Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по закона за здраветоДата19.07.2018
Размер37.5 Kb.
#75898
ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО

Обн. ДВ. бр.83 от 16 Октомври 2007г.

Раздел I.

Такси за издаване на разрешения

Чл. 1. За издаване на разрешение за използване на вода за питейно-битова употреба с отклонения от изискванията се събира такса 95 лв.

Чл. 2. За издаване на разрешение за непосочване на съставка на козметичен продукт се събира такса 136 лв.

Чл. 3. За издаване на разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат се събира такса 630 лв.

Чл. 4. За издаване на разрешение за облъчване с йонизиращи лъчения на определен вид храна се събира такса 128 лв.

Чл. 5. За издаване на разрешение за разрушаване (демонтаж) на азбест и/или азбестсъдържащи материали от сграда, конструкция, предприятие или кораб се събира такса 125 лв.

Чл. 6. За издаване на разрешение за пренасяне на тленни останки извън страната се събира такса 13 лв.

Раздел II.

Такси за издаване на сертификати

Чл. 7. За издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на населението се събира такса за всеки продукт (артикул) по 63 лв.

Чл. 8. За издаване на сертификат за минерална вода се събира такса 63 лв.

Чл. 9. За издаване на сертификат за здравен контрол или за освобождаване от здравен контрол на кораб се събира такса, както следва:

1. до 1000 бруто регистър тона - 230 лв.;

2. от 1001 до 3000 бруто регистър тона - 290 лв.;

3. от 3001 до 10 000 бруто регистър тона - 330 лв.;

4. над 10 000 бруто регистър тона - 370 лв.

Чл. 10. За издаване на международен сертификат за имунизации, за прилагане на профилактично средство или за имунизационно състояние за чужбина се събира такса 33 лв.

Раздел III.

Такси за издаване на удостоверения

Чл. 11. За издаване на удостоверение за регистрация на обект с обществено предназначение се събира такса 34 лв.

Чл. 12. За издаване на удостоверение за регистрация на служба по трудова медицина се събира такса 407 лв., а за пререгистрация - 257 лв.

Чл. 13. За издаване на удостоверение за регистрация на дейност облъчване на храни с йонизиращи лъчения се събира такса 653 лв.

Чл. 14. За издаване на санитарно удостоверение за извършване на дейности с опасни отпадъци се събира такса 123 лв.

Чл. 15. За издаване на удостоверение за регистрация на лица, които извършват дейност за изпитване качеството на медицинска радиологична апаратура, се събира такса 85 лв.

Чл. 16. За издаване на удостоверение за съответствието на обработката на натурални и изворни води, предназначени за питейни цели, се събира такса 63 лв.

Чл. 17. За издаване на удостоверение за съответствието във връзка с регистриране на географско указание за бутилирана натурална минерална вода се събира такса 63 лв.

Раздел IV.

Такси за издаване на заключения

Чл. 18. За издаване на хигиенно заключение във връзка с регистрацията на лечебно заведение или с издаване на разрешение за лечебна дейност се събира такса, както следва:

1. за амбулатория за индивидуална практика за първична и специализирана медицинска помощ - 63 лв.;

2. за амбулатория за групова практика за първична и специализирана медицинска помощ - 126 лв.;

3. за медицински, стоматологичен, медико-стоматологичен и диагностично-консултативен център:

а) без легла - 93 лв.;

б) с легла - 123 лв.;

4. за медико-диагностична и медико-техническа лаборатория - 93 лв.;

5. за лечебно заведение за болнична помощ, диспансер, дом за медико-социални грижи, хоспис:

а) без легла - 74 лв.

б) до 100 легла - 114 лв.;

в) от 101 до 500 легла - 135 лв.;

г) над 500 легла - 182 лв.;

6. за диализен център - 78 лв.

Чл. 19. За издаване на заключение, че са спазени здравните изисквания в помещенията за производство или търговия на едро с лекарствени продукти, се събира такса 123 лв.

Чл. 20. За издаване на хигиенно заключение за аптека се събира такса 93 лв.

Чл. 21. За издаване на хигиенно заключение за дрогерия или оптика се събира такса 63 лв.

Раздел V.

Такси за издаване на становища

Чл. 22. За издаване на становище за държавна приемателна комисия се събира такса 63 лв.

Чл. 23. За издаване на становище за съгласуване на инвестиционен проект се събира такса 65 лв.

Чл. 24. За издаване на становище за съгласуване на проекти за устройствени схеми и планове се събира такса 55 лв.

Чл. 25. За издаване на становище за държавна приемателна комисия за обекти с източници на йонизиращи лъчения се събира такса, както следва:

1. при първа степен на сложност - 150 лв.;

2. при втора степен на сложност - 130 лв.;

3. при трета степен на сложност - 110 лв.

Чл. 26. За издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обекти с източници на йонизиращи лъчения се събира такса, както следва:

1. при първа степен на сложност - 100 лв.;

2. при втора степен на сложност - 80 лв.;

3. при трета степен на сложност - 60 лв.

Чл. 27. За издаване на становище за възстановяване дейността на обект с източници на йонизиращо лъчение, спрян временно от експлоатация, се събира такса, както следва:

1. при първа степен на сложност - 150 лв. на обект;

2. при втора степен на сложност - 130 лв. на обект;

3. при трета степен на сложност - 100 лв. на обект.

Чл. 28. За издаване на становище за класифициране на отпадъци се събира такса 43 лв.

Чл. 29. За издаване на становище за унищожаване на лекарства се събира такса 33 лв.

Раздел VI.

Други такси

Чл. 30. За издаване на акт за намаляване, увеличаване или определяне на хигиеннозащитни зони се събира такса 55 лв.

Чл. 31. За заверяване и вписване в регистъра на личните здравни книжки се събира такса 6 лв.

Чл. 32. За съгласуване на правилник за организацията за недопускане и ранно откриване на вътреболнични инфекции в лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи се събира такса 31 лв.

Чл. 33. За съгласуване на указание за методите и средствата за дезинфекция в лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи се събира такса 31 лв.

Чл. 34. За издаване на заповед за възстановяване на дейността или експлоатацията на обект с обществено предназначение се събира такса 44 лв.

Чл. 35. За издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ по тарифата се събира такса 6 лв.

Заключителни разпоредбиПараграф единствен. Тарифата се приема на основание чл. 46 от Закона за здравето.
Каталог: files -> law
law -> Наредба №14 от 7 август 1998 Г. За службите по трудова медицина
law -> Изм. Дв, бр. 37 От 2013 Г. Издадена от Министерството на здравеопазването
law -> Изм. Дв, бр. 67 От 2011 Г. Издадена от Министерството на здравеопазването
law -> Дв бр. 45 Вторник, 13 май 2008 г. Официален раздел
law -> В сила от 01. 08. 2005 г. Издадена от Министерството на здравеопазването
law -> Наредба №38 от 16 ноември 2004 Г. За определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства
law -> Наредба №27 oт 15 юни 2007 Г. За изискванията към данните и документацията за разрешаване за употреба и регистрация на лекарствени продукти
law -> Law for the biological diversity
law -> Наредба №27 от 15 юни 2007 г за изискванията към данните и документацията за разрешаване за употреба и регистрация на лекарствени продукти
law -> Наредба №7 от 5 август 2008 Г. За условията и реда за вземане на образци и проби от медицински изделия за изпитване


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница