Техническа спецификация предмет на поръчкатаДата17.08.2018
Размер50.46 Kb.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на поръчката: Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект „Почистване и основен ремонт на съществуващо дере в регулацията на село Ягода с дължина 540 метра, кв.6, кв.7, кв.8 кв.9 и кв.109, с. Ягода, Община Мъглиж – втори етап“.

Предвидените дейности се отнасят до почистване и основен ремонт на съществуващо естествено дере, минаващо в регулационните граници на село Ягода, Община Мъглиж.

Обекта се разполага на територията на с. Ягода, община Мъглиж, област Стара Загора, като селището е разположено в югоизточните части на Казанлъшкото поле, в подножието на северната част на Сърнена средна гора, при изхода на Змеевския проход.

Местоположението е определено чрез геодезическо заснемане по коти и координати, а ситуирането е направено на топографска основа в М 1:1000 на топографска основа в М 1:50 000 и на извадка от регулационния план на селото.

Водосборният басейн на дерето до село Ягода, заема част от най-северните склонове на Сърнена Средна гора. Водосборният басейн се характеризира с продълговата форма с посока на простиране почти север - юг и ниско хълмист характер, с най-висока точка 580 метра.

Речната мрежа е асиметрична, с добре развита дясна част. Подхранването на дерето е предимно от валежи и снеготопене.

Дъното на дерето е покрито с дребен чакъл и пясък, примесени с глинест материал. При заустването и' в р. Тунджа, дерето навлиза в пороен конус, където през лятното полугодие в дълбоките наносни материали губи част от водите си.

В долната си част дерето преминава в западната зона от регулацията на село Ягода, като след около 250 метра се зауства в река Тунджа. Дерето в средната си част се пресича от жп линията Стара Загора – Казанлък, и от главен път Стара Загора – Казанлък с изградени мостови съоръжения. Съществуващото дере следва топографските гънки на терена, като в границите на регулацията започва от съществуващ мост, свързващ пътната връзка на селото със съществуваща помпена станция за водоснабдяване на гр. Стара Загора, и върви в северна посока с дължина 85 метра. Трасето на дерето прави чупка в североизточна посока с дължина около 290 метра, след което завива в северозападна посока и се включва в река Тунджа. Естествения наклон в рамките на регулацията варира от 0,5 до 3 %. В горната си част (при помпената станция) в напречен профил, дерето е по-разлято, като в северната си част то е по-тясно и оформено в терена.

В момента, по цялото си протежение (в рамките на регулацията) е силно обрасло с дървета и нискостеблена растителност, което е фактор за задържане на наноси и паднала растителност при прииждане на високи води, особено при интензивни валежи и снеготопене. Високите води, които са най-съществения фактор за заливане на прилежащите територии в рамките на селото, се проявяват в пролетния сезон и понякога причиняват съществени вреди на населеното място. Подхранването на водите през по-голямата част на годината е предимно от дъжд, а пълноводието в ранните пролетни месеци – от интензивно снеготопене и валежи. Средният им отток е крайно колеблив, като по данни на местното население високите води излизат извън съществуващото корито и заливат част от улиците, разположени в непосредствена близост.

По протежение на дерето са изградени следните инженерни съоръжения :

• Плочогредов мост при ул. „Българско опълчение“ със светло сечение 400/150 см.

• Плочогредов мост при ул.“Околовръстна“със светло сечение 520/180см.

• Три водостока за обслужване на прилежащите имоти, югозападно от ул. „Българско опълчение“

• Стоманобетонова подпорна стена от източния бряг на дерето, тангираща с моста при ул. „Околовръстна“, която се запазва. Състоянието и е много добро.

• Съществуваща каменно зидана подпорна стена с височина 1,8-2 метра - дължина 46 метра, изградена от източния бряг на дерето, която е силно компрометирана. Трасето на стената е изпълнено така, че по протежение на около 30 метра стеснява профила и намалява неговата проводимост, което представлява допълнителна пречка за провеждане на високите води. Тези две съществуващи съоръжения се предвижда да бъдат премахнати.

С цел подобряване проводимостта на дерето при провеждане на високи води и предпазване жилищните територии и населеното място от бъдещи поражения при пълноводие, се предвижда като цяло следното:

• Почистване от растителност и дървета естественото корито на дерето в рамките на участъка от съществуващата помпена станция до ул. „Българско опълчение“ с дължина 330 метра.

• Облицоване на дъното и изграждане на нови подпорни стени от двете страни в участъка от съществуващия мост при ул. „Околовръстна“ до улица „Българско опълчение“ с дължина 199.8 метра. Предвижда се запазване на частично изградената подпорна стена с дължина 119 метра от източния бряг на дерето.

Съгласно приложените документи, през 2016 година е реализиран първи етап на строителството, който включва :

• Почистване и преоформяне откосите на дерето в участъка от съществуващ плочогредов мост при помпена станция „Ягода“ до улица „Българско Опълчение“ с обща дължина 330 метра.

• Изграждане на две стоманобетонови подпорни стени от двете страни на дерето с дължина 45,4 метра.

• Облицовка на дъното на дерето между подпорните стени върху баластрена подложка с дължина 45,1 м.

С цел реализиране на обекта като цяло, следва да се изпълни втори етап на строителството, който включва :

• Изграждане на две стоманобетонови подпорни стени от двете страни на дерето в участъка от изградените при първия етап на строителството стени до улица „Околовръстна“ с дължина 154,4 метра.

• Стоманобетонова облицовка на дъното на дерето между подпорните стени върху баластрена подложка с дължина 154,4 м.

Изготвена е количествено-стойностна сметка за отделните видове строително-монтажни работи за втория етап на строителство.


Възложител: Възложител на настоящата обществена поръчка за избор на изпълнител, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е Кмета на община Мъглиж.

Правно основание за възлагане на обществената поръчка: Възложителят обявява обществена поръчка - възлагане чрез събиране на оферти с обява на основание чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Обект на обществената поръчка е извършване на строителство съгласно чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП.

Възложителят поставя изискване за влагане на продукти от оползотворяване на строителни отпадъци в посочените в чл. 13, ал. 1 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали количества съобразно обекта на предвидените в проекта СМР.

Съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали възложителите на строително-монтажни работи на проекти, финансирани с публични средства, отговарят за влагането в строежите на рециклирани строителни материали или на третирани СО за материално оползотворяване в обратни насипи, съгласно приложение № 10 от горепосочената наредба в количества, както следва:

•строителство на сгради - 2 на сто от общото количество вложени строителни продукти;

•строителство на пътища - 1 на сто от общото количество вложени строителни продукти;

•за рехабилитация, основен ремонт и реконструкция на пътища – 3 на сто от общото количество вложени строителни продукти;

•за строителство, реконструкция и основен ремонт на други строежи от техническата инфраструктура – 8 на сто от общото количество вложени строителни продукти;

•за оползотворяване на предварително третирани строителни отпадъци в обратни насипи – 10 на сто от общото количество вложени строителни продукти.Срок за изпълнение на поръчката: общият срок за изпълнение на предмета на поръчката е не повече от 90 календарни дни.

Приложение: работен проект за обекта.


Каталог: cms -> user -> files
files -> За трети път софия филм фест гостува на к а з а н л ъ к на 27 октомври се открива третото издание на
files -> Програма на „София филм фест" 27-30 октомври 2014 г., Казанлък Третото издание на „София Филм Фест в Казанлък"
files -> Инструкция mt66312c доставка Инсталация Подготовка Експлоатация Поддръжка normacel® 24 Съдържание
files -> Програма 29. 08. 2014 г. /петък/ 12. 30 ч. „Древна Тракия врата към безсмъртието премиера
files -> Гр. Стара Загора, зск кв. Индустриален 13
files -> Отчет за дейността на Общински съвет Гурково за Мандат 2007-2011 г
files -> Регистър на земеделски земи и земи в горски фонд
files -> Програма 29. 08. 2014 г. /петък/ 12. 30 ч. „Древна Тракия врата към безсмъртието премиера


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница