Sylabus z disciplíNYДата24.07.2016
Размер94.65 Kb.
SYLABUS Z DISCIPLÍNY

Slovanský jazyk I. - bulharský jazyk

3 SJJ (A), zimný semester 2006-2007

Vyučujúci: PhDr. Nikolaj Nikolov

Obsah disciplíny uvedený v témach 1. Cvičný text: Аз съм студент. Какво е това? Какъв сте Вие?

Slovná zásoba a konverzácia: Запознаване

Gramatika: Българската азбука - особености при отразяване на българските фонеми. Лични местоимения. Сегашно време на глагола СЪМ. Съществителни и прилагателни имена за национална принадлежност. Сегашно време на глагола ИМАМ. Въпроси с въпросителните думи КОЙ, КАКЪВ, КАКВО, КЪДЕ, КАК. ЛИ-въпроси 1. Cvičný text: Къде живеете? Тук ли е годподин Петров?

Slovná zásoba a konverzácia: Моят дом. Моето семейство

Gramatika: Лични окончания за сегашно време на българските глаголи - спрежения. Образуване на отрицателните и въпросително-отрицателните форми на глаголите в сегашно време. Паказателното местоимение ТОЗИ, ТАЗИ, ТОВА, ТЕЗИ. Числителни имена от 1 до 10. Род и число на съществителните имена в българския език. Кратки форми на личното местоимение за 3 лице, винителен падеж. Повелително наклонение на глагола ДАМ 1. Cvičný text: Семейство Петрови. Колко е часът?

Slovná zásoba a konverzácia: Моят любим сезон. Единици за време

Gramatika: Членуване на съществителните имена. Кратки форми на притежателните местоимения. Числителни имена от 10 до 100. Бъдеще време на българските глаголи. Минало свършено и минало несвършено време на глагола СЪМ

4. Cvičný text: Росица Петрова разказва. Какво ще правиш утре?

Slovná zásoba a konverzácia: Моят ден

Gramatika: Възвратни СЕ-глаголи. Глаголи за движение. Вид на глагола. Род и число на прилагателтите имена. Членуване на прилагателните имена

5. Cvičný text: Какво прави вчера?

Slovná zásoba a konverzácia: Моят любим спорт

Gramatika: Минало свършено време на глаголите. Числителни имена след 70

6. Cvičný text: В студентския стол

Slovná zásoba a konverzácia: На ресторант

Gramatika: Глаголни ДА-конструкции при модални и фазови глаголи. Кратки форми на личното местоимение за винителен падеж. Косвени ДАЛИ-въпроси. Отрицателни форми за бъдеще време на глаголите. Повелително наклонение на глаголите. Кратки форми за дателен падеж на личните местоимения
Literatúra:

АНТОНОВА, Ю., КИРЯКОВА, Е., НАКОВА, Т. Български език. България и българите. Основен курс за чуждестранни студенти. София, 1984.

БАЙЧЕВ, Б., ДАМЯНОВА, М., ЦАНКОВ, К. Български език за чуждестранни българисти и слависти. София, 1985.

ИЛИЕВА, Д. Български език. За студенти, изучаващи български език вън от страната. Братислава, 1989.

АНТОНОВА, Ю., КИРЯКОВА, Е. Говорите ли български? София, 1991.

СТОЯНОВА, М., СТОЯНОВ, Е. Учебник по български език за чужденци. София, 1993.

БУРОВ, С. Български език за чужденци. Велико Търново, 1997.

SYLABUS Z DISCIPLÍNY
Lektorské cvičenia I - bulharský jazyk

1 SLA (A), zimný semester 2006-2007


Vyučujúci: PhDr. Nikolaj Nikolov

Obsah disciplíny uvedený v témach
 1. Cvičný text: Аз съм студент

Slovná zásoba a konverzácia: Запознаване

Gramatika: Българската азбука - особености при отразяване на българските фонеми. Лични местоимения. Сегашно време на глагола СЪМ 1. Cvičný text: Какво е това? Какъв сте Вие?

Slovná zásoba a konverzácia: Моето семейство

Gramatika: Съществителни и прилагателни имена за национална принадлежност. Сегашно време на глагола ИМАМ. Въпроси с въпросителните думи КОЙ, КАКЪВ, КАКВО, КЪДЕ, КАК. ЛИ-въпроси 1. Cvičný text: Къде живеете?

Slovná zásoba a konverzácia: Моят дом

Gramatika: Лични окончания за сегашно време на българските глаголи - спрежения. Образуване на отрицателните и въпросително-отрицателните форми на глаголите в сегашно време. Паказателното местоимение ТОЗИ, ТАЗИ, ТОВА, ТЕЗИ. Числителни имена от 1 до 10 1. Cvičný text: Тук ли е годподин Петров?

Slovná zásoba a konverzácia: Човешкото тяло

Gramatika: Род и число на съществителните имена в българския език. Кратки форми на личното местоимение за 3 лице, винителен падеж. Повелително наклонение на глагола ДАМ 1. Cvičný text: Семейство Петрови

Slovná zásoba a konverzácia: Моят любим сезон

Gramatika: Членуване на съществителните имена. Кратки форми на притежателните местоимения. Числителни имена от 10 до 60 1. Cvičný text: Колко е часът?

Slovná zásoba a konverzácia: Единици за време

Gramatika: Бъдеще време на българските глаголи. Минало свършено и минало несвършено време на глагола СЪМ 1. Cvičný text: Росица Петрова разказва

Slovná zásoba a konverzácia: Моят ден

Gramatika: Възвратни СЕ-глаголи 1. Cvičný text: Какво ще правиш утре?

Slovná zásoba a konverzácia: Движение

Gramatika: Вид на глагола. Род и число на прилагателните имена. Членуване на прилагателните имена 1. Cvičný text: Какво прави вчера?

Slovná zásoba a konverzácia: Моят любим спорт

Gramatika: Минало свършено време на глаголите 1. Cvičný text: Животът на младото семейство

Slovná zásoba a konverzácia: В магазина

Gramatika: Упражнение върху сегашно и минало време на глаголите. Минало време на ИМАМ и НЯМАМ. Числителни имена от 70 до 100. Числителни имена за стотици, хиляди, милиони. КОГАТО-изречение


Literatúra:

АНТОНОВА, Ю., КИРЯКОВА, Е., НАКОВА, Т. Български език. България и българите. Основен курс за чуждестранни студенти. София, 1984.

БАЙЧЕВ, Б., ДАМЯНОВА, М., ЦАНКОВ, К. Български език за чуждестранни българисти и слависти. София, 1985

ИЛИЕВА, Д. Български език. За студенти, изучаващи български език вън от страната. Братислава, 1989.

АНТОНОВА, Ю., КИРЯКОВА, Е. Говорите ли български? София, 1991.

СТОЯНОВА, М., СТОЯНОВ, Е. Учебник по български език за чужденци. София, 1993.

БУРОВ, С. Български език за чужденци. Велико Търново, 1997.

КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА, Ж., ЕМИЛИЯНОВА, Б., СЕДЕФЧЕВА, В. Аз говоря български. Български език за чужденци. Изд. “Фабер”, 2004.SYLABUS Z DISCIPLÍNY
Súčasný spisovný jazyk I (odborná profilácia) - bulharský

1 SLA (A), zimný semester 2006-2007


Vyučujúci: PhDr. Nikolaj Nikolov

Obsah disciplíny uvedený v témach


1. Фонемна система на българския език. Система на гласните - брой на фонемите, диференциални признаци, корелативни двойки. Система на съгласните - брой на фонемите, диференциални признаци, корелативни двойки. Българската азбука - особености при отразяване на българските фонеми

2. Фонетични закони в българския език - съвременни и исторически. Преглас на променливо Я. Редуване ЪР, ЪЛ : РЪ, ЛЪ. Исторически палатализационни редувания: а) К, Г, Х : Ч, Ж, Ш; б) К, Г, Х : Ц, З, С; в) С, З : Ш, Ж; г) Т, Д : ШТ, ЖД; д) СК, СТ : ШТ; е) Б, П, В, М : БЛ, ПЛ, ВЛ, МЛ

3. Ударението в българския език - фонетична характеристика, функции, подвижно ударение при формообразуването и словообразуването. Енклитики и проклитики в българския език

4. Особености на морфологичната система на българския език - аналитизъм в именната и глаголната ситема, засилена употреба на предложно-именни съчетания, глаголни ДА-конструкции, задпоставен определителен член, редовна употреба на аорист и мперфект, именно окончание за м. р. мн. ч. -ОВЕ, генерализирано окончание за 2 л. мн. ч. повелително наклонение -ЕТЕ, нови форми на третоличното показателно местоимение.

5. Именна система на българския език. Съществителни имена - видове по значение и по състав. Ообразуване на прости и сложни съществителни имена. Морфологични категории на съществителните имена - род, число, определеност

6. Прилагателни имена - видове, образуване. Морфологични категории на прилагателните имена - род, число, определеност, степенуване

7. Местоименната система в българския език - видове, морфологични категории. Лични местоимения в българския език - форми, морфологични категории, остатъци от падежни форми. Приименна и приглаголна употреба на кратките дателни форми на личните местоимения. Възвратно лично местоимение

8. Показателни местоимения в българския език - форми, морфологични категории, остатъци от падежни форми.

9. Притежателни местоимения в българския език - форми, морфологични категории, остатъци от падежни форми. Възвратно притежателно местоимение

10. Въпросителни местоимения в българския език - форми, морфологични категории, остатъци от падежни форми.

11. Отрицателни местоимения в българския език - образуване, форми, морфологични категории, остатъци от падежни форми.

12. Неопределителни местоимения в българския език - образуване, форми, морфологични категории, остатъци от падежни форми.

13. Относителни местоимения в българския език - образуване, форми, морфологични категории, остатъци от падежни форми.

14. Обобщителни местоимения в българския език - форми, морфологични категории, остатъци от падежни форми.

15. Числителни имена в българския език - видове, образуване, морфологични категории

16. Глаголна система на българския език. Видове глаголи - преходни и непреходни, лични и безлични, възвратни и невъзвратни. Видове глаголни форми - прости и сложни, лични и нелични. Образуване на глаголи чрез представки и наставки

17. Глаголни морфологични категории - лице, число, вид, време, наклонение, залог. Диференциране на българските глаголи според сегашната глаголна основа - спрежение

18. Глаголната категория време в българския език. Система на българските глаголни времена - ориентационен момент, морфологични показатели

19. Сегашно време - лични окончания за сегашно време на българските глаголи според спреженията, фонетични особености. Образуване на отрицателните и въпросително-отрицателните форми на глаголите в сегашно време. Възвратни СЕ и СИ глаголи в българския език

20. Бъдеще време на българските глаголи. Образуване на отрицателните и въпросително-отрицателните форми на глаголите в бъдеще време

21. Минало свършено време на глаголите - образуване, фонетични особонести. Минало време на глагола СЪМ
Literatúra:

АНТОНОВА, Ю., КИРЯКОВА, Е., НАКОВА, Т. Български език. България и българите. Основен курс за чуждестранни студенти. София, 1984.

БАЙЧЕВ, Б., ДАМЯНОВА, М., ЦАНКОВ, К. Български език за чуждестранни българисти и слависти. София, 1985

ИЛИЕВА, Д. Български език. За студенти, изучаващи български език вън от страната. Братислава, 1989.

АНТОНОВА, Ю., КИРЯКОВА, Е. Говорите ли български? София, 1991.

СТОЯНОВА, М., СТОЯНОВ, Е. Учебник по български език за чужденци. София, 1993.

БУРОВ, С. Български език за чужденци. Велико Търново, 1997.

Граматика на съмременния български език. Т. 1. Фонетика. БАН, С., 1982.

Граматика на съмременния български език. Т. 2. Морфология. БАН, С., 1983.

SYLABUS Z DISCIPLÍNY

Lektorské cvičenia - bulharčina

4 SLA (A), zimný semester 2006-2007

Vyučujúci: PhDr. Nikolaj Nikolov

Obsah disciplíny uvedený v témach

1. Cvičný text: Животът на младото семейство

Slovná zásoba a konverzácia: В магазина

Gramatika: Упражнение върху сегашно и минало време на глаголите. Числителни имена за десетици, стотици, хилядни и милиони след 70. КОГАТО-изречение

2. Cvičný text: В студентския стол

Slovná zásoba a konverzácia: На ресторант

Gramatika: Глаголни ДА-конструкции при модални и фазови глаголи. Кратки форми на личното местоимение за винителен падеж. Косвени ДАЛИ-въпроси

3. Cvičný text: Трябва да отидеш в магазина

Slovná zásoba a konverzácia: На гарата

Gramatika: Отрицателни форми за бъдеще време на глаголите. Повелително наклонение на глаголите. Кратки форми за дателен падеж на личните местоимения

4. Cvičný text: Телифонен разговор

Slovná zásoba a konverzácia: В пощата

Gramatika: Въпросителни, неопределителни и отрицателни местоимения. Подчинени ЧЕ-, ДА- (ЗА ДА), ЗАЩОТО-изречения

5. Cvičný text: След няколко дни

Slovná zásoba a konverzácia: След ваканцията

Gramatika: Рекция на глаголите - пряк и непряк обект. Косвени въпроси. Речеви реакции и начини на изразяване в текст

6. Cvičný text: Къде се намира пощата?

Slovná zásoba a konverzácia: "Една българска роза"

Gramatika: Употреба на глаголите от свършен вид в сложни изречения, въведени със СЛЕД КАТО и ПРЕДИ ДА

7. Cvičný text: Мария е болна

Slovná zásoba a konverzácia: В поликлиниката (болницата)

Gramatika: Система на личните местоимения. Удвояване на обекта в българския език

8. Cvičný text: Умората в големите градове

Slovná zásoba a konverzácia: Световната урбанизация

Gramatika: Глаголи с компоненти МЕ, МИ, МИ СЕ. Отглаголни съществителни

9. Cvičný text: Страх

Slovná zásoba a konverzácia: Моите изпити

Gramatika: Неглаголен предикатив. Преизказно минало свършено време

10. Cvičný text: Среща

Slovná zásoba a konverzácia: На конференция

Gramatika: Начини за изразяване на неопределеност при имената. Причастна система

11. Cvičný text: Двадесетият век

Slovná zásoba a konverzácia: Човешката памет

Gramatika: СЕ-страдателни форми


Literatúra:

АНТОНОВА, Ю., КИРЯКОВА, Е., НАКОВА, Т. Български език. България и българите. Основен курс за чуждестранни студенти. София, 1984.

БАЙЧЕВ, Б., ДАМЯНОВА, М., ЦАНКОВ, К. Български език за чуждестранни българисти и слависти. София, 1985.

ИЛИЕВА, Д. Български език. За студенти, изучаващи български език вън от страната. Братислава, 1989.

АНТОНОВА, Ю., КИРЯКОВА, Е. Говорите ли български? София, 1991.

СТОЯНОВА, М., СТОЯНОВ, Е. Учебвик по български език за чужденци. София, 1993.

БУРОВ, С. Български език за чужденци. Велико Търново, 1997.

КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА, Ж., ЕМИЛИЯНОВА, Б., СЕДЕФЧЕВА, В. Аз говоря български. Български език за чужденци. Изд. “Фабер”, 2004.SYLABUS Z DISCIPLÍNY

Prednášky zo Súčasných slovanských literatúr

4 SLА (A), zimný semester 2006-2007

Vyučujúci: PhDr. Nikolaj Nikolov

Obsah disciplíny uvedený v témach

Българска литература


 1. Новият български роман - Димитър Талев, Димитър Димов, Емилиян Станев, Антон Дончев, Вера Мутафчиева

 2. Съвременна българска драматургия - Йордан Радичков, Станислав Стратиев, Стефан Цанев, Георги Данаилов, Иван Радоев

 3. Съвременна българска сатира - Радой Ралин и "Люти чушки"

 4. Съвременна българска поезия - Любомир Левчев, Евтим Евтимов, Дамян Дамянов, Блага Димитрова, Елисавета Багряна, Стефан Цанев, Петя Дубарова

 5. Тенденции в най-новата българска литература

Югославянски литератури

 1. Сръбската литература след Втората световна война. Превес на прозата: Михаило Лалич, Добрица Чосич, Меша Селимович, Антоние Исакович, Миодраг Булатович. Следвоенната поезия - поезия на субективния лиризъм. Следвоенната драма - от пропагандни текстове към модернистични форми

 2. Югославянските литератури след 1990 г. - Хърватската криза от 1971 г., образът на братоубийствената гражданска война от 1991-1995 г. и разпадът на "Югославия"


Literatúra:

Игов, Светозар. История на българската литература. София, 1998.

Съвременна българска поезия. Състав. В. Радинска. Велико Търноно, 2000.

Съвременна българска драма. Състав. П. Змийчаров. Велико Търноно, 2000.

Деретић, Јован. Кратка историја српске књижевности. Београд, 1966.

Деретић, Јован. Историја српске књижевности. Београд, 1983.

Koška, Ján. Bulharská básnická moderna. Bratislava, 1972.

Literatúra a súčasnosť. Antologia bulharskej literarnej vedy. Zost. Ján Koška. Bratislava, 1981.Čítanka bulharské literatury. Praha, 1983.

Slovník balkanských spisovatelů. Praha, 2001.
Каталог: public
public -> Румен петров владимиров академична длъжност: професор Научно степен: доктор Образование
public -> Азбучен списък на преподавателите
public -> Отвънка зелено, отвътре червено, Що е то?
public -> Част пета: началото на края – след 10 ноември Глава Митингите Николай Колев – Босия
public -> Намалял месечен оборот на междубанковия пазар, но рекордно голям оборот през последния ден
public -> Марин Цветков
public -> Българският лев в семейството на валутите на Европейския съюз дългови пазари
public -> Равномерно увеличение на ежедневните валутни сделки на търговските банки с централната при слабо изразено увеличение в края на месеца
public -> Декември 2005 г. No 14 / 2005


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница