Техническа спецификация на ангиографски апарат за нуждите на мбал „Д-р Братан Шукеров“ адДата25.01.2018
Размер64.36 Kb.
Приложение №2


Техническа спецификация на ангиографски апарат

за нуждите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД

(минимални технически изисквания към предлаганата апаратура)

Ангиографски апарат

 1. Монопланово С-рамо:

  1. Монопланово С-рамо, монтирано на пода или тавана;

  2. Максимален обхват на лява/дясна коса проекция (RAO/LAO ротация) - мин.+/-1050. Да се опише обхватът на лява/дясна коса проекция в позиция на С-арката при главата на пациента и странично.

  3. Максимален обхват на кранио/каудална (CRA/CAU) проекция - мин. 500/450. Да се опише обхватът на кранио/каудална проекция в позиция на С-арката при главата на пациента и странично.

  4. Максимална скорост на ротация - мин. 150 /сек.;

  5. Дълбочина на С-рамото: мин. 90 см

  6. Регулиране на разстоянието източник-детектор (SID) - мин. 90÷115 см

  7. Ротация на L-рамо от двете страни на масата - мин. -900 до +900

  8. Антиколизионна система – да се опише типа й

 1. Пациентна маса:

  1. Максимална товароносимост за пациент (без аксесоари) - мин. 200 кг.;

  2. Регулиране по височина на масата - мин. 80÷100 см;

  3. Надлъжно движение на масата - мин. 120 см.;

  4. Надлъжното движение на плота (или комбинацията от движение на плота и С-рамото) да осигурява покритие на пациента без репозициониране – мин. 170 см

  5. Напречно движение на масата - мин.+/-14 см.;

  6. Дължина на пациентния плот – мин. 278 см.

  7. Ширина на пациентния плот – мин. 45 см.

  8. Ротация на масата – мин. +/- 900;

  9. Устройството/устройствата за управление на С-рамото, масата, скопичните и графични режими да имат възможност за монтаж минимум от две страни на масата

  10. Тъч скрийн контролен модул/панел на масата за управление на системата и програмите за анализ

  11. Окомплектовка на масата: инфузионен статив, матрак, опори за ръцете, подложка за ръка за радиален достъп, колани за пациента, държатели за кабели, скоби за принадлежности

  12. Кардио-пулмонална ресуцитация (сърдечен масаж) директно върху масата – да се опише в какво положение на плота се извършва

 1. Рентгенов генератор:

  1. Високочестотен генератор с микропроцесорно управление

  2. Автоматично управление на тока и напрежението за оптимално качество на образа и намаляване на дозата

  3. Максимална мощност – минимум 100 kW

  4. Обхват на напрежението - мин. 50÷125 kV;

  5. Максимален ток - мин. 1000 mА;

  6. Максимална честота на импулсни поредици – мин. 30 импулса/сек

  7. Избор между минимум 4 импулсни поредици за скопия и графия с по-ниска честота от 30 импулса/сек за намалявяне на дозата – да се опишат.

 1. Рентгенова тръба:

  1. Брой фокуси - мин. два

  2. Размер на малкия фокус – максимум 0,5 мм

  3. Топлинен капацитет на анода - мин. 2,3 MHU

  4. Топлинен капацитет на хаубето – да се посочи

  5. Скорост на охлаждане на анода - мин. 5 kW

  6. Тръбата да има управляема решетка/grid за намаляване на меката радиация

  7. Наличие на няколко избираеми филтъра (минимум 2) за намаляване на меката радиация. Да се посочат дебелините им в милиметри меден еквивалент.

 1. Колиматор:

  1. Наличие на клиновидни/полу-прозрачни филтри в колиматора с автоматично разполагане в зависимост от позицията на ангиографа

  2. Разполагане на ламелите/блендите и клиновидните/полу-прозрачни филтри на колиматора без радиация по последния запаметен образ на монитора

 1. Система за получаване на образи тип плосък панел:

  1. Плосък динамичен дигитален детектор с диагонал мин. 38 см

  2. Физически размер на активната матрица (без корпуса) - мин. 26 х 26 см;

  3. Увеличителни полета – мин. 3 броя. Да се посочат размерите им в см

  4. Матрица на детектора – мин. 1400 х 1400 пиксела при дълбочина на дигитализация 16 бита

  5. Размер на пиксела в микрометри/микрони/ – да се посочи

  6. Резолюция (честота на Найкуист) в lp/mm – да се посочи

  7. Квантова ефективност (DQE) при 0 lp/mm – мин. 65%

  8. Решетка/растер с възможност за сваляне

 1. Мониторна система:

  1. В процедурната зала: минимум 4 броя TFT/LCD монитора (за жив образ, референтен образ, хемодинамични показатели и реконструкции) с размери мин. 19" или един монитор с диагонал мин. 30" за жив и референтен образ и допълнителни 2 монитора за хемодинамични параметри и реконструкции с размери мин. 19‘‘

  2. Дистанционно управление за образите на мониторите в процедурната зала – да се опишат функциите му

  3. В контролната зала - 1 бр. монитор за жив образ с размер мин. 18", 1 бр. монитор за управление на пациентните данни с размер мин. 18"

  4. Два броя монитори за следене и управление на хемодинамичните параметри в контролната зала с размер мин.19‘‘

 1. Дигитално изображение/режими на работа и постобработка:

  1. Съхраняване на последните скопични образи (скопични секвенции) за преглед или за запис – минимум последните 15 секунди скопично време или минимум последните 400 скопични образа/кадъра

  2. Възможност за преглед на образите при бавна скорост, кадър по кадър

  3. Обработки на образа (контраст, яркост, subtraction, landmarking, pixel shift, roam, увеличение на образа, негатив/позитив и др.)

  4. Капацитет за съхранение на образи – мин. 50 000 образа в матрица 1Кх1К

  5. Режим на Дигитална Субтракционна Ангиография (DSA) за изследване на периферни съдове в реално време. Софтуер за създаване на пътна карта (roadmap)

  6. Софтуер за количествен анализ на лявата камера по отношение на измерване на обеми, фракция на изтласкване, движение на стената, дължини, ъгли, калибрация;

  7. Софтуер за количествен анализ на коронарни артерии по отношение на измерване на дължини, ъгли, диаметър, площ на среза, процент на стеноза, градиенти на налягане, резерв на стенозата, калибрация и др.;

  8. Софтуер за количествен анализ на периферни съдове по отношение на измерване на дължини, ъгли, диаметър на съда, индекс на стенозата, автоматизиран анализ на съда, калибрация и др.;

  9. Софтуер за усилена визуализация на стентове в коронарните артерии. Възможност за управление както от контролната зала, така и от процедурната зала от масата на ангиографа

  10. Ротационна ангиография. Максимална скорост на ротация – не по-малко от 40 градуса/сек. Да позволява несубтракционна и субтракционна ангиография.

  11. Обемна ротационна ангиография (3D ангиография) за 3D реконструкция и анализ на съдове, получени от ротационна ангиография

   1. Показване на 3D рекунструирания образ/модел на монитор в процедурната зала

   2. Функция за автоматично позициониране на статива в зависимост от избраната проекция на 3D модела на екрана

   3. Функция за автоматично позициониране на 3D модела на екрана в съответствие с новата проекция на статива

   4. Режими на 3D реконструкция: Projection (MIP), Multi-Planar Reformatting (MPR), Volume Rendering, Surface Rendering, Maximum Intensity,Ендолуменно изобразяване и др. равнини на срязване

   5. Изчисляване на обеми и автоматичен анализ на съда

   6. Анализ на аневризми

   7. Виртуално стентиране

  12. Режим на ротационна ангиография едновременно по две оси за бърза коронарна диагностика. Набор от предварително зададени траектории

  13. Работна станция за извършване на образните обработки и преглед на DICOM образи от други модалности. Показване на образите както в контролната, така и в процедурната зала.

  14. Капацитет на твърдия диск минимум 1 TB. Устройство за запис на образите на CD/DVD дискове

  15. DICOM 3 функционални възможности за изпращане, получаване, архивиране и печат (Storage Commitment, Query/Retrieve, Print)

  16. Помпа за IABP

 1. Хемодинамична мониторираща система:

  1. Базирана на компютърна работна станция

  2. Подробен хемодинамичен анализ

  3. Пълен запис на всички криви и данни за последващ преглед и анализ

  4. Параметри на мониториране за възрастни и деца: 4 канала за измерване на инвазивно кръвно налягане, неинвазивно кръвно налягане, кислородна сатурация, 12-канално ЕКГ, минутен обем на сърцето (СО), температура, респирация. Окомплектована с всички кабели за извършване на посочените измервания

  5. UPS устройство за хемодинамичната система

 1. Рентгенозащита и окомплектовка:

  1. Прозрачен рентгенозащитен екран, окачен на тавана или на мониторното рамо

  2. Рентгенозащитен екран тип престилка от две части, монтиран на ангиографската маса

  3. Рентгенозащитни облекла с оловен еквивалент минимум 0,5 мм., комплект (яка, пола и елек) - 6 броя

  4. Процедурна таванна лампа с интензитет минимум 30 000 лукса

  5. Ангиографски автоматичен инжектор с програмируеми протоколи, с възможност за куплиране с ангиографската система. Съгласуване началото на инжекцията спрямо стартирането на експозицията

  6. Разговорна уредба / Интерком

  7. UPS устройство за ангиограф и UPS устройство за работната станция към ангиографа, съобразени с тяхната мощност.
Каталог: uploads -> files
files -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
files -> 10 години движение за социален хуманизъм
files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница