Техническа спецификация 2014г. Предмет на поръчкатаДата06.11.2018
Размер48 Kb.


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

2014г.


 1. Предмет на поръчката:

Видове горива:

1. Автомобилни бензини;

2. Горива за дизелови двигатели.
Всички участници следва да предложат в офертите като задължителен минимум дизелово гориво, автомобилно гориво А95H и А98H. Освен горепосочените задължителни горива, участниците могат да предложат и други горива за дизелови двигатели и автомобилни бензини с подобрители.

Автокозметика и смазочни материали за автомобили:


  • Антифриз;

  • Течност за чистачки;

  • Добавки за гориво;

  • Ароматизатори;

  • Препарат за почистване на тапицерия;

  • Препарат за табло;

  • Други.

II. Качество

1. Доставяните дизелови горива трябва да отговарят на изискванията за качество съгласно Приложение № 2 към чл. 6, т. 2 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (Приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г.; обнародвана в ДВ, бр.66 от 25.07.2003 г.; изм. и доп., бр. 36 от 10.05.2011 г., в сила от 10.05.2011 г.), изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници (Обн. ДВ. бр.35 от 3 май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.29 от 10 април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 15 февруари 2013г., изм. ДВ. бр.59 от 5 юли 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 20 декември 2013г.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (Обн. ДВ, бр.45 от 28.05.1996 г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 21 декември 2012г.), както и на всички други приложими изисквания на действащата нормативна база в България.

2. Доставяните автомобилни бензини трябва да отговарят на изискванията за качество съгласно Приложение № 1 към чл. 6, т. 1 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (Приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г.; обнародвана в ДВ, бр.66 от 25.07.2003 г.; изм. и доп., бр. 36 от 10.05.2011 г., в сила от 10.05.2011 г.), изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници ((Обн. ДВ. бр.35 от 3 май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.29 от 10 април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 15 февруари 2013г., изм. ДВ. бр.59 от 5 юли 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 20 декември 2013г.)), Закона за чистотата на атмосферния въздух (Обн. ДВ, бр.45 от 28.05.1996 г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г.), както и на всички други приложими изисквания на действащата нормативна база в България.

Участникът трябва да представи документи, че всички предлагани от него горива отговарят на изискванията на посочените нормативни актове в съответствие с т.1.8 а) от Раздел VI Необходими документи от Указанията за участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобилиІІI. Търговски обекти (бензиностанции) и картова система

Доставката на горивата, автокозметиката и смазочните материали ще се извършва в търговските обекти на участниците, разположени на територията на Република България.

Участниците следва да разполагат с развита търговска мрежа за горива на територията на цялата страна, където да се предлагат всичките видове горива, предмет на настоящата поръчка.

Обектите (бензиностанциите) на участниците трябва да са включени към система за безналично картово разплащане чрез електронни карти и регистриране на заредените горива.


ІV. Фактуриране
Издаването на фактура за изтеклия календарен месец ще се извършва до 3-то число (първия работен ден) на месеца, следващ отчетния. Фактурите следва да са придружени с описи, които да съдържат следните данни за заредените горива:

1) номер на електронната карта;

2) регистрационен номер на МПС;

3) дата и час на зареждане;

4) бензиностанция (номер и адрес);

5) количество и вид на зареденото гориво, както и на закупената автокозметика;

6) стойност на договорения процент отстъпка;

7) стойност на зареденото гориво, ведно със закупената автокозметика, когато е приложимо, коригирани с договорения процент отстъпка;


V. Период на фактуриране

Веднъж месечно, обхващащ периода 1-30/31 число на предходния месец.VI. Място на изпълнение

Местата на изпълнение на доставките по рамковото споразумение са на територията на цялата страна в търговските обекти на потенциалните изпълнители и конкретизирани в договорите, сключени въз основа на рамковото споразумение между индивидуалните възложители и изпълнителите на съответните договори.VII. Електронни карти

Електронните карти следва да бъдат издавани безвъзмездно, като възложителите не заплащат месечни такси за обслужване на картите и такси за транзакции и покупки. Изпълнителят следва да предвиди и да съобрази тези условия в ценовата си оферта.VIII. Списъци на автомобилния парк

Възложителят ще предостави на изпълнителя, с когото е сключил договор за доставка на горива, списък на автомобилите с право да зареждат, с посочени регистрационните им номера, марка и модел на МПС, вид гориво и всяка друга информация, необходима за издаването на електронна карта на всяко МПС.Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница