Съюз на учените в българия национална борса за интелектуални продуктиДата08.06.2018
Размер100.02 Kb.


СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА БОРСА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРОДУКТИ
ДО К ЛАД

за дейността на Националната борса за интелектуални продукти

(пред Общото събрание на НБИП на 20.04.2006 г.)
Уважаеми дами и господа,

Националната борса за интелектуални продукти проведе своето учредително събрание на 09. 03. 2001 г. в тази зала на този красив дом на учените. С решение № 6746/ 20.11.2001г. на Пловдивски окръжен съд беше регистрирана Националната борса за интелектуални продукти като сдружение с нестопанска цел в частна полза. През изминалия период са проведени две Общи събрания съответно април 2003 и май 2004 година с представителите на нашите съучредители. 1. Съюзът на учените в България, представляван от ст.н.с. I ст. Найден Мончев, който за наше съжаление почина в периода между днешното и предишното Общо събрание.

(Предложение за почитане паметта на нашия колега с минутно мълчание)

Съюзът на учените в България, по свое решение се представлява от проф дфн Ангел С Попов.

2. Съюзът на учените - Пловдив, представляван от проф. Мария Балтаджиева

3. Съюзът на учените - Варна, представляван от доц. Георги Киров

4. Висш селскостопански институт от гр. Пловдив, представляван от проф.

Йорданка Кузманова

5. Пловдивски университет "П. Хилендарски", представляван от доц. Георги Тотков

6. Фондация "Наука", представлявана от проф. Дамян Дамянов

7. "Наука-инвест" ЕООД/ представлявана от инж. Борислав Стоянов

8. "Наука-инженеринг" ООД от гр. Пловдив, представлявано от г-н Минко Русалов

9. Съюзът на учените - Русе, представляван от доц. Борис Борисов и

10. ДКЦ "Надежда" от гр. Пловдив, представляван от доц. Стефан Стоянов единодушно се договориха за следното:

Настоящият отчетен доклад обхваща дейността на Националната борса за интелектуални продукти през мандатния пет годишен период, която се провеждаше в съответствие с приетите Планове за работа и бюджетни средства.

І. Организационна дейност.

Управителният съвет с председател доц. д-р Минчо Стоянов Минчев и членове инж. Борислав Стоянов, доц. д-р Георги Иванов, проф. дмн Борис Евтимов, доц. Борис Янков, д-р Любчо Томов и Минко Русалов беше избран на Учредителното събрание на сдружението. Доцент Борис Янков реално нямаше възможност да участва активно в работата на УС на НБИП по обективни причини още от средата на 2003 г, което се оказа едно затруднение в комуникацията с Аграрния университет.По тези причини, на мястото на доц. Борис Янков беше избран проф. дсн Славчо Г. Панделиев. По решение на общото събрание през 2004 г. бяха привлечени в Управителния съвет на борсата като представител на ПУ “ П. Хилендарски” доц. Асен Рахнев и на Технически университет, филиал Пловдив – гл. ас Димитър Станков.

За подобряване на работата беше направено разпределение на задълженията и отговорностите между членовете на Управителния съвет, формирани в 4 основни направления:


  • Поддържане и развитие на Банката с интелектуални продукти – М. Русалов;

  • Участие на НБИП в Панаирни изяви и връзки с обществеността – д-р Л. Томов;

  • Реализиране на Курсове за подготовка и преквалификация – доц. Иванов и проф. Б. Евтимов;

  • Връзки с клоновете на СУБ – Б. Стоянов.

Предвидените в плана за работа на НБИП организационни дейности са проведени. Утвърден е Правилник за дейността на НБИП. Разработвани, обсъждани и са приемани Планове и Бюджети на НБИП. Провеждани са Общи събрания в съответствие с Устава на сдружението. Регулярно са провеждани заседания на УС на НБИП.

ІІ. Дейности по масовизиране на НБИП


Бяха организирани срещи с научни и бизнес организации с цел утвърждаване на дейността и набиране на нови членове на НБИП. Резултати обаче няма налице, което показва недостатъчна активност от страна на УС на НБИП.

С цел подобряване на връзките и контактите с клоновете на СУБ бяха подготвени и разпространени рекламни плакати в университети и клонове на СУБ. Отправяни са покани с писма за участие в проявите на НБИП и за предлагане на интелектуални продукти. Резултатите от дейността по подготовка и приемане на нови членове е също незадоволителна, макар и тук да са налице обективни причини.

Отпечатани са в списание “Наука” бр. / 200 и бр.1/2006 г. материали за дейността на НБИП.

НБИП участва с доклад-презентация за дейността си в Международната конференция на тема “ Връзката между университетските изследвания и предприемачеството – новата социална роля на университетите в Югоизточна Европа”, организирана от Австрийския офис за наука и изследвания (АСО) в София в сътрудничество с Научноизследователския център на СУ “Св. Кл. Охридски” на 2. 12. 2005 г. в Аулата на университета.


ІІІ. Рекламно – търговска дейност.

Националната борса за интелектуални продукти предоставя много добри възможности на създателите на интелектуални продукти за тяхното представяне на панаири, презентации и в интернет, за намиране на инвеститори, продажба на технологии, лицензи и патенти, за реализиране на съвместни или смесени производства, за решаване на проблеми на производители.

Актуализирана е банката с данни за интелектуални продукти на борсата, като за целта:


 • Подготвени са образци на документите за участие в борсата и са актуализирани рекламните материали на НБИП, като основната част е включена в интернет страницата:

 • Съставен е списък и описание на всички представени в борсата интелектуални продукта на български и английски езици, които са приложени в сайт на интернет страницата на СУБ и който се актуализира непрекъснато; създадени са РС файлове на информационните карти на български и на английски език на съществуващите и постъпващите в борсата интелектуални продукти с цел периодично актуализиране на интернет страницата. Независимо от това, считаме че интернет–страницата би трябвало да бъде представена в по-атрактивен стил. За съжаление, броят на новопостъпилите интелектуални продукти е много малък. Те са единствено от “Приложна научна лаборатория за мляко и млечни продукти “Lb Lact”” – Пловдив. Пасивността на научните и интелектуални среди извън Пловдив остава и дори не се забелязва положително развитие.

 • Изработени са постоянни цветни рекламни бордове за щанда и презaнтации;

 • Съставена е и се изработва рекламна диплянка.

От началото на 2000 г. Националната борса за интелектуални продукти има постоянно представяне на пролетните и есенни панаири на територията на “Международен панаир” ЕАД – Пловдив с Контактно информационна борса, благодарение на проявеното от срана на ръководството на панаира разбиране, изразяващо се в договор за сътрудничество със Съюза на учените в България.

Участва със свои разработки в изложбата “Пловдив Експо – 21 век” през 2000 г.

В рамките на съпътстващите програми на панаирите са проведени 2 презaнтации на съвременни технологии от създадената банка интелектуални продукти:


 • “Суровини, технологии и хранителни продукти за здравословно хранене” - Май 2001 г;

 • Нови технологии от хранителната и биотехнологична промишленост и интелектуални продукта от областта на селското стопанство и аграрната промишленост - Май 2002 г

НБИП осъществява и Международни контакти.

По искане на Международната организация за промишлено развитие към ООН със седалище в Токио бяха представени на ЕКСПО 2002 два проекта от областта на хранителната промишленост, към които проявяват интерес среди от бизнеса в Япония. Презaнтацията на интелектуалните продукти бе представена на бизнес-форуми от Агенцията за чуждестранни инвестиции (сега Българска агенция за инвестиции).

Наши специалисти консултираха представянето на български продукти на ЕКСПО AICHI 2005, Япония.

Към интелектуалните продукти на борсата е проявяван интерес: • Чрез Дружеството за Германо-Българско сътрудничество към посолството на Германия у нас и сдружение “ИКАР”, както и чрез Българска търговско-промишлена палата Пловдив са представяни разработки на борсата в областта на хранителните технологии и машиностроенето за пред бизнес-средите в Германия;;

 • НБИП осъществи задълбочени контакти с фирма от Израел, която прояви сериозен интерес към инвестиционни проекти в областта на биотехнологиите и хранителните технологии;

 • Към нашата база данни с инвестиционни проекти беше проявен интерес също така и от китайски инвеститори. Като резултат, разменихме инвестиционни проекти с провинция Yutian – Китай, които да бъдат представени пред съответните бизнес-среди.


ІV. Стопанска дейност

В плановете за работа на НБИП. в този раздел беше залегнала дейност по провеждане на курсове за усъвършенстване и преквалификация и за чужди езици. Националната борса за интелектуални продукти организира и проведе два курса: • Курс за преквалификация (юли 2001 г.);

 • Курс по английски език ( 2001 г.).

За съжаление това не можа да се реализира през следващите години от мандата. Причините за това са комплексни, както от обективен, така и от субективен характер.
V. Финансиране

Дейността на НБИП се финансира през тази година изцяло от встъпителния членски внос на членовете на сдружението. Направените разходи са в съответствие с приетия в началото на годината от УС бюджет на НБИП, в който бе застъпено като основна стратегия, издръжката на борсата да се финансира предимно от собствени приходи, като постъпленията от встъпителен членски внос да се разходват по изключение и основно за материалната издръжка (комуникация, реклама, презентация, техническа поддръжка и счетоводство).

Това наложи членовете на УС на НБИП, които са изцяло на доброволни начала и без финансиране, да имат и изпълнителски функции наред с вземането на управленски решения. Това неминуемо се отразява и върху постигнатите резултати, без разбира се да омаловажаваме постигнатото.

До настоящия момент е преведен встъпителен членски внос от по-голямата част от членовете на сдружението. За съжаление, въпреки че СУБ – Варна са приели и подписали Устава на борсата, все още не са превели встъпителния си членски внос. Вероятно причината е и във финансовите възможности, но все пак това е и израз на оценка и очаквания за развитие на борсата.

VІ. Материално – техническа база

Материално –техническата база на НБИП продължава да е на ниско ниво поради ограничените финансови възможности. За нормална работа е необходима компютърна система, а при наличие на възможности за подобряване на материалната база по пътя на реализация на интелектуални продукти – размножителна техника и техника за организиране на презaнтации и курсове. На този етап се въздържаме от такива разходи за материалната база, поради липсата на приходи. Единственото закупено техническо средство е един факс апарат, който се наложи да изключим поради непосилните разходи основно за покриване на таксата. По тази причина, на този етап търсим други форми за постигане на екзистенц минимума на материално –техническата база.

Съществуването на НБИП все още е възможно благодарение на подкрепата на СУБ, изразяваща се и в осигуряването на помещение в дома, както и на неоценимата подкрепата на “Международен панаир” ЕАД – Пловдив, която се изразява в безвъзмездното предоставяне на щанд на всички изложения на които сме участвали до този момент.
VІІ. Основни проблеми


 • Банката с интелектуални продукти е с ниска степен на обновяване.

Прегледът на интелектуалните продукти в банката на борсата показва, че те са предимно от Пловдивски ВУЗ. В същото време МУ, ТУ и УХТ въпреки отправените покани, до този момент не са проявили интерес за пълноправно участие в НБИП. При съществуващата добре развита структура на СУБ и при наличието на клонове на НБИП не може да се оцени положително липсата на интелектуални продукти от Университетските среди, от страна на Институти и Академии, особено от центрове като София, Варна, Русе, Бургас и всички останали без да ги пренебрегваме.

 • Липса на мотивация на авторите на интелектуални продукти за предоставяне на права за представляване от НБИП.

Често срещан проблем е подготовката на офертата за интелектуалния продукт (описание, какво се предлага, реална цена ). На едно от предишните общи събрания бе прието като добра стъпка за подобряване на дейността, изграждането на организация на контактни лица, които да осъществяват връзката между научните организации и НБИП и подпомагат авторите на интелектуални продукти. За решаване на проблема бяха изпратени писма до почти всички потенциални организации, но активността дори и в това отношение е твърде слаба и не получи развитие.

 • Липса на мотивация у потребителите на интелектуални продукти.

Все още е много слаб интереса от страна на бизнес – средите, независимо, че от страна на НБИП се предлагат както готови интелектуални продукти (технологии, съоръжения, апарати и др.), така също и възможност за заявяване за проучване и/или разработка на конкретен проект/продукт.

 • Неефективна структура на сдружението

До голяма степен значение за цялостната дейност на борсата има и самата организация вътре в самата структура. Цялата досегашна работа по изграждане и развитие на борсата е на доброволни начала и се гради на ентусиазма на Управителния съвет и г-жа Ю. Гроздева. Бяха направени опити за привличане на студенти на почасова работа в НБИП, но и в това не се получи желания резултат. Независимо от това, тя свърши значителна работа по електронизиране на информационните карти на интелектуалните продукти в банката с данни и превеждането им на английски език. Но и тя преустанови ангажимента си към борсата поради голямата си ангажираност в университета.

Липсата на финансови възможности за назначаване на мениджър и техническо лице има своите слаби страни, изразяващи се предимно в ограничените възможности за разгръщане на дейността. По тези причини съществуването и успехът на борсата зависи от общите усилия на всички заинтересовани страни.


VІІІ. Перспективи

На базата на досегашната дейност на НБИП и общата оценка от осъществените срещи и проведените бизнес-контакти може да се приеме, че съществуването на такава борса има място на нашия пазар и е необходимо да се продължат усилията по утвърждаването й. Разбира се трябва да е ясно, че за това е необходимо значително търпение, съдействие и подпомагане от страна на всички заинтересовани страни за да може да се преодолеят всички обективни и субективни препятствия по този път. На този етап имаме усещането за такова разбиране и вярваме, че би могло да съществува среда, в която да има условия за по-широко сътрудничество между интелектуалните среди и бизнеса.

Необходимо е да се насочи вниманието и положат нужните усилия за включване на НБИП в подходящ международен проект, финансиран от Европейската общност или Световната банка за развитие. Участието на борсата в такива проекти би допринесло ползи в няколко направления:


  • Засилване на обществения статус и доверието на научните и бизнес-среди;

  • Подпомагане в изграждането на материалната база на борсата;

  • Поставяне на структурата на НБИП на професионални основи;

  • По - интензивни международни контакти и възможности за обмен на интелектуални продукти. на СУБ

20. 04. 2006 г.Пловдив
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница