Съвременно хирургично лечение на ракаДата19.01.2018
Размер33.15 Kb.
СТАНОВИЩЕ
От Доц. Д-р Явор Корновски, дм

относно :

Дисертационен труд на тема:

,,Съвременно хирургично лечение на рака

на вулвата”

За присъждане на образователна и научна степен „Доктор” , научна специалност „ Акушерство и гинекология ”.

Автор на дисертационния труд : Д-р Чавдар Атанасов Цветков

Онкогинекологична клиника, МУ – Плевен
 1. Биографични данни

Д-р Чавдар Цветков е роден през 1965 г. Завършва медицина през 1991г. Придобива 2 специалности: АГ- през 1997г . и Онкология-2002г. В професионалната биография на д-р Цветков намират място специализирани курсове, участия в научни проекти и членства в научни дружества. Научните интереси на дисертанта са в областта на радикалното хирургично лечение на онкогинекологичните заболявания.
 1. Актуалност на темата:

Ракът на вулвата ( РВ ) е сравнително рядко злокачествено заболяване – около 5% от неоплазиите на ЖПО. Тази локализация има някои особености, които я отличават от останалите.

Темата за хирургичното лечение на рака на вулвата е изключително актуална и значима, поради следните обстоятелства :


 1. Засяга възрастни пациетки, а със застаряване на населението РВ се среща все по-често

 2. Хирургичното лечение е основното и е метод на пръв избор. Освен лечебен ефект, хирургичният метод има прогностично и стадиращо значение

 3. РВ е най-слабо разработената тема в областта на онкогинекологията в България ( единствената дисертация е защитена от проф. Антон Карагьозов , 1988г. )

 4. Биологията на карцинома на вулвата се характеризира със следното :

 • Дълго време протича локорегионално; засяга съседни органи като влагалище, уретра, анус. Това затруднява хирургичното лечение, което от една страна трябва да бъде радикално, а от друга и не прекалено агресивно, имайки предвид възрастта на пациетките и тяхната коморбидност.

 • метастазира в ингвиналните ЛВ, което изисква освен интервенция върху първичния тумор и такава върху лимфния басейн, което води след себе си риск от допълнителни усложнения.

 • има склонност към рецидивиране.

Всички тези особености на карцинома на вулвата налагат изготвянето на алгоритъм на поведение и индивидуален подход, което показва значимостта и актуалността на дисертационния труд.


 1. Значимост на резултати и приноси :

Дисертационния труд съдържа 210 страници. Съдържанието, резултатите и изводите са онагледени с помоща на 57 таблици и 88 фигури. Библиографията обхваща 245 източника , от които 15 са на кирилица.

Направено е задълбочено, проспективно, проучване върху 113 оперирани пациетки с рак на вулвата, проследени за 10 годишен период. Проучването е солидно; статистическата обработка е направена компетентно; анализът на резултатите е осъществен задълбочено и дидактично. Дисертантът е бил оператор или асистент на всички операции.

Дисертационният труд има ясно поставена цел, добре дефинирани задачи за нейното изпълнение, които водят до логични и издържани от статистическа гледна точка изводи и заключения. Стилът и езикът в дисертацията са научно издържани.

Съществен принос на дисертационния труд е установявянето на прогностичните фактори за обща и свободна от заболяване преживяемост, на базата на които са съставени прогностични групи.

Рецидивите и стадият по FIGO са независими прогностични фактори за обща преживяемост, а ЛМ ( едно-, двустранни ), LVSI, големина на тумор > 3 см са прогностични фактори за преживяемост свободна от рецидиви.

Изготвянето на прогностични групи дава възможност да се създаде алгоритъм за хирургично лечение на рак на вулвата, подчинен на индивидуален подход към всеки болен, а също така и модели на проследяване и адювантно лечение.

Като голям принос на дисертационния труд е доказването на добрия лечебен ефект на МРВ ( хемивулвектомия ) и минимално инвазивните техники – едностранна лимфна дисекция, ингвинална ЛД, повърхностна ЛД, с което се намаляват усложненията, а това води до по-добро качество на живот, по-добър козметичен ефект и своевременност на адювантното лечение. Не на последно място, това има и икономически ефект – намалява се значително болничния престой.
 1. Наукометрични критерии за придобиване на образователна и научна степен ,,Доктор”

Д-р Чавдар Цветков е първи автор на 5 реални публикации свързани с дисертацията ,които са публикувани в сп. ,,Акушерство и гинекология”. Освен това е автор на 8 научни съобщения свързани с дисертацията, изнесени на престижни научни форуми.


 1. Заключение :

Дисертацията на д-р Ч. Цветков на тема: ,,Съвременно хирургично лечение на рака на вулвата” отговаря на техническите и научни критерии за придобиване на образователна и научна степен ,,Доктор”

Изготвил: Доц. Д-р Явор Корновски дм08.03.2012г.
Каталог: procedures
procedures -> Декларация за оригиналност и достоверност
procedures -> Таблици за научно-изследователската и художествено-творческата активност на преподаватели, докторанти и студенти от професионално направление Педагогика на обучението по
procedures -> Списък на учебници и учебни пособия по профилиращи дисциплини за специалности
procedures -> Фармакоикономически анализ на лечението на захарния диабет през периода на бременност
procedures -> Таблици за отчитане на дейности по основни звена на пу (2007-2011)
procedures -> Преподаватели, участници в национални проекти през последните 5 години (2008 2012)
procedures -> С 581. 9(494)/ А23 David Aeschimann, Herve M. Burdet Flore de la Suisse et des territoires limitrophes 1994
procedures -> 3. Рецензии, отзиви, цитирания и други ни дейности през последните 5 години
procedures -> Таблици за отчитане на дейности по основни звена на пу (2007-2011) катедра “етнология”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница