Т е с т №2 а по "Основи на медицинската генетика в дефектологията"Дата11.01.2018
Размер143.29 Kb.
#43983
Т Е С Т № 2 А

по "Основи на медицинската генетика в дефектологията"

за I курс "Специална педагогика"

ДЕЛЕНЕ НА КЛЕТКАТА

1. Митотичното делене на клетката цели:

а) да запази нормалния кариотип на вида

б) да редуцира броя на хромозомите и съдържанието на ДНК

в) да запази диплоидния набор хромозоми

2. Митозата е процес на делене на:

а) соматичните клетки

б) телесните клетки

в) половите клетки

г) всички клетки в организма
3. Митозата включва следните фази:

а) профаза, метафаза, телофаза и цитокинез

б) профаза, метафаза, анафаза и телофаза

в) профаза, метафаза, анафаза
4.

Клетъчният жизнен цикъл:

а) включва времето между две клетъчни деления

б) включва времето от възникването на клетката чрез делене, до следващото й делене

в) се състои от следните процеси – растеж на клетката, подготовка за делене и последващо делене на две дъщерни клетки

г) е различен в различните клетки

д) не се различава в различните клетки
5. Деленето на клетката може да бъде:

а) просто делене - митоза

б) сложно делене - митоза

в) сложно делене - амитоза

г) мейоза

д) просто делене - амитоза
6.

Интерфазата включва следните процеси:

а) намаляване на клетъчната маса

б) синтез на разнообразни белтъци

в) синтез на РНК-и

г) репликация на ДНК

д) редуциране на ДНК наполовина

е) намаляване на броя на хромозомите наполовина

ж) увеличаване на клетъчната маса

з) запасяване с енергия чрез синтез на АТФ

и) запасяване с енергия чрез синтез на хлорофил


7.

Интерфазата:

а) е период на активна подготовка на клетката за делене

б) обхваща времето между две митози

в) предхожда митотичното делене

г) предхожда мейотичното делене

д) няма такова понятие

8.

През интерфазата се:

а) намалява клетъчната маса

б) не се синтезира ДНК

в) синтезира се ДНК

г) синтезират се РНК и белтъци

д) не се синтезира АТФ

е) синтезира се АТФ

ж) увеличава се клетъчната маса


9.

Размножаването на клетките се извършва чрез:

а) просто делене – митоза

б) сложно делене – амитоза

в) мейоза

г) просто делене – амитоза

д) възвратно делене – мейоза

е) сложно делене – митоза

ж) редукционно делене


10.

При амитозата:

а) се формира делително вретено

б) не се формира митотичен апарат

в) ядрото се дели чрез прищъпване

г) наследственият материал не се разпределя равномерно в двете

дъщерни клетки

д) се постига точно разделяне на ядрения материал

е) деленето на клетката е несъвършено


11.

Клетъчното делене:

а) лежи в основата на размножаването, нарастването и развитието

на организма

б) участва при възстановяване на увредени тъкани и органи

в) обезпечава обмяната на веществата

г) осигурява приемственост на клетъчните поколения

д) е физикохимичен процес
12.

Митозата има важно биологично значение, защото:

а) лежи в основата на механизма за образуване на гамети

б) осигурява съхраняване на изходния хромозомен набор

в) обезпечава генетичното единство на дъщерните клетки

г) обезпечава развитието на хромозомния набор
13.

Размножаването на клетката се извършва чрез:

а) възникване на нови клетки чрез самозараждане

б) възникване на нови клетки чрез еволюция на органично вещество

в) възникване на нови клетки чрез делене на стари

г) възникване на нови клетки чрез еволюция на неорганична материя
14.

Клетъчното делене лежи в основата на:

а) размножаването на организмите

б) нарастването на организмите

в) възстановяването на увредени тъкани и органи

г) безсмъртието на организмите

д) кръговрата на веществата и потока на енергията

е) предаването на генетичната информация
15.

Митозата е вид клетъчно делене, което:

а) е универсална форма за размножаване на еукариотната клетка

б) е универсална форма за размножаване на прокариотната клетка

в) е характерно само за животинските клетки

г) е характерно само за растителните клетки

д) е характерно за всички ядрени клетки

е) е просто клетъчно делене

ж) е сложно клетъчно делене


16.

През време на митозата:

а) майчината клетка предава точни копия наследствена програма

на дъщерните клетки

б) майчината клетка предава само част от наследствената програма,

в зависимост от специализацията на клетката

в) всяка дъщерна клетка получава пълния брой хромозоми на

хаплоидния набор

г) всяка дъщерна клетка получава пълния брой хромозоми на

диплоидния набор

д) всяка дъщерна клетка получава само тази част от хромозомите,

която отговаря на нейната диференциация
17.

Посочете верните твърдения:

а) всяка клетка предварително се подготвя за делене

б) клетката не се нуждае от предварителна подготовка за делене

в) преди всяко клетъчно делене всички молекули на ДНК се удвояват

г) преди всяко клетъчно делене всички молекули на ДНК

се транслират

д) преди всяко клетъчно делене всички молекули на РНК се удвояват

е) всички синтетични процеси се извършват в интерфазата


18.

Преди всяко клетъчно делене:

а) се разрушава клетъчната мембрана

б) хроматиновите нишки стават двойно по-дебели, тъй като

съдържат две хроматиди

в) хромозомите стават двойно по-дебели, тъй като съдържат

две хроматиди

г) хроматидите все още не са свързани помежду си

д) хроматидите са свързани с центромера

е) хромозомите са слабо спирализирани

ж) хромозомите са силно спирализирани (компактни)


19.

Митозата е процес, който:

а) протича в четири, ясно разграничени фази

б) протича в пет, ясно разграничени фази

в) е непрекъснат

г) за улеснение, условно се разделя на пет фази

д) за улеснение, условно се разделя на четири фази


20.

Основните фази, през които протича митозата са:

а) интерфаза, профаза, метафаза и телофаза

б) профаза, метафаза, телофаза и цитокинез

в) профаза, метафаза, анафаза и телофаза

г) профаза, метафаза, анафаза, телофаза и цитокинез

д) интерфаза, профаза, метафаза, анафаза и телофаза


21.

През метафазата на митозата се извършват следните процеси:

а) хромозомите се подреждат в двата полюса на делителното вретено

б) хромозомите се подреждат в екваториалната плоскост на

делителното вретено

в) две по две хомоложните хромозоми конюгират и образуват

биваленти

г) всяка хромозома се свързва с нишките на делителното вретено

посредством центромерата

д) всяка хромозома се свързва с нишките на делителното вретено

посредством центриолата

е) хромозомите са максимално скъсени и компактни

ж) хромозомите не са максимално спирализирани


22.

През време на профазата, в майчината клетка се извършват следните

процеси:а) интерфазните хромозоми се превръщат в митотични

б) образува се делително вретено

в) ядрената обвивка се разпада

г) ядърцето се разпада, а ядрената обвивка се запазва

д) хромозомите се разпадат на сестрински хроматиди

е) хромозомите спирализират и се удебеляват
23.

Анафазата се характеризира със:

а) скъсяване на нишките на делителното вретено към полюсите

б) скъсяване на нишките на делителното вретено към екваториалната

плоскост

в) разделяне на хроматидите в областта на центриолата

г) разделяне на хроматидите в областта на центромерата

д) разделяне на хромозомите в областта на центромерата

Т Е С Т № 2 Б

по "Основи на медицинската генетика в дефектологията"

за I курс "Специална педагогика"

ДЕЛЕНЕ НА КЛЕТКАТА

1.

През време на анафазата към двата полюса на делителното вретено се насачват:

а) цели хроматиди под формата на самостоятелни хромозоми

б) цели хромозоми, съдържащи удвоено количество ДНК

в) цели хроматиди, съдържащи намалено наполовина

количество ДНК

г) цели хроматиди, съдържащи по една нишка и нормално

количество ДНК

д) цели хроматиди, съдържащи по две нишки и нормално

количество ДНК
2.

Кои от изброените процеси НЕ протичат през телофазата:

а) разделяне на цитоплазмата

б) двата хромозомни набора се събират в противоположните

полюси на делителното вретено

в) хромозомите се разплитат и преминават в хроматинови нишки

г) започва изграждане на делителна пластинка между двете

дъщерни клетки

д) количеството на ДНК се удвоява чрез репликация

е) ядрената обвивка се възстановява
3.

Цитокинезата е процес:

а) който протича веднага след интерфазата

б) който протича веднага след митозата

в) свързан с деленето на цитоплазмата

г) свързан с деленето на ядрото

д) свързан с обособяването на две дъщерни клетки

е) свързан с възникването на една нова клетка
4.

В резултат на митозата се получават:

а) две еднакви клетки с диплоиден набор хромозоми (2n)

б) две еднакви клетки с диплоиден набор хромозоми (n)

в) две клетки с различни размери, поради неравномерно делене

г) две еднакви клетки с хаплоиден набор хромозоми (2n)
5.

Освен намаляване наполовина на диплоидния хромозомен набор, при мейозата се наблюдава:

а) прекомбиниране на бащините и майчините хромозоми в

дъщерните клетки

б) прекомбиниране на бащините и майчините хроматиди в

дъщерните клетки

в) кросинговър

г) обмен на генетичен материал между несестрински хроматиди

д) преструктуриране на бащиния и майчин геном


6.

Кросинговърът е процес, който:

а) протича през второто мейотично делене

б) протича през анафаза І

в) протича през първото мейотично делене

г) протича през метафаза І

д) протича през анафаза ІІ

е) е свързан с промяна на генетичната програма

ж) няма отношение към генетичната програма


7.

За кросинговъра са в сила следните твърдения:

а) той е свързан с обмяната на участъци между несестрински

хроматиди

б) той е свързан с обмяната на участъци между сестрински

хроматиди

в) той е свързан с обмяната на участъци между нехомоложни

хромозоми

г) той е свързан с обмяната на участъци между хомоложни

хромозоми

д) той е свързан с обмяната на цели хроматиди между хомоложни

хромозоми
8.

При първото мейотично делене, в екваториалната част на делителното

вретено се подреждат:а) цели удвоени хромозоми

б) двойки хомоложни хромозоми

в) две сестрински хроматиди

г) двойки нехомоложни хромозоми

д) биваленти


9.

Мейозата е процес, който:

а) протича при формиране на половите клетки

б) протича при деленето на соматичните клетки

в) редуцира наполовина броя на хромозомите в дъщерните клетки

г) редуцира наполовина броя на хромозомите в майчината клетка

д) запазва хаплоидния набор хромозоми в поколенията

е) запазва диплоидния набор хромозоми в поколенията
10.

Мейозата е вид клетъчно делене, което:

а) съществено се различава от митозата

б) представлява две последователни митотични деления

в) преминава през същите фази, както и митозата

г) води до образуването на две клетки

д) води до образуването на четири клетки

е) води до образуването на осем клетки
11.

Удвояването на ДНК при мейозата се извършва:

а) само веднъж, преди първото делене

б) само веднъж, преди второто делене

в) два пъти, преди първото и второто делене

г) в изходната клетка по време на интерфазата

д) в двете дъщерни клетки, получени след първото делене

12.

През време на профаза І на мейозата се образуват:

а) двойки от хомоложни хромозоми

б) дуплекси

в) биваленти

г) двойки от нехомоложни хромозоми

д) тетраваленти


13.

В края на първото мейотично делене се получават:

а) две клетки с диплоиден набор хромозоми

б) две клетки с хаплоиден набор хромозоми

в) две клетки с удвоено количество ДНК-4С

г) две клетки с нормално количество ДНК-2С
14.

В края на мейотичното делене се получават:

а) четири клетки с хаплоиден брой хромозоми и удвоено

количество ДНК

б) четири клетки с диплоиден брой хромозоми и нормално

количество ДНК

в) четири клетки с хаплоиден брой хромозоми и хаплоидно

количество ДНК

г) четири клетки, всяка от които съдържа само по едно копие от

всяка хромозома

д) четири клетки с различна генетична програма

е) четири клетки с еднаква генетична програма


15. В резултат на ендомитозата се получават:

а) клетки с променена генетична информация

б) многоядрени клетки

в) клетки без ядра


16. Ендомитозата е резултат на:

а) протичане на митоза без интерфаза

б) протичане на митоза без удвояване на ДНК

в) протичане на митоза без цитокинез

г) протичане на митоза без телофаза
17. Чрез процес на вътрешно делене (ендомитоза) се делят:

а) мускулните клетки

б) епителните клетки

в) всички соматичните клетки

г) половите клетки

д) нама такъв вид делене


18. По време на клетъчното делене може да настъпи нарушение на броя на хромозомите поради:

а) изоставане на цяла хромозома при митозата

б) изоставане на хроматида при митозата

в) изоставане на цяла хромозома при мейозата

г) изоставане на хроматида при амитозата

19. Нарушаването на броя на хромозомите по време на клетъчното делене е в резултат на:

а) неразделяне на хромозоми

б) неразделяне на хроматиди

в) изоставане на центромери

г) изоставане на хромозоми или хроматиди

д) изоставане на хромозоми

е) завъртане на участък, който включва центромерата на 1800

ж) завъртане на какъвто и да е участък на 1800
20. Неразделянето на хромозомите по време на мейотичното делене:

а) е резултат от образуване на хиазми по време на кросинговъра

б) свързване на хомоложните хромозоми в областа на центромерата

в) зависи от възрастта на майката

г) зависи от възрастта на бащата

д) не зависи от възрастта на родителите


21. В резултат на нарушения в броя на хромозомите се получават:

а) соматични клетки с една и с три хромозоми от един вид

б) полови клетки с една и с три хромозоми от един вид

в) полови клетки с две еднакви хромозоми и без хромозома

г) телесни клетки с две еднакви хромозоми и без хромозома

д) тризомни и монозомни клетки


22. Възникналите нарушения по време на клетъчното делене:

а) не се предават по наследство

б) се унаследяват ако засягат соматичните клетки

в) са наследствени ако възникнат в половите клетки

г) се унаследяват ако засягат гаметите
23. Завъртането на участък на 1800 нарушава:

а) свързването на центромерата с нишката на делителното вретено

б) свързването на хромозомата с нишката на делителното вретено

в) свързването на тетрадата с нишката на делителното вретеног) свързването на центриолата с нишката на делителното вретено

д) не предизвиква никакви нарушения
Каталог: tadmin -> upload -> storage
storage -> Литература на факта. Аналитизъм. Интерпретативни стратегии. Въпроси и задачи
storage -> Лекция №2 Същност на цифровите изображения Въпрос. Основни положения от теория на сигналите
storage -> Лекция 5 система за вторична радиолокация
storage -> Толерантност и етничност в медийния дискурс
storage -> Ethnicity and tolerance in media discourse revisited Desislava St. Cheshmedzhieva-Stoycheva abstract
storage -> Тест №1 Отбележете невярното твърдение за подчертаните думи
storage -> Лекции по Въведение в статистиката
storage -> Търсене на живот във вселената увод
storage -> Еп. Константинови четения – 2010 г някои аспекти на концептуализация на богатството в руски и турски език


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница