Създаване на организации на производителистраница1/16
Дата24.07.2016
Размер1.59 Mb.
#4527
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
НАРЕДБА № 27 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

В сила от 19.08.2008 г.

Издадена от Министерството на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.73 от 19 Август 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 6 Април 2012г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти по мярка "Създаване на организации на производители" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Чл. 2. Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целта на мярката:

1. насърчаване на създаването на организации на производители в земеделския сектор;

2. подпомагане производството и доставките на висококачествени продукти, отговарящи на европейските стандарти и на пазарните изисквания;

3. подпомагане на достъпа до пазара на малки и средни стопанства.
Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


Раздел I.
Обхват на дейностите


Чл. 3. (1) Подпомага се създаването на организации на производители в един или два от следните сектори:

1. зърнено-житни култури;

2. медицински и етеричномаслени култури;

3. зърнено-бобови култури;

4. технически култури, с изключение на хмел;

5. картофи;

6. мляко;

7. месо, с изключение на риба и аквакултури;

8. мед;

9. винено грозде;

10. (нова - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) яйца.

(2) За организации на производители на тютюн е допустимо подпомагане в до три сектора от посочените в ал. 1.

(3) Подпомага се създаването на организации на производители на биологично произведени продукти:

1. от секторите по ал. 1;

2. извън секторите по ал. 1, с изключение на хмел, риба и аквакултури и плодове и зеленчуци.

(4) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Подпомага се и създаването на организации на производители на биотор от червени калифорнийски червеи.

Чл. 4. Финансовата помощ се предоставя, за да се улесни създаването на организации на производители и техните административни дейности.
Раздел II.
Финансови условия


Чл. 5. Финансовата помощ се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР.

Чл. 6. (1) Финансова помощ се предоставя за пет последователни години, считано от датата на признаване на организациите.

(2) Организациите по чл. 12, ал. 1, т. 2 се одобряват за подпомагане за остатъка от петгодишния период, считан от датата на признаването, за който организациите не са получили плащане на финансова помощ по реда на Наредба № 37 от 2003 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на признати организации на производители по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) (ДВ, бр. 77 от 2003 г.) (Наредба № 37 от 2003 г.).

(3) Периодът за отпускане на финансовата помощ по ал. 2 включва и периода преди датата на кандидатстване по реда на тази наредба, но не по-рано от 1.01.2007 г.

Чл. 7. (1) Размерът на помощта се одобрява за всяка от петте години въз основа на земята, с която членовете участват в организацията, и прогнозната продукция от нея или животните, с които членовете участват в организацията, и прогнозната продукция от тях, включително естествения им прираст, както и прогнозните цени на реализация на продукцията, предвидени в плана за развитие.

(2) Разплащателната агенция (РА) преценява заложените прогнози, служещи за определяне размера на помощта в плана за развитие, и тяхната обоснованост и при необходимост ги намалява.

Чл. 8. (1) Размерът на финансовата помощ за организациите по чл. 11 се определя като процент от стойността на годишната пазарна продукция на организацията, реализиран през предходната година на подпомагане, и представлява сбор от изчисленията по т. 1 и 2:

1. за стойността на годишната пазарна продукция до 1 000 000 евро включително:

а) за първата и втората година - по 5 %;

б) за третата, четвъртата и петата година - съответно 4, 3 и 2 %;

2. за стойността на годишната пазарна продукция над 1 000 000 евро:

а) за първата и втората година - по 2,5 %;

б) за третата, четвъртата и петата година - съответно 2,0, 1,5 и 1,5 %.

(2) Размерът на финансовата помощ за всяка организация не може да надвишава:

1. за първата година - левовата равностойност на 100 000 евро;

2. за втората година - левовата равностойност на 100 000 евро;

3. за третата година - левовата равностойност на 80 000 евро;

4. за четвъртата година - левовата равностойност на 60 000 евро;

5. за петата година - левовата равностойност на 50 000 евро.

(3) Размерът на финансовата помощ за организациите по чл. 12, ал. 1, т. 1 се определя при спазване на условията по ал. 1 и 2.

(4) Размерът на финансовата помощ за организациите по чл. 12, ал. 1, т. 2 се определя при спазване на условията по чл. 4 от Наредба № 37 от 2003 г.

Чл. 9. (1) Предвижданията на производствената програма на членовете, която е част от плана за развитие, служат за определяне размера на помощта от РА.

(2) При възникване на обстоятелства, които водят до увеличение на стойността на годишната пазарна продукция на призната организация на производители, размерът на одобрената помощ за остатъка от периода на подпомагане може да се увеличи с допълнително споразумение към договора за отпускане на финансова помощ.

(3) При спазване на ограниченията на чл. 3 организация на производителите, която е подписала договора за отпускане на финансова помощ по реда на тази наредба, има право да кандидатства за включване за подпомагане за остатъка от периода на действие на договора и на нови продукти от същия и/или други сектори.

(4) В случаите по ал. 2 и 3 организацията подава заявление за сключване на допълнително споразумение към договора за отпускане на финансова помощ по образец и прилага документи съгласно приложение № 1.

(5) Заявлението по ал. 4 се разглежда от РА по реда на глава трета, раздел II. В случай на одобрение на подаденото заявление се сключва допълнително споразумение към договора за отпускане на финансова помощ по тази наредба.

(6) Допълнителното споразумение може да бъде сключено със срок от следващата година на подпомагане до края на петгодишния период, считан от датата на признаване.

(7) В рамките на една година на подпомагане може да се подаде не повече от едно заявление за сключване на допълнително споразумение към договора за отпускане на финансова помощ.

Чл. 10. (1) Стойност на годишната пазарна продукция е стойността на реализираната земеделска продукция чрез организацията за съответната година, намалена с данък върху добавената стойност, когато лицата са регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност.

(2) При изчисляване на стойността на годишната пазарна продукция на организацията не се включват:

1. стойността на реализираната продукция на земеделски производители, които не са нейни членове;

2. частта от стойността на продукцията на всеки един член, която надвишава 75 % от общата продукция на членовете, реализирана от организацията;

3. стойността на продукцията на всеки един член, който е получил помощ за същите продукти като член на друга организация на производители.
Раздел III.
Изисквания към кандидатите


Чл. 11. (1) За признаване и подпомагане могат да кандидатстват юридически лица, регистрирани като събирателно дружество или дружество с ограничена отговорност по Търговския закон, или кооперация, с изключение на кооперативните съюзи по чл. 54, ал. 3 от Закона за кооперациите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Членове на организацията могат да бъдат физически лица, еднолични търговци или юридически лица (с изключение на юридическите лица с нестопанска цел), които са регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и/или са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на земеделски производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) като производители на земеделски продукти. Броят на юридическите лица в организацията не трябва да бъде повече от 50 % от броя на всички членове.

(3) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Членовете на организацията, които са еднолични търговци или юридически лица, следва да са регистрирани по Търговския закон, съответно по Закона за кооперациите, и да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Членовете трябва да са производители на видовете земеделски продукти, за които организацията кандидатства за признаване и подпомагане.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Членовете на организация по чл. 3, ал. 3 трябва да са сключили договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС и да са изпълнили едно от двете условия:

1. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) да се намират в преходен период по смисъла на чл. 17, параграф 1 от Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 (ОВ, L 189 от 20.07.2007 г.) (Регламент (ЕО) № 834/2007 ), но да са получили сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко първа инспекция;

2. да са производители на продукти, сертифицирани като биологични.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Юридическите лица по ал. 1 могат да реализират земеделски продукти на земеделски производители, които не са техни членове, в случай че техният устав и вътрешните правила позволяват това.

Чл. 12. (1) За подпомагане могат да кандидатстват и:

1. организации на производители, признати по реда на Наредба № 21 от 2001 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти (ДВ, бр. 65 от 2001 г.) (Наредба № 21 от 2001 г.) или Наредба № 23 от 2001 г. за условията и реда за признаване на организации на тютюнопроизводители (ДВ, бр. 69 от 2001 г.) (Наредба № 23 от 2001 г.), но нямат сключен договор за финансова помощ по реда на тази наредба или по реда на Наредба № 37 от 2003 г.;

2. организации на производители, които едновременно имат сключен договор за финансова помощ по реда на Наредба № 37 от 2003 г., независимо дали той е в сила, и са признати по реда на една от следните наредби: Наредба № 21 от 2001 г., Наредба № 23 от 2001 г. или Наредба № 24 от 2001 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци (отм., ДВ, бр. 42 от 2007 г.) (Наредба № 24 от 2001 г.).

(2) Кандидатите по чл. 12, ал. 1, т. 1 трябва да са признати за организации на производители до влизането в сила на тази наредба или да са подали заявление за признаване не по-късно от 31.10.2007 г. (вкл.).

(3) В случай на увеличаване броя на членовете организациите на производители по ал. 1, т. 1 и 2 се подпомагат само при условие че приемат нови членове, които са физически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г.

Чл. 13. Кандидатите се подпомагат, при условие че:

1. нямат изискуеми задължения към ДФ "Земеделие";

2. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;

3. не са в производство по ликвидация;

4. нямат изискуеми публични задължения към държавата;

5. са вписани в търговския регистър в Агенцията по вписванията.

Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) (1) Не се предоставя финансова помощ, в случай че кандидатът/ползвателят на помощта или негов законен или упълномощен представител попада в някоя от категориите, определени в чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (обн., ОВ L, бр. 248 от 16 септември 2002 г.).

(2) Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, които не са независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия и за които се установи, че са учредени или преобразувани с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката по ПРСР.

(3) Не са допустими за подпомагане кандидати/ползватели на помощта:

1. при които представляващият кандидата/ползвателя на помощта търговско дружество или кооперация и член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в управляващия орган или РА, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане;

2. които попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(4) Липсата на обстоятелствата по ал. 1 и 3 се доказва от кандидата/ползвателя на помощта:

1. с декларация към момента на кандидатстване съгласно приложение № 1а;

2. с официални документи, издадени от съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларация за всички останали обстоятелства, включително и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за търговския регистър, в срок 15 работни дни от датата на получаване на уведомително писмо от РА за представянето им.

Чл. 14. (1) Производител може да бъде подпомаган за всеки вид земеделски продукт като член само на една организация на производители.

(2) Изключение от ал. 1 се допуска при преминаване към биологично производство.

(3) Производител на два или повече вида земеделски продукти може да бъде член на различни организации на производители за всеки вид земеделски продукт.

Чл. 15. Юридическите лица по чл. 11, ал. 1 и чл. 12 не могат да осъществяват пряка производствена дейност на земеделски продукти.
Раздел IV.
Условия за признаване


Чл. 16. (1) Юридическите лица по чл. 11, ал. 1 се признават за организации на производители, когато отговарят на следните изисквания:

1. учредени са за:

а) приспособяване на производството на земеделска продукция на членовете към пазарните изисквания;

б) събиране на произведената от членовете им продукция и нейното предлагане на пазара, включително подготовка за продажба, централизация на продажбите и доставка до купувачи на едро;

в) повишаване на добавената стойност на общата продукция на членовете на организацията и на пазарната й цена;

г) създаване на общи правила, по които организацията събира и поддържа информация за произвежданата и наличната продукция от членовете й, включително за начина на производство, добивите и качеството на продуктите, използвания сортов състав, породите животни, съществуващите санитарни и хигиенни изисквания;

2. имат не по-малко от седем членове;

3. имат сключени договори за реализация на продукцията със своите членове независимо от вида на договорите;

4. приели са устав и вътрешен правилник за:

а) производството и качеството на земеделската продукция в секторите по чл. 3;

б) предлагане на продукцията на пазара или на преработвателни предприятия;

в) предоставяне на информация по т. 1, буква "г";

5. осигуряват или съдействат за осигуряване на технически средства за съхранение, опаковане и търговия на произведената от членовете им продукция, за която организациите са признати.

(2) Договорът по ал. 1, т. 3 урежда задължението на земеделския производител в качеството му на член на организацията да реализира с помощта на организацията определена част от своята продукция, която е определена от общото събрание, включена е в плана за развитие на организацията и на чиято база е одобрен размерът на финансовата помощ.

Чл. 17. При вземане на решения в организации, регистрирани по Търговския закон, всеки член може да притежава не повече от 20 % от правото на глас.

Чл. 18. (1) Членовете на организацията трябва да имат общо обработваема земя и/или съответно брой животни в количества не по-малки от:

1. за зърнено-житни култури - 200 ха;

2. медицински и етеричномаслени култури - 48 ха;

3. зърнено-бобови култури - 300 ха;

4. технически култури - 50 ха, а в случай на тютюн - 30 ха;

5. картофи - 15 ха;

6. мляко:

а) крави майки и/или биволици майки за мляко - 200 животни;

б) овце майки и/или кози майки за мляко - 1000 животни;

7. месо:

а) овце и кози, включително агнета (ярета) - 2000 животни;

б) прасета за месо - 1000 животни;

в) телета - 250 животни;

г) птици - 50 000 птици, а за щрауси - 150;

д) зайци - 3000 животни;

е) животни за месо от различни видове, с изключение на птици и зайци - 1500 животни;

8. мед - 2000 пчелни семейства;

9. винено грозде - 30 ха.

(2) Членовете на организация за биологично произведени продукти трябва да имат общо обработваема земя и/или съответно брой животни в количества не по-малки от:

1. за земя - 30 ха;

2. за животни за мляко:

а) крави майки и/или биволици майки за мляко - 150 животни;

б) овце майки и/или кози майки за мляко - 800 животни;

3. за животни за месо:

а) овце и кози, включително агнета (ярета) - 1500 животни;

б) прасета за месо - 800 животни;

в) телета - 250 животни;

г) птици - 15 000 птици;

д) животни за месо от различни видове, с изключение на птици и зайци - 750 животни;

4. за мед - 750 пчелни семейства.
Раздел V.
План за развитие


Чл. 19. (1) Кандидатите по чл. 11, ал. 1 представят план за развитие по образец за период 5 години съгласно приложение № 2.

(2) Кандидатите по чл. 12, ал. 1 представят план за развитие по образец съгласно приложение № 2 за остатъка от 5-годишния период, считан от датата на признаване.

Чл. 20. Организации на производители на тютюн задължително трябва да включат в плана за развитие цели и дейности, които да подпомогнат техните членове да отглеждат други култури или да стартират нови икономически дейности.
Глава трета.
РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


Раздел I.
Общи изисквания към документите и реда за кандидатстване


Чл. 21. Документите по чл. 23 за кандидатстване за финансова помощ и документите по чл. 30, ал. 1 за плащане на финансовата помощ трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата; в случай на представяне на заверени от кандидата копия на документи техните оригинали се представят за преглед от служител на РА;

2. да се подават лично от кандидата или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно;

3. да се представят на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, да бъде легализиран или с апостил.

Чл. 22. (1) Започването и приключването на приема на заявления за признаване и подпомагане и/или на заявления за подпомагане се определят със заповед на изпълнителния директор на РА.

(2) При вземане на решение за започване приема на заявления за признаване и подпомагане и/или на заявления за подпомагане съобщението се публикува най-малко 15 дни преди започването на приема на електронните страници на МЗХ и РА и се поставя на общодостъпно място в областните разплащателни агенции и областните дирекции на МЗХ.

(3) При вземане на решение за спиране на приема на заявления за признаване и подпомагане и/или на заявления за подпомагане съобщението се публикува най-малко 15 календарни дни преди спирането на приема на електронните страници на МЗХ и РА и се поставя на общодостъпно място в областните разплащателни агенции и областните дирекции на МЗХ.
Раздел II.
Процедура за разглеждане на заявления за признаване и подпомагане и заявления за подпомагане на признати организации


Чл. 23. (1) Кандидатите по чл. 11, ал. 1 подават в областната разплащателна агенция (ОРА) по седалището си заявление за признаване и подпомагане по образец съгласно приложение № 3 и прилагат документите, посочени в него, в т. ч. документите по образец - приложения № 2, 4 и 5.

(2) Кандидатите за подпомагане по чл. 12, ал. 1 подават по седалището си заявление за подпомагане по образец съгласно приложение № 6 и прилагат документите, посочени в него, в т. ч. документите по образец - приложения № 2, 4 и 5.

(3) Областната разплащателна агенция извършва преглед на документите в присъствието на кандидата.

(4) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 ОРА връща документите на кандидата, придружени с документ, удостоверяващ извършената проверка и съдържащ подробно писмено изложение на липсите и нередовностите.

(5) След отстраняване на липсите и/или нередовностите кандидатът има право да кандидатства отново.

(6) В случаите по ал. 4 заявлението може да бъде прието в ОРА, при условие че кандидатът подпише декларация, че е запознат с липсите и нередовностите на представеното заявление, отбелязал е мотивите и забележките си по направените констатации и въпреки тях желае то да бъде прието.

(7) Всички приети заявления за признаване и подпомагане и заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер с отбелязана дата, час и минута.

Чл. 24. (1) В срок до три месеца от подаване на заявлението за признаване и подпомагане или на заявлението за подпомагане РА:

1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението;

2. одобрява или отхвърля заявлението.

(2) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и други обстоятелства по ал. 1, т. 1 РА с мотивирано писмо уведомява кандидата, който в срок до 10 работни дни от уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в чл. 23, ал. 1 и ал. 2.

(3) Срокът по ал. 1 се удължава в следните случаи:

1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока за получаване на отговор;

2. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.

Чл. 25. (1) Когато кандидатстват организации по чл. 11, ал. 1, заявлението за признаване и подпомагане се отхвърля, в случай че кандидатът не отговаря на условията за признаване, целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба.

(2) Когато кандидатстват организации по чл. 12, ал. 1, заявлението за подпомагане се отхвърля, в случай че кандидатът не отговаря на условията за признаване по Наредба № 21 от 2001 г. или Наредба № 23 от 2001 г., или Наредба № 24 от 2001 г., както и в случай, че не отговаря на определените с тази наредба цели, дейности и всички останали изисквания извън условията на признаване.

Чл. 26. (1) Заявлението за признаване и подпомагане и заявлението за подпомагане може да получи пълен или частичен отказ за финансиране в случай на:

1. нередовност на документите или непълнота, или неяснота на заявените данни и други обстоятелства, установени при извършване на проверките по чл. 24, ал. 1, т. 1;

2. несъответствие с условията за признаване и подпомагане;

3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 24, ал. 2;

4. недостатъчен бюджет по мярката;

5. (нова - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) установяване на обстоятелствата, посочени в чл. 13а, както и непредставяне на документите по чл. 26а.

(2) В случаите по ал. 1 кандидатът има право да кандидатства отново по реда на тази наредба.

Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Преди издаване на заповед за одобрение на заявлението за признаване и подпомагане РА изисква от кандидата да представи:

1. свидетелство за съдимост от кандидата - физическо лице, или представляващия кандидата едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му;

2. декларацията съгласно приложение № 1а към чл. 13а, ал. 4, т. 1 и 2.

Чл. 27. (1) Когато сумата на предложените за разглеждане заявления по чл. 23, ал. 1 и 2 надхвърля наличния бюджет по мярката:

1. кандидатите по чл. 12, ал. 1, т. 2. се одобряват по реда на приемането им в ОРА с предимство пред кандидатите по т. 2.

2. кандидатите по чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 1, т. 1 се одобряват по реда на приемането им в ОРА.

(2) Предимство на кандидатите по ал. 1, т. 1 се предоставя, като кандидатите по ал. 1, т. 2 се одобряват след одобряване на всички кандидати по ал. 1, т. 1.

Чл. 28. (1) Изпълнителният директор на РА със заповед се произнася за признаване и подпомагане или мотивирано отказва признаване и подпомагане на кандидатите по чл. 11, ал. 1.

(2) Изпълнителният директор на РА със заповед се произнася за подпомагане или мотивирано отказва подпомагане на кандидатите по чл. 12, ал. 1.

(3) В срок до 15 работни дни от получаване на писмено уведомление за одобрение на проекта кандидатът следва да подпише договор за отпускане на финансова помощ.

(4) Договорът по ал. 3 се сключва за период 5 години за организациите по чл. 11, ал. 1 и за целия остатък от 5-годишния период, считан от датата на признаването, за организациите по чл. 12, ал. 1 и урежда правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ.

(5) След изтичане на срока по ал. 3 кандидатът губи право на подпомагане и може да кандидатства отново за финансиране по реда на тази наредба.

Чл. 29. В случаите на отказ за финансиране РА писмено уведомява кандидата, като в уведомлението изрично се посочват мотивите за отказ.
Каталог: Admin -> upload
upload -> Декларация за минимална помощ
upload -> Примерна таблица за допустимите разходи по дейности на база референтни цени
upload -> Въпроси и отговори по мярка 112 „създаване на стопанства на млади фермери”
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П о к а н а за приемане на заявления за подпомагане по мярка 121 „
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Одобрявам: /изет шабан председател на ус
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П ъ р в а п о к а н а за 2013г
upload -> Фактология: в периода 30. 07–06. 08. 2010 г
upload -> Проект: Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 от 7 юли 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване
upload -> Наредба №26 от 14 октомври 2010 Г
upload -> Програма за развитие на селските райони. "Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони"


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница