Тарифа за таксите за водовземане от минерална водаДата19.10.2018
Размер133 Kb.
#91884
П Р О Е К Т

ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ

ОБЛАСТ ХАСКОВО
6343, бул. “Васил Левски” №3,тел/факс 0 37 22 /20-20, e-mail: min_bani@abv.bg; www.mineralnibani.bgТАРИФА

ЗА

ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ , ОБЛАСТ ХАСКОВО

Изготвена на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и

§133, ал.7, т.1, б. »в» от ПЗР към ЗИД на ЗВ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. С тарифата се определя размерът на таксите за издаване на разрешително за водовземане и таксите за водовземане от находище на минерална вода „Хасковски минерални бани” ,област Хасково, община Минерални бани, с.Минерални бани -№92 в списъка на находищата на минералните води - изключителна държавна собственост по Приложение №2 към чл.14, т.2 от Закона за водите, , предоставено безвъзмездно за управление и ползване с Решение № 96/09.03.2011 г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно §133 , ал.4 от ПЗР на ЗИД на ЗВ, на Община Минерални бани за срок от 25 години.

Чл.2 С тарифата се определят начина за определяне, размерът и редът за заплащане на таксите за правото на използване на водите за водовземане от минерални води.

Чл.3 Целта на тази тарифа е:

1.осигуряване на приноса на водоползвателите към възстановяване на разходите за водни услуги, и

2.осигуряване на икономически стимули за ефективно използване на водите.

Чл.4(1). За издаване на разрешително за водовземане, се заплаща такса в размер на 300 (триста) лева.

(2). За изменение на разрешително за водовземане се заплаща такса в размер на 200 (двеста) лева.

(3). За удължаване на разрешително за водовземане се заплаща такса в размер на 100 (двеста) лева.

Чл.5 Таксите за водовземане от минерални води се определят на базата на разрешения обем вода, температурата на минералната вода и в зависимост от целта на използване на водата .

Чл.6 (1)Отнетият при водовземането обем вода се измерва чрез отговарящи на нормативните изисквания измервателни устройства.

(2) За всяка от целите на ползване на минералната вода се поставя отделно измервателно устройство. Възможността минералната вода да се ползва с конкретен или с повече от един вид ползване, се доказва от ползвателя с наличие на отделна инсталация в захранвания обект, за всеки конкретен вид ползване на водата.

(3)В случаите на повреда на измервателните устройства за изчисляване на таксата за водовземане се вземат разрешените в разрешителното за водовземане количества.

(4) В случаите, в които не са монтирани водомерни устройства за разделно измерване на използваните води или водопроводните инсталации на захранвания обект не осигуряват разделно захранване по видове цели или при техническа невъзможност за монтиране, поддръжка и контрол на измервателни устройства за водовземане на минерални води, за които се дължат такси с различен размер, таксата за общото използвано количество се изчислява на базата на най- високата стойност по тарифата за разрешеното водовземане.

(5)В случаите на повреда на устройствата по ал.1 титулярът на разрешително за водовземане е длъжен незабавно да уведоми контролиращият орган в 7-дневен срок и да отстрани повредата в срок от един месец.

Чл.7.(1) Ежегодно към 31-ви януари на следващата година титулярите на разрешителни представят информация за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на Басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите.

(2) Образецът по ал.1 съдържа данните съгласно показателите, определени в разрешителното и размерите определени в глава втора и трета от настоящата тарифа.

(3) В срок до 1 (един) месец от получаване на данните по ал.1, Кметът на Общината или упълномощено от него лице извършва проверка на информацията и съответствието и с резултатите от собствения мониторинг, показанията на измервателните устройства и резултатите от извършения през годината контрол.

(4) При съответствие на информацията по ал.1 Кметът на Общината или упълномощено от него лице уведомява писмено титуляра на разрешителното за размера на дължимата такса, срока за заплащането и сметката, по която таксата следва да бъде заплатена.

(5) При несъответствие на параметрите, по които е определен размерът на таксата, Кметът на Общината или упълномощено от него лице назначава нарочна проверка за установяване на обстоятелствата и определяне размера на дължимата такса.

Чл.8. Не се заплаща такса за водовземане от обществени чешми за лични нужди на гражданите и др., в случай на общо водовземане, определено по реда и при условията на Решение №25/02.02.2011 година на Министъра на околната среда и водите.

Глава втора
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТАКСАТА ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ
Чл.9. Таксата за водовземане от минерални води се определя по следната формула:

Т = Е x W, където:
  • Т е размерът на дължимата годишна такса в лева;

  • Е е единичният размер на таксата, в зависимост от целта за която ще бъда ползвана черпената вода, съгласно таблицата по чл. 10 – в лв./куб. м;

  • W е размерът на разрешения годишен воден обем в куб. м.


Чл.10. Единичният размер на таксата за водовземане от минерални води добивани директно от първоизточника, се определя съгласно следната таблица:
по
ред

Цел на използване
на минералната вода

Размер на таксата  – 

(лв./куб. м)Е

t ≤ 30 °С

30 °С< t ≤ 50 °С

t > 50 °С

1.

Питейно-битово водоснабдяване

0,031

0,030

0,029

2.

Лечебни цели в специализирани болници за лечение и рехабилитация

0,04

0,045

0,05

3.

Всички други цели

0,15

0,35

0,50


Чл.11 Когато изразходвания обем минерална вода, надвишава определеният в разрешителното на титуляра разрешен годишен обем, единичният размер на таксата за водовземане е Е = 1лв/ мᵌ и се изчислява по формулата по чл.9.

Глава трета
ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИТЕ
Чл.12.(1) Таксите за водовземане са годишни и се заплащат от титулярите на разрешителни не по-късно от 31-ви март на следващата година.

(2) В случай, че таксата по ал.1 се внася по банкова сметка на общината на няколко вноски, в рамките на годината, титулярът на разрешителното прави изравнителна вноска до 31-ви март на следващата година и представя пред Кмета на Общината справка за направените вноски и копие на платежните документи, доказващи извършването на плащанията.

Чл.13.(1) Таксите се заплащат от титулярите на разрешителните по банкова сметка на Община Минерални бани.

(2) При всяко плащане титулярът на разрешителното изпраща на органа, издал разрешителното копие от платежния документ.Чл.14. В платежните документи за превода на сумите по съответната банкова сметка задължително се изписва: номера на разрешителното, периодът, за който се внася таксата, основанието за плащане (вида на таксата), както и че таксата е по Закона за водите.

Чл.15. Титулярите на разрешителните внасят ежегодно гаранция в размер на 25 на сто от годишната такса по банкова сметка на Община Минерални бани в едномесечен срок от издаване на разрешителното за водовземане от минерална вода, а за всяка следваща година до 01.05. на текущата година.

(2) Внесената парична гаранция се прихваща от дължимата годишна такса заплатена от титутлярите в срока по чл.12, ал.1.

(3) При неплащане на таксите за водовземане по горецитираната алинея, общината има право да удържи внесената гаранция.

Чл.16. Лицата, поискали издаване на разрешително и титулярите на заварени разрешителни заплащат дължимите такси за разрешителни независимо от етапа, на който се намира процедурата за изменение, продължаване на срока или преиздаване на разрешителното.

Чл. 17. За събиране на таксите по Тарифата се прилагат съответните разпоредби на

Данъчно процесуалния кодекс и Закона за местни данъци и такси.


Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази Тарифа целите на ползване на водата са:

1. „Питейно-битово водоснабдяване” – когато отнетата вода се използва за пиене, приготвяне на храна и други битови цели или за производство на хранителни, лекарствени или козметични продукти или вещества, предназначени за консумация от човека, в случай, че качеството на водата може да окаже влияние върху качеството на крайните продукти.

2. „Лечебни цели” когато отнетата минерална вода се използва от лечебни заведения за осъществяване на тяхната дейност по смисъла на Закона за лечебните заведения.

3.„Други цели” когато черпената вода се използва за всички други цели извън изрично посочените в т. 1- 2 и за осигуряване и поддържане на противопожарен резерв.В „други цели“ не се включва бутилиране на натурална минерална вода и/или газирани и други напитки, в състава на които се включва минерална вода.

§ 2. Настоящата тарифа е приета с Решение №……от ………. на Общински съвет Минерални бани.
Каталог: docs -> naredbi
naredbi -> Отчет за изпълнението на „бюджет 2013” на община джебел
naredbi -> Докладна записка от Бахри Юмер Кмет на община Джебел относно
naredbi -> Наредба за придобиване, притежание и стопанисване на кучетата и овладяване на популацията на безстопанстващите кучета
naredbi -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение: „Многофункционална спортна зала упи VI а, кв. 24, с. Минерални бани, община Минерални, област Хасково”
naredbi -> Последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Джебел за периода 2007-2013 г
naredbi -> Община джебел, област кърджали
naredbi -> Наредба №10 от 30 март 2007 г за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на тъканите и клетките
naredbi -> Наредба за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти
naredbi -> Решение №205/20. 07. 2009 г. Раздел І общи разпоредби


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница