Swot на взаимодействието учител – родител На Иванка Янкова Велчева – оу „Св св. Кирил и Методий“ – СилистраДата12.06.2022
Размер98 Kb.
#114603
курсова работа SWOT
Свързани:
ТЕСТОВЕ ВД-БЕЛ И МАТ. 1 КЛАС, МАТРИЦА НА ПРИОРИТЕТИТЕ

SWOT на взаимодействието учител – родител
На Иванка Янкова Велчева – ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – Силистра

Силни страни

Слаби страни
 • В ценностната система на традиционното българско семейство децата са най-важният и осмислящ живота на възрастните приоритет.

 • Ръководни принципи в семейството са равенство, разбирателство, общи радости и скърби, задружност. При наличието на тези принципи се създава топла семейна атмосфера, имаща значение за правилното възпитание на децата.

 • Насърчават се целенасочени педагогически действия към разширяване на връзките между семейство и училище, с цел постигане на образователно-възпитателните цели – например тази учебна година РУО – Силистра има тематична проверка във всички образователни институции „Взаимодействие с родители“.

 • Наличието на ефективно взаимодействие между семейство и училището се разглежда като важна стъпка към по-активното участие на родителите в дейността и управлението на учебните заведения.

 • В добрите управленски практики Училищните настоятелства и Обществени съвети играят все по-голяма роля при определяне на образователната политика и осигуряване на допълнителни финанси за извънкласни форми и дейности.

 • Влошена семейна среда – увеличават се разводите и броят на деца с един родител, често децата се отглеждат от родителите на техните родители или настойници.

 • Етнически стереотипи – в някои етноси образованието не е ценност, неглижират се както образованието, така и възпитанието на младите хора.

 • Липса на повече възможности за реално и пълноценно участие на родителите в училищния живот – участието им е строго регламентирано от правилници и ЗПУО.

 • Нисък родителски капацитет при някои родители, лоша комуникация семейство – училище, безотговорност и прехвърляне възпитателната функция на учителите.

 • Липсва система за квалификация на педагогическата общност за работа със семейството.

 • Липса на реални стимули за по-активно участие на родителите и семейството в живота на училището.
ВъзможностиЗаплахи

 • Родителите да усвояват нови родителски модели, адекватни на времето, подпомагани от училището – социално-педагогически тренинги.

 • Единодействие между родители и учители в усилията към постигане на общи цели – образователен, информационен и общностен подход при включване на родителите.

 • Съчетаване на формални и неформални стратегии при работа с родителите.

 • Пълноценно използване на различните форми на комуникация – индивидуални, групови и колективни, в зависимост от поставената цел и с оглед на ефективното решаване на възникнали проблеми.


 • Нефункционалното взаимодействие училище – семейство води до ниска степен на социализация на ученика спрямо ценностните ориентации на българската и европейската културна традиция.

 • Деца на самоотглеждане“ - децата на работещите по цял ден родители, се прибират в празна къща с пълен хладилник; правят всичко сами; не знаят как да се държат в обществото, ако нямат примера на родителите си.

 • Децата загубват навика да се изразяват чрез езика. Те не са склонни да разговарят. Ако се появят родители – разговор не се получава.

 • Родителите се налага да търсят съгласието на децата си, за да преговарят за собствения си авторитет.

 • Липсата на добра комуникация между семейството и училището носи несигурност и риск за емоционалното и интелектуално развитие на децата.Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница