЦИДИТЕ

специалност ЕООС при факултет РЗА – IV курс


А. ЛЕКЦИИ
1 ТЕМА: Съвременни тенденции в производството и приложението на препаратите за защита на растенията. Класификация на пестицидите.

Общи изисквания към пестицидите с оглед опазване на околната среда от замърсяване.

/ Разглеждат се най-новите тенденции в производството и приложението на отделните групи синтетични пестициди, възможностите за регулиране тяхното приложение съгласно съвременните изисквания при опазване на околната среда, селективност на пестицидите, IPM и SAR системи за борба с вредителите по растенията/. – 2часа


 1. ТЕМА: Влияние на пестицидите върху живата клетка. Най-обща токсикологична характеристика на пестицидите. Биологична активност на пестицидите върху вредителите. Фактори от които зависи активността им и негативното им влияние върху околната среда.

/ Посочват се пътищата за проникване и начините на въздействие на отделни групи ксенобиотици върху растителната и животинската клетка, биохимичното и физиологично въздействие на отделни токсофорни групи върху вредителите и връзката им с опазваното от тях растение, основни фактори влияещи върху този процес, токсикологична характеристика на пестицидите/. – 2часа

3. ТЕМА : Действие на пестицидите върху биоценозите и почвените микроорганизми. Поведение на пестицидите във въздуха, водата и почвата. Детоксикация на пестицидите.

/ Влияние на отделните групи пестицидни и някои непестицидни средства върху полезната ентомо и акарофауна, опрашителите, копринената пеперуда, почвената микрофлора и фауна, пътища на детоксикация в почва, водни басейни, атмосферата, класификация /. – 2 часа

4. ТЕМА: Резистентност на вредителите към пестицидите. Видове. Екологичен риск при възникването и. Пътища за преодоляване.

/ Феноменът устойчивост, причини за възникване, биохимичен, физиологичен и генетично обусловен път на възникването и, видове и методи за преодоляването /. – 2 часа
5.ТЕМА: Форми и начини на приложение на пестицидите в селското стопанство – предимства и недостатъци. Действие на пестицидите върху опазваното растение. Фактори влияещи върху фитотоксичността на пестицидите. Ятрогенни свойства на пестицидите.

/ Разглеждат се основните форми на пестицидите,начините на приложението им, фитотоксичността като негативно действие върху опазваното растение, фактори, ятрогенен ефект на отделни пестициди, причини за възникване и негативния му ефект върху околната среда/. – 2 часа

6. ТЕМА: Обработка на посевен, посадъчен материал и почва с пестициди. Екологични изисквания. Принципи на комбиниране на пестицидите. Фумигация, дезинфекция и дезинсекция на складове и оранжерии. Санитарни правила за работа с пестициди.

/Методи за обеззаразяване на семена, посадъчен материал, почва и торова покривка,негативни свойства на химичния метод, основни принципи за комбиниране на синтетични и алтернативни средства за РЗ, екологични изисквания за обработка на складове, силози и оранжерии, основни санитарни правила/. -2 часа

7. ТЕМА: ФУНГИЦИДИ. Медни, серни контактни фунгициди. Неорганични соли. Токсикологична характеристика.

/ Видове неорганични фунгицидни средства, групи неорганични соли в системата SAR за РЗ, токсикологична характеристика и влияние върху околната среда/. – 2 часа


8. ТЕМА: Органични фунгициди – контактни и проникващи. Основни групи. Токсикологична характеристика.

/ Препарати от групата на ДТК, ТМТД, хлорнитробензоли, хинони, нитрофеноли, додинови средства, дикарбоксамиди, фталимиди, метоксиакрилати и др, токсикологична характеристика/. – 2 часа

9. ТЕМА: Системни фунгициди. Предимства и недостатъци. Групи системни фунгициди. Токсикологична характеристика.

/ Бензимидазоли, имидазоли, триазоли, ацилаланини, пиримидини, фенилпиразоли, морфолини, карбамати, фосфонати, хидроксипиримидини идр, токсикология/. – 2 часа

10. ТЕМА: Маслата като средства за растителна защита в екологичното земеделие. Видове масла. Методи на приложение.

/ Минерални, триглицеридни, етерични масла, екологични изисквания при приложението им, начини на приложение/.-2 часа


11.ТЕМА: ИНСЕКТИЦИДИ. Хлорорганични, карбаматни , фосфороорганични, пиретроиди.Активни вещества. Токсикологична характеристика.

/ Разглеждат се широко използвани у нас групи активни вещества и формулирани на тяхна база препарати, влиянието им върху полезната ентомо и акарофауна, топлокръвните и risk assessment за околната среда /. 2 часа


12. ТЕМА: Хормонални и новосинтезирани инсектициди. Акарициди. Представители. Екологични изисквания и приложение. Токсикологична характеристика.

/ Групи хормонални инсектициди, активни субстанции от други групи, токсикологична характеристика, екологични изисквания/. – 2 часа

13. ТЕМА: Родентициди. Нематоциди. Лимациди. Атрактанти. Репеленти, Антифиданти. Фитоалексини и фитонциди. Представители, начин на приложение изисквания към околната среда. Токсикология- 2 часа.
14. ТЕМА: Методите SAR в съвременната растителна защита, като връзка с биологичното земеделие. Основни предимства и изисквания за опазване на околната среда.

/ Разглеждат се новите методи за борба с вредителите по растенията, предимства, начини на приложение и токсикологични изисквания/. – 2 часа


15. ТЕМА: Средства и методи за предпазване от болести и неприятели в екологичното градинарство, овощарство, лозарство и някои полски култури.

/Агротехнически, физико-механични, биологични, алтернативни и други методи в екологичното производство, екологични предимства/- 2 часа

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ


 1. Основни изисквания и техника на безопасност при работа с пестициди – 2 часа
 1. Регистрация на пестицидите – основни директиви и документи на ЕС и съпътстващите ги подзаконови нормативни документи и ръководства на ЕС и равнище държава членка – 2 часа
 1. Пестицидни формулации – 2 часа
 1. Приготвяне на някой основни видове пестицидни формулации и изучаване на техните физико – химични свойства – 2 часа
 1. Приготвяне на бордолезов и сероваров разтвор и други неорганични средства – 2 часа
 1. Растителни екстракти – основни методи за тяхното приготвяне и приложение в практиката – 2 часа
 1. Масла и сапуни – основни методи за тяхното приготвяне и приложение в практиката – 2 часа
 1. Определяне на токсичността на пестицидите спрямо вредителите – биологичен скрининг – 2 часа

 2. Биологичен скрининг – математическа обработка на получените резултати – 2 часа
 1. SAR и ISR промотери – основни методи за определяне наличието на ISR активност – 2 часа
 1. Фитотоксичност – основни методи за нейното определяне. - 2 часа
 1. Химичен елементарен качествен анализ на пестицидите. - 2 часа
 1. Биологичен мониторинг по отношение на индикаторни видове организми спрямо замърсена с пестициди почва – 2 часа
 1. Биологичен мониторинг по отношение на индикаторни видове организми спрямо замърсена с пестициди вода – 2 часа
 1. Биологичен мониторинг по отношение на индикаторни видове организми спрямо замърсени с пестициди растения – 2 часа

ЛИТЕРАТУРА: 1. Ръководство за приложение на химически средства в растителната защита . Николов, Тонев, Сенгалевич. 1999

Каталог: cntnr -> uchebni programi -> U programi RZA
U programi RZA -> Факултет растителна защита и агроекология
U programi RZA -> Лекции Упражнения, семинари
U programi RZA -> Лекции Упражнения, семинари
U programi RZA -> Лекции Упражнения, семинари
U programi RZA -> Лекции Упражнения семинари Учебни практики Други форми 01. 01. 04
U programi RZA -> Програма за дисциплината цветарство включена като факултативна в учебния план на специалност екология и опазване на
U programi RZA -> Утвърждавам: р е к т о р: /доц. Д. Греков
U programi RZA -> Лекции Упражнения семинари Учебни практики Други форми 01. 01. 03
U programi RZA -> ПроФ. дсн Йорданка Кузманова


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница