Тарифа за обезщетение при нанесени щети на растителни и животински видове, включени в приложение №3 на Закона за биологичното разнообразиестраница4/10
Дата25.07.2016
Размер1.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
В.

ВЛЕЧУГИ

REPTILIA

 

ХХVI.

РАЗРЕД КОСТЕНУРКИ

TESTUDINES

 

76.

Семейство Сухоземни костенурки

Testudinidae

 

76.1.

Шипобедрена костенурка

Testudo graeca

200

76.2.

Шипоопашата костенурка

Testudo hermanni

200

77.

Семейство Блатни костенурки

Emydidae

 

77.1.

Обикновена блатна костенурка

Emys orbicularis

100

77.2.

Южна блатна костенурка

Mauremys rivulata

250

ХХVII.

РАЗРЕД ГУЩЕРИ

SAURIA

 

78.

Семейство Сцинкове

Scincidae

 

 

Късокрак гущер

Ablepharus kitaibeli

25

79.

Семейство Гущери

Lacertidae

 

79.1.

Живороден гущер

Lacerta vivipara

25

79.2.

Змиеок гущер

Ophisops elegans

30

80.

Семейство Гекони

Geconidae

 

 

Нощен гущер (гекон)

Cymnodactylus kotschyi

25

81.

Семейство Слепоци

Anguidae

 

81.1.

Слепок

Anguis fragilis

25

81.2.

Жълтокоремен гущер

Ophisaurus apodus

75

ХХVIII.

РАЗРЕД ЗМИИ

OPHIDIA

 

82.

Семейство Червейници

Typhlopidae

 

 

Змия червейница

Typhlops vermicularis

50

83.

Семейство Бои

Boidae

 

 

Змия пясъчница

Eryx jaculus

100

84.

Семейство Смокове

Colubridae

 

84.1.

Тънък стрелец

Coluber najadum

100

84.2.

Голям стрелец

Coluber jugularis

100

84.3.

Черноврата стрелушка

Coluber rubriceps

150

84.4.

Медянка

Coronella austriaca

100

84.5.

Леопардов смок

Elaphe situla

100

84.6.

Ивичест смок

Elaphe quatuorlineata

100

84.7.

Пъстър смок

Elaphe sauromates

100

84.8.

Смок мишкар

Elaphe longissima

100

84.9.

Вдлъбнаточел смок

Malpolon monspessulanus

100

84.10.

Котешка змия

Telescopus fallax

100

85.

Семейство Отровници

Viperidae

 

 

Остромуцунеста усойница

Vipera ursinii

150

Г.

ЗЕМНОВОДНИ

AMPHIBIA

 

ХХIХ.

РАЗРЕД ОПАШАТИ

CAUDATA

 

86.

Семейство Саламандрови

Salamandridae

 

86.1.

Дъждовник

Salamandra salamandra

25

86.2.

Алпийски тритон

Triturus alpestris

50

86.3.

Голям гребенест тритон

Triturus cristatus

50

86.4.

Добруджански тритон

Triturus dobrogicus

25

86.5.

Обикновен (малък) тритон

Triturus vulgaris

25

ХХХ.

РАЗРЕД БЕЗОПАШАТИ

ANURA

 

87.

Семейство Крастави жаби

Bufonidae

 

87.1.

Зелена крастава жаба

Bufo viridis

25

87.2.

Кафява крастава жаба

Bufo bufo

25

88.

Семейство Жаби дървесници

Hylidae

 

 

Жаба дървесница

Hyla arborea

25

89.

Семейство Чесновници

Pelobatidae

 

89.1.

Обикновена чесновница

Pelobates fuscus

25

89.2.

Балканска чесновница

Pelobates syriacus balcanicus

30

90.

Семейство Водни жаби

Ranidae

 

 

Гръцка дългокрака жаба

Rana graeca

25

91.

Семейство Кръглоезичести жаби

Discoglossidae

 

91.1.

Червенокоремна бумка

Bombina bombina

25

91.2.

Жълтокоремна бумка

Bombina variegata

25

Д.

РИБИ

PISCES

 

ХХХI.

РАЗРЕД ЕСЕТРОПОДОБНИ

ACIPENSERIFORMES

 

 

Немска есетра

Acipenser sturio

100

Е.

НАСЕКОМИ

INSECTA

 

ХХХII.

РАЗРЕД БРЪМБАРИ

COLEOPTERA

 

92.

Семейство Бръмбари бегачи

Carabidae

 

92.1.

Бръмбар рогач

Lucanus cervus

25

92.2.

Алпийска розалия

Rosalia alpina

25

ХХХIII.

РАЗРЕД ПЕПЕРУДИ

LEPIDOPTERA

 

 

Балканска жълтушка

Colias balcanica

25

 

Родопска кадифянка

Erebia rhodopensis

25

 

Аполон червен

Parnassius apolo

25

 

Розово нощно пауново око

Perisomena caesigema

25

_____________________________________________________________________________________
 

 

  
 

 

  

Приложение № 2

 

 

  

към чл. 1

ОТДЕЛ/СЕМЕЙСТВО/ВИД

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
(лв./бр.)

Каталог: kcfinder -> upload -> files
files -> Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания
files -> Закон за пазарите за финансови инструменти (зпфи), посочени по-долу
files -> Закон за биологичното разнообразие Обн., Дв, бр. 77 от 08. 2002 г., изм и доп., бр. 88 от 11. 2005 г., изм., бр. 105 от 29. 12. 2005 г., в сила от 01. 2006 г., бр. 29 от 04. 2006 г., б
files -> Приложение №1 към чл. 32, ал. 1 (Доп. Дв, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01. 2006 г., изм., бр. 59 от 2012 г.)
files -> Общи положения
files -> Закон за лова и опазване на дивеча (редакция от 10. 10. 2006 г.) Двуезична версия на документа: bg en
files -> Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница