Т е с т №1 за провеждане на изпит (іv-2005 г. Ббо)Дата25.01.2017
Размер99.19 Kb.
#13472
Т Е С Т № 1 за провеждане на изпит

(ІV-2005 г. ББО)


 1. Инвеститор купува Call опция за 7 с цена на упражняване 40. В деня на приключване пазарният курс е 55. Какъв е резултата, ако я упражни?

а) загуба от 13 евро на акция;

б) печалба от 15 евро на акция;

в) печапба от 8 евро на акция,


 1. Инвеститор изгражда биков спред с Кол-опции: ЦУ 40 с премия 7; и ЦУ 50 с премия 2. В деня на приключване пазарният курс е 55. Какъв е резултата от сделката?

а) печалба от 5 евро на акция;

б) загуба от 13 евро на акция;

в) печапба от 8 евро на акция,


 1. Инвеститор изгражда биков спред с Кол-опции: ЦУ 40 с премия 7; и ЦУ 50 с премия 2. В деня на приключване пазарният курс е 35. Какъв е резултата от сделката?

а) загуба от 5 евро на акция;

б) загуба от 15 евро на акция;

в) печапба от 5 евро на акция,


 1. Инвеститор изгражда биков спред с Кол-опции: ЦУ 40 с премия 7; и ЦУ 50 с премия 2. В деня на приключване пазарният курс е 65. Какъв е резултата от сделката?

а) загуба от 13 евро на акция;

б) печалба от 18 евро на акция;

в) печалба от 5 евро на акция,


 1. Инвеститор купува Put опция за 5,05 с цена на упражняване 70. В деня на приключване пазарният курс е 80. Какъв е резултата от сделката?

а) загуба от 10 евро на акция;

б) загуба от 5,05 евро на акция;

в) печалба от 5,05 евро на акция,


 1. Инвеститор продава Put опция за 5,05 с цена на упражняване 70. В деня на приключване пазарният курс е 56. Какъв е резултата от сделката?

а) печалба 8,95 евро на акция;

б) загуба 8,95 евро на акция;

в) загуба 14 евро на акция.


 1. Цената на касовия пазар е 86 евро за акция. Продаваме PUT опция с цена на упражняване 90,00 и получаваме премия от 9.50. Какъв е резултата при пазарен курс 92 евро за акция?

а) печалба 9.50 евро на акция;

б) загуба 10,50 евро на акция;

в) загуба 17.50 евро на акция.


 1. Купуваме Call опция с цена на упражняване 63,00 и плащаме премия от 2евро. Какъв е резултата при пазарен курс 80,00 евро за акция?

а) печалба 15 евро на акция;

б) загуба 5,00 евро на акция;

в) загуба 6,45 евро на акция.


 1. Купуваме Call опция с цена на упражняване 63,00 и плащаме премия 2. Какъв е резултата при пазарен курс 72,00 евро за акция?

а) печалба 7 евро на акция;

б) печалба 9,00 евро на акция;

в) загуба 9,00 евро на акция.


 1. Инвеститор купува Call опция за 7 с цена на упражняване 40. В деня на приключване пазарният курс е 35. Какъв е резултата, ако я упражни?

а) печалба 5 евро на акция;

б) загуба от 5 евро на акция;

в) загуба 7 евро на акция.


 1. Купуваме Call опция с цена на упражняване 63,00 и плащаме премия от 2 евро. Какъв е резултата при пазарен курс 62 евро за акция?

а) печалба 2 евро на акция;

б) печалба 1 евро на акция;

в) загуба 2 евро на акция.


 1. Инвеститор изгражда мечи спред с Кол-опции: ЦУ 60 с премия 4,99; и ЦУ 55 с премия 8,23. В деня на приключване пазарният курс е 55,50. Какъв е резултата от сделката?

а) печалба от 2,74 евро на акция;

б) загуба от 2,74 евро на акция;

в) загуба от 4,99 на акция.


 1. Инвеститор изгражда мечи спред с Кол-опции: ЦУ 60 с премия 4,99; и ЦУ 55 с премия 8,23. В деня на приключване пазарният курс е 61,50. Какъв е резултата от сделката?

а) печалба от 1,76 евро на акция;

б) загуба от 1,76 евро на акция;

в) загуба от 4,99 на акция.


 1. Инвеститор изгражда мечи спред с Кол-опции: ЦУ 60 с премия 4,99; и ЦУ 55 с премия 8,23. В деня на приключване пазарният курс е 59,50. Какъв е резултата от сделката?

а) печалба от 8,23 евро на акция;

б) загуба от 1,26 евро на акция;

в) загуба от 0,73 на акция.


 1. Инвеститор изгражда мечи спред с Кол-опции: ЦУ 65 с премия 6,19; и ЦУ 55 с премия 1,78. В деня на приключване пазарният курс е 55,50. Какъв е резултата от сделката?

а) печалба от 5,07 евро на акция;

б) загуба от 3,31 евро на акция;

в) загуба от 4,99 на акция.


 1. Купуваме Call опция с цена на упражняване 63,00 и плащаме премия от 2 евро. Какъв е резултата при пазарен курс 56 евро за акция?

а) печалба 7 евро на акция;

б) печалба 9 евро на акция;

в) загуба 2 евро на акция.


 1. Инвеститор изгражда мечи спред с Пут-опции: ЦУ 55 с премия 1,78; и ЦУ 60 с премия 3,53. В деня на приключване пазарният курс е 55,50. Какъв е резултата от сделката?

а) печалба от 2,75 евро на акция;

б) печалба от 3,31 евро на акция;

в) загуба от 4,99 на акция.


 1. Инвеститор изгражда мечи спред с Пут-опции: ЦУ 55 с премия 1,78; и ЦУ 60 с премия 3,53. В деня на приключване пазарният курс е 60,50. Какъв е резултата от сделката?

а) печалба от 1,78 евро на акция;

б) загуба от 3,53 евро на акция;

в) загуба от 1,75 на акция.


 1. Инвеститор изгражда мечи спред с Пут-опции: ЦУ 55 с премия 1,78; и ЦУ 60 с премия 3,53. В деня на приключване пазарният курс е 51,50. Какъв е резултата от сделката?

а) печалба от 4,97 евро на акция;

б) загуба от 1,72 евро на акция;

в) печалба от 3,25 на акция.


 1. Инвеститор изгражда мечи спред с Пут-опции: ЦУ 55 с премия 1,78; и ЦУ 60 с премия 3,53. В деня на приключване пазарният курс е 53,50. Какъв е резултата от сделката?

а) печалба от 0,28 евро на акция;

б) загуба от 2,97 евро на акция;

в) печалба от 3,25 на акция.


 1. Официалният пазар на БФБ-София обхваща пазара на:

а) акции и облигации;

б) акции и компенсаторни ЦК;

в) държавни ЦК и общински облигации.


 1. Борсите с частно-правен характер се организират от:

а) държавни служби;

б) специален закон за борсите;

в) сдружени търговци.


 1. Какъв е резултата при Дълъг стредъл с ЦУ 70, премии: 3,29 и 4,04 при курс 75:

а) – 2,33;

б) +2,33


в) +6.96

 1. Дългият стредъл дава възможност за:

а) спечелване на премиите;

б) неограничени печалби при колебания над обхванатия курс;

в) неограничени загуби при колебания над обхванатия курс.


 1. Късият стредъл дава възможност за:

а) спечелване на премиите;

б) неограничени печалби при колебания над обхванатия курс;

в) неограничени загуби при колебания над обхванатия курс.


 1. Срочният пазар EUREX е създаден през 1998 г като обединяване на:

а) германския и швейцарския срочен пазар;

б) германския и австрийския срочен пазар;

в) германския и френския срочен пазар.


 1. На касовия пазар Xetra са най-ниски разходите за транзакция защото:

а) има единен регистър на поръчките;

б) е напълно компютаризиран;

в) еврото повиши стойността си.


 1. Дългият СТРЕНГЪЛ е комбинация от Кол и Пут опции с различни:

а) срокове на падеж;

б) базови активи;

в) цени на упражняване.


 1. Какъв е резултата при Дълъг стредъл с ЦУ 70, премии: 3,29 и 4,04 при курс 65:

а) – 2,33;

б) + 2,33;

в) +4,96.


 1. Новият пазар (Neuer Markt) е атрактивен защото предлага инвестиции с:

а) по-малък риск и нормални печалби;

б) по-големи печалби, но и по-голям риск;

в) гарантирани и фиксирани доходи.


 1. При създаването на срочният пазар EUREX не участва:

а) германската Deutsche Termin Boerse – DTB;

б) швейцарската Swiss Options and Financial Futures Exchange – SOFFEX;

в) германската Frankfurter Wertpapier Boerse –FWB.


 1. Европейският срочен пазар е най-голям в света по:

а) брой предлагани деривати;

б) обем на продажбите;

в) и по двата посочени фактора.


 1. На БФБ-София за участие в сегмент А на официалния пазар е необходимо емитетнът да има:

а) пазарна капитализация над 20 мил.лв;

б) оборот над 20 мил.лв.;

в) усвоени кредити над 20 мил.лв.


 1. Какъв е резултата при Дълъг стредъл с ЦУ 80, премии: 0,71 и 11,41 при курс 80?

а) -12,12;

б) -2,12;

в) +2,12.


 1. Сегашните стойности на индустриялния индекс Дау Джонс варират около:

а) около 1500

б) около 4000

в) около 10000


 1. DAX –Deutscher Aktienindex се изчислява кото:

а) средна аритметична величина;

б) средна геометрична величина;

в) средна претеглена величина.


 1. Какъв е резултата при Дълъг стредъл с ЦУ 80, премии: 0,71 и 11,41 при курс 75?

а) – 7,12;

б) + 7,67;

в) – 7,67;


 1. Сборният индекс Дау Джонс обхваща:

а) индустриялния е транспортния индекси;

б) комуналния и транспортния;

в) трите индекса


 1. Срок на облигацията е времето от:

а) емитирането й до падежа;

б) купуването й до падежа;

в) купон до купон.


 1. Номиналното олихвяване на облигацията показва:

а) размера на купона към номиналната стойност на облигацията;

б) размера на купона към пазарната стойност на облигацията;

в) средния лихвен процент за периода.


 1. С каква лихва трябва да се олихви облигация с номинал 100000 евро и фиксирана лихва 6%, 250 дни след последното плащане на купон:

а) 4,11%

б) 5,11%


в) 6.00%

 1. При дълга позиция long future position купувачът е длъжен да:

а) приеме доставката и да плати;

б) откаже доставката, защото е платил премия;

в) да закрие маржин сметката си.


 1. Продавачът по фючърсния договор не може да:

а) направи физическа доставка на ЦК;

б) отсрочи доставката на ЦК;

в) получи парите по сделката


 1. Основната цел на фючърсния пазар е да влияе върху:

а) цената на базовия актив на касовия пазар;

б) лихвения процент;

в) пазара на опции.


 1. Пазарната цена на облигациите на EUREX се посочва в:

а) евро;

б) процент от номиналната стойност;

в) процент от пазарната стойност.


 1. Денят за доставка на облигациите на EUREX е:

а) 10 ден от месеца, приключващ тримесечието;

б) 20 ден от месеца, приключващ тримесечието;

в) третия петък от месеца;


 1. Обявяване на доставката на облигации на EUREX означава че:

а) продавачите ще обявят в последния ден за търговия кои ЦК ще доставят;

б) купувачите ще обявят кои ЦК искат да получат.

в) двете заедно.


 1. Ежедневна разчетна цена при фючърсен договор с облигации е:

а) среднопретеглена с обема цена от последните 5 сделки;

б) среднопретеглена с обема цена от последните 15 сделки;

в) среднопретеглена с обема цена от последните 10 сделки;


 1. Нетна цена на облигацията е:

а) сегашната стойност на облигацията минус олихвяването за дните до плащането на следващия купон;

б) сегашната стойност на облигацията плюс олихвяването за дните до плащането на следващия купон;

в) пазарната й цена минус полагащите се такси и комисионни.


 1. Маржин за премия (Premium margin) се внася от:

а) притежателя на договор с опция;

б) притежателя на фючърсен договор;

в) притежателя на форуърден договор.


 1. Маржин за премия (Premium margin) не се плаща за:

а) опции върху акции;

б) опции върху индекси;

в) опции върху фючърсни договори.


 1. Нетиране на позицията се използва при:

а) Маржин за премия;

б) Фючърсен спред маржин;

в) вариационен маржин.


 1. Вариационен маржин се изчислява:

а) в деня на падежа;

б) всеки ден;

в) седмично.


 1. Ежедневните печалби и загуби от дадена позиция се натрупват от:

а) вариационен маржин;

б) премиум маржин;

в) спред маржин


 1. Спред на времето (Time spread) с фючърсни договори с еднакъв базисен актив е:

а) едновременна покупка и продажба на договори, но с различни срокове на падеж;

б) едновременна покупка и продажба на договори, но с различни цени;

в) покупка на най-изгодна цена.


 1. При статичното хеджиране на портфолио не се променя:

а) сегащната стойност на облигациите;

б) лихвените равнища;

в) показателят за хеджиране.


 1. Приключване на договора за опция върху фючърсен договор за облигация не може да стане чрез:

а) упражняване на опцията;

б) закриване на позицията с обратна сделка;

в) закриване на маржинсметка.


 1. Вътрешната стойност на Call опцията е равна на:

а) пазарната котировка минус цената на упражняване;

б) цената на упражняване минус курса на фючърса;

в) сбора от двата курса.


 1. Какъв е резултата при Дълъг стредъл с ЦУ 80, премии: 0,71 и 11,41 при курс 65?

а) + 2,88;

б) -2,12;

в) + 2,12;


 1. Продаваме Put опция с цена на упражняване 70,00 и получаваме премия от 5,05. Какъв е резултата при пазарен курс 74,00 евро за акция?

а) печалба 5,05 евро на акция;

б) загуба 5,05 евро на акция;

в) загуба 14 евро на акция


 1. Делта-факторът на една опция описва колко парични единици от цената на опцията отговарят на:

а) еденица изменение в ЦУ;

б) еденица изменение влихвените равнища;

в) еденица изменение в пазарния курс.


 1. Делтата на Call опция се изменя по принцип в границите:

а) от -1 до 0;

б) от -1 до +1;

в) от 0 до 1.


 1. Колко е вътрешната стойност на Put опцията при пазарна цена 102 и цена на упражняване 104

а) = минус 2;

б) = 0


в) = 2

 1. Put опцията е “във пари” когато:

а) цената на упражняване е по-голяма от пазарния курс;

б) цената на упражняване е по-малка от курса на фючърса;

в) двете цени са равни.


 1. Call опцията е “извън пари” когато:

а) цената на упражняване е по-малка от курса на фючърса;

б) цената на упражняване е по-голяма от курса на фючърса;

в) двете цени са равни.


 1. Времевата стойност на опцията се определя като разлика между:

а) цена на опция минус вътрешна стойност;

б) вътрешна стойност минус цена на опция;

в) цена на опция минус времева стойност.


 1. Какъв е резултата при Дълъг стредъл с ЦУ 70, премии: 3,29 и 4,04 при курс 85:

а) -7,67;

б) +7,67;

в) няма да се упражни.


 1. Закупуваме Call опция с цена на упражняване 63 и плащаме премия от 2 евро. Каква ше бъде позицията при пазарен курс 69?

а) печелим 4 евро на акция;

б) печелим 500 евро на договор;

в) губим 4 евро на акция.


 1. При Long Call загубата е ограничена до размера на:

а) получената премия;

б) платената премия;

в) ограничена е само печарбата до размера на получената премия ,


 1. Какъв е резултата от позиция Short Call при ЦУ 40, премия 7 и курс 59?

а) - 12;

б) + 12;


в) + 26.
.

Каталог: Music,%20Movies,%20Videos,%20Games%20and%20more... -> Lekcii -> Финансов%20инженеринг
Lekcii -> Глобализация на търговията тенденции и влияние върху българския пазар
Lekcii -> Изложение описание на обекта и предмета
Lekcii -> “top rope”, “all free”, “yo-yo”, “red point”, “flash”, "on sight" и “solo”
Lekcii -> Скалното катерене
Lekcii -> Управление и контрол на качеството в туристическата фирма – общи постановки качеството в туризма като обект на фирмено управление
Lekcii -> Професионална автобиография
Lekcii -> Сигурност във фирма за разработка на
Финансов%20инженеринг -> Синтетичните позиции
Финансов%20инженеринг -> Синтетични фючърси


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница