Т р и ф о н о в латинка трифонова р о д о с л о в и е т остраница1/12
Дата16.08.2017
Размер1.3 Mb.
#28075
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Т Р И Ф О Н Т Р И Ф О Н О В

ЛАТИНКА ТРИФОНОВА

Р О Д О С Л О В И Е Т О
НА
С Е Л О Т Р Ъ С Т Е Н И К

Р У С Е Н С К О


2 0 1 2

Р О Д О С Л О В И Е Т О

н а

с е л о
Т Р Ъ С Т Е Н И К

Р У С Е Н С К О

Автор: ТРИФОН ТРИФОНОВ

Компютърна обработка:

Севда Русева

Веселин Димов


Издателство: Авангард принт ЕООД

Печатница: СТУДИО КОЛОР ЕООД
П Р Е Д И С Л О В И Е
В живота на Човека има СЕДЕМ съставляващи ценности, върху които се гради неговата цялостност и развитие в проявения материален свят на училището за хората на нашата Земя. Това са: език; име; фамилия; религия; история; култура; обичаи и традиции.

В живота на Човека има установили се и общоприети определящи параметри, в които той израства и се развива като висше създание на Вселенския Разум. Това са: семейството; родът; родното място; родината; етническата принадлежност; идеологическата и партийна насоченост ; професионалната и трудова реализация...

Разбира се, в съвременния глобален свят тези параметри се развиват и обогатяват, менят съдържание, форми и структура, смесват се и образуват по-малки или по-големи регионални, национални и планетарни определящи параметри. Днес светът навлиза все повече и повече в своята глобалност. Независимо от споменатите съставляващи ценности и параметри, определяли хилядолетия, векове, дни и явяващи се като рамки за процесите на развитие!

Сроковете на осъществяващата се глобалност все повече и повече ще зависят от развиващото се еволюционно съзнание и от позитивността на духовните параметри. В условията на този преход, все пак, съставляващите ценности и определящите обществени параметри все още играят и ще играят своята роля, ще имат своето значение.

Човекът като колективно същество има определени задължения, спазва писани и неписани закони и правила. Свикнал с тях, той се съобразява с тях и днес – в началото на ХХІ век – ги изпълва с разбирането си за демократично общество. Осъществяването на съществуването и на оцеляването през вековете определя оная тангента, която осмисля и показва развиващото се съзнание и духовност на племена, народи, континенти, раси. Посадени на нашата планета Земя те създават, формират и развиват така нареченото планетарно съзнание.

Днес, през ХХІ век, параметрите на развитието минават през осъзнаваната еволюция на материалните и на духовните ценности. Човечеството в своето многообразие извършва осезаемо, но не напълно осъзнато квантовия скок в параметрите на земното си училище.

Сложно и отговорно време! Време на лично, колективно, планетарно и космическо еволюционно развитие.

Сложно и отговорно време! Време на осъзнаване и на овладяване на познатите ни земни измерения и на още по-отговорното им възприемане като единство и памет, като отговорност и духовно извисяване.

РОДОСЛОВИЕТО НА ТРЪСТЕНИК
Днешното родословие на Тръстеник не е първото в рамките на ІІІ-то българско царство, не е първото и в рамките на І-то и на ІІ-то български царства на Дунавска България... А що се отнася до рода български – той идва отдалече и изминава дълъг път преди да стигне до Дунавска България!

Днешното родословие на Тръстеник! Родословието му през ХІХ, през ХХ и в началото на ХХІ век е строго характерно за нашето село. Съществувало през годините на робството почти изключително като везирско село – то през тези три века изживява процесите на възраждане и формиране на народностния си състав.Днешното родословие на селото ни има своите определящи исторически корени и води началото си от последното десетилетие на ХVІІІ век. Тогава Тръстеник започва своето възраждане като българско селище. Тогава се появява и започва прогресиращото наличие на българската етническа общност...

Размирното кърджалийско време, времето на анархията, времето на Тръстеникоглу чрез участието и на българи в бандите и във войските – довежда до заселването им наново и в Тръстеник. А Тръстеник е все още везирско село!.. Превърналото се постепенно след първите 10 – 15 десетилетия на робството в чисто турско селище село Тръстеник започва от края на ХVІІІ век да добива все по-нов етнически вид... Отстоявало името и принадлежността си през вековете на робството селото ни постепенно развива условията на по-нататъшното си съществуване...

Войните на Османската империя с Русия на север от Дунава наистина имат своето място и значение във формирането на новия Тръстеник. Миграции, емиграции, заселвания на българи, на татари, на черкези, на турци – променят, развиват и градят началото на днешния му етнически облик... Освобождаването на територия и на жилищен фонд след всяка руско-турска война е използвана възможност от българи от близките села и от Балкана. В изследването си “ Тръстеник Русенско през вековете” се спирам на тези процеси.. .

Най-ранното заселване на българи в Тръстеник преди началото на ХІХ век не е документирано. Документирането става косвено и – явно! – по-късно. Така че по-ранна родова характеристика на селото няма как да се проследи. А що се отнася до връзката и с тази от І-то и ІІ-то български царства на Дунавска България, както вече знаете и се разбра, е прекъсната няколко века.

Останалите от последните десетилетия преди Освобождението списъци на тръстенишката българска общност документират присъствието на българи, родени тук около 1815. А тези списъци и коментарите към тях ги има в посоченото вече мое изследване.

Напълно ясно е, че днешната родова характеристика на селото ни има своето развитие вече почти 2 века. Едновременно с нейното развитие селището ни се променя в движение. Променя своите географски, етнически, родови и народностни параметри. Съдбата, следвайки своите закономерности и влияние, – смесва, формира общности, учейки ги на добросъседство, на взаимно влияние, на търпимост.. Поколенията минават през сложните взаимоотношения по време на изпитанията, породени от природните условия, от войните и несгодите. Те се учат на мъдрост, изучавайки законите и същността на Живота. И днес – ХХІ век – амалгамата Тръстеничанин вече решава въпроса за смисъла на съществуването. Дори все по-осъзнато се разбира, че етническият принцип, показателите на вярата и на културата ще изживяват все по-ускорено своето старо значение и смисъл. Това е трудно и едновременно настъпателно напредващо еволюционно развитие... То ще продължи през идващите десетилетия. И сигурно в унисон с повелите на новия век!


РОДОСЛОВИЕТО НА ЕТНОСИТЕ В ТРЪСТЕНИК

Очертаните вече параметри на съществуването на Тръстеничани след края на ХVІІІ век са предмет на настоящето проучване. През десетилетията на ХХ и на ХХІ векове развитието обхваща подвижните същностни изменения във физически и етнически план.

Животът си тече!!!

Имах желанието да проследя детайлно родословието на всички етноси в селото. Затова предлагах на отделни техни представители съавторство и съдействие. Сами виждате, че задачата не е по силите на една личност. Жизненият кредит и физическите възможности не го позволяват. От друга страна – друго е, когато желанието и самочувствието се ангажират в единна духовна задача! Затова, в крайна сметка, потърсих съдействие в малко по-друга насока, считайки, че няма да има разделение на Тръстенишкото единство... Присъствието на етническите родове през разглеждания период вече е проследено в известна степен в рекламираното мое изследване на Тръстеник през вековете. Ще го използвам, развивайки го, и тук!

И така, в Тръстеник от началото на ХІХ век живеят следните етноси: турци, българи и цигани. Две десетилетия преди Освобождението вече са заселени татари, а недалече от селото – в местността Черна вода живеят и черкези.

Взаимоотношенията във все още везирското село, във и от времето на Тръстеникоглу – са сложни, определящо звучащи и настъпателно развиващи се. Всичко става все още в условията на слабо развиващата се Османска империя, подтиквана от взискателно обучаващата народите и империите Съдба! Войните на Турция с Русия от 1806 – 1812, 1829 – 1830, 1856 и 1877 – 1878 години бележат пътя на промяната на статуквото на Балканите. Интересите и стремежите на двете империи са по-често диаметрално противоположни. Те минават през сложните процеси на промяната и развитието на Балканите и в Европа... А в Европа през това време се въздигат и още няколко империи, получили тогава определението и признанието на Велики сили...

Процесите, диктувани от Съдбата, и днес продължават на различни степени и нива на развитие...

И днес на планетата Земя ги има така наречените Велики сили. Вече в доста променен и същностен състав, разбира се! И днес те определят съдбини, процеси, развитие, съществуване...

Все пак – кое е по-вярно: Велики сили или Велики водачи в еволюционното съществуване на планетата Земя?!! Та нали те съществуват редом с отговорностите и задълженията си! И с интересите си!!!

Няма как родословието в Тръстеник да не се развива! Нали е една Частичка от огромното единство на Човечеството...

І. Турският етнос.

Започваме с него, защото неговото съществуване тук, на Балканите и в Тръстеник, е своеобразно начало на новото родословно начало.

Турският етнос, както проследих в изследванията си за Тръстеник, тръгва през ХІІ век от Средна Азия. За повече от век – век и половина формира своето съществуване в многонационалната Османска империя. А в края на ХІV век вече е здраво стъпил на Балканите и в Европа...

*

Ако погледнем съвременното присъствие на основния етнос на всички съществували стари империи ще видим, че съвременното човечество е изпъстрило географските широти на Северното полукълбо с присъствието на много народи и националности: англичани, руси, испанци, турци, татари, германци, българи,... И така нататък, и така нататък...Животът вече все по-отговорно се вплита в новите глобални промени и развитие! Вибрира във всеки от нас в новата октава!

Турският етнос и в Тръстеник днес представлява една частичка от Главния проблем на Планетата: Осмисляне на единството на Човешкия род – Осмисляне на еволюционния духовен напредък!

В изследването си за Тръстеник през вековете показах най-главното в развитието му през вековете преди нас. Ще повторя и тук част от него.

ІІ. Татарите.

За изминалите повече от 150 години този етнос в Тръстеник измина сложен и ползотворен път на житейско осмисляне и развитие. Първите 100 години от тях той премина през пренебрежителното отношение към него от страна на силните на деня. Последните 50 години са време на ускорено самосъзнание и признание. През тях вече съществуват смесените бракове с турците... Отредено им беше по-активното участие и признание на равноправни в дейностите при определянето на съдбините на селото... Последното десетилетие вече протича и под знака на международното признание и обединение на татарите на планетата.

Всичко протича в рамките на свободно изявяващата се личност, призвана да осъзнае повелите на ХХІ век.

ІІІ. Българите.

Показахме вече бурния и сложен процес на развитието му като етнос през десетилетията след Освобождението. В посоченото вече изследване!

Като национално измерение и Тръстеничани станаха граждани на света.

Като Тръстеничани все още плащат дан на самолюбивото си его и на подчертаното отношение на наблюдаващи процесите... Чакат да видят... А през това време “лудуващите” все повече се самозабравят!..

Но и здравите сили на осъзната идентичност и отговорност набират сили. Процесите, все пак, са неимоверно бавни. Целта на Живота от много личности все още се търси!

ІV. Циганите.

Винаги са били малка и променлива частичка от тръстенишката действителност. Преди 2 – 3 десетилетия дори изчезнаха от определението живеещ в Тръстеник етнос.

През втората половина на първото десетилетие на ХХІ век започна ново заселване. “Новите” са напълно непознати като жители на Тръстеник. Вписването им в обществената панорама, засега, е напълно неосъзнато и непредвидимо.

РОДОВЕТЕ НА ТУРСКИЯ ЕТНОС В ТРЪСТЕНИК

Вече споменахме за физическата ни възможност за проследяването им. Казахме, че недостатъчно ангажирана точност и последователност получихме като помощ. Все пак, според дадените сведения, знания и отговорности успяхме да съставим едно прилично представяне на родовете на турските поколения в Тръстеник. Макар и не схематично, както при българите!

1. Най-старите турски родове.

Ашимовите Курт Реджеб Тюлю Алиеви

Гъжвалиеви Мехмедалиеви Ташчъ Юмерови

Гавазови Моллите Ферадови

Джуджеви Молла Селим Хаджи Изетови

Карасюлейманови Селим Асанови Ходжите Атипови

Кокончеви Саидовските и други.

Забележки:


  • Това са последните преди Освобождението известни като стари родове.

  • Знанието – откъде, кога и как са заселени в Тръстеник, не е пълно за да го описваме. Най-сигурното е, че доста от тях са преки или косвени наследници на Великия везир, владяли селото след 1512 година. Но постепенно тази максима се размива от заселническите вълни.

  • Има и доста, дошли от други населени места и региони на Българско или от определено по-далече.

2. По-късни родови формирования.

Тяхното проследяване не беше по силите ми.

Ще ги представя главно чрез населените места, откъдето са пристигнали. За някои от тях не сме сигурни за да представяме конкретни названия и имена.

Ботров– ? Абланово Аблановлиеви;

Градище – ? Батин – Батинлиите;

Две могили– ? БисерциФетхъ, Енвер, Мустафа, Неджми;

Кърджали – ? БожиченСелим Асанови; Камеза; Алишеви;

Мечка – ? Божичналиеви; Яламите;

Обретеник – ? Водица Топалите; Джаферови; Памуците; Водицалиеви;

Острица – ? ВятовоВятовлиеви;

Силистра – ? КозицаОджите;

Ценово – ? НикополИсмаил Касапина;

Червен – ? ПепелинаПепенлиеви;

Америка – ? ПирговоПиргозлиеви;

Сваленик – ? Русе Тефуците; Градския;

Сливо поле – ? Турция Манаф Ефраим;ЧилновЧилновлиеви;

Широково Широковлиеви;

Добруджа Даалиите; Кокончеви.

  1. Родовите формирования в началото на ХХІ век.

Създадени през последните 2 столетия, обогатявали се и развивали се непрекъснато днес родовите връзки и отношения са една много сложна действителност.

Две са главните особености на родовите общности!

Първата особеност е, че населените места, с които са сродени обхващат вече по-голям периметър от регионални, национални и международни характеристики.

Горното е съвсем недостатъчно и задоволяващо за търсещия и взискателен Читател. Знаем го!!!

Надявам се и чрез малкото, което казвам, да съм предизвикал необходимия интерес и – Още повече! – желание за творчески изследвания на родовата хроника.

РОДОВЕТЕ НА ТАТАРСКИЯ ЕТНОС В ТРЪСТЕНИК

За татарите ще повторим вече споделеното в двете части на изследването “Тръстеник, Русенско през вековете”.

И при тях не се оказаха достатъчно настойчиви в желанието да се остави на поколенията родовата памет.

И при тях особеността на формирането на име – презиме – фамилия, примесена с подвижно сменящите се индивидуални характеристики даже в едно – две поколения създава трудности.

Новата гражданска регистрация от вече близо 40 години и смесените турско-татарски родови характеристики усложниха чистотата на знанията в паметта.

Нека, най-после, да приведа казаното в изследването си за Тръстеник!

Част ІІ. стр.470: “През ХІІ век те са също малко, но особено жизнено племе някъде в североизточна Монголия. Вземат връх в управлението на племенния съюз и в началото на ХІІІ век вече под водителството на Чингиз хан завладяват Азия, Близкия изток, Велика България / в днешна Европейска Русия и Украйна/...

В Тръстеник са заселени принудително през втората половина на ХІХ век... А познати на българите са още от времето на Второто българско царство на Дунавска България. Още от ХІІ век!.. Нали помните при кого Ивайло търси убежище и намира смъртта си?!!”. Някои дори могат да си спомнят от прочетеното и за похода на султан Селим Гирай – от Васалното на Турция Кримско ханство, през Северна България – към Македонско...

Що се отнася до идването на татарите в Тръстеник, за да не повтаряме вече много казани неща, ще Ви насочим към споменатото изследване: Част І, стр. 108, стр. 118. и стр. 140.Все пак, наложително е да приведем един списък на първите татари в Тръстеник. Той се намира и в Част І, стр.294.

Непълен списък на татари-първозаселници в Тръстеник след Кримската война 1853 – 1856 година, родени в Русия:

Сефтар Генджской - роден 1820 година;

Бакъш Дервишов - роден 1843 година;

Бакъш Хасанов - роден 1849 година;

Осман Ахм.Мечкал - роден 1847 година;

Абдула М. Пехливанов - роден 1849 година;

Ахмед Балабания - роден 1834 година;

Ахмед Юм.Аблановлия - роден 1834 година;

Сали Билял Ходжа - роден 1842 година;

Насурла Ахмедов Татар - роден 1847 година;

Султана Асанова Тодорова -родена1830 година;

Молакай Курт Дедеев - роден 1851 година;

Мехмед Куру Деде - роден 1845 година;

Мустафа Зейнула Татар - роден 1847 година;

Мехмед Абдулов - роден 1845 година;

Юсуф Ает. Ходжев - роден 1850 година;

Селим Селимов Узунов - роден 1855 година;

Х.Алиш Етимов - родин 1855 година;

Х.Юмер Абилов - родин 1839 година;

Хасан Мурадов - роден 1855 година;

Дервиш Меншеходжев - роден 1836 година;

Юсеин Меншеходжев - роден 1845 година;

Юлми Абдулов - роден 1854 година;

Ибрям Мечкал - роден 1840 година;

Ибрям Юмеров Кула - роден 1840 година;

Ибрям Курт Меншеходжев - роден 1840 година;

Исмаил Еюб Бекир - роден 1812 година;

Изет Алиев Татар - роден 1843 година.”

Забелека: Списъкът е извлечен от друг списък в Кметство село Тръстеник към края на 80-те години на ХХ век. Затова не съдържа съвсем пълна и точна информация.

Съвременно звучащи татарски родове:

Асан Баба Ходжи Юлми Пощаджиеви

Алимови Татар Кула Ибрямови

Узунсалиеви Мечкалиеви Пепенлиеви

Забунови Иззетови Супаакай

Меншеходжа Чораакайови Пехливанови

Деликадирови Ходжови.

Точното и пълно представяне на татарските родове подлежи на специално изследване.РОДОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕТНОС В ТРЪСТЕНИК

Ще ми се предварително и в няколко реда да очертая дългия път на етноса ни през хилядолетията по просторите на стария континент Евразия.

Имам поглед към целия този път! Макар и не в пълните подробности. Няма да го описвам... Така ще изместя с описанието му целта на настоящата конкретна задача. А трябва! Тук му е мястото да кажа и да напомня! Най-основното!

Затова ще очертая схематично двата му пътя от подножието на Памир и Хиндикуш, смятани погрешно като начало, като прародина... :– първият: пътят на познатия на вековете и хилядолетията поход на рода Дуло – първо до Европа и след това до Дунавска България;

вторият: пътят от Прародината към Империята на кан Ирник, към Стара Велика България, към Волжска България, към Дунавска България... А колко много са преселенията и отклоненията, съпътствали този път към различните части и посоки на Евразия!!!Толкова!

Достатъчно е като непреходно знание!

Достатъчно е за самочувствие!

Достатъчно е и за памет!!!

*

Родословието на Българския етнос в Тръстеник от началото на ХІХ век е непрекъснат процес на създаване и развитие. Имах възможността и усърдието да го проследя. Имах задачата да го опиша в изследването за село “Тръстеник, Русенско през вековете”. Имам задачата да го предам на поколенията като знание за конкретния род, като знание за конфигурацията Тръстеничанин в движение и развитие.

*

Родословието на Българския етнос в Тръстеник от началото на ХІХ век има своята относителност!В Тръстеник пристигат представителите, първопроходците на българския етнос в него, след десетилетията и столетията на прекъсване...

Те са новото начало!

Те са бъдещите родови формирования.

Но те не идват от Нищото. Те имат своята диря назад във Времето: от близо и от далече; от съседни селища и от Българско... Те имат своята тангента на съществуване и придвижване през годините, столетията, ...Вече посочих, че този етнос има своето хилядолетно съществуване!

*

Новото родословие на Българския етнос в Тръстеник идва със своите причини за оцеляване, със своите възможности за разгръщане или като отправни моменти на миграцията и преселенията – процеси, продължаващи и днес.

Тръстеник им дава своите заложени и разкриващи се възможности: земя, увеличение на жилищния фонд, скриване от тегнещите удари на Съдбата, явните и скрити оттенъци на психологическите и политически параметри...

Тръстеник по силата на своето положение по време на робството и на променящите се етнически параметри става притегателен център още в началото на ХІХ век. Продължава да е такъв и през следващото столетие. Показах го в изследванията си.

*

В началото на новия – ХХІ век – в Тръстеник вече текат, както в родината, както по света – глобалните процеси и следствия!В началото на новия век материалните и духовни проблеми на развитието решават, променят и развиват равнището на индивидуалното и на колективното съзнание и самосъзнание.

Животът продължава!

Животът мами и зове, развива и променя, преоткрива своите светове и творчески процеси.

Той е в нас и ние сме в него – в неговото Единство и Вечност!!!
ПОЕТАПНОТО ФОРМИРАНЕ НА РОДОСЛОВИЕТО

НА БЪЛГАРИТЕ В ТРЪСТЕНИК
Напълно понятно е, че трудният процес на формиране минава през сложните житейски преживявания и през трудни и задължителни решения и следствия.

От позицията на новия ХХІ век можем да виждаме ясно очерталите се възможности за всеки един бъдещ Тръстеничанин.

В изследването “ Тръстеник, Русенско през вековете” Ви показах документираното присъствие в Тръстеник. Поместих няколко поименни списъци. Отделих им нужното внимание...

Нека сега да ги погледнем по-внимателно, защото те крият в себе си необходимото ни знание за формирането на българския етнос в Тръстеник.

*

Списъците са само 3!Макар и малко – те са вписали в себе си основното: относителното съществуване в робската действителност и нарастващия индивидуален и обществен потенциал на личното и на общественото съществуване.

Всеки списък е със своята качествена характеристика на развитието.

Всеки списък съдържа определено количество имена, предадени според съществуващата и развиващата се писмена обществена практика. Наличието на турската обществена грамотност и лексика внася своя променящ се колорит на отношение, съществуване и развитие на българското самочувствие. Това не е скрито, но убягва някак си от съзнанието на четящия, устремен да види края на информацията. Какво да се прави! Този път ще насоча специално вниманието му...
*

Преди да представя наново списъците е необходимо да направя няколко предварителни уточнения.

Ще представя списъците чрез групиране на особеностите на записаните имена.

Ще ги представя заедно с турско-арабската лексика за яснота, прегледност и знание на същността на представяните личности.

Където открих със сигурност родовото присъствие – ще го посоча убедително. Така ще се разбере началото на бъдещите български родове – сега още съществуващи или вече изчезнали. При това има и такива, които не са успели ясно да се формират.

Радвам се, че ще бъде почувствано присъствието на българския дух и обществено развитие. Но, все пак, е желателно четящият да прочете още веднаж посветените на списъците страници в изследването ми “Тръстеник, Русенско през вековете”.Първият списък!

Документирано се намира в ДА, регион Русе: 44 К, оп.1, а е 8, л.125

Представлява документирано записаните собственици на лозя при измерванията през 1856 – 1857 години.

Списъкът е съставен от българин и е записан с българската азбука, но по образец на записване както в османските документи.

Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница