Техническа спецификацияДата01.03.2017
Размер68.11 Kb.
Утвърдил:

/д-р Ренета Инджова,

председател на НСИ/

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предложенията трябва да съдържат подробна характеристика на продукта, цена в лева без ДДС, условия на доставката, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка. Цената трябва да включва доставка, инсталиране, настройка, неограничено право на ползване, гаранционна поддръжка за срок не по-малко от една година, обучение на персонала, трансфер на данните, въведени в базата данни на счетоводната програма, която НСИ ползва в момента, в базата данни на доставения и инсталиран счетоводен софтуер.
 1. ПРЕДМЕТ, НЕОБХОДИМ СОФТУЕР И ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

  1. Настоящата спецификация определя минималните изисквания, които трябва да бъдат изпълнени за успешното внедряване на счетоводен програмен продукт, отговарящ на изискванията към счетоводното отчитане в бюджетни организации, предназначен за автоматизиране на счетоводните процеси в системата на Националния статистически институт.

  2. В системата се въвежда информацията от първичните счетоводни документи и на тази база се извеждат всички необходими счетоводни справки. Необходимо е да се обхванат и процесите на сторниране и корекция на счетоводната информация.

  3. Предлаганият продукт трябва да покрива следните изисквания:

 • Системата трябва да бъде централизирана;

 • Системата трябва да бъде уеб базирана;

 • Системата трябва да осигурява непрекъснат режим на работа – 24 часа на ден, 7 дни в седмицата;

 • Системата трябва да осигурява едновременна работа на минимум 40 потребители;

 • Работа под WINDOWS (7;XP);

 • Управление на всички шрифтове и принтери инсталирани в системата;

 • Сметкоплан с видима дървовидна структура, като броя на аналитичните нива отговаря на бюджетната класификация;

 • Документен принцип на обработка на информацията;

 • Възможност за настройка на автоматично осчетоводяване на документите, в т.ч. автоматично генериране на дневници за ДДС;

 • Възможност за контрол на кореспонденциите по сметки;

 • Възможност за създаване на автоматично генерирани справки дефинирани от потребителя – отчет за касово изпълнение (месечен и тримесечен), с възможност за разшифровка на сумите на ниво документ;

 • Възможност за създаване на автоматично генерирани справки дефинирани от потребителя – годишен счетоводен отчет;

 • Оборотна ведомост по сметки и складове, главна книга на избрано аналитично ниво, касова книга по документи и дати;

 • Интегрирана материална отчетност с поддържане на пълното движение на прихода и разхода по номенклатурни елементи;

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


1

По отношение на интерфейса

 

Да е пригодена за работа с различни браузери – Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.
Да осигурява бързо въвеждане на всички изискуеми данни, при което използваните кодове да са обяснени и да позволяват избор от списък
Променлива позиция и размер на прозорците

 

Запомняне направените настройки

 

Настройка размера и броя на колоните

 

Настройка на шрифтовете

 

Добавяне на текстове към справките

 

Преместване на данни от един прозорец в друг

 

Настройка на колоните по текста

 

Изход към Excel, както и наличие на бутони и шаблони за печат на чисти справки без менюта

 

 

2

Възможности при работа с документите

 

Многокритериално търсене

 

Създаване нов документ от избрания

 

Динамичен контрол за грешки

 

Търсене на грешни документи

 

Прехвърляне документи от една база в друга

 

Заключване на документите за корекция

 

Отчитане на потребителя и датите на въвеждане и корекция на документа

 

Динамично показване салдата на сметките по време на въвеждане

 

Следене на неплатените фактури

 

Импорт от Excel

 

 

3

Възможности при сметкоплана

 

Дървовидна структура

 

Обновяване на салдата по сметки след всяко записване

 

Местене и копиране на части от сметкоплана

 

Автоматично приключване

 

Задаване на допустимите кореспонденции

 

Търсене по част от номера или името на сметката

 

Отнасяне преоценката в отделна аналитична сметка при автоматичната преоценка

 

Заключване сметките за корекция

 

Справка за движението по избрани сметки

 

Експорт към Excel

 

 

4

Възможности при справки

 

Разгъвка на цифрите от справката на ниво документ

 

Корекция на потребителско ниво

 

Генериране на нови справки на потребителско ниво

 

Експорт към Excel във формите на МФ

 

Заключване полета от справката за корекция

 

 

5

Възможности при номенклатурите

 

Създаване по време на въвеждане на документа

 

Извеждане на справки за движението по определена номенклатура

 

Прехвърляне на данни от една номенклатура в друга

 

Калкулации на изделията

 

Свързване със счетоводна сметка

 

 

6

Възможности при складовете

 

Справки по документи и номенклатури

 

Генериране на инвентаризационен протокол

 

Справка за избрани складове

 

Работа с проформи

 

Автоматично генериране искане по калкулация

2. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКАГаранционната поддръжка трябва да включва:

 1. Инсталация на нови версии и/ или ъпдейт на съществуващата при промяна в нормативните изисквания;

 2. Обучение на персонала за работа с новата версия – минимум 1 ден и осигуряване на телефонна линия, в рамките на работния ден (от 9.00 до 17.30 часа), за консултации;

 3. Предоставяне на пълна експлоатационна документация при предаване на инсталираната система на възложителя и актуализация на документацията в случаите по т.1;

 4. Висококвалифицирана помощ при администриране на системата;


Изпълнителят следва да декларира възможност за осъществяване на връзка с ползваната в момента от НСИ програма `ОМЕКС 2000 заплати и хонорари` за автоматично осчетоводяване.
Критерий за оценка: най-ниска цена
Срок на валидност на офертата на участника: мин. 30 дни
Срок за изпълнение на доставката, инсталиране и въвеждане в експлоатация: макс. 20 дни от датата на подписване на договор
Оферти, които надхвърлят 50 000,00 лв. без ДДС няма да участват в крайното класиране.


Каталог: sites -> default -> files -> konkursi
konkursi -> Критерии за оценка на предложенията
konkursi -> Документация за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на публична покана
konkursi -> Документация за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на публична покана
konkursi -> Доставка на сървър – 2 броя. Да отговарят на следните минимални изисквания
konkursi -> Утвърдил: /С. Цветарски/ т е Х н и ч е с к о з а д а н и е
konkursi -> Техническо задание за избор на изпълнител за: Доставка на хранителни стоки, напитки и други артикули за ресторант „Статистика”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница