Тец варна” еад утвърдилистраница1/12
Дата12.03.2018
Размер2.2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
ТЕЦ ВАРНА” ЕАД


УТВЪРДИЛИ,
ИНЖ.МИНЧО МИНЧЕВ, ИЗП.ДИРЕКТОР И ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
ЛИБОР КИЧМЕР, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Дата:


Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2015г., ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 279-НО/2008г.


Март 2016г.

3.1 Увод.


 • Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР) № 279-НО/2008г.;

Депо за неопасни отпадъци - Сгуроотвал „Беглик Чаир" на "ТЕЦ Варна" ЕАД.

 • Адрес по местонахождение на инсталацията/ите;

9168, село Езерово, община Белослав, област Варна

 • Регистрационен номер на КР;

№ 279-НО/2008

 • Дата на подписване на КР;

08.10.2008г.

 • Дата на влизане в сила на КР;

08.10.2008г.

“ТЕЦ Варна” ЕАД

 • Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора;

Данни за собственика: ЧЕЗ, а.с. , Чешка Република

Данни за оператора: “ТЕЦ Варна” ЕАД

Адрес: Република България, 9168 с.Езерово, община Белослав, област Варна

Тел.: 052/6656311

Факс: 052/6656371


 • Лице за контакти;

инж. Николай Момчилов – инженер технически надзор

тел.: 052/6656336 • Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията;

Съгласно издаденото комплексно разрешително в инсталацията се извършват следните дейности:
 • Приемане и обезвреждане чрез депониране на следните видове отпадъци:

  • 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04), в количество до 70 180 t/y,

  • 10 01 02 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища, в количество до 472 556 t/y,

  • 10 01 99 – Отпадъци, неупоменати другаде (отстранени обрастатели – миди и водорасли), в количество до 1 770 m3/y,

Депото е изградено за депониране на образуваните от производствената дейност на “ТЕЦ ВАРНА” – ЕАД сгуропепелни отпадъци като транспортирането им се извършва чрез използване на хидротранспорт с вода от Варненско езеро. Депото е въведено в експлоатация през 1970г. За ограничаване на депонираните отпадъци в рамките на отредената територия са изградени две секции чрез земно-насипни оградни диги (една основна и две допълнителни). Дигите са с трапецовидно сечение и при надграждането си се изместват навътре в сгуроотвала, като стъпват частично върху вече намитите материали. Избистрените води се отвеждат чрез водоотливна система състояща се от водоотливна кула, колектор, изходящо съоръжение и се заустват във Варненското езеро. Предвидено е в сгуроотвала да се депонират и отделените по механичен способ обрастатели при почистване на циркулационните канали за охлаждаща вода. Извозването им се извършва чрез автомобилен транспорт.

Към 01.01.2015г и двете секции на сгуроотвала са изведени от експлоатация, като отпадъци през 2015г не са депонирани в депото. Първа секция е с приключила техническа рекултивация към 30.10.2014г. и през 2015 година са провеждани дейности по нейната биологична рекултивация.

Във втора секция, след извеждането и от експлоатация от 01.01.2015г. до 24.08.2015г., са изпълнявани дейности свързани с поддържане на водно огледало и оросяване на плажните ивици с цел недопускане поява на неорганизирани емисии във въздуха. След тази дата е стартирана дейност по изсушаване на секцията с цел подготовка за извършване на техническа рекултивация.
 • Производствен капацитет на инсталацията.

Инсталацията собственост на “ТЕЦ Варна” ЕАД попадаща в обхвата на комплексно разрешително № 279-НО/2008г. е депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал “Беглик чаир”. Капацитета на инсталацията съгласно условие 4 на комплексното разрешително е общо 2 513 438 тона, радзпределено по секции както следва:

  • първа секция – 1 148 246 тона;

  • втора секция – 1 365 192 тона.

За периода на издаване на комплексното разрешително до извеждането на секциите от експлоатация, с отчитане на предадените за оползотворяване отпадъци, в сгуроотвала са депонирани следните количества в тонове:


Година

Първа секция

Втора секция

Общо

2008

0

115 184*

115 184*

2009

14910

141299

156209

2010

180578

99161

279739

2011

284837

0

284837

2012

47400

0

47400

2013

0

58819

58819

2014

0

91891

91891

2015

0

0

0

Общо за периода

527725

506354

1034079

Забележка: *Количествата за 2008г. са от датата на влизане в сила на комплексното разрешително.
Видно е, че не е достигнат лимитния капацитета на нито една от двете секции на сгуроотвала. На практика депото няма остатъчен катацитет, тъй като съгласно условие 16.6 и условие 16.6.1 на комплексното разрешително централата е длъжна да преустанови експлоатацията на двете секции на депото съответно до 01.01.2013г. за първа и до 31.12.2014г. за втора при използване на технологията на депониране чрез намиване.

Количеството на депонираните отпадъци в сгуроотвала от въвеждането му в експлоатация до 01.01.2015г., когато депото напълно е изведено от експлоатация са 10 661 164 тона. • Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда;

В дружеството е утвърдена програма за изпълнение на условията от комплексното разрешително с конкретни отговорници и срокове. Взаимодействието между структурните звена и длъжностни лица по отношение на опазване на околната среда се осъществява съгласно утвърдената в Дружеството организационна структура Отговорностите на длъжностните лица по управление на ОС в “ТЕЦ Варна” ЕАД са описани в процедура по екология ЕП 4.4.1 "Структура и отговорности" от внедрената интегрираната система за управление при спазване изискванията на стандарт ISO 14001:2004. Дружеството полага системни грижи за създаване и повишаване на култура за опазва­не на околната среда от страна на персонала. Необходимостта от обучение се идентифицира, осъществява и регистрира по реда на системна процедура СП 6.2.4 "Оценка и обучение на персонала". Структурно депото е обект на отдел „Котелно оборудване” и за неговата експлоатация отгаваря ръководителя на отдела. Допълнително контрол върху работата на депото се осъществява от ръководител отдел „Производствен”. Дейностите по рекултивацията на депото се ръководят от р-л направление „Управление на активите” и се организират и изпълняват под контрола на ръководител отдел „Инвестиции”. Мониторингът на параметрите на околната среда, свързан с дейността на депото, се организира и ръководи от ръководител отдел „Технически контрол”. Създадена е вътрешна организация за оповестяване в случай на възникване на инциденти или аварийни ситуации.

РИОСВ – гр.Варна, ул.”Ян Палах” № 4


 • Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията;

Басейнова дирекция за Черноморски район,

гр.Варна, ул.”Александър Дякович” № 33


3.2 Система за управление на околната среда.

Ръководството на „ТЕЦ Варна” ЕАД отчитайки специфичната ситуация, в която се намира централата (временно преустановена производствена дейност, значително редуциране на персонала и липса на визия за бъдещето на централата), полага системни усилия за поддържане на внедрената интегрирана система за управление на качеството, безопасността и опазването на околната среда, съответстваща на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Политиката на “ТЕЦ Варна” ЕАД по отношение на околната среда е част от общата "Политика по качество, безопасност и околна среда" и е насочена към:


 • спазваме правните норми на Република България и общоприетите международни принципи за опазване на околната среда;

 • превръщане на опазването на околната среда в най-висш приоритет за дружеството;

 • постоянна оценка за състоянието и полагане на усилия за повишаване на нивото на опазването на околната среда с оглед на съвременното равнище на науката и техниката;

 • предотвратяване и минимизиране на опасностите свързани със замърсяване или увреждане на околната среда чрез създаване на системни условия за надеждна работа на всички съоръжения и за мониторинг на техните параметри;

 • Прилагане на проверени, международно признати и икономически приемливи технологии, щадящи околната среда;

 • Вземане на управленски решения с отчитането на значимите аспекти на околната среда, свързани с дейността на дружеството;

 • системни грижи за обучение, подготовка и създаване на умения на служителите с цел повишаване на тяхната квалификация, професионално поведение и намаляваме възможността за човешка грешка.

 • запознаване на нашите партньори и други заинтересовани лица с политиката ни по безопасност и опазване на околната среда;

 • подобряване на системата за управление на околната среда чрез ежегодни цялостни прегледи на ефективността на интегрираната система за управление, включително и оценка за актуализиране на политиката и целите на дружеството.

В „ТЕЦ Варна” ЕАД има утвърдена програма за изпълнение на условията в комплексното разрешително. В нея са посочени лицата, които извършват конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Ежегодно се изготвя програма за обучение на персонала.

Поддържа се списък на отговорните лица за изпълнение на условията на комплексното разрешително с телефон за контакт, като същият е достъпен за всички служители.

В изпълнение на условие 5.3.2 се поддържа списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното.

Ръководството на „ТЕЦ Варна” ЕАД поддържа актуален списък с нормативни актове, които се отнасят към работата на инсталацията, с което изпълнява изискванията на условие 5.4.1 от комплексното разрешително. Осигурен е достъп на служителите до правно-нормативна система „АПИС”. Поддържа се и списък на всички утвърдени инструкции, изисквани от комплексното разрешително и е осигурен достъп до тях за всички служители, имащи отношение към работата на съоръжението съгласно условие 5.4.2.

Разпространението на документите се извършва съгласно правилата разписани в СП 4.2.1 „Управление на документите”. Съгласно същата процедура се извършва и актуализацията на документите (Условие 5.5.1), изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация.

Всички инструкции се съхраняват в оригинал на хартиен носител на площадката и се представят при поискване от контролните органи.

Документите на системата за управление на околната среда се поддържат в актуално състояние.

3.3 Използване на вода.

От 01.01.2013г. първа секция на сгуроотвала е изведена от експлоатация и към 31.10.2014г. е приключена нейната техническа рекултивация. В тази връзка за първа секция през 2015г. не са използвани водни количества.Втора секция на сгуроотвала е изведена от експлоатация от 01.01.2015г. В периода 01.01.2015г. - 24.08.2015г. са използвани водни количества за поддържане на водното огледало във втора секция и за оросяване на плажните ивици с цел предотвратяване появата на неорганизирани емисии на прах във въздуха. След тази дата до 31.12.2015г. не е подавана вода към секцията, защото същата се изсушава с цел подготовка за стартиране на дейности по рекултивация. Поради липса на производство (централата е временно преустановила производствената си дейност от 01.01.2015г.) не може да бъде определен показателя „Годишна консумация на вода за оросяване и поддържане на водното огледало на тон депониран отпадък”. Във връзка с това в таблицата по-долу са представени използваните водни количества за тази цел по-месеци за 2015г.Период на 2015г.

Количество използвани езерна вода (м3)

Количество на тон депониран отпадък

Януари

30 312

--

Февруари

39 609

--

Март

35 134

--

Април

27 445

---

Май

54 619

---

Юни

10 607

---

Юли

34 476

--

Август

57 824

--

Септември

0

--

Октомври

0

--

Ноември

0

-

Декември

0

--

За годината

290 026

--

Използването на водата става съгласно изискванията на Условие 8.1.1 от комплексно разрешително № 51/2005г. на "ТЕЦ Варна" - ЕАД, с. Езерово. и разрешително за водоползване № 200 237/12.03.2005г., издадено от Директора на Басейнова дирекция за Черноморски район – гр.Варна. С решение № 785/11.04.2011г. срокът на действие на разрешителното за водоползване от Варненското езеро е удължен до 12.07.2021г. Водата за оросяване е включена в общото количество и се определя съгласно ЕИ 4.4.6 – 37 “Инструкция за експлоатация и поддържане на оросителната система на сгуроотвал „Беглик чаир” и за отчитане и оценка на съответствието с въведените лимити на използваните за оросяване водни количества”.

Съоръженията на системата за водовземане и транспортиране на езерни води за охлаждане и промишлени цели са в изправност. През 2015г. водовземането на води от Варненско езеро е извършвано единствено чрез Брегова помпена станция (БПС) № 1. БПС № 2 намираща се в района на ж.п. спирка „Моряк” е временно изведена от експлоатация от 01.01.2015г.

Съгласно утвърдената от БДЧР схема, за отчитане разхода на води за промишлени цели (хидротранспорт на шлака и пепелина, поддържане на водно огледало в сгуроотвал „Беглик чаир” и оросяване на плажната ивица на секциите на сгуроотвала) са монтирани по един разходомер на двата тръбопровода от студения циркулационен канал към помпени станции „Смивни води” стара и нова част. Разходомерните устройства за определяне на разхода на промишлени води са калибрирани през 2014г. със срок на валидност на калибрирането до 2017г. Същите са пломбирани като през 2015г. не са установени неизправности по тях.

Ежегодно се извършва химичен анализ на вземаните от Варненско езеро води от акредитирана лаборатория по показателите, заложени в разрешителното за водоползване. За 2015г. е заплатена дължимата такса за водоползване по цитираното по-горе разрешително и е изготвен доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, който е внесен в БДЧР.

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА.

4.1 Емисии в атмосферата

С отчитане състоянието на депото следва да се отбележи, че към началото на 2015г. беше отпаднала опасността от поява на неорганизирани емисиии на прах от първа секция на сгуроотвала, която заема по-голяма част от площта на депото, поради това, че към 30.10.2014г. беше приключила нейната техническа рекултивация. За сметка на това през 2015г. нарастна опасността от поява на неорганизирани емисии на прах от втора секция на сгуроотвала, която беше изведена от експлоатация от 01.01.2015г. В тази връзка с цел оценка на възможността за възникване и предотвратяване на наличие на потенциална опасност от поява на такива емисии от секцията е извършван текущ контро чрез периодични обходи в светлата част на деня от: • ръководител отдел Котелно оборудване или ръководител отдел Производствен - ежедневно през работните дни;

 • инженер техническа безопасност – при прогнози за явно неблагоприятни метеорологични условия (силен вятър, високи температури, продължително засушаване) или съществуващи такива през работни дни. През почивни и празнични дни обходите се извършват от персонала на охранителната фирма, като при установени несъответствия се извършва оповестяване съгласно утвърдената схема за оповестяване.

Резултатите от огледа се документират в:

 • Дневник за извършване обходи на сгуроотвала;

Въведена е и се прилага “Инструкция за периодична оценка на източници на неорганизирани емисии; предприемане на мерките за предотвратяване и ограничаването им; определяне на обстоятелствата, при които се налага оросяване на плажните ивици с цел недопускане нарушаване на качеството на атмосферния въздух при експлоатацията на сгуроотвал „Беглик чаир” (условия 9.4.2 и 9.4.3.).

За 2015г. е установено едно епизодично и кратковременно неорганизирано изпускане на емисии на прах в атмосферния въздух от локални сухи участъци в близост до източната и разделителната оградни диги на втора секция на сгуроотвала, дължащо се на силни пориви на вятъра. Събитието е станало около 10ч.30мин. на 18.02.2015г. Разследвани са причините за появата на неорганизираното изпускане на емисии, като същите са докладвани в РИОСВ гр.Варна с писмо изх.№ 217/20.02.2015г. От страна на ТЕЦ Варна са предприети всички възможни действия за прекратяване на емисията.

В изпълнение на условие 9.1.7 около дигата от страната към шосейния път Варна – Девня е изграден защитен пояс от подходяща дървесна растителност. Реализира се и проекта за биологична рекултивация на първа секция като са засадени дървесен пояс по периферията на секцията с обща площ 47,5 декара, храстов пояс с обща площ 101,4 декара и е оформена тревна площ в средата на секцията с площ 262,69 декара.

През 2015г. не са регистрирани разливи от системата за хидротранспорт в района на сгуроотвала. Въведен е специален дневник за регистриране на разливи по системата. Във връзка с извеждането от експлоатация на сгуроотвала след 01.01.2015г. по тази система е подавана само чиста езерна вода за поддържане на водното огледало във втора секция и за оросяване на плажните ивици. Подаването на вода към секцията е окончателно преустановено след 24.08.2015г. във връзка с нейното изсушаване за подготовка за рекултивация. Въпреки това системата за подаване на езерна вода към секцията се поддържа в готовност за използване в случай на опасност от поява на неорганизирани емисии от повърхността на секцията.


4.2 Емисии в отпадъчни води.

„ТЕЦ Варна” ЕАД зауства отпадъчните води, формирани на територията на площадката при спазване на условията в настоящото комплексното разрешително и комплексно разрешително № 51/2005г. Формирани са два потока зауствани води:

- поток от първа секция - поради това, че секцията е изведена от експлоатация и от 30.10.2014г. е с приключила техническа рекултивация, този поток се формира единствено от изтичащите от дренажната система води. Поради начина на изграждане на дренажната система (по западната част на първа секция тя беше изградена така, че да обира скатните води от западната страна на секцията за да не могат те да навлизат в тялото на депото) тези води не са свързани с депонираните отпадъци;

- поток от втора секция - въпреки извеждането на секцията от експлоатация от 01.01.2015г., към същата през периода 01.01.2015г. до 24.08.2015г. е подавана езерна вода за поддържане на постоянно водно огледало и за оросяване на плажната ивица. След тази дата водоподаването е преустановено и се извършва изсушаване на секцията с цел подготовката и за дейностите по рекултивация. Поради тази причина през 2015г. този поток се е формирал както от изтичане от водоотливната кула, така и от дренажната система на секцията.

В изпълнение на условие 10.1.1. през 2015г за съоръженията на втора секция е прилагана Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на водоотливната и дренажната система на сгуроотвал „Беглик чаир”. Състоянието на съоръженията се контролира при ежедневните обходи в работни дни от ръководител отдел Котелно оборудване или ръководител отдел Производствен. При този контрол няма констатирани аварии или неизправности по тези съоръжения.


Каталог: r-r -> r-kpkz -> godishni-dokladi-14 -> dokumenti-15
dokumenti-15 -> Доклад за 2015 год за изпълнение на дейностите за които е предоставено Комплексно разрешително №367-H0 / 2008 г
dokumenti-15 -> Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително
dokumenti-15 -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
dokumenti-15 -> Доклад за изпълнение на дейностите по кр №259-Н1/2012 г. „Яйца и птици ад гр. Мизия
dokumenti-15 -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
dokumenti-15 -> Доклад по околна среда за 2015 година за изпълнение на дейностите
dokumenti-15 -> Доклад по околна среда зa 2015г. На "хан аспарух" ад град исперих съгласно комплексно


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница