Създаване на прозорци и аплетиДата23.07.2016
Размер2.57 Mb.
#1314

Създаване на прозорци и аплети


(Следващата бележка не се превежда, понеже вече има 8-ма окончателна версия на книгата - б.пр.)

[[[ Note: please notice that only the code files have been changed to be Swing-compliant, and the prose is essentially the way it was before, and refers to the old programs – that is to say, more work is going to be done here. So please concentrate on the code listings, and if you see changes that should be made, please email the entire file after you’ve made the improvements to Bruce@EckelObjects.com. Thanks! ]]]

Основно правило в проектирането е “направи простите не­ща лесни и трудните - възможни.”

Първоначалната цел на графичния потребителски интерфейс в съответната (GUI) библиотека в Java 1.0 беше да позволи на програмиста да направи GUI кой­то изглежда добре на всички платформи. Тази цел не беше достигната. Вме­сто това Abstract Window Toolkit (AWT) на Java 1.0 дава GUI който изглежда еднакво посредствено на всички системи. Освен това е ограничителен: може да из­ползвате само четири шрифта и не може да достигнете по-сложни елементи на GUI които са налице във вашата операционна система. AWT програмния мо­дел на Java 1.0 е също тромав и не е обектно-ориентиран. Един слушател на мои­те семинари (който беше в Sun по време на създаването на Java) обясни за­що: оригиналния AWT е бил концептуализиран, проектиран и реализиран за един месец. Чудо на производителността а също и урок защо е важно проек­ти­ра­нето.

Ситуацията е много подобрена в Java 1.1 Събитийния модел на AWT който взе­ма много по-ясен, обектно ориентиран подход, заедно с добавката на Java Beans, среда за компонентно програмиране, чиято цел е бързо и лесно визуално съз­даване на програми. Java 2 завършва трансформацията от стария Java 1.0 AWT чрез добавяне на Java Foundation Classes (JFC), частта GUI на която е на­ре­чена “Swing.” Това е множество от лесни за използване, лесни за разбиране Java Beans които могат да бъдат влачени и пускане (както и удобно про­грам­и­ра­ни) за създаване на GUI който може (накрая) да бъде удовлетворителен. Пра­ви­лото “revision 3” на софтуерната индустрия (продуктът не е добър до версия 3) изглежда валидно също и за програмните езици.

Тази глава не разглежда нищо освен съвременната, Java 2 Swing библиотека, и пра­ви резонното предположение че Swing е крайната библиотека GUI за Java. Ако по някаква причина трябва да използвате оригиналния “стар” AWT (по­не­же поддържате стар код или стари браузъри), може да намерите това въведение в първото он-лайн издание на книгата на Error! Hyperlink reference not valid. .

Повечето примери ще показват създаването на аплети, най-вече защото е по-про­сто и лесно да се разберат примерите по този начин. Освен това ще видите раз­ликите когато се създава обикновено приложение с използването на Swing, а съ­що и приложения които са и приложения и аплети, та могат да се пускат как­то чрез браузър така и от команден ред.

Моля имайте предвид, че това не е гълен справочник на методите в съответните кла­сове. Тази глава само ви позволява да започнете основното. Когато търсите по­вече от това, вижте с браузера да намерите методите които ви трябват. Има мно­жество книги посветени само на Swing и ще трябва да се обърнете към тях ако искате да промените повезението по подразбиране на Swing.

Както си учите за Swing ще откриете че:


  1. Swing е много по-добър програмен модел отколокто вероятно сте виждали в други програмни езици и развойни среди. Java Beans е рамката за тази би­блио­тека.

  1. “GUI построители” (визуални програмни среди) са de rigeur за всички раз­вой­ни системи. Java Beans и библиотеката Swing позволява на построителя на GUI да пише код заради вас както си попълвате формите. Това не само мно­го ускорява работата при строене на GUI, но и позволява изпробването на повече възможности за късо време и по този начин предполага по-добър ди­зайн най-накрая.

Основният аплет


Една от основните цели в Java е създаването на appletи, които са малки про­гра­ми работещи в Web браузър. Понеже трябва да бъдат безопасни, аплетите са огра­ничени във възможностите си. Обаче те са мощен инструмент за под­дръжка на клиентската страна, основна задача в Web.

Програмирането в рамките на аплет е толкова ограничително, че често се го­во­ри за него като за в “пясък,” понеже винаги има някой – системата за сигурност на Java – да ви следи. Java предлага цифров подпис така че може да позволите на аплети на които може да се вярва достъп до вашата машина. Може също да из­лезете от пясъка и да напишете нормабно приложение, в който случай имате до­стъп до различни черти на ОС. През цялото време писахме нормални при­ло­же­ния до сега, но те бяха за конзола без никакви графични компоненти. Swing мо­же също да се използва за постройка на GUI за обикновени приложения.

Библиотеките често се групират според тяхната функционалност. Някои, на­при­мер, се използват както са си, "от рафта". Стандартните в Java библиотеката String и ArrayList класове са примери за този случай. Други библиотеки са проек­тирани специално да съдържат строителни блокове за постройка на други кла­сове. Някой клас от такава библиотека е application framework, чиято цел е да дадат базово множество от класове които изпълняват всички общи цели на при­ложението, чиято е рамката. Тогава за да се приспособи според нуждите по­ве­дението трябва да се наследи от тези класове и да се подтиснат методите, кои­то представляват интерес. Механизмът за управление на рамката ще извика ва­шите методи когато му е времето. Рамките за приложения са добър пример за “разделяне на нещата които се променят от тези които остават същите,” понеже се опитват да ограничат всички уникални части на програмата в подтиснатите ме­тоди.

Аплетите се пишат чрез използване на рамка. Наследявате от клас JApplet и под­тискате методите където е нужно. Има няколко метода които управляват съз­даването и изпълнението на аплети в страница:Метод

Операция

init( )

Вика се когато аплетът е създаден за пръв път и извършва инициализация, вкл. На разположението на компонентите. Винаги ще подтискате този метод.

start( )

Вика се всеки път когато аплетът влиза в полезрението на Web браузър за да започне изпълнението на нормалните си операции (особено онези спрени със stop( )). Също се вика след init( ).

stop( )

Вика се всеки път когато аплетът излиза от полезрението на Web броузер за да позволи спирането на скъпите операции. Също се вика непосредствено преди destroy( ).

destroy( )

Вика се когато аплетът се маха от страницата за освобож­даване на всички ресурси когато аплетът вече не е нужен

С тази информация може да създадете прост аплет:

//: c13:Applet1.java

// Very simple applet

import javax.swing.*;

import java.awt.*;
public class Applet1 extends JApplet {

public void init() {

getContentPane().add(new JLabel("Applet!"));

}

} ///:~Забележете че аплетите не е необходимо да имат main( ). Всичко необходимо е вградено в рамката; слагате всичкия код за начално установяване в init( ).

Пускане на аплети от Web браузър


За да се стартира тази програма трябва да я сложите в Web страница и да я раз­гле­дате с вашия Web броузър, в който Java е активиран. За да сложите аплет в Web страница слагате специален текст в HTML сорса на Web страницата за да се каже на страницата как да натовари и пусне аплета.

Този процес беше много простичък когато Java беше простичък и всеки се на­ми­раше в същото купе и слагаше една и съща поддръжка на Java в броузера си. Та­ка че може би ще се разминете с много простичък текст HTML в Web стра­ни­ца­та, като този:

После дойдоха браузърските и езикови войни, а всички ние загубихме. След до­ста време Javasoft разбра че вече не може да се разчита браузърите да под­дър­жат еднакво добре Java, а единственото спасение е добавянето на нещо кое­то отчита механизма на конкретния браузър. Чрез използване на механизма на раз­ширенията (които продавачът на браузъра не може да деактивира – в стре­ме­жа да направи състезателен напредък – без да съсипе всичсите разширения от трети доставчици) Javasoft гарантира че Java не може да бъде разкаран от брау­зър от антагонистично настроен доставчик.

При Internet Explorer механизмът на разширяването е ActiveX управление, а при Netscape механизмът е plug-in.Във вашия html код трябва да сложите текст за под­дръжка и на двата. Ето как изглежда най-простата HTML страница за Applet1:

//:! c13:Applet1.htmlApplet1


width="100" height="50" align="baseline"

codebase="http://java.sun.com/products/plugin/1.2.2/jinstall-1_2_2-win.cab#Version=1,2,2,0">
height="200" align="baseline" code="Applet1.class"

codebase="."

pluginspage="http://java.sun.com/products/plugin/1.2/plugin-install.html"><br /> <br /></COMMENT> <p>No Java 2 support for APPLET!!</p> <br /> <br />Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница