Т в о р ч е с к а а в т о б и о г р а ф и я гл ас д-р Стела Валериева ГеоргиеваДата10.01.2017
Размер69.82 Kb.
#12383


Т В О Р Ч Е С К А А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я

гл. ас. д-р Стела Валериева Георгиева

Родена на 30 април 1981 г. в гр Бяла, обл. Русе.1998 – завършва средно образование, специалност „Банково дело” в СОУ „Д-р Петър Берон” - гр. Червен бряг.

2002 – завършва висше образование, степен „бакалавър”, специалност „История и география” във Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”.

2003 – работи като екскурзовод към Регионален исторически музей – Велико Търново (до 2006 г.).

2003 – публикува в книжка №3 на научното списание за книгата „Издател” статията „Библиотеки-Четене-Комуникации” за втори път в старата столица”.

2004 – в книжка № 2 на същото списание излиза статията й „В търсене на съвременни герои и проблеми”.

2004 – редактор на книгата „Избрани творби”, том 1 (София, издателство „Star Way. 496 с.). Книгата включва художествените повести и романи: „Санта Инес”, „Карина”, „Безумна любов” от писателя Л. Георгиев.

2004 – В кн. 2 на сп. „Издател” публикува статията „В търсене на съвременни герои и проблеми”.

2005 – придобива степен „магистър” по специалност „Медии и реклама” във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”.

2005 – в книжка № 2-3 на „Издател” публикува статията „Две нови книги представи Лъчезар Георгиев”.

2005 – редактор на книгата „Избрани творби”, том 2 (София, издателство „Star Way”. 384 с.) от писателя Л. Георгиев. Книгата включва разкази и новели: „Морски сънища”, „Подводни рифове” и др.

2006 – в книжка №1-2 на сп. „Издател” излиза статията й „Национална среща ЕКСПОПРИНТ-ПАК 2006”.

2006 – в книжка №3-4 на сп. „Издател” публикува статиите „По следите на родното книгоиздаване” и „Две нови библиографски издания бяха представени във Велико Търново”.

2006 – участва в Пета национална научна конференция „Библиотеки-Четене-Комуникации”, посветена на 105 години от рождението на проф. Тодор Боров, проведена във Велико Търново на 22-23 ноември с.г. Изнася научен доклад „Комуникационна стратегия и печатна реклама на Регионалния исторически музей – Велико Търново”. Излиза в научен сборник през 2007 г.

2007 – в кн. №1-2 на „Издател” публикува статията „Национална кръгла маса за Освобождението на Златарица”.

2007 – В рубриката „Съвременен периодичен печат” на кн. №3-4 излиза статията й „С нова визия сред печатните медии”.

2008 – участва в Седма национална научна конференция „Библиотеки-Четене-комуникации”, посветена на 100-годишнината от обявяването на Незави-симостта на България с научен доклад „Отзвукът от провъзгласяването на българската независимост в родната и чуждестранна преса през 1908 г. (По данни на нашия печат)”. Докладът излиза в научен сборник през 2009 г.

2009 – от месец януари е зачислена като редовен докторант в УНИБИТ – гр. София.

2009 – участва в Национална научна конференция „Между традицията и модерността” по проекта „Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности”, проведена във Велико Търново на 11 юни 2009 г. с научен доклад „Книжовните превъплащения на отец Петко Франков в темата за националноосвободителните борби”. Излиза в научен сборник през 2010 г.

2009 – участва в Седмата национална научна конференция с международно участие в София, 1 ноември 2009 г. „България – кръстопът на култури и цивилизации”. Тема на доклада й е „Печатните комуникации във Велико Търново след 1989 г.”

2009 – участва в Осма национална научна конференция „Библиотеки-Четене-Комуникации” проведена във Велико Търново на 17-18 ноември 2009 г. Конференцията е посветена на 120-годишнина от основаването на Регионална библиотека „П. Р. Славейков”. Тема на доклада й е „Изследвания, изследвачи и изследователски подходи в темата за Велико Търново като център на печатни комуникации и издателски дейности”, който излиза в научен сборник през 2010 г.

2009 – публикува в кн. №1-2, научното списание за книгата „Издател” статията „Политика и книжовност в Средновековна България XII-XIV”.

2009 – пак в същото списание книжка № 3-4 статия „Изследвания и изследвачи за Велико Търново като издателски и печатарски център”.

2010 – участва в Осма национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът през XXI век” – София, проведена на 1 ноември 2010 г. Тема на доклада е „Книжовната и историческата тема в регионалния търновски всекидневник „Новини”. Излиза в научен сборник.

2010 – участва в Деветата национална научна конференция с международно участие във Велико Търново, проведена на 17-18 ноември 2010 г. „Библиотеки-Четене-Комуникации”, която е посветена на 65-годишнината от рождението на проф. дфн Мария Младенова. Тема на научния доклад „Вестник „Времена” – новата печатна медия на старата столица в годините на демократичния преход”.Излиза в научен сборник през 2011 г.

2010 – публикува в научното списание за книгата „Издател”, книжка №4, статията „Книжовност и историчност в репертоара на един вестник в началото на демократичния преход”.

2011 – взема участие в Десета национална научна конференция с международно участие „Библиотеки-Четене-Комуникациипод надслов „Дигитални колекции и способите за достъп на потребителите”, на 60-годишнината от рождението на проф. д-р Алберт Бенбасат, проведена на 17-18 ноември 2011 г във Велико Търново. Тема на научния доклад е „Приносът на регионалния всекидневник „Добро утро” за съвременното развитие на регионалната периодика”. Докладът е одобрен и е под печат в едноименния научен сборник.

2011 – участва в международната научна конференция „Чтения памяти Константина Иларионовича Шафрановского”, проведена в гр. Санкт Петербург, Русия на 17 октомври 2011 г. Съвместен доклад с доц. д-р Лъчезар Георгиев: „Древняя болгарская столица Велико Тырново – современный центр книжной и издательской деятельности”.

2012 – Защитава дисертационен труд на тема „Книжовност и историчност в националната издателска традиция. На примера на Велико Търново като център на съвременни печатни комуникации” в Университет по библиотекознание и информационни технологии” в гр. София.

2012 – назначена за главен асистент в катедра „Библиотекознание и масови комуникации” към Стопански факултет на Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”.

2012 – издава в съавторство с проф. д-р Лъчезар Георгиев научното издание „Българско книгоиздаване – христоматия” с авторски текстове,

2012 – излиза публикуваната в списание „Издател” книнжка 3-4, 2011 г., студия „Исторични проекции и книговедски аспекти в тематичната концепция та областния всекидневнивник „Янтра днес”. с. 2-22.

2012 – публикувана е студия „Книговедските извори за издателски дейности и културна тематика в първите демократични вестници в старата столица от началото на демократичния преход ( 1990-1994). Публикувана в Трудове на Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”, издадена от Университетско издателско „Св.св. Кирил и Методий”. Обществени комуникации и информационни науки, т.4, 2014. с. 63-133.

2013 – публикувана е кратка рецензия „Нова книга върху стратегиите в книгоиздаването и печатните комуникации” и е посветена на новоиздадената книга на проф. д-р Лъчезар Георгиев. Рецензията излиза в научното списание за книгата „Издател”, книжка 3-4, 2012 г. , с. 63-64.

2013 – през месец юли 2013 излиза от печат първата самостоятелна научна книга „Медии, книжовност, историчност. В контекста на националната издателска традиция”. Обем на изданието 204 с. Издадена от Университетското издателство „Св. св. Кирил и Методий”.

2013 – през месец ноември 2013 г. в сборника, посветен на Единадесета Национална научна конференцията „Библиотеки, Четене, Комуникации”, проведена на 16-17 ноември 2012 г. и е посветена на 20-годишнината на катедра „Библиотекознание и Масови комуникации” към Стопански факултут на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий, излиза публикацията „Традиции и съвременни аспекти в дейността на калифорнийските печатни медии”. с. 259-270.

2014 – Участие в Юбилейната научна конференция, посветена на 125 –годишнината от създаването на Регионална библиотека „Любен Каравелов” – гр. Русе, 180 години от рождението и 135 години от негова смърт. Конференцията е проведена на 24 април 2014 г.в гр. Русе. Участие със съвместен доклад с проф. д-р Лъчезар Георгиев на тема: „Издателската и печатарската дейност на Любен Каравелов между 1868-1878 в мемуарно-документални и книговедски източници”. Доклада е отпечатан както в сборника от конференцията, така и в научното списание за книгата „Издател”, 2013, 3-4, с. 3-20.2014 – Участие в национална кръгла маса с международно участие. Доклад на тема: Детското книгоиздаване в САЩ и Канада. // Д е ц а т а и четенето - между традиционната и електронната книга. Сборник с доклади. Сливен, ИК Жажда, 2014. с. 135-152.

2015 - Участие в национална кръгла маса с международно участие проведена в рамките на XVII Национален Фестивал на детската книга в Сливен от 11-13 май 2015 г.. Доклад на тема: Аспекти, проблеми и тенденции при фентъзи изданията за деца в Северна Америка и Австралия. // С ъ в р е м е н н а т а фентъзи литература за деца – между традицията и новите тенденции. Сборник с доклади. Сливен, Жажда. 2015. с. 115-134. Публикацията е на български и английски.2015 – Участие на XIV Национална Научна конференция с международно участие „БИБЛИОТЕКИ-ЧЕТЕНЕ-КОМУНИКАЦИИ” – „Библиофилството – традиции и национална култура”. Проведен във Велико Търново през ноември 2015 г. Доклад на тема: „Тенденции в детското книгоиздаване и четене в Аржентина” . Под печат.

2015 – Участие на V Научен форум „Дни на книгата и авторското право в УниБИТ”, проведен на 23 април 2015 г. – Международен ден на книгата и авторското право. Форума е проведен в УниБИТ – гр. София. Доклад на тема: Изкуство, литература и художествен живот по страниците на списание „Издател”. Ретроспекция на 20-годишнината на научното издание и за неговия начален период.// К н и г а т а - нашето по-смислено бъдеще. С., За буквите – О писменехь, 2015. с. 54-61.

2015 - Съвместно съставителство с Магдалина Миланова на Биобиблиографията на проф. д-р Лъчезар Георгиев. С., Star Way, 2015. 320 с.

2015 – Съвместно съавторство с проф. д-р Лъчезар Георгиев „Пътища на детската книга. С., Ан-Ди, 2015. 199 с. Книгата е с резюмета на английски, португалски и испански език.

2016 - Участие в национална кръгла маса с международно участие проведена в рамките на XVIII Национален Фестивал на детската книга в Сливен от 9-11 май 2015 г.. Доклад на тема: Издаването на испаноезична детска литература в Латинска Америка. Състояние, проблеми, развитие.// Н а ц и о н а л н и т е детски литератури в глобалния свят. Сборник с доклади. Сливен, Жажда, 2016. с. 93-16. Публикацията е на български и английски.

2016 - Участие в Национална Научна конференция с международно участие „Библиотеката на XXI век – практики, комуникации, ефективност”. Проведена на 8-9 септември 2016 г. в гр. Шумен. Доклад на тема: „Библиотечни и издателски практики за популяризиране на детската книга и четене в португало- и испаноезичните страни. (Латинска Америка)”. Под печат


Каталог: userinfo
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница