Там, където всичко започва Одобрено от Генералната конференция служенето на аастраница1/4
Дата05.09.2016
Размер0.66 Mb.
  1   2   3   4
Групата на АА

... там, където всичко започва


Одобрено от Генералната конференция

служенето на АА

Как работи групата

Как и с какво се започва

Служене

Служене


"Анонимни Алкохолици" е сдружение между мъже и жени, които споделят помежду си своя опит, сила и надежда, за да разрешат общия си проблем и да помогнат на други да се възстановят от алкохолизма. Единственото изискване за членство е желанието да се спре пиенето.

• Няма такси или вноски за членуване в АА; ние се издържаме сами чрез собствените си волни дарения.

• АА не е свързано с каквато и да е секта, религия, политика, организация или институция; не желае да се включва в обществени спорове; не подкрепя и не се противопоставя на каквито и да е каузи.

• Главната ни цел е да останем трезви и да помогнем на други алкохолици да достигнат до трезвост.@ AA Grapevine, Inc.

Препечатано с разрешение

Copiright @ by The AA Grapevine, Inc.

reprinted with permission
Copiright@ 1965, 1990, 2005

Revised 2005


Reflecting Action of the 2005 General

Service Conference


Alcoholics Anonymous World Service, Ins.

475 Riverside Drive

New York, NY 10115

www.aa.org

Групата на АА

... там, където всичко започва
Как работи групата

Как и с какво се започваСЪДЪРЖАНИЕ

Преамбюл 2

Съдържание 4

Как да се ползва брошурата 6

Единствената цел 7

Важността на анонимността 8

Въведение
Групата ... Тук взема началото си структурата по служене на АА 11

Що е група на АА 11

Как да стана член на групата 11

По какво се различават откритите и закритите сбирки 11

Какви видове сбирки провеждат групите на АА 12

Домашната група 13

Препоръчителен ред за провеждане на сбирка 14

Самообезпечаването: Седма традиция 14

Чай, кафе и Общност 14
Как работи групата на АА 15

Как да създадем нова група 15

Как да назовем групата 15

С какво се занимават членовете на групата 16

Какви „облечени в доверие служители“ (длъжностни лица) са ни необходими 16
Структура на служенето вътре в групата на АА 17

Председател 18

Секретар 18

Касиер 18

Представител на групата по общото служене (ПГОС) 19

Представител на групата в интергрупата 20

Отговорник за списанието „Грейпвайн“ 20

Отговорник за литературата 20

Защо е необходим кординационен комитет 21

Как да помогнем на новаците 21


Взаимоотношения на АА с обществеността 23

Как представителите на комитетите по служене служат на АА 23

Представител по връзките с изправителните учреждения 23

Представител по връзките с лечебните заведения 23

Представител по връзките с обществеността 23

Представител по сътрудничеството с професионалните съобщности 24


Принципите над личностите 25

Принципът на ротация 25

Що е това добре информирано групово съзнание 25

Инвентаризация на групите на АА 26

Работни сбирки 26

За проблемите на групите ... 27


Групата и Сдружението като цяло 28

Що е Централен офис по Служене? 28

Какво място заема групата на АА в структурата на Общността? 28

С какво се занимава Централния офис по Служене? 29

Кой в Централния офис по Служене е главният? 29

Как се приемат „решенията“, влияещи на живота на АА? 29

От какви средства съществуват световните служби на АА 30

За какво се изразходват вашите пожертвования 30

Как групите могат да помогнат на Централния офис по Служене? 30

Какво може да се получи в Централния Офис по Служене? 31

Що е това интергрупа и как тя работи? 31

С какво се занимава интергрупата? 32


С какво не се занимава Сдружението 33
АА и проблемът алкохолизъм 34

Сътрудничество без присъединяване“ 34


АА и другите организации 35

Други въпроси за АА и отговори на тях 35
Дванадесет Стъпки на Анонимни Алкохолици 37
Дванадесет Традиции на Анонимни Алкохолици 38
Дванадесет Традиции (разгърната форма) 39
Дванадесет Принципа на световното служене на АА 41

Как да се използва брошурата

Предназначението на тази брошура е да служи като удобен справочник и сборник с препоръки за групите на АА, а не да указва на когото и да било, какво трябва да се прави. Тя допълва „Ръководството по служене в АА“, „Справочник за групите в АА“ и друга литература на Общността, която описва отделните страни от живота на групата доста по-детайлно.

За удобство, брошурата е съставена така, че да обхване четири ключови момента:


 1. Що е това група на АА.

 2. Как работи групата.

 3. Взаимоотношения на групата с обществото.

 4. Място на групата в общата струкура на АА.

В съдържанието, по възможност, детайлно са причислени въпросите, свързани с дейността на групите, отговори на което можете да намерите в текста на брошурата. Ако ви е необходима по-подробна информация, моля, обръщайте се към Централния офис по Служене на АА, където винаги са готови да ви помогнат с това, което могат.

Единствената цел
Пета Традиция:

Всяка група има само една главна цел - да доведе нашите идеи до тези алкохолици, които все още страдат.“


„Някои предсказват, че Общността на АА може да стане новият лидер на духовното пробуждане в целия свят. Говорейки така, нашите приятели проявяват искреност и благородство. Но ние, членовете на АА, сме длъжни да се позамислим: за блшинството от нас. Такова щедро дължимо уважение, такова съвсем грандиозно пророчество може да се окаже опияняваща напитка – която може да ни струва много, ако наистина повярваме, че това е истинската цел на АА и ззапочнем да се държим „подобаващо”.

Отчитайки това, нашето Общество предвидливо ще пази верността на единствената си цел – да донесе нашите идеи до алкохолиците, които все още страдат. Така че дайте да не се поддаваме на горделивото предположение, че ако веднъж Бог ни е дарил способността успешно да се справяме с нещо, то ни е съдено да станем проводници на спасителното милосърдие за всички хора“.


Един от основателите на АА Бил У., 1955 г.

Важността на анонимността

Дванадесета Традиция:

Анонимността е духовна основа на всички наши Традиции, постоянно напомняща ни, че главни се явяват принципите, а не личностите.“
Какво е предназначението на анонимността в АА? Защо за нея често се говори като за най-надеждната защита на Сдружението, гарантираща неговото бъдещо съществуване и растеж?

На нивото на преса, радио и телевизия анонимвостта подчертава равенството на всички членове на АА. Анонимността служи като дига за нашето лесно раздуващо се его, за нашата погрешна убеденост в това, че нарушението на анонимността на който и да било ще помогне за нашата жажда за лична известност или власт. Но най-важното – Традицията за Анонимността ни напомня:

важни са самите идеи на АА, а не онзи, който ги носи на хората.

На лично равнище анонимността обезпечава за всички членове на АА конфиденциалност – защитата, която е особено важна за новаците. Нали те могат да не се решат да се обърнат към АА за помощ, ако имат причина да предполагат, че обществеността ще научи за техния алкохолизъм.

От гледна точка на теорията, принципът на анононимността изглежда ясен и понятен, но да се прилага на практика не витаги е толкова просто. По-нататък са приведени някои общи препоръки, изработени на основата на груповия опит на АА, които могат да се окажат полезни.
Запазване на анонимността на ниво общество
Изказвайки се по радиото, телевизията или снимайки се в киното, като членове на АА, ние избягваме да показваме лицата си и да казваме фамилиите си. В печатните издания се посочва само името и първата буква от фамилията.

Изказвайки се като членове на Общността на сбирки извън АА, ние също така казваме само името и първата буква на фамилията си (виж брошурата „Излизане на събрания извън АА“).

Ние не пишем „АА“ на пощенските пликове, дори при кореспонденция със службите на АА. В материалите, окачвани на нашите дъски за обяви, както и в текстовете на програмките, които са достъпни за широката публика, ние пропускаме фамилиите, личните титли и звания на всички членове на АА.
Разбирането за анонимност на ниво група
При общуването в групата ние можем да използваме фамилии. В същото време ние уважаваме правото на другите членове да запазват личната си анонимност в такава форма и до такава степен, каквато им е изгодно. Някои групи съставят списък на имената и телефонните номера, доброволно предоставени от членовете им; но тези списъци са предназначени само за вътрешно ползване.

Ние не преразказваме ничии лични откровения, чути на сбирките на АА. Думата „анонимни“ в името на нашето Общество е обещание да пазим тайните един за друг. Освен това, единствената история за възстановяване, която ние действително можем да споделим е нашата собствена.

В личните си контакти с неалкохолици (или с онези, които според нас, могат да имат проблеми с алкохола), ние можем свободно да се назоваваме възстановяващи се алкохолици, неразгласявайки имената на други членове на АА; впрочем, и тук предпазливостта няма да ни попречи. В дадения случай нашата откритост може да ни помогне в разпространяването на идеите на АА.

Ние избягваме да правим видеозаписи на беседи или сбирки на АА, които могат да станат обществено достояние. Съгласно препоръките на Генералната Конференция по общото служене в АА, 1980 г., за членовете на АА е разумно да провеждат беседите лично.Наистина при видеозапис възниква съблазън да поставим личността над принципите, което би способствало за развитието в Общността ни на „звездна болест“.

По-подробна информация за важността на тази Традиция е приведена в брошурата „Как да разбираме анонимността“.

Въведение
Първият принцип на Служенето в АА гласи: „В работите на световното служене на АА висшите пълномощия и окончателната отговорност винаги трябва да остават за колективното съзнание на цялата наша Общност“
Групата на АА – решаващият глас в Сдружението
АА е наричана организация с преобърната структура, доколкото „крайната отговорност и най-висшите пълномощия в световното служене принадлежат на групите, а не не настойниците, Съвета по общо служене или Централния офис по Служенето в АА в Ню Йорк“. (Виж брошурата „Дванадесет Принципа на световното служене в АА в илюстрации“)

Цялата структура на АА е основана на участието и груповото съзнание на отделните групи. Дейността на всяка група оказва вълнови ефект върху цялата Общност на АА. Поради това ние винаги осъзнаваме и своята лична отговорност за поддържането на собствената трезвеност и отговорността на групата за предаването на идеите на АА на страдащите алкохолици, обръщащи се към нас за помощ.

В АА отсъства централизирана власт; има само минимална организационна структура и шепа Традиции вместо закони. Както е казал през 1960 г. един от основателите на АА Бил У., „ ... ние се подчиняваме (на Дванадесетте Традиции) доброволно, поради това, че на нас това ни е необходимо, че тези даряващи живот препоръки се раждат от жизнения опит и са основани на любовта“.

Общността на АА придобива форма благодарение на колективния глас на отделните групи и на техните представители на Генералната Конференция по общо служене, дейността на която е насочена към достигане на единодушие по жизнено важни за Сдружението въпроси. Всяка група функционира независимо, с изключение на дела, засягащи други групи или АА като цяло.

Основната работа в групите на АА изпълняват алкохолиците, които се възстановяват в Общността. Всеки от нас, членовете на АА, има право да прави своето дело в Общността така, както той сметне за най-добре от гледна точка на Дванадесетте Традиции. Това означава, че работата на нашето Сдружение е основана на принципите на демокрацията, когато всички планове за действие се одобряват с болшинство от гласовете. Ние не заръчваме на който и да е отделен член да действа от името на групата или на Анонимни Алкохолици като цяло.

Всяка група е уникална като отпечатъка на пръст; а подходът за разпространянаване идеите на АА е различен не само в различните групи, но и в различните региони. Действайки автономно, всяка група прокарва свой собствен курс. Колкото по-добре са информирани членвете на групата, толково тя е по-силна и сплотена и толкова повече е увереността в това, че когато новак се обърне за помощ, ръката на АА винаги ще бъде тук.

Болшинството от нас не могат да оздравеят без групата. Както казваше Бил У., „Към всеки член АА идва разбирането, че той е само малка частица от огромното цяло ... Той ще разбере, че ако личните му стремления и амбиции могат да навредят на групата, то трябва да ги заглуши в себе си. На нас ни става ясно, че за да оживее отделния човек, трябва да оживее групата“.


Групата ... от тук взема начало

структурата по служене на АА
Що е това група на АА

В разгърнатата форма на Трета Традиция ясно е казано: „ Ние следва да приемаме всички, страдащи от алкохолизма. Поради това ние не можем да отказваме на никой от тези, които желаат да се възстановят. Членството в АА никога не трябва да се свързва с парични съображения или с умения да се приспособяваме. Всеки двама-трима алкохолика, събрали се заедно с цел поддържане на трезвостта, могат да се нарекат група на АА, при условие, че като група не влизат в каквато и да е друга организация“


В „Дванадесет Принципа на световното служене“ (Принцип Дванадесети, Гаранция Шеста) се съдържа значително по-подробно разяснение на същността на групата на АА:

 • за несъответствие на принципите АА не трябва да предвижда никакви наказания;

 • не трябва да има никакви задължителни вноски – само доброволни пожертвования;

 • нито един член на Сдружението не може да бъде изключен от него – всеки има правото самостоятелно да решава да бъде ли член на АА;

 • всяка група на АА води своите вътрешни дела по свое собствено усмотрение; единственото изискване към групите е да избягват действия, които могат да навредеят на Общността като цяло;

и накрая,

 • всяка група алкохолици, събрала се с цел поддържане на трезвостта, може да се назовава група на АА при условие, че като група не преследва други цели и не влиза в каквато и да било друга организация.

Някои членове на АА се събират в специализирани групи – мъжки, женски, младежки, за медицински работници, хомосексуалисти и т.н. Ако всички членове на групата са алкохолици и нейните врати са отворени за всички търсещи помощ алкохолици, независимо от тяхната професия, пол и други различия и удовлетворява всички останали условия, определящи групата на АА, то те могат да наричат себе си група на АА.

Препоръчва се групата на АА да се регистрира в Централния Офис по Служене, а така също и в регионалните и окръжни служби и местните интергрупи (местните центрове по служене).


Как да стана член на групата

Единственото условие, за да стане един алкохолик член на АА, е желанието му да спре да пие“ (Трета Традиция). По този начин, членството в групата не изисква никакви формалности. Точно също така, както ние се смятаме за членове на АА, ако се наричаме такива, ние се смятаме и за членове на групата, ако заявяваве за това – и продължаваме да ходим на сбирки.


По какво се различават откритите и закритите сбирки

Както се казва в нашия Преамбюл, целта на всички сбирки на групи на АА е да дава на членовете им възможност „да споделят помежду си опит, сила и надежда, за да (раз)решат общия си проблем и да помогнат на други да се избавят от алкохолизма“. Затова групите провеждат както открити, така и закрити сбирки.

Закритите сбирки са предназначени само за членове на АА и за тези, които имат проблеми с алкохола и „желанието да спрат да пият“.

Откритите сбирки са достъпни за всички, които се интересуват от нашата Програма за възстановяване от алкохолизма.

И на едните, и на другите водещият може да помоли присъстващите при обсъждането да се ограничат с онези въпроси, които имат отншение към възстановяването от алкохолизъм.

И откритите и закритите сбирки на групите на АА се провеждат от членове на Общността, които и определят формата на тези сбирки.


Какви видове сбирки правят групите на АА

Нашата Четвърта традиция гласи: „Всяка група трябва да бъде напълно самостоятелна, с изключение на делата, засягащи други групи или АА като цяло“. Поради това е напълно предсказеумо, че сбирките на всяка от многото хияди групи имат своеобразен характер.Най-разпространени са следните видове сбирки:

 1. Обсъждане на зададена тема. Член на АА, чиято служба е „водещ“ или „председател“ на сбирката – било тя открита, или закрита – я открива по обичайния начин и избира тема за обсъждане. Темите за много сбирки се вземат от Голямата Книга, книгите „Дванадесет Стъпки и Дванадесет Традиции“, „Така, както го вижда Бил“ и списанието „Грийпвайн“. Ето списък на някои препоръчителни теми:

 • „приемане или „признание“

 • свобода чрез трезвост

 • принципи и личности

 • страх (или неясните страхове)

 • капитулацията

 • благодарността

 • гняв

 • готовност

 • честност

 • подходът към живота

 • обидите

 • възприемане на щетите

 • смирението

 • търпимостта.

 1. Спикерска сбирка. На такава сбирка един или няколко по-рано избрани членове на АА споделят своя опит, както това е описано в Голямата Книга. Изказващите се разказват какви са били, какво се е случило с тях и какви са станали сега.

Ръководейки се от препоръките, приети от груповото съзнание, някои групи препочитат изявяващите се да имат определен минимален срок на непрекъсната трезвост. Спикерските сбирки често са открити.

 1. Сбирки за новодошли. Обичайно се води от повече или по-малко опитен член на групата. Сбирката често протича под формата на въпроси и отговори и е призвана да помогне на новите в групата. (Централният Офис по Служене разпространява брошурата „Ръководство за провеждане на сбирки за новодошли“).

 2. Сбирки по Стъпките, Традициите и Голямата Книга. Тъй като Дванадесетте Стъпки са основата на личното възстановяване в АА, много групи посвещават една или няколко сбирки в седмицата последователно за изучаването на всички стъпки. Някои обсъждат 2-3 Стъпки наведнъж. Такава форма се прилага и за изучаването на Голямата Книга и Дванадесетте Традиции. В началото на сбирката много групи практикуват четене на глас на съответстващи материали от Голямата Книга или книгата „Дванадесет Стъпки и Дванадесет Традиции“.

Като допълнение на горепосочените видове сбирки, групите също така провеждат и следващите:

Работна сбирка. Покрай регулярните сбирки, някои групи планират в протежение на годината специални срещи, на които се изслушват отчети на длъжностните лица в групата, обсъждат се работите на групата и се формират препоръки на груповото съзнание. Обичайно изборите на длъжностни лица се провеждат именно на такива сбирки (виж раздела „Работни сбирки“)

Инвентаризация на групата. На тези сбирки членовете на групата се стараят да определят доколко успешно тяхната група изпълнява своята главна задача (виж раздела „Инвентаризация на групата“).

Сбирки по въпросите на служенето. Това са информационни сбирки от общ характер, на които също така могат да се обсъждат доклади на делегати и други съобщения.

Сбирки, посветени на списанието „Грийпвайн“. На тези сбирки се обсъждат теми, взети от списанието.
Домашна група АА

„По традиция, за болшинството от членовете на АА във времето става важно да принадлежат към една конкретна група, която наричат своя „домашна група“. Това е тази група, в която те се заемат с определени отговорности и се стараят да поддържат дружески отношения. И макар че обичайно всеки член на АА радушно е посрещат във всички групи и на нас ни е комфортно на която и да било от нашите сбирки, понятието „домашна група“ все пак си остава най-здравото звето, което свързва члена на АА с Общността („Ръководство по Служене в АА“).

Членството в групата дава право да се гласува по въпроси, които могат да повлияят на живота на групата, а възможно е и на АА като цяло. Този процес е крайъгълен камък на структурите за служене в АА. Във всички дела, изискващи решението на груповото съзнание, всеки член на АА притежава един глас; в идеален вариант този глас се озвучава чрез неговата „домашна група“.

В протежение на много години цялата сила на АА се гради на домашната група, която става второ семейство за много от своите членове. Някога самотни заради пиянството си, те намират тук постоянна, надеждна система за подкрепа, приятели и много често – наставник. Освен това, благодарение на дейността на групата те от първа ръка се учат да поставят „принципите над личностите“ в интерес на разпространението на идеите на АА.

Ето думите на един член на АА за групата му: „Част от моите задължения -това са да посещавам сбирките на моята домашна група, да приветстват новодошлите на входа и да бъда достъпен за тях – не толкова заради тях, но и заради самия себе си. Моите приятели по група са хора, които ме познават, слушат и направляват към верния път, когато мен ме занася встрани. Те ми даряват своите сила, опит и любов на АА, като с това ми дават възможност „да предавам това нататък“ – на алкохолика, който все още страда“.


Препоръчителен ред за водене на сбирките

Най-добър ред или формат на провеждане на сбирките на АА не съществува; но, на практика някои схеми работят по-добре от други.

Обичайно водещият открива сбирката, прочитайки Преамбюла на АА и няколко уводни фрази. Някои обявяват минута мълчание или четат „Молитва за душевния покой“(смирение, спокойствие). Други зачитат откъси от книгата „Анонимни алкохолици“ – често това са редове от глава ІІІ („Още за алкхолизма“) или глава V („Как действа Праграмата“). На много сбирки се чете глава или част от глава от книгата „Дванадесет Стъпки и Дванадесет Традиции“. Когато се четат в кръга членове на групата или гости, това помага да се усети съпричастността с живота на групата, особено на новите.

Водещият може да подчертае колко важно е да се съхранява анонимността на членовете на АА извън пределите на помещението за сбирки и помолва присъстващите „да оставим сред тези стени всичко чуто тук“ (всичко, което кажем и чуем изнасяме оттук само в собствените си сърца – това е основен принцип на нашите сбирки). (Централният Офис по Служенето разпространява съответстващи листовки и брошури „Как да разбираме анонимността“).

В края на много сбирик участниците четат хорово Молитва към Бог или Молитвата за душевен покой (смирението, спокойствието).
Самоиздръжка: Седма Традиция

В АА няма членски вноски, но имаме разходи. Следвайки Седма Традиция, групата е длъжна „да пуска по кръга щапка“, за да покрие разходите по наема на помещението.

Пожертвованията са необходими и за издаването от Централния Офис по Служене на одобрените от Генералната Конференция книги, брошури, справочници за групите на АА. Пожертвования за служене, обезпечават местните, окръжните и регионалните служби. Членът на АА е свободен да пусне (пожертва) всякакви суми, но не повече от 3000 долара за година в САЩ.
Чай, кафе и Общност

Много членове на АА казват, че техният кръг на приятели много се е разширил благодарение на беседите на чашка чай преди или след сбирка.

В голяма част от групите техните членове самостоятелно правят всички необходими приготовления за всички сбирки, застилат масата за пиенето на чай и правят уборка след това. От членове на Обшността често може да се чуе, че те за първи път са се почувствали „като част от групата“, когато са започнали да помагат за разставянето на столовете, приготвянето на кафе и заниманието с „посудомиещата терапия“. Някои новаци смятат, че такава работа им помага да преодолеят плахостта и облеквача запознаването и общуването с другите членове на групата.

Как работи групата на АА
Традиция четвърта:

Всяка група трябва да бъде напълно самостоятелна, освен по отношение на дела, засягащи други групи или АА като цяло“


Как да създадем група на АА

Вие се позамисляте за организирането на нова група на АА? Причините за това са различни, но пътищата за осъществяването на замисленото, в основни линии, са еднакви.

За създаването на нова група е важно следващото:


 • потребност от такава, изразена от не по-малко от двама-трима алкохолика;

 • сътрудничество с други членове на АА;

 • помещение за провеждане на сбирките;

 • чайник (кафеварка);

 • литература и справочници на групите АА;

 • други ресурси.

Когато групата се подготвя за начало на работа, ще е полезно да се съобщи за нейното съществуване на съседните групи, местната интергрупа (ако има такава), на окръжните и регионалните служби на АА, както и в Централния Офис по Служене. От тези източници може да се получи сериозна поддръжка.

Обърнете се към Централния Офис по Служене за регистрационна анкета за групите АА, попълнете я и я изпратете обратно, за да бъде вписана вашата група в списъците. При това всяка нова група безплатно получава ръководство за групата и неголям набор литература (това е един от многото видове служения в Общнстта, които са въможни благодарение на регулярната финансова поддръжка от страна на другите групи и отделните членове на АА).


Как да наречем групата

Опитът на Сдружението е научил групите на АА старателно да избягват всякаква форма на обединение със странични организации и не поддържат нито една от тях, каквито и да било благородни да са те самите и тяхната дейност.

Традиция Шеста:

Групата АА никога не трябва да финансира или предоставя името АА за използване, на която и да е родствена организация или странична компания, за да не ни отвличат от главната ни цел проблеми, свързани с пари, собственост и престиж“.

Следва да се избягва даже привидна принадлежност към каквито и да било организации, клубове, политически или религиозни движения. Във връзка с това групите на АА, сбирките на които се провеждат в поправителни или лечебни учреждения или в църкви, следва да не използват в своето название името на тази организация, а да се назоват по-някакъв начин съвършено различно. Така ще бъде ясно, че групата не е свързана с тази болница, църква, затвор, лечебен център и т.н., а просто наема там помещение за провеждане на своите сбирки.

Нашето групово съзнание, гласът на което звучи чрез Конферецията по общото служене, препоръчва да не се включват в справочниците за групите АА „семейни“ групи, групи за „хора с двойна зависимост“ и „за алкохолици, употребяващи хапчета“. Нещо повече, употребата на думата „семейни” може да предизвика объркване с общността „Семейни групи Ал-Анон” – общество, съществуващо съвършено отделно от АА.

Главната цел на всяка група АА е да занесем нашите идеи до алкохолиците. Алккохолният опит това е то най-общото, което го има у всички членове на АА. Да създааваме у някого впечатление, че като че ли Общността е способна да решава други проблеми или знае как да се справи с наркотичната зависимост – значи да ги вкарваме в заблуда.

Конференцията по общото служене на АА също така препоръчва да не се назовават групите на АА в чест на реални хора, живи или мъртви, членове или нечленове на АА. Това е една от мерките, помагаща „да поставяме принципите над личностите”


С какво се занимават членовете на групите АА

И аз съм отговорен за това ... „Ако някъде някой е в беда и му е нужна нашата помощ, АА винаги ще бъде наблизо. И аз съм отговорен за това”. Накратко казано, когато новите влизат в помещенията, където се провеждат нашите сбирки, ние искаме Общността да им протегне ръка за помощ, каткто някога и на нас. А да обезпечим това за постоянно ние можем само ако функционираме като група.

Но за да продължаява да съществува групата, е необходимо да се върши най-различна работа. Именно благодарение на общите усилия на членовете на групата и непрекъснатото изпълнение от тях на своите задължения да:


 • се осигурява и поддържа в чистота помещението за сбирките;

 • съставя се програма на сбирките;

 • доброволните пожертвования се събират, правилно се разпределят и прехвърлят;

 • в наличност е литература, одобрена от Конференциите на АА;

 • има в наличност списанието „Грейпвайн” и разписание на сбирките на местните групи;

 • обичайно има чай, кафе и сладкиши;

 • алкохолиците, живеещи в дадена зона, научават за достъпността на Общноста и за това, как да се свържат с нея;

 • позвъняванията с молба за помощ не остават без отговор;

 • проблемите на групата се озвучават и се решават;

 • поддържа се постоянен контакт с останалите от Общността: на местно ниво – с помощта на интергрупата и регионалните служби на АА, а на ниво страна и международни – чрез Центрлания Офис по Служене.Какви облечени в доверие служители (длъжностни лица) са необходими на групата?

За да се правят действително работите на групата, са необходими хора. Болшинството от нас смята, че АА не би трябвало да се обзавежда с „организационна структура”. Разбира се, ние можем „да създаваме служби или комитети, непосредствено подчинени на тези, на които служат” (Традиция Девета), което не представлява заплаха за духовността и демократичността на Общността, за съхраняването на които ние носим отговорност. В групите на АА такива облечени в доверие служители ги наричат „облечени в доверие изпълнители”; обичайно групата ги избира за ограничен срок на служене. Втора Традиция напомня, че „нашите ръководители са само облечение в доверие изпълнители; те не управляват (не заповядват)”.

Всяка група определя минималният срок на трезвост, който дава правото на член на АА да бъде избират на каквато и да било длъжност. В качеството на обща препоръка може да се назове стабилна трезвост в течение на срок от 6 месеца до година или повече.

Такива длъжности могат да имат определени названия. Но в АА те не дават власт или почести, а само описват вида на служене и сферата на отговорност. Както говори нашият общ опит в Общността, възлагането на отговорност (задължение) на чен от групата само за това, да му момогне да остане трезвен, не дава резултат. При избора на длъжностни лица на първо място трябва да стои грижата за благополучието на групата. Когато и дошло време за избори е полезно още веднъж да си спомним Първа и Втора Традиция.

Различните групи на АА използват разнообразни начини за обезпечаване на необходимото служене с помощта на минимална организационна структура. Погледнете препоръчителната схема на длъжностните лица в групата.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница