Тд "държавен архив" -кърджали михайлова, мара тоневастраница1/5
Дата31.12.2017
Размер0.82 Mb.
#38222
  1   2   3   4   5

ТД “ДЪРЖАВЕН АРХИВ” –КЪРДЖАЛИМИХАЙЛОВА, МАРА ТОНЕВА
(1901 – ....)

ФОНД № 271К


ИНВЕНТАРЕН ОПИС № 1

НА ДЕЛАТА ЗА ПОСТОЯННО ЗАПАЗВАНЕ
Описът включва документи от 1916 г. до 1980 г.

(Има материали и за 1897, 1908, 1912, 1915 г.)

Съдържа 52 л.


№ по ред

Индекс на делото

Наименование на архивната единица

Крайни дати

Брой листове

Забе-лежка

1

2

3

4

5

6

1. I-1а Мисли за морала и собствено

то си положение.Оригинал. 6 окт. 1934

Ръкопис. Неподписани 11 авг.1936 4
2. I-1а Автобиографични данни за ро-

да и за себе си.Машинопис.

Препис. 18 юли 1941 1
3. I-1а Бюлетин за състоянието на

гладуването (тримирум).Ръ-

копис. Оригинал. 19 февр.1950 1
4. I-1а Кратки автобиографини бе- 21 апр. 1958

лежки. Машинопис. Чернова. 25 окт. 1961 2

5. I-1б Лична тетрадка "Тук е истин-

ска Мара", отиването й в Па- 17 апр.1933

риж.Ръкпис.Оригинал. 8 юли 1934 71
6. I-1б Тетрадка, личен дневник бе-

лежки из настроения и пре-

живелици от първия ден на

редакторството на М.Михай- 9 апр. 1935

лова.Оригинал. Ръкопис. 13 септ.1935 31
7. I-1б Лична тетрадка с преживели- 30 апр.1937

ци. Ръкопис. Оригинал. 25 авг.1938 114


8. I-1б "Настъпление и отстъпление"

личен дневник от събитията

около 9 септ. 1944 г. в гр.

Гюмюрджина,Гърция.Машинопис 20 апр. 1941

Оригинал. 1 септ. 1944 31
9. I-1б Личен бележник с преживява-

ния, постъпки за доброволка

за Отечествената война.Ръ- 11 дек. 1944

копис. Оригинал. 3 дек. 1945 82


10. I-1б Тетрадка с лични преживява- 1 март 1957

ния. Оригинал. Ръкопис. 27 юни 1957 59


11. I-1б Дневник за лични всекиднев-

ни преживявания. Ръкопис. 28 септ.1957

Оригинал. 16 юли 1958 831

2

3

4

5

6

12. I-1б Тетрадка с лични преживява- 14 окт.1958

ния.Оригинал. Ръкопис. 8 юли 1959 80


13. I-1б Дневник с лични преживявания

от ежедневието.Оригинал. 4 февр. 1960

Ръкопис. 23 апр. 1961 149
14. I-1б Дневник за лични преживява- 25 апр. 1961

ния. Оригинал. Ръкопис. 30 септ.1961 82


15. I-1б Лично преживяване-срещата и

прегръдката с първия космо-

навт майор Юрий Гагарин. Ма-

шинопис. 25 май 1961 2


16. I-1б Тетрадка-личен дневник.Ръко- 20 апр.1961

пис. Оригинал. 4 ноем.1961 20


17. I-1б Личен дневник-тетрадка.Ръко- 1 май 1963

пис. Оригинал. 24 май 1963 12


18. I-1б Личен дневник. Ръкопис. Ори- 20 септ.1963

гинал. 31 окт. 1963 10


19. I-1б Личен дневник. Ръкопис. Ори- 16 февр.1966

гинал. 18 юли 1971 248


20. I-2 Свидетелство за свето кръще-

ние и махленско свидетелство

за раждане.Ръкопис.Машинопис. 17 авг.1927

Оригинал. 24 ян. 1953 2


21. I-2 Свидетелство за венчаване,

покана за сключване на граж-

дански брак.Ръкопис.Машино- 24 дек.1916

пис. Оригинал. 5 окт. 1947 3


22. I-2 Удостоверения за завършен

временен теоретически и

практически професионален

курс по горни детски и дам-

ски дрехи за средно образо-

вание, отпусно свидетелство

за IV клас (четвърти).Ръко- 4 юли 1924

пис. Машинопис. Оригинал. 8 юни 1932 3


23. I-2 Писмо образец (на френски

език) с превод за искане да

отиде в Америка, отговор от

Ню Йорк, визитна картичка. 1926

1

2

3

4

5

6

Машинопис.Ръкопис. 23 юли 1939 5
24. I-2 Читателска карта за Българска

народна библиотека-София,

писма от Съюза на професиона-

листите журналисти-София, ус-

тав на пенсионния отдел, кви-

танция за платен членски внос,

молба от М. Михайлова за пен-

сиониране. Чернови.Оригинал. 19 авг. 1926

Машинопис. 14 дек. 1966 19
25. I-2 Паспорт за излизане във Фран-

ция, писмо на Съюза за закри-

ла на децата в България.Френ-

ски език. Печатно. Машинопис. 19 февр.1934

Оригинал. 21 март 1934 2
26. I-2 Писма, билети от театър, опе-

ра, трамвай, метро, визитна

картичка, картичка-писмо с

изглед от Париж. Български

език. Френски език. Ръкопис. 22 март 1934

Машинопис. Оригинал. 20 септ.1934 10


27. I-2 Паспорт за преминаване грани-

цата за Гърция-специална 14 ноем. 1935

книжка. Ръкопис. Оригинал. 27 ноем. 1935 32
28. I-2 Удостоверения за редактирани

вестници "Празничен дневник"

в София и в-к "Арда", Кърджа-

ли, визитни картики, писмо- 11 юни 1936

образец. Машинопис. Оригинал. 24 ноем.1938 5
29. I-2 Открити листове, писмо и

снимка за движение из Родопи-

те, Гърция и о-в Тасос. Ръко- 10 март 1938

пис. Машинопис. Оригинал. 3 юни 1944 9


30. I-2 Лична журналистическа карта,

снимка 11/17 см, М.Михайлова

сред група журналисти по по-

вод конгрес на професионални-

те журналисти-София.Оригинал.

Печатно. 5 февр.1944 71

2

3

4

5

6

31. I-2 Писмо и две молби за искане

да бъда приета като добровол-

ка на фронта. Машинопис.Ори- 22 февр.1944

гинал. 21 дек. 1944 3


32. I-2 Молби, писма и лични бележки

по задържането на Михайлова

от Народната милиция-Кърджа-

ли след 9 септ. 1944 г.Маши-

нопис. Ръкопис. Оригинал. 7 окт. 1944

Чернови. 31 ян. 1945 19

33. I-2 Скръбна благодарност, теле-

грама, писмо по смъртта на

съпруга й Аргир Михайлов.

Машинопис.Ръкописи.Чернови. 13 февр.1947 3


34. I-2 Списък на членовете на Съю-

за на Българските писатели,

хижни билети. Оригинали. 20 авг. 1947 4

Печатни.


35. I-2 Карта за самоличност, мол-

ба и удостоверение за

единтичност.Ръкопис.Маши- 22 март 1950

нопис. Оригинал. Чернова. 9 юли 1962 3


36. I-2 Удостоверение, писма за

длъжността като редовен и

извънщатен сътрудник на

Етнографски институт с му-

зей.Оригинал.Машинопис. 12 юни 1952

Чернови. 28 септ.1959 4


37. I-2 Квитанция, удостоверение

за уреждане посещението на

чужд гражданин в Унгария,

писмо с данни за излизане-

то й в Румъния, в СССР и

др. европейски страни.Ма-

шинопис. Оригинал.Чернови. 7 окт. 1961

Унгарски език с превод. 19 юли 1975 11


38. I-2 Служебна бележка, диплом

за получена награда на

втория национален събор

на народното творчество

1

2

3

4

5

6

в Копривщица през 1971 г.Ма-

шинопис. Оригинал. Печатно. 8 авг. 1971 2


39. I-2 Писма по издирване родовото

дърво на Михайлова.Оригинал. 10 авг.1972

Чернова. 26 авг.1972 3
40. I-3 Проект за къща, за дюкян и 24 дек.1924

къща. Копие. ян. 1926 5


41. I-3 Договори за даване под наем

градината в местността "Ада-

жик" в землището на с.Джеби-

роглар (с.Гледка).Машинопис. 5 апр. 1925

Ръкопис. Чернови. 8 ноем 1945 9
42. I-3 Квитанции за платени данъци,

писмо, молби във връзка с

дължими и платени данъци. 16 февр.1934

Ръкопис.Машинопис.Оригинал. 31 март 1973 31


43. I-3 Списък, разписка на М. Ми-

хайлова. Оригинал.Машинопис. 31 дек. 1934

Чернова. 1941 3
44. I-3 Полица за застраховка и за-

страхователни свидетелства 11 септ.1935

на М. Михайлова. Ръкописи. 5 апр. 1965 11
45. I-3 Договор, писма, разписки по

издаването на в-к "Празничен

дневник" в София с отговорен

редактор М. Михайлова.Ориги- 21 авг. 1936

нал. Ръкопис. Печатно. 17 февр.1937 11
46. I-3 Писмо за реквизиране на не-

движим имот, писма, заявле-

ние, протокол по собствено-

стта и отчуждаване на недви-

жим имот в гр. Момчилград. 11 септ.1939

Оригинал.Преписи. Машинопис. 25 окт. 1971 18


47. I-3 Писма от съединени печатни-

ци-София за дължими суми по

отпечатани обявления. Маши- 19 юни 1940

нопис. Печатни. 2 авг. 1940 3


48. I-3 Записи на заповеди с различ-

ни падежи на М. Михайлова
1

2

3

4

5

6

от Момчилград. Печатни.Ръко- 30 септ.1940

писи. 20 дек. 1940 4


49. I-3 Писмо за искане в-к "Тракия"

да бъде отстъпен на читалище-

то "Просвета" гр. Гюмюрджина,

писмо на Дирекция на Нацио-

налната пропаганда-служба за

Освободените земи София, че

Водят дневник по големи съби-

тия и прояви, писма във връз-

ка с материалния живот на в-к

"Тракия". Машинопис. Ръкопис. 17 окт. 1940

Оригинал. 26 авг. 1944 64
50. I-3 Сметко-разписки, квитанции,

товарителници за направени

разходи по в-к "Тракия" гр. 6 март 1941

Гюмюрджина. Ръкопис. Печатно. 24 дек.1942 49


51. I-3 Служебна бележка, позволител-

ни и разписки за притежаван

радиоприемник "Телефункен" от

М. Михайлова. Машинопис.Ръко- 4 окт. 1941

пис. Оригинал. 31 дек.1965 11
52. I-3 Облигация от 1000 лева от 5

процента вътрешен държавен

заем от 1941 г. за народната

отбрана, облигация-пет дяла

по 100 лева-500 лева на Общия

съюз на Популярните банки.Пе- 15 дек. 1941

чатна. 1943 3
53. I-3 Книга за абонати на в-к "Тра-

кия". Ръкопис. Оригинал. 1942 50


54. I-3 Писмо на графично заведение

"Полиграфия"АД София за полу-

чени пари, сметко-разписка

за изпартени 3000 бр. Екзем-

пляри книги на о-в "Самотра-

ки". Машинопис. Ръкопис. Ор- 23 февр.1942

игинал. 25 ноем.1943 4
55. I-3 Касова книга по издаването

на в-к "Тракия" гр. Гюмюр- 14 март 1942

джина. Оригинал. Ръкопис. 8 март 1943 50


1

2

3

4

5

6

56. I-3 Квитанции, сметко-разписки за

извършени разходи и получени

доходи за в-к "Тракия". Ръко- 4 ян. 1943

пис. Печатни. 13 юли 1944 65


57. I-3 Разписка и квитанции за пла-

тена такса в училище за сина 9 февр.1943

си. Ръкопис.Оригинал. 4 септ.1945 6
58. I-3 Една банкнота от 20 драхми

(гръцки пари). Печатно. 1945 1


59. I-3 Писмо-картичка до Михайлова

за искане парична помощ от

500 лева (стар курс). Ориги-

нал. Ръкопис. 7 апр. 1944 1


60. I-3 Спестовна книжка. Ръкопис. 20 апр.1944

Оригинал. 3 юни 1953 1


61. I-3 Дневник на домакинята. Ори- 11 май 1944

гинал. Ръкопис. дек.1947 49


62. I-3 Медицинско ветеринарно удо-

стоверение за прегледано би-

че, писмо до общинското уп-

равление-Момчилград за съ-

действие по отпущане заем

срещу добитък. Оригинал. 20 окт. 1944

Машинопис. Ръкопис. 20 февр.1946 2
63. I-3 Тетрадка за "приход и раз-

ход" на М. Михайлова. Ориги- 11 май 1945

нал. Ръкопис. 5 авг. 1952 55
64. I-3 Квитанции за платени такси 10 апр.1946

от М. Михайлова. Ръкопис. 30 май 1956 8


65. I-3 Вносен лист за внесени стари

пари в БНБ-Момчилград. Печат-

но. Ръкопис. 13 март1947 2
66. I-3 Известие, изплащателни бележ-

ки за дадени държавни достав- 1948

ки. Печатно. Ръкопис. 6 окт. 1954 6
67. I-3 Призовки, заявления, резолю-

ция на Кърджалийски окол.съд

по решаването на правни въ-


1

2

3

4

5

6

проси по собствеността на не-

движимимот.Машинопис. Ориги- 21 юни 1948

нал. Чернови. 14 авг.1948 12


68. I-3 Разпределителни карти с купо-

ни за хранителни и промишле- 1949

ни стоки, дажби. Печатно. 1950 6
69. I-3 Две данъчни книжки. Оригинал. 1949

Ръкопис. 1950 14


70. I-3 Пълномощно, решения, молби

по искане жилище на ГОНС-Кър- 21 юни 1949

джали. Машинопис. Оригинал. 30 юли 1979 8
71. I-3 Здравна застрахователна кни-

жка. Оригинал. Ръкопис. 20 окт.1949 1


72. I-3 Покана за оттегляне на даде-

но пълномощно. Оригинал.

Машинопис. 20 авг.1952 1
73. I-3 Писма, протоколи, молби за

отчужден недвижим имот-гра-

дина, овощни дървета, жилище

с обор в местността "Адажик",

неизплатени суми. Оригинал. 16 дек.1952

Машинопис. Препис. 5 ноем.1961 32


74. I-3 Скици, план, строително ра-

зрешение, стойностна сметка,

годишен договор за строител-

ство с приложенията, сметни

документации, ремонт жилищни

сгради. Оригина. Машинопис. 15 окт.1954

Ръкопис. 10 юли 1967 62
75. I-3 Операционни бележки, вносни

бележки при БНБ-Кърджали,

молба от Михайлова до БНБ-

Кърджали, за задълженията й

към банката. Ръкопис. Маши- 13 септ.1954

нопис. Оригинал. 30 септ.1961 47


76. I-3 Сметки, квитанция, писма по

получени хонорари.Машинопис. 2 дек. 1954

ръкопис. 27 ян. 1976 8


1

2

3

4

5

6

77. I-3 Писма, договор, декларация,

заявления хо покупко-продаж-

ба на недвижим имот-къща от

М. Михайлова, гр. Кърджали. 3 юни 1957

Машинопис. Ориганал. Ръкопис. 12 окт.1957 10
78. I-3 Договор и сметко-фактура за

покупка на пишеща машина

марка "Ерика". Оригинал.

Машинопис. 6 окт. 1958 2


79. I-3 Молби за искане земя за ча-

стно ползване, като замянка

на отчужден имот-градина. 4 ян. 1961

Оригинал. Машинопис. 28 юли 1962 3


80. I-4 Книга със заглавие "Книга

без име" с автограф, подаре-

на на М. Михайлова.Оригинал. 1931

Печатно. 11 апр.1940 68


81. I-4 Кърджали-кратък илюстрован

търговско-стопански очерк

за града от П. Беялков, с

автограф, подарен на М. Ми- 1936

хайлова. Печатно. Ръкопис. 6 окт. 1937 17
82. I-4 Брошура "Бадемът", превел

от италиански П. Беляков,

с автограф на М. Михайлова. 1936

Печатно. Ръкопис. 6 окт. 1937 1


83. I-4 Писма до М. Михайлова с от-

зиви за редакторството й

във в-к "Тракия". Оригинал. 23 окт.1938

Машинопис. Ръкопис. 21 апр.1944 20


84. I-4 Критични бележки върху пър-

вата книга на М. Михайлова

"Писателите и войната" и раз-

каза "Разказ от затвора" от

П. Беляков, гр. Кърджали. 5 ноем.1940

Оригинал. Машинопис. Печатно. 23 юли 1969 4


85. I-4 Протокол на БАН с изказвания

по рецензията върху труда наМ. Михайлова "Бит и култура на турс-

кото население В Източните Родопи". 27 авг. 1955

1

2

3

4

5

6

Препис. Оригинал. Машинопис. 31 авг.1955 3
86. I-4 Книжка "Водач на народния

археологически музей в Плов-

див", подарена на М. Михай-

лова. Печатно. Ръкопис. 1957 1


87. I-4 Писма от ст. н. с. Хр. Вака-

релски при БАН и мнение от

Екатерина Пеева върху труда

"Кърджали" на М. Михайлова. 6 окт. 1959

Оригинал. Машинопис.Ръкопис. 28 окт.1968 6
88. I-4 Статии, посветени на М. Ми-

хайлова и благодарствено пис-

мо от Чехословашкия културен

център-София. Оригинал. Маши- 22 март1966

нопис. Чернови. 11 апр.1967 6
89. I-4 Стихове с автограф, посветени

на М. Михайлова. Оригинал.

Машинопис. Ръкопис. 9 дек. 1966 4

90. II-1 Михайлова, М. "Бунтът на сър-

цето" драма в две части. Ори- 2 ян. 1916

гинал. Машинопис. 17 ян. 1942 56


91. II-1 Михайлова, М. "Продадената",

"Парадан акъл гелмес", "За-

пасяване", "Новобранка","Сне-

жана или Анна", "Баба ти",

"Метлата", "Еленката", "На

широката поляна", "Калин",

"Две цигари". Разкази. 17 апр.1932

Оригинал. Машинопис. 1939 51


92. II-1 Михайлова, М. "Добруджа",

"Девети септември", "За на-

шите фестивали", "Изповед",

"Разпятии петък", "Гордей се

Родопа", "Гордей се Кърджа-

ли". Стихотворения.Оригинал. 17 окт.1933

Машинопис. 5 ноем.1960 45
93. II-1 Михайлова, М. "Лошата жена"

драма в пет действия, писана

в Париж. Машинопис. Чернова. 8 юли 1934 74

1

2

3

4

5

6

94. II-1 Михайлова, М. "Писателите и

войната", книга-интервюта, 1940

публикувана. Печатно. 1 септ.1940 1
95. II-1 Михайлова, М. "Басът", пие-

са. Машинопис. Оригинал. 1941 29


96. II-1 Михайлова, М. "Бай Добри",

пиеса. Машинопис. Оригинал. 1942 15


97. II-1 Михайлова, М. "Новият човек"

1916-1946. Фантастичен раз-

каз. Машинопис. Оригинал. юни 1944 46
98. II-1 Михайлова, М. "Разказ за за-

твора". Машинопис. Чернова. 20 окт.1944 3


99. II-1 Михайлова, М. "Кърджали" от

1920-1955 г., кратък очерк.

Машинопис. Чернова. 10 юни 1955 28
100. II-1 Михайлова, М. "Капитан Петко

при Калън Тома", пиеса, исто-

рическа случка. Оригинал.

Машинопис. 1957 9


101. II-1 Михайлова, М. Подготвителни

материали за издаване книге

"Кърджали"-исторически очерк,

I част. Оригинал. Машинопис.

Чернови. 1955 62
102. II-1 Михайлова, М. Подготвителни

материали, за издаване кни-

га "Кърджали", исторически

очерк, II ч. Машинопис. Пе-

чатно. Чернови. 1955 63
103. II-1 Михайлова, М. Подготвителни

материали за издаване книга

"Кърджали",исторически очерк,

III ч. Машинопис. Оригинал. 1955 29


104. II-1 Михайлова, М. Балканската

война, спомени от живи уча-

стници1912, подготвителни

материали за книгата "Кър-

джали". Машинопис. Чернови. 1955 27


1

2

3

4

5

6

105. II-1 Михайлова, М. "Кърджали", ис-

торически очерк, I част-увод,

педистория, легенди за зараж-

дане на селището "Кърджали

Али". Чернови. 28септ.1959 48
106. II-1 Михайлова, М. "Кърджали", ис-

торически очерк, продължение

II ч. Машинопис. Чернови. 1959 48
107. II-1 Михайлова, М. "Кърджали", ис-

торически очерк, III ч. Вакъ-

виране земите в Родопите, по-

землената собственост в Тур-

ция, устройството на Турска-

та феодална държава, военно

дело; "Кърджали" географско

разположение, административ-

но деление, стари родове,

архитектура. Оригинал. Ма-

шинопис. Чернови. 1955 49
108. II-1 Михайлова, М. "Кърджали",

исторически очерк, IV част,

легенда за "Айша молла",

старини в "Ески-кьой" и око-

ло Кърджали за кърджалийте,

археология.Оригинал.Машинопис. 1955 47


109. II-1 Михайлова, М. "Кърджали-исто-

рически очерк" Руско-турската

война и Кърджали, Кърджалий-

ски буни и Хидает паша, Петко

войвода, първият руски доктор

в Кърджали, кърджалийски тур-

ци. Оригинал. Машинопис. 1955 50
110. II-1 Михайлова, М. "Кърджали-ис-

торически очерк", занаяти,

Алеко-паша в Кърджали, Сръб-

ско-българската война и Кър-

джали, Панаира в Кърджали,

търгвия, Турско учебно дело

в Кърджали; Родово дърво на
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница