Техническа спецификацияДата23.07.2016
Размер157.69 Kb.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново: Сключване на застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите, „Автоасистанс” при пътуване”, застраховки "Каско", застраховане на лица със застраховка „Злополука” на пътниците”

І. Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите - относно МПС - та, посочени в списък - Приложение № 8 към документацията при задължителните лимити на отговорност съгласно §27 от ПЗР на Кодекса за застраховането.
Застраховка "Гражданска отговорност” на автомобилистите е съгласно Глава двадесет и четвърта от Кодекса за застраховане (КЗ).
Застрахователно покритие - застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" е гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на МПС, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.
Покритите групи рискове са посочените в Наредба № 24 от 08.03.2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т.1 и т.2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства.
Териториална валидност: застрахователно покритие съгласно българското и чуждестранното законодателство и други документи, относими към предмета на поръчката.
При представяне на предложенията си участниците, следва да посочат точно, конкретно и подробно всички застрахователни рискове, които ще бъдат покрити от предлагания вид застраховка, както и събитията, които тя покрива съгласно общите условия на застрахователя и офертата му за настоящата процедура, както и предлагането на услугата „автоасистанс” при пътуване.

В офертата на участника следва да е приложено заверено копие от общите му условия за този вид застраховка.

Действието на застраховката се определя съгласно чл. 258 от Кодекса за застраховането.
1.1 Изключения - съгласно посочените в чл. 268 от Кодекса за застраховането.
1.2 Срок на застраховката - застраховката се сключва за срок от 1 (една) година.
1.3 Застрахователна премия – застрахователна премия за всеки обект от Приложение № 8. Дължимата премия ще бъде изплатена на четири равни вноски.
Застрахователна сума: имуществени и неимуществени вреди, с лимити на отговорност съгласно §27 и чл.266 от КЗ.
Застрахователят издава индивидуални застрахователни сертификати (полици) за всяка конкретна застраховка.
Всяка конкретна застраховка ще се възлага в зависимост от потребностите на Възложителя.
При застраховането на МПС се застраховат всички места в автомобила, включително и мястото на шофьора, като застрахователната стойност на едно място е 20 000 (двадесет хиляди) лв. Списъкът с автомобилите, които подлежат на застраховка „Автоасистанс” при пътуване е списъкът по Приложение 8 - „Гражданска отговорност" на автомобилистите. Застраховка „Автоасистанс” при пътуване следва да бъде сключена до 350 км.


ІІ. Застраховка "Злополука на лицата в МПС", включително и на водача в автомобилите.
Минимални покрити рискове: покритите рискове са смърт, временна или трайна неработоспособност.
При представяне на предложенията си участниците, следва да посочат точно, конкретно и подробно всички застрахователни рискове, които ще бъдат покрити от предлагания вид застраховка, както и събитията, които тя покрива съгласно общите условия на застрахователя и офертата му за настоящата процедура.
Застрахователна сума – минималната застрахователна сума, съгласно чл. 281 от Кодекса за застраховането за всяко застраховано място, включително мястото на водача, е 20 000 лв.
Застрахователна премия - дължимият общ размер на премията ще бъде заплатен на четири равни вноски.
Срок на застраховката - застраховката се сключва за срок от 1 (една) година .


ІІІ. Застраховка на сухопътни превозни средства, посочени в Приложение № 7 от документацията, при условията на "Пълно автокаско".
Покритие: Застраховката "Пълно автокаско" осигурява застрахователна защита на сухопътни превозни средства, собственост на Възложителя, срещу пълна загуба или частична щета при реализиране на застрахователни рискове, покрити от общите и преференциалните условия на участниците.
Покрити рискове: Покритите групи рискове са както следва: пожар, природни бедствия, кражба или грабеж на цялото МПС, злоумишлени действия на трети лица и пътнотранспортно произшествие, както и рисковете кражба на монтирани в МПС-то принадлежности - радиовъзпроизводителната уредба, авторадиокасетофони, аудиооборудване, GPS уредби, както и застраховане на гумите и джантите на застрахования автомобил. Освен посочените рискове, следва да бъдат допълнително покрити: целесъобразните разходи, направени от застрахования за спасяване, намаляване и/или ограничаване на размера на щетите по МПС-то, в следствие на застрахователното събитие, независимо дали е постигнат резултат; целесъобразните разходи при транспортиране на МПС-то от местопроизшествието до най-близката сервизна база, местодомуването на автомобила или охраняем паркинг – при представена фактура; целесъобразните разходи по отговорно пазене на МПС за срок до един месец – при представена фактура.
При закупуване на нов(и) автомобил(и) застрахователната стойност на съответния автомобил се определя на база копие на протокола за покупко-продажба и платежен документ (фактура) с вкл. ДДС.
При представяне на предложенията си участниците, следва да посочат точно, конкретно и подробно всички застрахователни рискове, които ще бъдат покрити от предлаганите видове застраховки, както и събитията, които те покриват съгласно общите условия на застрахователя и с офертата му за настоящата процедура.
Участниците задължително трябва да посочат отделно застрахователна сума при пълна загуба и застрахователна сума при частична щета.
Изключения - определят се от Застрахователя, съгласно предложените "Общи условия".
Териториална валидност - застрахователната защита на територията на Република България и чужбина.
Срок на застраховката - застраховката се сключва за срок от 1 (една) година.
Застрахователна премия - Ценовата оферта следва задължително да посочва общата застрахователна премия за МПС, съгласно Приложение № 7 и отделно за всяко едно от списъка. Дължимият общ размер на премията ще бъде заплатен на четири равни вноски.
Срок на застраховката - застраховката се сключва за срок от 1 (една) година .
Приложеният списък не е окончателен и всяка конкретна застраховка ще се възлага в зависимост от потребностите на Възложителя.

Дължимите плащания за видовете застраховки, включени в обхвата на поръчката, са съгласно Приложения 4, 5 и 6.

При изпълнение на дейностите Възложителят използва услугите на застрахователен брокер „Амарант България” ООД, гр. София.


ІV. Към техническото предложение се прилага:

а) Общи условия по застраховките

Общите условия трябва да определят ясно и недвусмислено:

1. покритите рискове и изключенията от покритие;

2. условията за плащане на премиите от страна на застрахования и последиците от неплащане или от неточно плащане;

3. задълженията на застрахователя, срока за плащане и начина за определяне размера на плащанията;

4. задълженията на застрахования при настъпване на застрахователното събитие и за неговото доказване;

5. обстоятелствата, свързани с промени в застрахователното правоотношение;

6. друго, по преценка на участника.
б) Срок за изплащане на застрахователни обезщетения/суми (в календарни дни), при спазване на изискванията на чл. 208 от КЗ

в) Методология на участника, включваща предлаганата организация на работа, съгласно изискванията, посочени в настоящата документация, включително предлагания срок за застраховане след заявка (в календарни дни)
В техническото предложение участниците представят и следната информация:

- Обхват и съдържание на дейността по застраховането.

- Подробно описание на сроковете за изплащане на обезщетенията.

- В техническото си предложение участникът представя и информацията по чл. 185, ал. 1 от КЗ, в това число информация за:

- Условия за сключване на застрахователния договор и неговото прекратяване;

- Покрити застрахователни рискове, обхват на застрахователното покритие;

- Задължения за страните по застрахователния договор (задължения на застрахователя, задължения на застрахования при настъпване на застрахователното събитие и за неговото доказване);

- Изключения, при които застрахователят не плаща застрахователно обезщетение или застрахователна сума (ако застрахователят предвижда такива изключения);

- Информация за застрахователни суми/обезщетения, начин на определянето им, срокове за

плащане, предпоставки, условия;

- Териториална валидност;

- Лимит на отговорност

- Начало и край на периода на застрахователното покритие;

- Общите условия, в т.ч. презастрахователна програма на компанията за видовете застраховки

- Други условия


Задължителни изисквания към изпълнението:

При промяна на нормативната уредба, регламентираща дейността, услугата се извършва при съобразяване с изискванията на новото законодателство, без да се налага уведомяване между страните или някакво анексиране на вече постигнатите договорености.


Методиката и правилата за определяне на размера на застрахователната сума/застрахователното обезщетение, методиките и правилата за определяне на размера на застрахователните премии, посочени в офертата ще са меродавни за целия срок на изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка и същите ще обуславят и конкретизирането на съдържанието на застрахователните полици.
Застраховането се извършва при същите условия, предложени от Изпълнителя (Застрахователя) в предложената от него като участник оферта. Изменения се допускат само при условията на ЗОП и при по-голяма изгодност за Възложителя. Изменението или замяната на общите условия с нови по време на действието на застрахователния договор има сила за застрахования само ако измененията или новите общи условия са му били дадени и застрахованият писмено ги е потвърдил.
Застраховките се сключват с период на валидност 12 (дванадесет) месеца. След изтичането им, същите се подновяват за същият срок при същите условия, съгласно представената оферта.
След извършване на услуга по застраховане, застрахователят предава оригинал на застрахователната полица на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Избраният за изпълнител ЗАСТРАХОВАТЕЛ води отчетност за сключените застраховки и представя при поискване отчетна информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по видове сключени застраховки и обекти на застраховане, платени суми, суми подлежащи на плащане и период за плащане при поискване, началото и края на периода на застрахователното покритие. Същата информация ще служи за предвиждане на съответните средства по бюджета. Преди изтичане на срока на договора, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ представя окончателна справка, със съдържание указано от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включващо общия сбор на всички платени към застрахователя премии и други дължимо дадени суми, съгласно застрахователните полици и общите условия, както и справка за дължимите суми по застрахователните полици и периодите им на плащания след изтичане на срока за възлагане на обществена поръчка.
Изтичането на срока на договора(ите), не влияе върху срока на сключените на база на него застрахователни полици.
По време на действие на застрахователните договори определеният за ИЗПЪЛНИТЕЛ застраховател е длъжен да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация по чл. 185, ал.2 от КЗ, в това число ежегодна информация за състоянието на бонусите.

V. Други условия:
Критерий за възлагане: „Икономически най-изгодна оферта”

критерий за оценка
Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е икономически най – изгодната оферта. Комисията подписва обобщена оценъчна таблица и класира на първо място участникът получил най - много точки;

Участника с най-висок коефициент К се класира на първо място. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на участника по методиката, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка след осредняването.


МЕТОДИКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ- ИЗГОДНА ОФЕРТА
Оценката по всеки показател се формира при условията по- долу, като най – изгодното предложение може да получи 100 т. Получените оценки се умножават с число(процент), представляващо относителна тежест на съответния показател. Резултатът представлява получените от участника точки за показателя. Оценката се получава след умножаване на резултата, получен от прилагане на съответните формули с процент, представляващ тежестта на показателя. Сборът от точките по всички показатели е крайният коефициент ”К”, на базата на който се получава класирането на отделните участници. Участникът събрал най – много точки се класира на първо място, като по низходящ ред се класират всички останали участници.
Формула за определяне на краен коефициент ”К”
К = Ц х 40 % + Т х 50 % + С х 10 % , където:
Ц – Ценови критерий – определя най-доброто ценово предложение. С максимален брой точки - 100т. се оценява офертата, която предлага най - ниско общо възнаграждение за изпълнение на услугата, съобразно предложените съответно: общ годишен размер на застрахователна премия, тарифно число в % от минималната застрахователна сума и тарифно число в % от застрахователната сума на МПС. Максимален брой точки получава офертата, която ще има за последица най- малък бюджетен разход за възложителя. Най доброто предложение получава 100 т., а всяко следващо по - малко добро предложение се оценява след прилагане на следната формула:
Ц min х 100, където,

Ц n
Ц min е най-ниското предложено възнаграждение съгласно Приложение 4, 5 и 6, а Ц n е възнаграждението, предложено от n-тия участник.

Ценовият критерий е Ц = Ц1 х 40% + Ц2 х 20% + Ц3 х 40%, където:
Ц 1 - е общият годишен размер на застрахователната премия за застраховка на леки автомобили, товарни автомобили с товароносимост от 1,5т. до 3, 5т. вкл. и автобуси по Приложение 4 и е с тежест 40 % от общата оценка на ценовия критерий.

Ц 2 - е тарифно число в % от минималната застрахователна сума по Приложение 5 и е с тежест 20 % от общата оценка на ценовия критерий

Ц 3 – е тарифно число в % от застрахователната сума на МПС по Приложение 6 и е с тежест 40 % от общата оценка на ценовия критерий

Т – Техническа оценка, включваща оценка на представената от участника организация на изпълнението, план/подход за организацията и реализация на работите (максимум 100)

По този показател се оценява дали предложението на участника показва задълбочено познаване на цялостния процес по изпълнение на поръчката, в т.ч. и начина на извършването му; видовете дейности, необходими за изпълнение на поръчката.

Комисията преценява разбирането на участника за обхвата на поръчката; преценката за необходимите ресурси и организацията на работата в етапа на реализация предмета на поръчката, която участникът възнамерява да създаде. Предмет на оценка е разпределението на различните ресурси в обособените етапи на работа и координацията на дейностите и участниците в процеса. Комисията преценява дали предложената организация би осигурила в достатъчна степен качество на изпълнение на поръчката и доколко съществува сериозен риск от вътрешен организационен проблем за изпълнението на поръчката.

Оценяват се стратегията, методите и похватите, посочени от участника за изпълнение на услугата, и тяхното съответствие с целите на поръчката, в т.ч. обхвата на застрахователното покритие и общите условия на застраховките. Преценяват се адекватността и целесъобразността на представеното разпределение на задачите и отговорностите между експертите с определените методи и етапи за изпълнение и доколко то се покрива от ресурсна осигуреност, посочена от страна на участника. Комисията преценява дали предложените методи и начини на управление на процесите от участника биха довели до качествено и навременно изпълнение на дейностите – предмет на поръчката, дали приложеното описание на начина, по който ще се гарантират резултатите, е добре обосновано и дали предвиденият вътрешен контрол в максимална степен ще гарантира качествено изпълнение на услугата и устойчивост на резултатите.  • Участникът получава 100 точки, ако представената от него организация и методология съответства едновременно на всички по-долу представени твърдения.

- В представената от участника организация и методология за изпълнение е включено подробно и задълбочено описание на обхвата на поръчката, в т.ч. обхвата на застрахователното покритие. Участникът е разписал в предложението си видовете дейности, необходими за изпълнение на поръчката. Дейностите са представени по начин, от който е видно познаване на цялостния процес на подготовка, реализация и изпълнение на задачите, като предложената организация на работата, предвидените ресурси, цялостната координация и контрол на процеса и участниците в него в максимална степен съответстват на целите и задачите по реализиране предмета на поръчката.

- Избраните от участника методи гарантират качественото изпълнение.

- Задачите и отговорностите между участниците в процеса са разпределени адекватно, като са съобразени с определените методи и етапи за изпълнение и се покриват с предложената ресурсна обезпеченост, посочена от страна на участника.

- В предложението на участника подробно и детайлно са посочени методи за отчетност и контрол, гарантиращи успешната реализация на поръчката. Представеното описание на начина на управление на процесите от участника демонстрират задълбочено познаване на методите за управление и упражняване на вътрешен контрол.

- Рискът от вътрешен организационен проблем за изпълнението на поръчката е сведен до минимум.

- Представената организация и методология като цяло е обоснована, логична и предвидените с нея дейности са реалистични и изпълними.  • Участникът получава 70 точки, когато е налице едно от следните условия:

- В представената от участника организация и методология за изпълнение на част от планираните дейности за постигане на резултатите не са описани подробно и задълбочено.

- Предложената организация на работата или на обособените етапи, или на ресурсното обезпечаване, или на координацията на дейностите и участниците в процеса не са изчерпателно и детайлно развити и/или не са обосновани.

- Избраните методи, посочени от участника, и инструментите за изпълнение на услугата са най-общо представени или неясно формулирани.

- Методите за отчетност и контрол са неясно формулирани и/или не са съобразени напълно със спецификата на поръчката, поради което не може да се направи категорична преценка дали същите могат да гарантират успешна реализация на поръчката.

- Представената организация и методология не е напълно обоснована и/или съдържа частични вътрешни противоречия. Някои от предвидените в нея дейности и методи за изпълнението им биха създали риск от реализиране на целите на възлагането.


  • Участникът получава 40 точки, когато са налице две от следните условия:

- В представената от участника организация и методология за изпълнение не е включено описание на планираните дейности за постигане на резултатите и/или същите са просто изброени.

- Предложената организация на работата, обособените етапи, ресурсното обезпечаване, координацията на дейностите и участниците в процеса не биха довели до качественото реализиране предмета на поръчката и не дават възможност да се направи категорична преценка за качественото реализиране предмета на поръчката.

- Избраните методи за контрол, посочени от участника и инструментите за изпълнение на услугата са най-общо представени или неясно формулирани и/или липсват такива.

- В предложението на участника методите за отчетност и контрол са посочени само частично и неясно или изобщо не са посочени.

- Представената организация и методология като цяло е вътрешно противоречива, нелогична, като предвидените с нея дейности са трудноизпълними, неизпълними и/или не водещи до реализиране на целите на възлагането.


  • Участника получава 10 точки, когато са налице едновременно следните условия:

Представена е организация и методология за изпълнение на поръчката, но същата е най-общо развита или схематично представена, без да дава яснота по самата реализация и изпълнение на поръчката и без да са отчетени условията на същата. Едновременно с това липсва каквато и да е информация относно обособените етапи, ресурсното обезпечаване, координацията на дейностите и участниците в процеса, или методите и инструментите за изпълнението на услугата. Липсват методи за отчетност и контрол или са неясно формулирани.

Оферти, в които липсва организация и методология няма да подлежат на оценка.
Забележка: За целите на настоящата методика, използваните определения следва да се тълкуват, както следва:

- „Подробно/Задълбочено/Детайлно“ - описанието, което освен, че съдържа отделни етапи и видове дейности /при наличие на такива/, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните други дейности, имащи отношение към предмета на поръчката, взаимовръзките между отделните дейности /вкл. между етапите и поддейностите, когато има такива.

- „Адекватно” разпределение на задачите и отговорностите - съответстващо, отговарящо на изискванията на възложителя и на целените със съответната поръчка резултати

- „Обоснован” - който е подкрепен с факти и доказателстваС – Срок за изплащане на застрахователното обезщетение/сума – максимален брой точки – 100 т. получава офертата, която предлага най - кратък срок за изплащане на застрахователното обезщетение/сума от датата на уведомяване на изпълнителя за настъпване на застрахователното събитие (в календарни дни), а всяка следваща оценка се определя по следната формула:
С = С min х 100 , където С min - е най- краткия предложен срок за изплащане на

Сn застрахователното обезщетение, а

С n – е предложения срок за изплащане на застрахователното обезщетение от n-тия участник
В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий икономически най- изгодна оферта, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71, ал.4 от ЗОП.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница