Техническа спецификация към обява за обществена поръчка на стойностДата24.04.2017
Размер336.99 Kb.
#19929

М
ИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “БОРБА С ГРАДУШКИТЕ”

София, бул. “Христо Ботев” № 17, тел. 9152 952, факс 951 65 97 e-mail:agency@weathermod-bg.euТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

КЪМ ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ

ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
за представяне на оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал.3, във връзка с чл. 186 и сл. от ЗОП с предмет: "Изграждане на свързаност и обслужване на виртуална частна мрежа по протокол Ethernet, представляваща свързване на 15 /петнадесет/ входни точки на ИАБГ чрез постоянна връзка в една виртуална частна среда за пренос на данни между тези точки в мрежата на оператора" .

І. ЦЕЛ И ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ
1.Целта на обществената поръчка е осигуряване на качествено предоставяне на далекосъобщителни услуги на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ Настоящата обява има за цел всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедурата, при следните условия:
2.Предмет на поръчката: "Изграждане на свързаност и обслужване на виртуална частна мрежа по протокол Ethernet, представляваща свързване на 15 /петнадесет/ входни точки на ИАБГ чрез постоянна връзка в една виртуална частна среда за пренос на данни между тези точки в мрежата на оператора" .
3. Обхват: Осигуряване на далекосъобщителни услуги, съгласно техническото задание.

4. Срок: 12 (дванадесет) месеца от сключване на договора или до достигане на финансов лимит до 44 400 /четиридесет и четири хиляди и четиристотин/ лева без ДДС.

5. Мястото на предоставените услуги, предмет на настоящата обществена поръчка, са сградите, ползвани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в таблица, част от техническото задание.
6. Цена:

6.1. Общата стойност на услугата по настоящата обява не може да надвишава 44 400 /четиридесет и четири хиляди и четиристотин/ лева без ДДС .

6.2. Оферираната цена следва да е формирана до краен получател и да включва всички разходи за изпълнение на поръчката.
II. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ

1. Участникът трябва да е обществен телекомуникационен оператор, притежаващ правото за осъществяване на далекосъобщения на територията на цялата страна чрез далекосъобщителна мрежа, издаден от Комисия за регулиране на съобщенията (КРС). Разрешението трябва да е с валидност до края на срока на договора.

2. Участникът трябва да има регистрация в RIPE като LIR (със собствена автономна система и адресно пространство) – посочват се номер на автономна система и IP блокове.

3. Участникът е необходимо да разполага с национална IP комуникационна мрежа, базирана на оптична преносна среда и покриваща областните центрове, която да бъде под негово административно и техническо управление.

4.Участникът да разполага и оперира със селищна оптична MAN (Metropolitan Area Network) мрежa или еквивалентна, отговаряща на изискванията на международните стандарти за Ethernet на територията на всички областни градове.

5.Участникът да предоставя цифрова свързаност чрез MAN от точка до точка и от точка до много точки с посочване на типа порт, брой на VLAN-те и скорости на достъп и на пренос.

6.Участникът да разполага с PoP (точки на присъствие) и регионални технически центрове за административно обслужване на клиенти в технологична близост до всички посочени от Възложителя точки в Таблица 1, (представя се декларация, придружена от списък с адресите на представителствата).

7.Участникът да разполага със собствен център за денонощна техническа поддръжка, осигуряващ непрекъснато обслужване в режим 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината (представя се декларация, в която се посочва точният адрес на центъра).


8. Участникът следва да има към датата на подаване на офертата валидни сертификати за управление на качеството

 • за внедрена система за управление на качеството - ISO 9001:2008 или еквивалент;

 • за внедрена система за информационна сигурност - ISO 27001:2005 или еквивалент;

 • за внедрена система за управление на информационните услуги- ISO 20000-1:2011 или еквивалент, в областта на телекомуникациите.


9.Участникът следва да е изпълнил минимум 2 услуги през последните три години, идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка, със стойност за всяка от услугите не по-ниска от стойността на обособената позиция, за която подава оферта. Под “сходни „ услуги следва да се разбира услуги свързани с предаване на данни.

10. Всяка оферта следва да съдържа:

10.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, поставен в началото на офертата (по образец).

10.2. Представяне на участника (по образец).

10.3. Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка (по образец).

10.4. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (по образец).

10.5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (по образец).

10.6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (по образец).

10.7. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП(по образец).
Доказателства за техническите и професионални способности. Техническо и ценово предложение на участника

Участниците следва да представят:
10.8. Копие на валидно разрешение за извършване на дейност, съгласно предмета на поръчката, издадено от КРС.

9.9. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка или услуга, изпълнени през последните три години.

9.10. Заверени от участника копия на сертификати ISO 9001:2008, ISO 27001:2005 и ISO 20000-1:2011 или еквиваленти. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документът се представя от членовете на обединението, които ще извършват дейности в обявения обхват на предмета на поръчката;9.11. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, за която се подава офертата. Към техническото предложение на участника се прилагат общите условия за услугата, включващо и декларация от участника за параметрите на качеството на услугата и времето за отстраняване на повредите в часове, за цялата предходна календарна година и когато е приложимо – заверено копие на разпечатка от интернет страницата на участника, и линк към нея, където са публикувани съответните параметри .

9.12. Ценово предложение за изпълнение на поръчката, за която се подава офертата.

11. Показатели за избор и методика за оценка: Класирането на предложенията ще се извърши по критерия за оценка на офертите „оптимално съотношение качество/цена“ въз основа на качествени и ценови показатели, свързани с предмета на обществената поръчка, съгласно приложената методика за оценка на офертите за съответната обособена позиция.

12. Кандидатите и участниците посочват в заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят декларация за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Относно подизпълнителите се прилага разпоредбата на чл. 66 от ЗОП


13. Срок за подаване на офертите: съгласно обявата
14. Място за подаване на офертите: Офертите се подават в Деловодството на Изпълнителна агенция „Борба с градушките” в запечатана непрозрачна опаковка с надпис:

Оферта за "Поддръжка и обслужване на виртуална частна мрежа по протокол Ethernet, представляваща свързване на 15 /петнадесет/ входни точки на ИАБГ чрез постоянна връзка в една виртуална частна среда за пренос на данни между тези точки в мрежата на оператора" , име на участника, адрес, телефон, факс и електронна поща.


15. Срок на валидност на офертите: до 04.10.2016г.

16. Сключване на договор – с избраните изпълнители се сключва договор след класиране на участниците от комисия.

Приложения:
Приложение № 1: Техническо задание

Приложение № 2: Методика за оценка на офертите

Приложение № 3: Образци

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

техническО задание

"Поддръжка и обслужване на виртуална частна мрежа по протокол Ethernet, представляваща свързване на 15 /петнадесет/ входни точки на ИАБГ чрез постоянна връзка в една виртуална частна среда за пренос на данни между тези точки в мрежата на оператора" .

Услугата следва да се предоставя съгласно изброените по-долу изисквания:

1. Участникът да разполага с IP MPLS (L2/L3) (Multiprotocol Label Switching (Layer 2/Layer 3)) мрежа за пренос на данни на територията на цялата страна, която да разполага с алтернативни маршрути между всички опорни възли на Възложителя (представя се декларация).

2.Участникът трябва да предложи цифрова свързаност до всяка точка на Възложителя и абонатен интерфейс Ethernet 10 ВаsеТ, Fast Ethernet 100 ВаsеТХ с порт за конектор тип RJ45 или наличния при Възложителя.

3.Участникът трябва да предостави поддръжка на предоставяните на Възложителя услуги в режим 7х24х365. (представя се декларация).

4.Участникът трябва да осигури и оперира с комуникационни линии с посочените в настоящото Техническо задание параметри до крайните устройства на Възложителя.

5.Участникът трябва да притежава висока надеждност и сигурност в опорната част на мрежата и при осигуряване на резервираност на линиите в останалата част на мрежата. Цели се наличност на услугата (uptime) >= 99.7% (представя се декларация).

6.Участникът трябва да предостави единна точка за контакт по въпроси, свързани с поддръжката на предоставената от него комуникационна свързаност - система за управление на инциденти от момента на регистрирането им. Системата следва да предоставя средства за регистриране, актуализиране, ескалация и решаване на инциденти до пълното им отстраняване, както и с възможност за автоматични нотификации, свързани с управлението на инцидентите. Единната точка за контакт трябва да е достъпна през Интернет и да позволява регистриране на заявки за инциденти по телефон и чрез e-mail, достъпен за оторизирани представители на Възложителя (представя се декларация).

7.Участникът трябва да предостави основна наземна свързаност съгласно Таблица 1, както и резервираност на услугата през друга преносна среда, различна от основната,.

8.Възможност за автоматично превключване от основна към резервна свързаност без прекъсване и/или забавяне на услугата.

9.Осигуряване на необходимото активно оборудване за целите на автоматичното превключване от основна към резервна свързаност и обратно възстановяване на основната.

10.Участникът трябва да предостави и осигури споразумение за качеството на предоставяните услуги (SLA) със следните минимални параметри:


- Време за реакция при заявяване на повреда - до 1 час след получаване на заявка за проблем. - Времето за реакция се отчита от момента на подаване до момента на потвърждаване регистрирането на повредата;

- Време за отстраняване на технически проблеми в мрежата и възстановяване на услугата при отпадане – до 4 часа за София и до 8 часа за страната. Времето за отстраняване на технически проблем в мрежата се отчита от момента на потвърждаване на приемането му (т.е. след изтичане на Времето за реакция) до момента на възстановяване на нормалната работоспособност на комуникационната свързаност.

11.Доставчикът трябва да гарантира висока надежност на мрежата си и да поддържа следните минимални основни параметри:


 • надеждност („uptime”) > = 99,7%;

 • загуба на пакети < 2 % на годишна база;

 • време-закъснения в двете посоки < 100 ms

 • jitter < 40 ms12. Участникът следва да декларира, че ще осигури всички цифрови наземни линии по Таблица 2 и ще осъществи прехвърляне на всички услуги от сегашния доставчик до 60 календарни дни от датата на подписване на договора по тази обществена поръчка. При подписване на договора се съставя списък на всички линии, които следва да се прехвърлят в този период, включително и тези, които осигуряват резервираност през друга преносна среда, както и свързаност по различно трасе.

13.Изпълнителят се задължава да осигури техническото оборудване за своя сметка, което да осигурява изискуемите параметри на комуникационната свързаност на точките на Възложителя по Таблица 1.

14.Изпълнителят следва да осъществи плавен преход при прехвърляне на предоставянето на комуникационните услуги от съществуващия доставчик към своята комуникационна среда – основна и резервирана. За целта Изпълнителят следва да осигури непрекъснатост на услугата с изискваното качество.
Списък на адресите на предоставяне на услугите с техните характеристики:


Таблица 1


Адрес

Тип основна свързаност/Интерфейс

Капацитети на основна свързаност

Тип резервна свързаност/

Интерфейс

Капацитети на резервна свързаност

София,

бул. Христо Ботев 17Оптичен MAN порт/Интерфейс Ethernet

50 Mbps

-

-

РДБГ - Монтана област, КП с.Долно Церовене

Безжична свързаност по лицензирани честотни диапазони или Оптичен MAN порт

Интерфейс Ethernet6 Mbps

Безжична свързаност по лицензирани честоти или Безжична свързаност по нелицензирани честоти или оптична свързаност

Интерфейс Ethernet9 Mbps

РДБГ – Враца област , КП с.Бърдарски геран

Безжична свързаност по лицензирани честотни диапазони или Оптичен MAN порт

Интерфейс Ethernet8 Mbps

-

-

РДБГ-Пловдив област, КП с. Голям Чардак

Безжична свързаност по лицензирани честотни диапазони Интерфейс Ethernet

8 Mbps

-

-

РДБГ - Пловдив област, КП с. Поповица

Безжична свързаност по лицензирани честотни диапазони Интерфейс Ethernet

6 Mbps

-

-

РДБГ- Стара Загора област, КП с.Петрово

Безжична свързаност по лицензирани честотни диапазони Интерфейс Ethernet

8 Mbps

-

-

РДБГ-Пазарджик област, КП с.Гелеменово

Безжична свързаност по лицензирани честотни диапазони

Интерфейс Ethernet6 Mbps

-

-

РДБГ-Видин област , КП с.Грамада

Безжична свързаност по лицензирани честотни диапазони Интерфейс Ethernet

6 Mbps

Безжична свързаност по лицензирани честоти или Безжична свързаност по нелицензирани честоти или оптична свързаност Интерфейс Ethernet

9 Mbps

РДБГ-Плевен област, КП с.Долни дъбник

Безжична свързаност по лицензирани честотни диапазони Интерфейс Ethernet

6 Mbps

Безжична свързаност по лицензирани честоти или Безжична свързаност по нелицензирани честоти или оптична свързаност Интерфейс Ethernet

9 Mbps

РДБГ-Сливен област, КП с.Старо село

Безжична свързаност по лицензирани честотни диапазони

Интерфейс Ethernet8 Mbps

-

-

с. Правище,

област Пловдив, NL 42° 21"09,40 EL 24° 32"40,80Безжична свързаност по лицензирани честоти, Безжична свързаност по нелицензирани честоти или оптична свързаност Интерфейс Ethernet

10 Mbps

-

-

Стара Загора,

ул. Цар Симеон Велики 126 ет 3, сграда на БулбанкОптичен MAN port

Интерфейс Ethernet10 Mbps

-

-

Монтана, ул. Александър Стамболийски 37

Оптичен MAN port

Интерфейс Ethernet10 Mbps

-

-

Пловдив, ул. Богомил 31

Оптичен MAN port

Интерфейс Ethernet10 Mbps

-

-

Видин, ул. Рибарска 12

Оптичен MAN port

Интерфейс Ethernet10 Mbps

-

-

* КП-Команден пункт; РДБГ – Регионална дирекция „Борба с градушките”
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

"Изграждане на свързаност и обслужване на виртуална частна мрежа по протокол Ethernet, представляваща свързване на 15 /петнадесет/ входни точки на ИАБГ чрез постоянна връзка в една виртуална частна среда за пренос на данни между тези точки в мрежата на оператора"
Критерият и показателите за оценка се прилагат само по отношение на офертите на участниците, които отговарят на всички изисквания на Възложителя.
Критерий за оценка на офертата: „оптимално съотношение качество/цена ” при количествени и качествени показатели, относителна тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертата, както следва:
Крайната /комплексна/ оценка (К) се изчислява по следната формула:
КО = 0.5ТО + 0.5ЦО, където:
Показател ТО – Техническа оценка, с относителна тежест в комплексната оценка – 0.50

Показател ЦО – Финансова оценка, с относителна тежест в комплексната оценка – 0.50


За най – изгодна оферта за Възложителя се определя офертата, получила най-висока комплексна оценка.
Показател 1 – Техническа оферта ТО
Общата техническа оценка ТО се определя ка сума от оценките на посочените по-долу показатели, които имат следната относителна тежест:
ТО=TO1x0.70+TO2x0.20+TO3x0.10
Техническата оценка ТО се формира по следните технически показатели:
ТО1 – Срок за активиране на услугите описани в техническата спецификация:
TО1 = 100*Sr min / Sr n

Srn – срок за активиране, предложен от конкретния участник;

Sr min - най-малкият срок предложен между всички оферти /минимално оценим срок - 1 ден/
ТО2 – Закъснение при предаване на данни – Стандартно отклонение на закъснението в ms

TО2 = 100*T2Z min/Т2Zn


T2Zmin – стойност на най-малкото стандартно отклонение на закъснението

T2Zn – стойност на показателя за конкретния участник


ТО3 – Закъснение при предаване на данни – Средна стойност на закъснението при предаване на данни в ms

TО3 = 100*T3Z min/Т3Zn


T3Zmin – стойност на най-малкото средно стандартно отклонение на закъснението

T3Zn – стойност на показателя за конкретния участник


Показател 2 – Финансова оценка

Финансовата оценка се определя на базата на общата месечна такса на услугите. Ако участникът предвижда еднократни разходи, то те трябва да бъдат разпределени към месечните такси – към всяка месечна такса се добавя 1/12 от еднократните разходи.

Показателят ЦО за оценка на ценовата оферта се изчислява както следва:

При предложена цена в размер на 3700.00лв включително, участникът получава максимален брой точки – 100т., а предложенията с цена над 3700.00 се оценяват по формулата:Ц = 100мин / Цn, където

Цn - цената, предложена от конкретния участник;

Цмин - най-ниската предложена цена между всички оферти;
Комплексна оценка
Офертата получила най-висока комплексна оценка се класира на първо място. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. В случай , че офертите са с еднакви цени, то комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

При изчисляването на всички стойности по горепосочените формули, резултатите се закръгляват до четвъртия знак след десетичната запетая.

Офертите се класират по сумарно полученият брой точки, от всички показатели.Офертата, получила най-висока оценка К, се класира на първо място.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ОБРАЗЦИ

Образец № 1

списък на документите и информацията,
съдържащи се в офертата


Съдържание

Вид на документа (копие или оригинал)

1

Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата –Образец № 1;
2

Представяне на участника –Oбразец № 2;
3

Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка;4

Декларация за приемане на условията в проекта на договор –Образец № 3;
5

Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици –Образец № 4;
6

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - Образец № 5;
7

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - Образец № 6;
8

Техническо предложение - Образец № 7
9

Ценово предложение - Образец № 8;Доказателства за техническите и професионални способности на участника
10

Копие на валидно разрешение за извършване на дейност, съгласно предмета на поръчката, издадено от КРС.
11

Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка или услуга, изпълнени през последните три години –Образец № 9;
12

Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители /при наличие на подизпълнители/– Образец № 10;
13

Заверени от участника копия на сертификати ISO 9001:2008, ISO 27001:2005 и ISO 20000-1:2011 или еквиваленти или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини

Дата, .............................. ИМЕ, ПОДПИС: ......................................


Образец № 2

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Предоставяме на вашето внимание следното: 1. …………………………………………………………………… (Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

 2. Административни сведения:

  1. Наименование на участника:..................................................

  2. Данни за контакт:

Адрес:...........................................................................................................

Телефон: ......................................................

Факс: ............................................................

Е-mail: ..........................................................


3. Лице, представляващо участника: ............................................................

(трите имена)

...........................................................................................................................................(данни по документ за самоличност)

...........................................................................................................................................(длъжност)

3.1 Лице за контакти: .........................................................................................(трите имена)

................................................................................................................................


(длъжност)

Телефон/факс/ е-mail: ..........................................................................................
 1. Обслужваща банка: ........................................................................................

(наименование на обслужващата банка)

...........................................................................................................................................(адрес на банката)

...........................................................................................................................................(I B A N сметка, B I C код на банката)

Титуляр на сметката: .......................................................................................


Дата, ............................ ИМЕ, ПОДПИС: .......................Образец № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за приемане на условията в проекта на договор

Долуподписаният/-ната/ ............................................................................................,

с ЕГН ..............................., в качеството ми на ............................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)
на ........…………………………………………………………………..........…………..,

(посочва се наименованието на участника)
с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление:

………………………………………….............................................................................


Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм и приемам условията в проекта на договора в настоящата обществена поръчка с предмет: "Поддръжка и обслужване на виртуална частна мрежа по протокол Ethernet, представляваща свързване на 15 /петнадесет/ входни точки на ИАБГ чрез постоянна връзка в една виртуална частна среда за пренос на данни между тези точки в мрежата на оператора" .


Дата,…………………..г. ДЕКЛАРАТОР: ……….………………

Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника.
Образец № 4

Д Е К Л А РАЦИЯ
по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: "Поддръжка и обслужване на виртуална частна мрежа по протокол Ethernet, представляваща свързване на 15 /петнадесет/ входни точки на ИАБГ чрез постоянна връзка в една виртуална частна среда за пренос на данни между тези точки в мрежата на оператора" .

Долуподписаният/-ната/ ............................................................................................, с ЕГН ..............................., в качеството ми на ............................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на ………………………………………………………………..........……………………....,

(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: ...................................................................................................................................................Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с (ненужното се зачертава)

преференциален данъчен режим, а именно: ………………………………….….

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в(ненужното се зачертава)

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: ………………………

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ……

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата,…………………..г. ДЕКЛАРАТОР: …………………… (подпис)
Образец № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)


във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: "Поддръжка и обслужване на виртуална частна мрежа по протокол Ethernet, представляваща свързване на 15 /петнадесет/ входни точки на ИАБГ чрез постоянна връзка в една виртуална частна среда за пренос на данни между тези точки в мрежата на оператора"

Долуподписаният/-ната/ ............................................................................................, с ЕГН ..............................., в качеството ми на ............................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на ………………………………………………………………..........……………………....,

(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: ...................................................................................................................................................Д Е К Л А Р И Р А М:

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

1.1 Не съм осъден с влязла в сила присъда, за:

а) тероризъм по чл. 108а от Наказателния кодекс;

б) трафик на хора по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс;

в) престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния кодекс;

г) престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс;

д) престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

з) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

й) престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

1.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, но съм реабилитиран за следното престъпление, посочено в т. 1.1: ............................................................................................(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)

2.1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна;

2.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна, но съм реабилитиран за следното престъпление, посочено в т.1.1: ............................................................................................

(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

4. Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата,…………………..г. ДЕКЛАРАТОР: …………………… (подпис)
Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника.

Образец № 6
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП)


във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: "Поддръжка и обслужване на виртуална частна мрежа по протокол Ethernet, представляваща свързване на 15 /петнадесет/ входни точки на ИАБГ чрез постоянна връзка в една виртуална частна среда за пренос на данни между тези точки в мрежата на оператора"

Долуподписаният/-ната/ ............................................................................................, с ЕГН ..............................., в качеството ми на ............................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на ………………………………………………………………..........……………………....,

(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: ...................................................................................................................................................Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. Представляваният от мен участник:

1.1. Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е установен.

1.2. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е установен.


......................................................................................................................................

*(В случай, че лицето има задължения – попълва ИМА на празното място.*

В случай, че лицето няма задължения – попълва НЕ на празното място).

2. За представляваният от мен участник не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.

3. Представляваният от мен участник не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.


Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.
Забележка:

Съгласно чл. 97, ал. 6, от ППЗОП, декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.* Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, който не е влязъл в сила.

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.*

Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.

Община по седалището на възложителя е Столична община.

Дата,…………………..г. ДЕКЛАРАТОР: …………………… (подпис)


Забележка: Декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

Образец № 7
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: "Изграждане на свързаност и обслужване на виртуална частна мрежа по протокол Ethernet, представляваща свързване на 15 /петнадесет/ входни точки на ИАБГ чрез постоянна връзка в една виртуална частна среда за пренос на данни между тези точки в мрежата на оператора" .


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото заявяваме, че предлагаме да изпълним в съответствие с поставените от Вас изисквания в документацията по настоящата поръчка и приложимите нормативни актове.

Предлагаме да изпълним обществената поръчка в съответствие със заложените в техническите и функционални изисквания и специфични условия към документацията за участие и приложимите нормативни актове.

Предложените от нас услуги, които ще доставяме, са подробно описани в настоящето предложение:
П О К А З А Т Е Л

МЕРНА ЕДИНИЦА

СТОЙНОСТ

1

ТО1 – Срок за активиране на услугите описани в техническата спецификацияДен /час/
2

ТО2 – Закъснение при предаване на данни – Стандартно отклонение на закъснението

ms

3

ТО3 – Закъснение при предаване на данни – Средна стойност на закъснението при предаване на данни


ms
Декларираме следните параметри на качеството на услугата:....................................................

Време за отстраняване на повредите в часове:................................................................................

/за цялата предходна календарна година/

Прилагаме заверено копие на разпечатка от интернет страницата на участника, и линк към нея, където са публикувани съответните параметри /когато е приложимо/.

Потвърждаваме, че срокът за изпълнение на настоящата поръчката е 12 /дванадесет / месеца от датата на подписване на договора за предоставяне на услугата или до достигане на финансов лимит от 44 400 /четиридесет и четири хиляди и четиристотин / лева без ДДС.


Всички дейности, посочени в настоящото предложение, са отчетени и включени в предложеното от нас ценово предложение, определени при качествено изпълнение на предоставяните услуги при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие и по вид и начин, описан в настоящото предложение.
Срокът на валидност на настоящето предложение е до 04.10.2016г.
Прилагам общите условия за услугата.

Дата, .............................. ИМЕ, ПОДПИС: ......................................Образец № 8

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: "Изграждане на свързаност и обслужване на виртуална частна мрежа по протокол Ethernet, представляваща свързване на 15 /петнадесет/ входни точки на ИАБГ чрез постоянна връзка в една виртуална частна среда за пренос на данни между тези точки в мрежата на оператора" .

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

1.Във връзка с възлагането на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение.

2.Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията Ви и след като се запознахме с документацията за участие в процедурата Ви представяме нашите цени.Ценови параметри

Мярка

Стойност без ДДС

11.

Ц - Цена на месечна такса за всички услуги в лева без ДДС

лв.
* Не се начислява първоначална такса свързване на предложените безплатни минути. *При несъответствие между посочена с цифри и изписаната с думи цена ще се взема предвид цената, изписана с думи.

Предложените цени са в лева, изчислени до втория знак след десетичната запетая, и са без ДДС, като са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Посочените цени включват всички разходи на Изпълнителя по предоставяне на услугите.

Всички еднократни разходи, които биха могли да възникнат при предоставяне на услугите, са изцяло за сметка на Изпълнителя и в полза на Възложителя.

Предлаганите от нас цени са окончателни и валидни до приключване на договора.

Това предложение е със срок на валидност до 04.10.2016г.

Други предложения от участника (ако е приложимо):

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Дата, .............................. ИМЕ, ПОДПИС: ......................................
Образец № 9
С П И С Ъ К

на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка с предмет:"Изграждане на свързаност и обслужване на виртуална частна мрежа по протокол Ethernet, представляваща свързване на 15 /петнадесет/ входни точки на ИАБГ чрез постоянна връзка в една виртуална частна среда за пренос на данни между тези точки в мрежата на оператора" .

Долуподписаният/-ната/ ............................................................................................, с ЕГН ..............................., в качеството ми на ............................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на ………………………………………………………………..........……………………....,

(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: ...................................................................................................................................................Д Е К Л А Р И Р А М:

1.Участникът, който представлявам е изпълнил следните услуги*, идентични или сходни с предмета на поръчката, през последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата, за коeто разполага с доказателства (удостоверения, референции, др.) за извършването им:Предмет

на договора

Стойност
без ДДС


Дата, на която е приключило изпълнението

Име на Възложителя/Получателя

Данни за контакт

1.

2.

…..
Приложения: ...............................................................................................................

(доказателство за извършената услуга)

* Участникът следва да има опит при изпълнението на най-малко две услуги с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката за тригодишен предходен период, считано от крайния срок за подаване на офертите. Стойността за всяка от услугите следва да не е по-ниска от стойността на обособената позиция, за която подава оферта.

/под „сходни“ с предмета на поръчката услуги следва да се разбират услуги свързани със стационарна /fix/ телефония./

Известна ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата,…………………..г. ДЕКЛАРАТОР: …………………… (подпис)
Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника.

Образец № 10
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители


Долуподписаният/-ната/ ............................................................................................, с ЕГН ..............................., в качеството ми на ............................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на ………………………………………………………………..........……………………....,

(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: ...................................................................................................................................................


Д Е К Л А Р И Р А М:

1. При изпълнение на поръчката ...………............................…...... подизпълнители.(ще ползваме/няма да ползваме)

Подизпълнител

Дела от поръчката, който ще им възложат

% от общата стойност на поръчката(избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя и представете доказателство за поетите от подизпълнителите задължения )

2. Подизпълнителят/ите са запознати с предмета на поръчката и е дал/са дали съгласие за участие в процедурата.3. Приемам да нося отговорност за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители, като за свои действия, бездействия и работа.

Забележка: В случай, че в т.1 участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнител/и, останалите подточки не се попълват
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
Дата,…………………..г. ДЕКЛАРАТОР: …………………… (подпис)
Забележка: Декларацията се подава от лицата, които представляват участника.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница