Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е за извършване на услуга с предмет: „Инвестиционно посредничество при пласиране на емисия облигации”Дата24.07.2016
Размер17.47 Kb.
#3651
Т Е Х Н И Ч Е С К О З А Д А Н И Е
за извършване на услуга с предмет: „Инвестиционно посредничество при пласиране на емисия облигации”
Предмет на услугата е организация на процедурата по записване на общински облигации, издавани от Община Несебър, без поемане на емисията облигации по смисъла на §1, т.11 от ДР на ЗППЦК, при параметрите и условията, определени в Решение №209/05.06.2012 г. на Общински съвет - Несебър и приетата в процедурата оферта на ПОСРЕДНИКА за реализация на емисията, в това число:

  1. Провеждане на преговори с потенциални инвеститори за записване на емисията общински облигации;

  2. Изготвяне на “Предложение за първично частно (непублично) предлагане на общински облигации” по чл. 205 ал. 2 от Търговския закон;

  3. приемане и организиране подаването на заявки за записване на облигации, ведно с всички приложения към тях и спазването на условията, предвидени в Предложението, относно формата и съдържанието на необходимите документи за записване на облигации;

  4. водене на дневник на постъпилите заявки за записване на облигации;

  5. следене на информацията за заплащането на пълната емисионна стойност на записваните облигации от страна на инвеститорите;

  6. консултиране на Общината относно изготвянето на всички други документи, свързани с пласирането на емисията облигации, в това число договора за специална набирателна сметка по чл.206, ал.2 от Търговския закон, Договора с Централен депозитар за поддържане на актуален регистър на ценните книжа и извършване на плащанията на главници и лихви по емисията облигации, договор за обслужваща банка по чл.206, ал.4 от ТЗ, договора с банка - довереник и др.;

  7. извърши необходимите действия за подпомагане на присвояването на ISIN код на емисията облигации и за регистрацията на емисията в Централен Депозитар АД и посредничи при предаването на депозитарните разписки за придобитите облигации на облигационерите;

Максималните параметри на дълга и характеристиките на емисията ценни книжа са описани в Решение №209/05.06.2012 година на Общински съвет - Несебър. Инвестиционният посредник оферира в съответствие със същите и по-благоприятни условия за реализация на емисията по приложените образци на техническо и ценово предложение.


Неразделна част от настоящето техническо задание са заверени ксерокопия на Решение №........................................

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница