Т е Х н и ч е с к о з а д а н и еДата28.02.2018
Размер65.83 Kb.
#60208

Индекс на документа: ПРИЛОЖЕНИЕ №5

РИ-ИСУ-08.02.00.00.00/5-1

АСАРЕЛ МЕДЕТ” АД, ГР. ПАНАГЮРИЩЕ


Т Е Х Н И Ч Е С К О З А Д А Н И ЕОТНОСНО: Извършване на мониторингови проучвания върху състоянието на р. Асарелска, изградените хидротехнически съоръжения и преценка необходимостта от допълнителни превантивни съоръжения за опазване на водите

1. Изисквания за същността, съдържанието и особеностите на услугата

1.1. Съществуващо положение:

„Асарел – Медет” АД заема част от водосборните басейни на реките Асарелска, Панова, Мареш и Люляковица. В периода 2001 до 2010 г. са изградени редица хидротехнически и пречиствателни съоръжения по поречието на река Асарелска /баражи за дренажни води и твърд отток, противофилтрационни завеси, пречиствателна станция за руднични води и пречиствателна станция за дренажни води и др./, с цел предотвратяване на замърсяването на повърхностните води. Имисионното състояние на река Асарелска е добро. Изградените ХТС функционират нормално и се поддържат. Не са констатирани локални /точкови/ източници на замърсяване.

С изградените хидротехнически, инженерни и пречиствателни съоръжения са изпълнени всички нормативни и превантивни дейности, които могат да бъдат предприети по течението на р. Асарелска. Данните от фирмения и контролен мониторинг, показват трайна тенденция за подобряване на състоянието на реката.

В момента «Асарел-Медет» АД като мярка за възстановяване на щетите, причинени от стихийното природно бедствие от 15. 06. 2010 г. изпълнява програма за възстановяване на ихтиофауната на р. Банска Луда Яна.

За поддържане на екологичното състояние на р. Банска Луда Яна е необходимо да бъде провеждан непрекъснат мониторинг и да бъдат предложени мерки за устойчиво подобряване на екологичното състояние на реката

2.Обем на услугата и срокове.

2.1. Цел на задачата:

2.1.1. Проучване на съществуващото екологично състояние. Събиране и обобщаване на наличната информация по отношение - хидроложка, хидрогеоложка и геоложка характеристика на района.

2.1.2. Извършване на преглед на изградените хидротехнически съоръжения

2.1.3. Ежеседмични мониторингови изследвания на повърхностните води на р. Асарелска на изходните пунктове на водите на «Асарел-Медет» АД – А12, А13, А14, Б1, изходите на пречиствателните станции А10 и А 11 /съгласно приложената схема/, както и на предложени от изпълнителя пробовземни точки по поречието на р. Банска Луда Яна – при с. Баня, Бъта и Попинци. Всички химични анализи да бъдат извършени при спазване на изискванията в нормативната уредба и утвърдените методики за пробонабиране и анализ.

2.1.5. Анализиране на пробите в акредитирана лаборатория по утвърдена методика

2.1.6. Проучване на най-добрите налични техники в световен мащаб, свързани с подобряване и устойчиво развитие на екосистемите, повлияни от минната индустрия и предложения за прилагането им

2.1.7. Преглед, анализ и предложения за прилагане на мерки за подобряване на екологичното състояние, предложени в План за управление на речния басейн на р. Марица, в частта му за р. Луда Яна.

2.1.8. Заключителен доклад с анализ на получените резултати и оценка необходимостта от изграждане на допълнителни пречиствателни съоръжения за опазване на водите

2.1.9. Проучване, закупуване и монтиране на 6 бр. Автоматични мотинорингови станции за анализ на активна реакция, кондуктометър, разтворен кислород с възможност за безжична връзка и съхранение на данните. Проучване на потенциални мониторингови пунктове, където да бъдат разположени, съобразени с възможностите за охрана, енергоснабдяване и пренос на данни.

2.2. Обем и обхват на задачата:


2.2.1. Проучване на съществуващото състояние.

2.2.2. Преглед на изградените хидротехнически съоръжения.

2.2.3. Извършване на ежеседмични мониторингови изследвания по поречието на р. Асарелска и р. Банска Луда Яна.

2.2.4. Изготвяне на Заключителен доклад включващ анализ на получените резултати и оценка необходимостта от допълнителни пречиствателни съоръжения за опазване на водите.Докладът следва да даде отговор на следните въпроси:

Съвременно състояние на екосистемите по поречието на р. Банска Луда Яна и състояние на хидротехническите съоръжения.

Резултати от ежемесечния мониторинг на повърхностните води, тенденциите, сезонните колебания, съответствие с нормативната база

Преглед на най-добрата налична техника в световен мащаб и предложения за прилагането й

Предложения за оптимизиране на мониторинга по поречието на р. Банска Луда Яна

Изисквания за изпълнение на мониторинговата програма:

Пробовземането се извършва съвместно от представители на «Асарел-Медет» АД и изпълнителя.

Пунктовете за мониторинг са изходящите точки на Дружеството, съгласно програмата за фирмен мониторинг, точките на заустване на пречистените отпадни води и допълнителни пунктове по течението на р. Банска Луда Яна, предложени от изпълнителя.

Датата за пробовземане се съгласува предварително между изпълнителя и «Асарел-Медет» АД, но не по-късно от 24 часа преди пробовзимането.

Пробовзимането се извършва по утвърдена стандартна методика. Теренно се измерват температура на водата, електропроводимост, pH и кислородно съдържание.

Измерването на горните показатели се извършва с калибрирани уреди, проверени и сертифицирани от специализирани за целта организации за текущата година

При пробовземане се набират 4 проби – една за изпълнителя, една за „Асарел-Медет” АД, една за анализиращата лаборатория и една – арбитражна

Арбитражната проба се надписва, етикетира и се полагат подписите на представителите на „Асарел-Медет” АД и на изпълнителя и се написва номера на пломбата.. Пробата, заедно с етикета се запечатва в плик и се пломбира.

Ежемесечно анализиращата лаборатория се избира на случаен принцип чрез жребий, проведен в присъствието на представителя на „Асарел-Медет” АД и изпълнителя.

Списък на лабораториите, които могат да извършват анализите ще бъде определен по взаимно съгласие между „Асаел-Медет” АД и изпълнителя при подписването на договора.

В случай от необходимост от анализ на арбитражната проба, същата се изпраща в лаборатория, различна от тази, извършила анализа на първата проба.

Анализираните проби от пробовземните точки се изследват по НАРЕДБА № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти по покатели: цианиди /общо/, цианиди /свободно/, нефтопродукти, арсен, кадмий, мед, хром /шествалентен/, живак, олово, никел, цинк, желязо, уран, радий2.3. Срок за изпълнение на задачата

3 месеца (три) месеца след сключване на договор с избрания изпълнител, но не по късно от 30.10.2011 г.

За отделните видове дейности - срокове предложени от Изпълнителя съгласно изготвена от Изпълнителя Работна програма.

3. Качествени изисквания към услугата.

Изпълнителя да извърши качествено и в срок възложената задача, при спазване на изискванията на нормативната уредба и утвърдените методики за пробовземане и анализ4. Начин и критерии за приемане на извършената работа.

4.1. Представяне на доклада за разглеждане от Експертен технико-икономически съвет – десет календарни дни преди крайното предаване от Изпълнителя.

4.2. Разглеждане и приемане на Заключителния доклад – с приемателно–предавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя.

5. Ориентировъчни разходи и бюджетна осигуреност.

Задачата е нововъзникнала и не е включена към Програмата за екология през 2011.6. Офертни изисквания:

6.1. Състезателна част:  • Работна програма за изпълнение на задачата

  • предложение за крайни твърдо договорни цени за отделните части на т.2.2.

  • срок на валидност на офертата;

  • гаранционни условия;

6.2. Несъстезателната част на офертата да съдържа:

- изисквания за съдействие от страна на Възложителя и условия за изпълнение на задачата;  • анотации и референции за изпълнени аналогични обекти.

Да се спазват изискванията за дейности, изпълнявани от външни партньори в контролираните от “Асарел – Медет” АД територии, относно безопасни и здравословни условия на труд, пожарна безопасност, опазване на околната среда, пропускателен режим и сигурност, кадрово осигуряване, с които избраният изпълнител ще бъде запознат при сключване на договора.

Задължително е спазването на предписанията на отдели “БЗР”, “ККиМ”, “Екология” и “ФС”.Забележка:

  1. На избрания изпълнител ще бъде осигурен достъп до съоръженията за извършване на мониторингова дейност в работното време на Дружеството.

Офертата да се представи до 16.00 часа на 30. 10. 2011 г.. в запечатан плик, адресиран до Изпълнителния Директор на “Асарел – Медет” АД, 4500 гр. Панагюрище, с надпис: Оферта за Извършване на мониторингови проучвания върху състоянието на р. Асарелска, изградените хидротехнически съоръжения и преценка необходимостта от допълнителни превантивни съоръжения за опазване на водите и забележка “Да се отвори само в присъствието на специално определена за целта комисия”.

За допълнителна информация – тел. 0357/60210 – вътрешен 254 – инж. Мариела Джиджинкова-Ръководител отдел Екология.Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница