Тарифа за обезщетение при нанесени щети на растителни и животински видове, включени в приложение №3 на Закона за биологичното разнообразиестраница1/10
Дата25.07.2016
Размер1.18 Mb.
#6881
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


 

ТАРИФА за обезщетение при нанесени щети на растителни и животински видове, включени в приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие


  

 

Приета с ПМС № 235 от 5.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 76 от 15.09.2006 г., в сила от 15.09.2006 г. 

 

  

Чл. 1. За щетите, нанесени на растителни и животински видове, виновните лица заплащат обезщетение в размер съгласно приложения № 1 и 2.

 

  

 

Чл. 2. Дължимите обезщетения по чл. 1 се превеждат, както следва:

1. в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда - когато наказателните постановления са издадени от длъжностни лица от системата на Министерството на околната среда и водите или от системата на Министерството на земеделието и продоволствието;

2. в съответните общински бюджети - когато наказателните постановления са издадени от длъжностни лица от общинската администрация.

 

 

  

Чл. 3. Обезщетенията по чл. 1 се заплащат независимо от отговорността за материални вреди по други нормативни актове, от наказателната или административнонаказателната отговорност.

 

  

 

Чл. 4. Обезщетенията се събират по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

 

  

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


 

 

  

§ 1. (1) "Щета" по смисъла на тарифата е:

1. нараняването, осакатяването или убиването на екземпляри или отнемането им от природата; унищожаването или вземането на яйца и разрушаването на гнезда - за животинските видове, посочени в приложение № 1;

2. брането, отрязването, изкореняването или увреждането по друг начин или унищожаването на екземпляри в техните естествени области на разпространение; отнемането от природата на растения или на части от тях - за растителните видове, посочени в приложение № 2.

(2) Не е щета прилагането на традиционни земеделски практики за поддържане на екосистемите (паша, коситба и др.).

 

 

  

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


 

 

  

§ 2. Тарифата се приема на основание чл. 129а, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие.

 

  

 

§ 3. Контролът по прилагането на тарифата се възлага на министъра на околната среда и водите, на министъра на земеделието и продоволствието и на кметовете на общините.

 

 

  

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 168 на Министерския съвет от 23 юли 2007 г. за преобразуване на Националното управление по горите в Държавна агенция по горите

(ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.)

........................................................................

§ 6. В нормативните актове на Министерския съвет:

1. Думите "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието".

2. Думите "Министерството на земеделието и горите" и "Министерство на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието".

3. Думите "Националното управление по горите" и "Национално управление по горите" се заменят съответно с "Държавната агенция по горите" и "Държавна агенция по горите".

4. Думите "ръководителят на Националното управление по горите" и "началникът на Националното управление по горите" и думите "ръководителя на Националното управление по горите" и "началника на Националното управление по горите" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция по горите" и "председателя на Държавната агенция по горите".

§ 7. Министърът на финансите да извърши необходимите корекции по бюджетите на Министерството на земеделието и продоволствието и на Министерския съвет.

§ 8. Постановлението се приема на основание на Решение на Народното събрание от 18 юли 2007 г. за промяна в структурата на Министерския съвет и чл. 47, ал. 1 от Закона за администрацията .

§ 9. Постановлението влиза в сила от 19 юли 2007 г.

 

 

  

Приложение № 1

 

 

  

към чл. 1

КЛАС/РАЗРЕД/СЕМЕЙСТВО/ВИД

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
(лв./бр.)

Каталог: kcfinder -> upload -> files
files -> Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания
files -> Закон за пазарите за финансови инструменти (зпфи), посочени по-долу
files -> Закон за биологичното разнообразие Обн., Дв, бр. 77 от 08. 2002 г., изм и доп., бр. 88 от 11. 2005 г., изм., бр. 105 от 29. 12. 2005 г., в сила от 01. 2006 г., бр. 29 от 04. 2006 г., б
files -> Приложение №1 към чл. 32, ал. 1 (Доп. Дв, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01. 2006 г., изм., бр. 59 от 2012 г.)
files -> Общи положения
files -> Закон за лова и опазване на дивеча (редакция от 10. 10. 2006 г.) Двуезична версия на документа: bg en
files -> Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница