Техническа и биологична рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в община ПавликениДата18.06.2018
Размер64.36 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС):
Във връзка с уведомление на Община Павликени за инвестиционно предложение за „Техническа и биологична рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в община Павликени“, с местоположение – ПИ№000166 в землището на гр. Павликени, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Велико Търново е уведомила „възложителите“ за приложимата процедура.

На основание чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС писмото е изпратено до община Павликени и във връзка с това РИОСВ - Велико Търново уведомява за следното:


 1. По отношение на изискванията за екологична оценка (ЕО) по Глава шеста, Раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Целта на настоящото ИП е предотвратяване и намаляване възможно в най-висока степен риска за околната среда и човешкото здраве, чрез осигуряване на безопасно извеждане от експлоатация на съществуващото депо и неговото окончателно закриване.

ИП обхваща ПИ№000166 в землището на гр. Павликени, имота е общинска собственост с площ 19,307 дка и начин на трайно ползване „пасище, мера“.

Площта на имота върху който ще се разположи рекултивираното депо е 19,307 дка. Предвид, че в етапа на експлоатация депонираните отпадъци са заели площ от около 29,303 дка, при предепонирането на отпадъците, освободените площи ще се рекултивират. За тях е предвидено изгребване на отпадъците и нанасяне на нов незамърсен хумусен слой.

В тази връзка площта за рекултивация е около 29,3 дка, а след предепониране рекултивираното депо ще е разположено на площ 19,3 дка. Обема на депонираните отпадъци е около 275 000 м3.

Основни дейности, които ще се извършат са - техническа рекултивация, отвеждане на повърхностни води, третиране на инфилтрат, газоотвеждаща система, биологична рекултивация. Основните цели на проекта са:

Предпазване отпадъчното тяло на депото от проникване на повърхностни води;

Опазване на повърхностните и подземните води и атмосферния въздух от замърсяване;

Прекратяване на отнасянето на леките фракции от депото и разпиляването им в околното пространство;

Създаване на подобен на околното пространство ландшафт;

Създаване на условия за контрол и мониторинг на процесите протичащи в депото.Техническата рекултивация ще се изпълни чрез вертикална планировка на терена, свързана със събиране, предепониране на място и оформяне на сметищното тяло, с цел постигне на оптимален наклон на откосите, които да осигурят устойчивост без допълнително укрепване, управление на водните потоци при валежи и създаване на подходящ ландшафт.

Рекултивиращият пласт е проектиран във връзка с преоткосирането и предвиденото бъдещо ползване на територията на депото след приключване на експлоатацията му. С оглед осигуряване на нормални условия за растеж и развитие на бъдещата растителност и защита на запечатващия долен пласт от „Структурирана геомембрана” и „Дренажен геокомпозит” срещу замръзване и биоинтрузия, горният слой ще е с обща дебелина 1,0 m. След полагане на рекултивиращият слой пръст и хумус е предвидена биологична рекултивация.

След вертикалното планиране ще се извършат дейностите по същинската рекултивация на сметището.

Основните дейности по изпълнение на техническата рекултивация са: 1. Изкопни дейности на стари отпадъци;

 2. Предепониране;

 3. Изкоп на хумус преди предепонирането и използването им за възстановяващ слой на замърсените терени;

 4. Полагане на запечатващ слой от глина по дъното на новозаетите площи, преди предепонирането;

 5. Отвеждане на инфилтрата от тялото на депото посредством дренажни тръби, към резервоар от НDРЕ;

 6. Преоткосиране на част от съществуващите отпадъци с минимален наклон за стабилност на тялото на депото;

 7. Полагане на запечатващ почвен слой върху предепонираните и преоткосирани отпадъци;

 8. Полагане на газов дрениращ слой от дренажен геокомпозит за отвеждане на газовете в газовите кладенци;

 9. Изграждане на газови кладенци;

 10. Доставка и полагане на геомембрана;

 11. Полагане на дренажен геокомпозит за отвеждане на повърхностните води;

 12. Полагане на два пласта пръст и хумус върху дренажния геокомпозит.

Отвеждане на повърхностните води:

Посредством дейностите по вертикалната планировка ще се осигурят оптимални наклони, позволяващи управление на водните потоци атмосферни води. Дренажната система ще се проектира, така че да поеме повърхностен отток, формирал се от интензивен валеж с обезпеченост 10%. Предвиденият слой от дренажен геокомпозит ще отвежда проникналите природни води извън тялото на депото до зоната на обходните канавки.

Околния терен и самото решение на вертикалната планировка ще създават по естествен път оттичането на падналите води.

Проекта предвижда изграждането на трапецовидни отводнителни канавки около контура на депото.

Количеството инфилтратни води ще се събират веднъж месечно, и ще се извозват за пречистване до пречиствателната станция в гр. Павликени.
Третиране на инфилтрат

В депото, отпадъците са силно уплътнени и трудно би проникнала външна вода. При дейностите по предепонирането, частично ще се наруши тяхната плътност и при дъждовно време е възможно проникването на дъждовната вода в тялото на депото. От нея е възможно формирането на инфилтрат. С цел ограничаването на неговото изтичане е предвидено изграждането дренажната система.

Дренажната система се състои от площен дренаж изпълнен от дренажен геокомпозит, който осигурява събирането и отвеждането на повърхностните води просмукали се в рекултивиращия пласт. Дренажната система ще се проектира, така че да поеме повърхностен отток, формирал се от интензивен валеж с обезпеченост 10%.

Количеството инфилтратни води ще се събират веднъж месечно, и ще се извозват до пречиствателната станция за обезвреждане на мръсни води в гр. Павликени.


Газоотвеждаща система

Отделянето на сметищни газове продължава до около 30 години. По тази причина можем да считаме, че отделянето на сметищния газ е със затихващи функции.

Газоотвеждащите кладенци ще се изграждат като сондажи с дълбочина до 10 м. от повърхността и с диаметър 1,0 м. Ще се изградят от перфорирана тръба в зоната на натрупване на отпадъците, която преминава в плътна преди пресичане на горния запечатващ екран. След полагане на НDРЕ тръбата до дъното на сондажа, около перфорираната й част се насипва дренажен материал.

В газовия дренаж на горния изолационен екран към всеки газов кладенец се предвиждат по 2-3 броя радиално разположени под 120-160 перфорирани тръби.


Биологична рекултивация

Биологичната рекултивация, като втори етап от рекултивацията на нарушените терени, включва изпълнението на комплекс от лесотехнически, агрохимически, технологични и мелиоративни мероприятия - обработване на почвата, брануване, наторяване (минерално торене), създаване на растителност, както и засяване на подходящи за условията тревни смески. Биологичната рекултивация се извършва след приключване на техническата.

Цел на ИП е закриване и рекултивация на депо за ТБО на гр. Павликени и привеждане на съществуващото депо за отпадъци в съответствие с нормативните изисквания. Дейностите предвидени в ИП не са поименно изброени в Приложение №1 и 2 на ЗООС, но предвид наличието на съпътстващи дейности (система за газоотвеждане, система за събиране и третиране на инфилтрата и др.), считам, че е необходимо да се приложат разпоредбите на чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС.
II. По отношение на устройственото планиране

Предвид необходимостта от ново устройственото планиране, Ви информираме, че според разпоредбата на чл. 91, ал. 2 от ЗООС, като компетентен орган по околна среда допускаме извършването само на оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС). Крайният административен акт по глава шеста на ЗООС ще послужи за одобрение на ПУП. Настоящото писмо може да послужи за допускане изработване на плана от страна на Община Павликени.


IIІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1, от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 94/30.11.2012 г.).

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Имота не попада в границите на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000609 „Река Росица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), която се намира на 5,68 км.

Във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС не е необходимо извършване на проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 и 4 от Наредбата за ОС.

Въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ ще се произнесе на етап представяне на информация за преценяване на необходимостта от ОВОС./отговорено от РИОСВ – Велико Търново на 13.02.2018 г./

г

р. Велико Търново 5002, ул. “Никола Габровски“ №68, п.к.11 Стр. от


Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784

e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.orgКаталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Монтанска област дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> И н т е р п р о д ж е к т e о о д
2018 -> С т а н о в и щ е от подп доц д-р инж. Станчо Георгиев Станчев
2018 -> Великден в малта директен полет от София 06. 04 – 09. 04. 2018
2018 -> O nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja I vaspitanja
2018 -> Област Монтана Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> 1. Хомеостаза. Нервни и хуморални механизми на телесната хомеостаза. Видове регулаторни системи
2018 -> Почивка в кампания 2018 Бая Домиция, Неапол Giulivo 4
2018 -> Конкурс за детска рисунка 17. 30, Народно читалище „Съгласие 1862" фоайе Вечерен бал с маски 19. 00, зала „Съвременност" в Културно-информационен център „Безистен"


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница