Таблици за отчитане на дейности по основни звена на пу (2007-2011)страница1/28
Дата24.07.2016
Размер5.14 Mb.
#3072
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


ТАБЛИЦИ
за отчитане на дейности по основни звена на ПУ
(2007-2011)


1. Научни публикации, включително и на електронен носител (монографии, студии, статии) през последните 5 години (2007  2011) на преподаватели на ПОТП (критерий 2.1.2.3.)
Публикация

(автори, заглавие, ....)

Издадени в

Реценз (д/н)

България

ЧужбинаДамянов, Б. Как да разглеждаме произведения на изкуството. Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 2010 г. монография

xда
Дамянов, Б. Изобразителните задачи в обучението по изобразително изкуство. Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 2010 г. монография

x
даДамянов, Б. Изобразительные задачи и их формулировка, В Сб: „Использование гуманистических технологий в образовательном процессе высшей професиональной школы”, Тула, Изд. ТГПУ им. Л.Н.Толстого, 2007.
x


Дамянов, Б. Изобразителните задачи в обучението по изобразително изкуство, В: Сб. Трудове на ВТУ “Св.Св Кирил и Методий”, 2009.

xда
Дамянов, Б. Поставяне на учебни изобразителни задачи. Подходи и способи за поставяне на различни видове задачи. В: Сб. „25 г. Педагогически факултет”, „Съвременни педагогически теории и практики”, 2009.

xда
Дамянов, Б. Специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство – задачи, професионални компетенции и учебни дисциплини”, В: сп. Педагогика”, бр. 11-12., 2009.

x
даДамянов, Б. (в съавт. С: Д.Левтерова, Р.Танкова, В.Маргаритов, Пл.Радев, Р.Кожухарова.) 25 години Педагогически факултет в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” събития личности, постижения. В: - сп. Педагогика, 11-12, 2009.

xда
Дамянов, Б. Художествената продукция на учениците по изпълнението на учебните изобразителни задачи. В: Сб. „Детето, изкуствата, технологиите – съвременни образователни тенденции”, Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 2010.

x
да
Дамянов, Б. За някои методи при поставяне и изясняване на изобразителни задачи. В: Сб. „Детето, изкуствата, технологиите – съвременни образователни тенденции”, Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 2010.

x
даДамянов, Б. Наблюдение учителя и его роль в связи с контролью над выполнением изобразителньных задач. В: Przeciw wykluczeniu spolecznemu. Akademia Podlaska – Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Siedlce, 2010.
x


Дамянов, Б. Извънучилищни форми на разглеждане на изкуство. Юбилеен сборник на филиал „Л.Каравелов” на ПУ „П.Хилендарски” – Кърджали, 2011.

xда
Дамянов, Б. П. Панайотов. За някои проблеми на обучението по графичен дизайн със студенти от специалност изобразително изкуство. В: Юбилеен сборник на ШУ „К.Преславски”, 2011.

xда
Дамянов, Б. Рисуване и изразяване на емоции.

В: Сб. „Благополучие” Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 2011.xда
Иванова, М.; Системи на технологично обучение и професионална подготовка в Р. Турция 2010 год.- 300 стр. ПУ ISBN 978-954-423-600-7

хда
Иванова, М.; Системи на технологично обучение за усвояване на трудов опит и социализация на населението на Балканите – гр. Пловдив 400 стр. 2011 ISBN 954-906-664-200-8

хда
Иванова, М., Детето, изкуствата, технологиите, Технологична система на учебно-възпитателна работа в масовите и помощни училища на Р Македония, изд. ПУ „П. Хилендарски” 2010 г. Стр. 26 ISBN 978-954-423-594-9

х
да
Иванова, М., Същност и специфични особености на ръчната работа в началното училище в Турция, сп. Начално образование, кн. 3, 2007 г. ISSN 0204-4951

хда
Иванова, М., Образователна система и технологично обучение в Р Сърбия, Изд. „Фабер” 2011 Кърджали сб. ISBN 978-954-400-484-2

хда
Ивановa, М., В мире научных откритий, изд. Краснояркс 2011 г. Дидактическая технологичная системма обучения в Болгарий в детскам саду и начальной школе – под печати
х


Маркова, Д., Изобразителното изкуство – общуване отвъд думите. В: Детето, изкуствата, технологиите /съвременни образователни тенденции/. Пловдивско университетско издателство, 2010, с. 39-52.

хда
Маркова, Д., Себеизразяване на детето чрез рисуването. В: Детето, изкуствата, технологиите /съвременни образователни тенденции/. Пловдивско университетско издателство, 2010, с. 53-70.

хда
Маркова, Д., Изразната сила на цвета. сб. резюмета и диск “Балканколор – 2008”, Международна конференция по цвета “Цвят във всички направления”, орг. от Група цвят – България, Варна 2008, с. 166-170.

хда
Маркова, Д., Детската рисунка – едно защитено пространство. В: сборник доклади от национална научно-практическа конференция, Ловеч, 2010, с. 104-106.

хда
Маркова, Д., Изобразителното изкуство и духовно-нравственото израстване на учениците. В: сб. доклади от научно-практическа конференция с международно участие на тема: „Диалогът между поколенията и обществените структури чрез училищната институция”, ИК „Образование”, София, 2010, с. 296-303.

х
да
Маркова, Д., Обучението по изобразително изкуство – възможност за преосмисляне на стереотипите на възприятието. В: Юбилеен сборник – 25 г. Педагогически факултет, 2011 /под печат/.

хда
Маркова, Д., Обучение изобразительному искусству и проблема духовности. В: сб. „Система ценностей современного общества”, ХХ международная научно-практическая конференция, Новосибирск, 2011.
х

да
Маркова, Д., About the attitude towards the fine arts and its reception by the students – future teachers. В: сб. „Актуальные проблемы и современные тенденции развития психологии и педагогики”, ХIV международная научно-практическая конференция, Лондон, Киев, 2011.
х

да
Капон, Л., „Да измислим приказка”. – В: „Детето, изкуствата, технологиите”, Пловдивско университетско издателство, Пловдив, 2010. ISBN 978-954-423-594-9

хда
Капон, Л., „Приказка, игра, измислица”. Люлебургас, Турция, 2011. (под печат).
х

даКапон, Л., „Смешното страшно в театъра за деца”. Пловдивско университетско издателство, Пловдив, 2009.

ISBN 978-954-423-528-4хда
Байчинска, С., - „Някога и недотам отдавна” (сборник театрално-критически текстове), С. , „5 звезди”, 2006 г., 173 с. ISBN -10: 954-313-034-5 1

хда
Байчинска, С., Svetlana Baychinska “Le theatre national bulgare - strategies historique et realites actuelles du fonctionment" (Българският Народен театър – исторически и актуални стратегии на функциониране), в сб. от 12 Международен симпозиум на театралните критици „Theatres nationaux et theatre nationalistе”, Novi Sad, 2007, ISBN 978-86-85145-14-8, p. 308 – 312
х

да
Байчинска, С., Съставителство, уводни думи, хронологични сравнителни таблици (в частта литература , театрално изкуство, архитектура и кино), състави и репертоари на театралните трупи в България и цялостна научна редакция на извористичната поредица „Български театър. Документални материали (1900-1907)” Том ІІ, свитък 1 , Акад. Изд. „М.Дринов” , С. 2007, ISBN 978-954-322-206-3, (750 стр.)

хда
Байчинска, С., „За създаването, целите и принципите на една извористична поредица» - сборник с доклади от ІІ Балканска научна конференция «Науката, образованието и изкуството в ХХІ век», 2008 г., Университетско изд. "Н. Рилски"- Благоевград

х
да
Байчинска, С., Енциклопедия на българския театър, С., 2008, Издателска къща Труд”– автор на около 100 речникови статии, съставляващи около 10% от обема на справочника.

ISBN – 978-954-528-771-8хда
Байчинска, С., – „«Още веднъж за интернетните тийнейджъри, училището, емоционалната интелигентност и театралната игра» - в сб. „60 години изкуствознание в БАН”, с. 88 – 95, С., 2009, ISBN 978-954-8594-20-2

хда
Байчинска, С., – „«Още веднъж за интернетните тийнейджъри, училището, емоционалната интелигентност и театралната игра» - в сб. «Детето, изкуствата, технологиите», 2010, Изд. на ПУ «Паисий Хилендарски», с. 127-135, ISBN – 978-954-423-594-9

хда
Байчинска, С., – Съставителство, хронологични сравнителни таблици (в частта литература , театрално изкуство, архитектура и кино), състави и репертоари на театралните трупи в България и цялостна научна редакция на извористичната поредицата „Български театър. Документални материали (1907-1917)” Том ІІ, свитък 2, Акад. Изд. „М.Дринов” (под печат, 2011, с обем – 1011 с.)

хда
Вълева, Ю., „Gold and Silver Vessels from Ancient Thrace. Part II. Rhyta”, Bulletin of Miho Museum (Japan), VII/VIII 2008, 3, 9-36.
х


Вълева, Ю., „Gold and Silver Vessels from Ancient Thrace. Part III. Jugs”, Bulletin of Miho Museum (Japan),X, 2010, 31-54.
х


Вълева, Ю., “Типология на тракийските гробници“, в: Сборник в памет на акад. Д.П. Димитров, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, (под печат).

х

Вълева, Ю., „Сердика”, сп. Проблеми на изкуството кн. 3, 2008, 3-9.

х

Вълева, Ю., „Галерий, Константин и императорският дворец в Сердика (състояние на проучванията)”, in: Varia Thracica, Studia in honorem Mariae Čičikova, Издание на Нов български университет и Исторически музей „Искра“ - Казанлък, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, София, 2011, 132-139.

х

Вълева, Ю., Защитена дисертация за научно звание „доктор на науките” на тема Palatia (domus divinae), Domus nobiliorum, Villae: Дворци, аристократични резиденции, богати градски къщи и вили през късната античност. Топография, архитектура, декор, културен контекст (284 – 491 г.). Pars Orientis : защита на 23 октомври 2009 в НХА „Николай Павлович”.

х

Ангелов, М., Моралните абсолюти – основа за хуманизацията на личността // „Хуманизация и демократизация на университетското образование”, сборник с доклади от междунар. научно-практическа конференция на СУ „Климент Охридски”, ISBN 978-954-8606-26-4, Китен, 2007, стр. 58 – 65.

хда
Ангелов, М., Езикът на морала като условие за нравствено възпитание на студентите // „Хуманизация и демократизация на университетското образование”, сборник с доклади от междунар. научно-практическа конференция на СУ „Климент Охрадски”, ISBN 978-954-8606-80-06, Китен, 2008, стр. 266 – 272.

хда
Angielow, M., Изменения в языке морали и педагогики, сб. Jezik wspolcznej pedagogiki, czesc 2, стр. 263 – 273, Siedlce, ISBN 978-83-923928-3-5, 2008, Полша, с. 263-273.
х

да
Ангелов, М., Этические категории в нравственном воспитании, в сб. „Роль университетов в поддержке гуманитарных научных исследований: Материалы III Междунар. науч.-практ. конф”: в 5 т. /Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого,– Т. 4., ISBN 978-5-87954-440-4, 2008, с. 185-189.
х

да
Ангелов, М., „Многообразието в ценностното съдържание на етическите категории като предизвикателство към интеркултурния подход”, сборник с научни доклади от Национална научно-практическа конференция „Технологични аспекти на интеркултурното образование”, Благоевград, Ун. изд. „Неофит Рилски”, ISBN 978-954-680-654-3, 2009, с. 81-88.

х
да
Ангелов, М., Религиозната ориентация като фактор за формиране на нравствени убеждения // „Хуманизация и демократизация на университетското образование”, сборник с доклади от международна научно-практическа конференция на СУ „Климент Охридски”, София, ”ЕКС-ПРЕС”, ISBN 978-954-490-072-4. 2009, стр. 145-150.

х
да
Ангелов, М., Шоковата реклама във външната среда и естетическото възпитание // „Хуманизация и демократизация на университетското образование”, сборник с доклади от междунар. научно-практ. конференция на СУ „Климент Охридски” ISBN 978-954490-161-5, София, 2010, с. 348-354.

х
да
Ангелов, М., Религиозното възпитание и кадровият проблем // „Християнство, църква и култура през вековете”, сборник с доклади от национ. конфер. с междунар. участие на ПУ „Паисий Хилендарски” - Пловдив, 2010 (под печат).

хда
Ангелов, М., Естетическото възпитание и обучението по изобразително изкуство, в сб. „Детето, Изкуствата, Технологиите”, Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, ISBN 978-954-423-594-9, 2010, стр. 69-86.

хда
Ангелов, М., Естетическата култура и обучението по изобразително изкуство, в сб. „Детето, Изкуствата, Технологиите”, Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2010, ISBN 978-954-423-594-9, стр.87-98.

хда
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница