Техническa спецификация за абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти изграждащи болничната информационна система на „Специализирана болница за активно лечение по онкология”Дата25.10.2018
Размер193.5 Kb.
Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКA СПЕЦИФИКАЦИЯ
за абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти
изграждащи болничната информационна система на
„Специализирана болница за активно лечение по онкология” (СБАЛО) ЕАД, гр. София
Абонаментната поддръжка на приложните програмни продукти трябва да бъде изпълнена в обхват и обем съгласно следната спецификация и технически изисквания:

 1. Абонаментната поддръжка трябва да обхваща следните приложни програмни продукти, изграждащи болнична информационна система на СБАЛО ЕАД, София: Гама КОДМАСТЕР, Гама КАЛК, Гама КОНТ, Гама МУЛТИЛАБ, Гама МУЛТИЛАБ-КААВ, Гама МУЛТИЛАБ-WEB, Гама СТОР, Гама КОНКУРЕНТ, Гама ИНТРАНЕТ, Гама ДИЕТИ - с техните работни места, както са изброени по-долу:
No

Наименование на продукта

Работни места
/Лицензии/

1

Гама КОДМАСТЕР

140

2

Гама КАЛК

3

3

Гама КОНТ

7

4

Гама МУЛТИЛАБ

25

5

Гама МУЛТИЛАБ-WEB

1

6

Гама МУЛТИЛАБ-КААВ1

10

7

Гама СТОР

25

8

Гама КОНКУРЕНТ

2

9

Гама ИНТРАНЕТ

1

10

Гама ДИЕТИ

2

По предмета на абонаментна поддръжка на приложните програмни продукти трябва да бъдат извършвани всички необходими актуализации на програмните продукти и модулите им съгласно с настъпилите промени в изискванията за работа и отчетност на НЗОК, Министерство на здравеопазването (МЗ) и изискванията, формулирани в техническата спецификация, обнародвани в „Държавен вестник“ или такива, за които Възложителят е информирал Изпълнителя. 1. Абонаментната поддръжка включва:

Абонаментната поддръжка на приложните програмни продукти по т.1 трябва да включва актуализации на програмните продукти, предоставяне на консултации и услуги, свързани с ползването им и профилактика на програмното осигуряване на място.

  1. Обхвата на актуализациите се определя както следва:

   1. Изготвяне, тестване, документиране на промените и публикуването на УЕБ страницата на Изпълнителя, достъпни за Възложителя нови (актуализирани) версии на приложните програмни продукти, предмет на поддръжката по т.1.

   2. Нови (актуализирани) версии на приложните програмни продукти по т.1 трябва да бъдат създавани по заявка на Възложителя или по инициатива на Изпълнителя във връзка със следното:

    1. Констатирани от Възложителя неточности (грешки) в работата на приложните програмни продукти;

    2. Промени, въведените с Националния рамков договор (НРД) за съответната година и последвали решения на УС на НЗОК, касаещи правила за работа на лечебните заведения за болнична помощ, първични медицински документи, финансови документи, клинични пътеки, клинични процедури, болнични ВСМД, цените, които НЗОК заплаща за тях, както и други решения и указания на НЗОК, касаещи ползването на програмите, за които Изпълнителят е писмено уведомен от Възложителя и му е предоставена необходимата информация.

    3. Промени в изискванията за месечна и годишна здравно-статистическа отчетност на лечебните заведения за болнична помощ, изисквана от МЗ, РЗИ и НЦОЗА, които са сведени до знанието на Изпълнителя от Възложителя;

    4. Внесени по едностранна инициатива на Изпълнителя подобрения в работата на програмните продукти;

    5. Заявка на Възложителя за допълване функционалностите на продуктите във връзка с необходимост, произтичаща от вътрешни нужди на Възложителя срещу допълнително заплащане.

  2. Предоставяне на консултации и услуги, свързани с ползването на продуктите от потребители на модулите по т.1 в лечебното заведение, която ще включва:

   1. Предоставяне на консултации (без идване на място) за системният администратор на лечебното заведение и всички други потребители (персонал на лечебното заведение по т.1) във връзка с ползването на програмните продукти по т.1 предмет на поддръжката, всеки работен ден за срока на договора от 8:30 до 17:30 часа;

   2. Задължителна профилактика (проверка на работоспособност) на програмните продукти, предмет на абонаментната поддръжка по т. 1, минимум един път на шестмесечие на място по 1 (един) човекочас на програмен продукт;

   3. Отстраняване на неизправности по базите данни, възникнали в резултат на скрити програмни грешки (BUGS) - на място или чрез виртуална частна мрежа /Virtual Private Network/).

  3. Допълнителни дейности за поддръжка на модулите, изброени в т.1, които се изразяват в:

   1. Предоставяне на услуги по заявка на възложителя, свързани с разработка на допълнителни функционалности по специфицирани от него изисквания или извършване на специфични за него настройки (валидни само за СБАЛО ЕАД), както и осигуряване на специалист по поддръжка за работа на място или отдалечено по заявка на възложителя без възникнал инцидент или проблем, които се предоставят от специалисти на Изпълнителя за срока на договора в рамките на работния ден и следния брой човекочасове

    1. Ниво софтуерен специалист – до 120 часа годишно, но не повече от 25 часа месечно;

    2. Ниво програмист – до 120 часа годишно, но не повече от 25 часа месечно;

   2. Предвиденият обем дейности по т. 2.3.1.1 и 2.3.1.2 в брой човекочасове за година се осъщестява в срок от 12 месеца.

   3. Актуализиране на модулите в рамките на 12 (дванадесет) месеца от срока на договора със специфични изисквания за работа по услуги за мобилно приложение за медицински персонал на лечебното заведение и WEB приложение за пациентски достъп до пациентско досие, както и разработка и внедряване на функционалност за водене на цялостна електронна документация на пациента и функционалност за електронно назначаване и администриране на медикаментозна терапия за пациента. Функционалните изисквания към системата и актуализацията й трябва да включва минимум следното:

    1. Услуги за мобилно приложение за медицински персонал на лечебното заведение и WEB приложение за пациентски достъп до пациентско досие, което включва минимум следното:

     1. Инсталация на WEB приложение за пациентски достъп до пациентско досие;

     2. Инсталация на мобилно приложение за медицински персонал на лечебното заведение;

     3. Разработка на функционалности за мобилно приложение за медицински персонал на лечебното заведение :

 • Търсене на пациент по ИЗ номер;

 • Избор на отделение, до което потребителя има права в болничната информационна система;

 • Списък с пациентите в избрано отделение;

 • Обща информация за пациента;

 • Паспортни данни;

 • Диагнози;

 • Състояние при прием;

 • Възможност за запис на гласово съобщение към досието на пациента;

 • Прослушване на записаните съобщения в Болничната информационна система;

 • Данни за направени разходи и очаквани приходи за курса на лечение;

 • Разбивка по разходни звена;

 • Детайлна информация за разходи по дейности;

 • Достъп до резултати от изследвания;

     1. Разработка на функционалности за WEB приложение за пациентски достъп до пациентско досие:

 • Разработка на WEB интерфейс за предоставяне на пациента до определени данни от неговото пациентско досие;

 • Разработване на възможност за ограничаване на достъпа само до определен тип данни (например само до амбулаторни прегледи и амбулаторни резултати за клинична лаборатория, микробиология и образна диагностика);

 • Разработка на възможност за преглед на изображения от образна диагностика;

 • Достъпът до услугата ще става срещу персонален (анонимен) идентификационен номер и код за достъп, генерирани и предоставени на конкретния пациент/потребител на услугата. Достъпа до услугата ще се осъществява с популярни средства за комуникация и сигурност;

    1. Разработка и внедряване на функционалност за водене на цялостна електронна документация на пациента и функционалност за електронно назначаване и администриране на медикаментозна терапия за пациента, която включва минимум следното;

     1. Адаптация на модул Гама КодМастер със следните функционалности и интерфейси:

      1. Разработка на визуален интерфейс за вписване на назначения

      2. Разработка на екран за предходна терапия и терапия за дома

      3. Разработка на екран за прилагане на назначения и подобрен изглед към тях

      4. Функционалност за разширен преглед и отпечатване на направени назначения и добавяне на данни за тях в епикриза и история на заболяването

      5. Разработка на екран за преглед и отпечатване на терапия за изпълнение от среден медицински персонал

      6. Функция за въвеждане съдържание на терапевтичен протокол за химиотерапия от персонала на ЛЗ

      7. Назначаване на лекарствена терапия на база на терапевтичен протокол

     2. Адаптация на модул Гама Стор със следните функционалности и интерфейси:

      1. Разработка на нов информативен екран за експедиция и разход с включени допълнителна информация за пациента – алергии, резултати от лабораторни изследвания

      2. Разработка на шаблони за печат на етикети за отпуснати лекарства по лекарствени назначения

      3. Разработка на екран за автоматизирано изчисление на лекарствена табела на база на изготвени предварително медикаментозни назначения;

     3. Съдействие при изграждане на номенклатура на медикаменти, инициализация и изграждане на съответствие с Гама Стор

     4. Пускане в експлоатация на следните функционалности:

      1. Обучение на персонала за работа със следните действия :

- изготвяне на електронно назначение

- водене на комплект документация за пациентите в електронен вид

- автоматизирано създаване на електронна табела към болнична аптека на база на въведени назначения

- администриране на назначена терапия посредством баркод етикетирани медикаменти      1. Оказване на съдействие на персонала на при начало на ползване на система за електронни назначения и администриране на медикаментозна терапия

3. Повикване при повреда и срокове за отстраняването им за всички изброени позиции в т. 1 от техническата спецификация.

3.1 Изпълнителят да приема повиквания (съобщения) за инциденти и/или заявки от упълномощени лица (системни администратори) направени по телефона, по факс или на адрес, WEB адрес или имейл адрес всеки работен ден за срока на договора от 8:30 до 17:30 часа. • След констатиране на възникването на инцидент да се извършва неговото регистриране, като се открива номер на инцидента (Trouble Ticket) и присвоеният ТТ номер се съобщава на възложителя.

 • Инцидентите/проблемите да се категоризират от специалиста по поддръжка при приемане на инцидента/проблема.

 • Определянето на приоритета на инцидент или заявка да става въз основа на неговото въздействие и спешност и да се разпределя по приоритети както следва:

СХЕМА ЗА ПРИОРИТИЗИРАНЕ
ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Много висок
(Very High)


Висок
(High)


Среден
(Medium)


Нисък
(Low)


Много нисък
(Very Low)


СПЕШНОСТ

Много висок
(Very High)


Много висок
(Very High)


Много висок
(Very High)


Висок
(High)


Среден
(Medium)


Нисък
(Low)


Висок
(High)


Много висок
(Very High)


Висок
(High)


Висок
(High)


Среден
(Medium)


Нисък
(Low)


Среден
(Medium)


Висок
(High)


Висок
(High)


Среден
(Medium)


Нисък
(Low)


Нисък
(Low)


Нисък
(Low)


Среден
(Medium)


Среден
(Medium)


Нисък
(Low)


Нисък
(Low)


Много нисък
(Very Low)


Много нисък
(Very Low)


Нисък
(Low)


Нисък
(Low)


Нисък
(Low)


Много нисък
(Very Low)


Много нисък
(Very Low)

  1. Въздействието е мярка за критичността на инцидент, проблем, или заявка по отношение на бизнеса на Възложителя. Въз основа на степента на засягане работоспособността на системите и/или броя на засегнатите потребители ще се определя обхватът на въздействието.

   НИВО НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

   ОПРЕДЕЛЕНИЕ

   Ниво 1 – Много висок (Very High)

   Без или с много голяма деградация на бизнес операциите и/или пълна загуба на критични за бизнеса функции

   Без или с много голяма продължителност на спиране на системата (повече от 8 часа)

   Засягане на всички потребителите

   Без или с много голямо количество на налагащите се повторни дейности

   Без или с много голяма загуба на клиенти и добро име


   Ниво 2 – Висок (High)

   Без или с голяма деградация на бизнес операциите или частична загуба на критични за бизнеса функции

   Без или с голяма продължителност на спиране на системата (5 до 8 часа)

   Засягане на > от 50% от потребителите

   Без или с голямо количество на налагащите се повторни дейности

   Без или с голяма загуба на клиенти и добро име


   Ниво 3 – Среден (Medium)

   Без или със средна деградация на бизнес операциите или засягане на некритични за бизнеса функции

   Без или със средно продължителност на спиране на системата (3 до 5 часа)

   Засягане на < от 50% от потребителите

   Без или със средно количество на налагащите се повторни дейности

   Без или със средна загуба на клиенти и добро име


   Ниво 4 – Нисък (Low)

   Без или с малка деградация на бизнес операциите или засягане на некритични за бизнеса функции

   Без или с малка продължителност на спиране на системата (1 до 3 часа)

   Засягане на < от 10% от потребителите

   Без или с малко количество на налагащите се повторни дейности

   Без или с малка загуба на клиенти и добро име


   Ниво 5 – Много нисък (Very Low)

   Без или с много малка деградация на бизнес операциите или засягане на некритични за бизнеса функции

   Без или с много малка продължителност на спиране на система (1 час или по-малко)

   Засягане на 1 потребител

   Без или с много малко количество на налагащите се повторни дейности

   Без или с много малка загуба на клиенти и добро име


  2. Спешност е мярка, която показва времето след възникване на инцидента, в рамките на което ще се достигне до максималния размер на въздействието. Тя определя необходимата скорост, която се изисква за постигане на решение или степента, в която Възложителя може да понесе забавяне в разрешаването на конкретен инцидент, проблем или заявка.

   НИВО НА СПЕШНОСТ

   ОПРЕДЕЛЕНИЕ

   Ниво 1 – Много висок (Very High)

   до 8 часа

   Ниво 2 – Висок (High)

   до 24 часа

   Ниво 3 – Среден (Medium)

   до 36 часа

   Ниво 4 – Нисък (Low)

   до 72 часа

   Ниво 5 – Много нисък (Very Low)

   до 72 часа

 • Изпълнителят на услугата трябва да обслужва повиквания (съобщения), свързани с инциденти и/или на заявки, подадени от възложителя в следните времеви рамки:

  1. В рамките на 24 (двадесет и четири) часа (в работно време) за въпросите, класифицирани като такива с много висок (Very High) и висок (High) приоритет;

  2. В рамките на 72 (седемдесет и два) часа (в работно време) за въпросите, класифицирани като среден (Medium), нисък (Low) и много снисък (Very Low) приоритет.

 • Помощта (обслужването) следва да се осъществява на място или отдалечено обслужване, чрез виртуална частна мрежа (Virtual Private Network), когато са налични в посочените по (1) и (2) по-горе срокове, зависещи от приоритета на инцидента и/или заявката в работно време.

3.2. Изпълнителят трябва да предложи единични цени на човекочас извън договорения лимит от включени допълнителни часове по т.2.3.1.1 и т. 2.3.1.2., за дейностите по чл. 2.3.1.според ангажирания специалист.

4. Срок за предоставяне на дейностите за абонаментна софтуерна поддръжка на болнична информационна система на СБАЛО, включваща програмните продукти по т. 1 със съответен брой лицензи за срок от 12/дванадесет / месеца

Образец №1


опис

на представените документи

от ....................................................................................................................................................,(наименование на участника)
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за осигуряване на абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи болничната информационна система на „Специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД

Описание на приложените документВид на документа

(оригинал или заверено копие)


Брой страници,


1

2

3

4
I.

Опис на представените документи


II.

Заявление за участие, което включва:


1.

2.

...

III.

Оферта, която включва:


1.

2.

...
Дата

_______/ _______ / _________

Наименование на участника

__________________________

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Подпис

__________________________

Образец № 3
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
от “................................................................................................................................” - ..................,

представлявано от ..............................................................................................................................

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за осигуряване на абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи болничната информационна система на „Специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД, гр. София“, открита с решение № З-..../.............2016 г. на Изпълнителния директор на „СБАЛ по онкология“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

Предлагам абонаментна поддръжка на приложните програмни продукти в обхват и обем съгласно техническите изисквания на възложителя:


1. Абонаментната поддръжка трябва да обхваща следните приложни програмни продукти, изграждащи болнична информационна система на СБАЛО ЕАД, София: Гама КОДМАСТЕР, Гама КАЛК, Гама КОНТ, Гама МУЛТИЛАБ, Гама МУЛТИЛАБ-КААВ, Гама МУЛТИЛАБ-WEB, Гама СТОР, Гама КОНКУРЕНТ, Гама ИНТРАНЕТ, Гама ДИЕТИ - с техните работни места, както са изброени по-долу:

No


Наименование на продукта

Работни места
/Лицензии/

1

Гама КОДМАСТЕР

140

2

Гама КАЛК

3

3

Гама КОНТ

7

4

Гама МУЛТИЛАБ

25

5

Гама МУЛТИЛАБ-WEB

1

6

Гама МУЛТИЛАБ-КААВ2

10

7

Гама СТОР

25

8

Гама КОНКУРЕНТ

2

9

Гама ИНТРАНЕТ

1

10

Гама ДИЕТИ

2

По предмета на абонаментна поддръжка на приложните програмни продукти трябва да бъдат извършвани всички необходими актуализации на програмните продукти и модулите им съгласно с настъпилите промени в изискванията за работа и отчетност на НЗОК, Министерство на здравеопазването (МЗ) и изискванията, формулирани в техническата спецификация, обнародвани в „Държавен вестник“ или такива, за които Възложителят е информирал Изпълнителя. 1. Абонаментната поддръжка включва:

Абонаментната поддръжка на приложните програмни продукти по т.1 трябва да включва актуализации на програмните продукти, предоставяне на консултации и услуги, свързани с ползването им и профилактика на програмното осигуряване на място.

  1. Обхвата на актуализациите се определя както следва:

   1. Изготвяне, тестване, документиране на промените и публикуването на УЕБ страницата на Изпълнителя, достъпни за Възложителя нови (актуализирани) версии на приложните програмни продукти, предмет на поддръжката по т.1.

   2. Нови (актуализирани) версии на приложните програмни продукти по т.1 трябва да бъдат създавани по заявка на Възложителя или по инициатива на Изпълнителя във връзка със следното:

    1. Констатирани от Възложителя неточности (грешки) в работата на приложните програмни продукти;

    2. Промени, въведените с Националния рамков договор (НРД) за съответната година и последвали решения на УС на НЗОК, касаещи правила за работа на лечебните заведения за болнична помощ, първични медицински документи, финансови документи, клинични пътеки, клинични процедури, болнични ВСМД, цените, които НЗОК заплаща за тях, както и други решения и указания на НЗОК, касаещи ползването на програмите, за които Изпълнителят е писмено уведомен от Възложителя и му е предоставена необходимата информация.

    3. Промени в изискванията за месечна и годишна здравно-статистическа отчетност на лечебните заведения за болнична помощ, изисквана от МЗ, РЗИ и НЦОЗА, които са сведени до знанието на Изпълнителя от Възложителя;

    4. Внесени по едностранна инициатива на Изпълнителя подобрения в работата на програмните продукти;

    5. Заявка на Възложителя за допълване функционалностите на продуктите във връзка с необходимост, произтичаща от вътрешни нужди на Възложителя срещу допълнително заплащане.

  2. Предоставяне на консултации и услуги, свързани с ползването на продуктите от потребители на модулите по т.1 в лечебното заведение, която ще включва:

   1. Предоставяне на консултации (без идване на място) за системният администратор на лечебното заведение и всички други потребители (персонал на лечебното заведение по т.1) във връзка с ползването на програмните продукти по т.1 предмет на поддръжката, всеки работен ден за срока на договора от 8:30 до 17:30 часа;

   2. Задължителна профилактика (проверка на работоспособност) на програмните продукти, предмет на абонаментната поддръжка по т. 1, минимум един път на шестмесечие на място по 1 (един) човекочас на програмен продукт;

   3. Отстраняване на неизправности по базите данни, възникнали в резултат на скрити програмни грешки (BUGS) - на място или чрез виртуална частна мрежа /Virtual Private Network/).

  3. Допълнителни дейности за поддръжка на модулите, изброени в т.1, които се изразяват в:

   1. Предоставяне на услуги по заявка на възложителя, свързани с разработка на допълнителни функционалности по специфицирани от него изисквания или извършване на специфични за него настройки (валидни само за СБАЛО ЕАД), както и осигуряване на специалист по поддръжка за работа на място или отдалечено по заявка на възложителя без възникнал инцидент или проблем, които се предоставят от специалисти на Изпълнителя за срока на договора в рамките на работния ден и следния брой човекочасове

    1. Ниво софтуерен специалист – до 120 часа годишно, но не повече от 25 часа месечно;

    2. Ниво програмист – до 120 часа годишно, но не повече от 25 часа месечно;

   2. Предвиденият обем дейности по т. 2.3.1.1 и 2.3.1.2 в брой човекочасове за година се осъщестява в срок от 12 месеца.

   3. Актуализиране на модулите в рамките на 12 (дванадесет) месеца от срока на договора със специфични изисквания за работа по услуги за мобилно приложение за медицински персонал на лечебното заведение и WEB приложение за пациентски достъп до пациентско досие, както и разработка и внедряване на функционалност за водене на цялостна електронна документация на пациента и функционалност за електронно назначаване и администриране на медикаментозна терапия за пациента. Функционалните изисквания към системата и актуализацията й трябва да включва минимум следното:

    1. Услуги за мобилно приложение за медицински персонал на лечебното заведение и WEB приложение за пациентски достъп до пациентско досие, което включва минимум следното:

     1. Инсталация на WEB приложение за пациентски достъп до пациентско досие;

     2. Инсталация на мобилно приложение за медицински персонал на лечебното заведение;

     3. Разработка на функционалности за мобилно приложение за медицински персонал на лечебното заведение :

 • Търсене на пациент по ИЗ номер;

 • Избор на отделение, до което потребителя има права в болничната информационна система;

 • Списък с пациентите в избрано отделение;

 • Обща информация за пациента;

 • Паспортни данни;

 • Диагнози;

 • Състояние при прием;

 • Възможност за запис на гласово съобщение към досието на пациента;

 • Прослушване на записаните съобщения в Болничната информационна система;

 • Данни за направени разходи и очаквани приходи за курса на лечение;

 • Разбивка по разходни звена;

 • Детайлна информация за разходи по дейности;

 • Достъп до резултати от изследвания;

     1. Разработка на функционалности за WEB приложение за пациентски достъп до пациентско досие:

 • Разработка на WEB интерфейс за предоставяне на пациента до определени данни от неговото пациентско досие;

 • Разработване на възможност за ограничаване на достъпа само до определен тип данни (например само до амбулаторни прегледи и амбулаторни резултати за клинична лаборатория, микробиология и образна диагностика);

 • Разработка на възможност за преглед на изображения от образна диагностика;

 • Достъпът до услугата ще става срещу персонален (анонимен) идентификационен номер и код за достъп, генерирани и предоставени на конкретния пациент/потребител на услугата. Достъпа до услугата ще се осъществява с популярни средства за комуникация и сигурност;

    1. Разработка и внедряване на функционалност за водене на цялостна електронна документация на пациента и функционалност за електронно назначаване и администриране на медикаментозна терапия за пациента, която включва минимум следното;

     1. Адаптация на модул Гама КодМастер със следните функционалности и интерфейси:

      1. Разработка на визуален интерфейс за вписване на назначения

      2. Разработка на екран за предходна терапия и терапия за дома

      3. Разработка на екран за прилагане на назначения и подобрен изглед към тях

      4. Функционалност за разширен преглед и отпечатване на направени назначения и добавяне на данни за тях в епикриза и история на заболяването

      5. Разработка на екран за преглед и отпечатване на терапия за изпълнение от среден медицински персонал

      6. Функция за въвеждане съдържание на терапевтичен протокол за химиотерапия от персонала на ЛЗ

      7. Назначаване на лекарствена терапия на база на терапевтичен протокол

     2. Адаптация на модул Гама Стор със следните функционалности и интерфейси:

      1. Разработка на нов информативен екран за експедиция и разход с включени допълнителна информация за пациента – алергии, резултати от лабораторни изследвания

      2. Разработка на шаблони за печат на етикети за отпуснати лекарства по лекарствени назначения

      3. Разработка на екран за автоматизирано изчисление на лекарствена табела на база на изготвени предварително медикаментозни назначения;

     3. Съдействие при изграждане на номенклатура на медикаменти, инициализация и изграждане на съответствие с Гама Стор

     4. Пускане в експлоатация на следните функционалности:

      1. Обучение на персонала за работа със следните действия :

- изготвяне на електронно назначение

- водене на комплект документация за пациентите в електронен вид

- автоматизирано създаване на електронна табела към болнична аптека на база на въведени назначения

- администриране на назначена терапия посредством баркод етикетирани медикаменти      1. Оказване на съдействие на персонала на при начало на ползване на система за електронни назначения и администриране на медикаментозна терапия

 1. Повикване при повреда и срокове за отстраняването им за всички изброени позиции в т. 1 от техническата спецификация.

 • Изпълнителя да приемане повиквания (съобщения) за инциденти и/или заявки от упълномощени лица (системни администратори) направени по телефона, по факс или на адрес, WEB адрес или имейл адрес всеки работен ден за срока на договора от ................. ч. до ........... ч.

 • След констатиране на възникването на инцидент да се извършва неговото регистриране, като се открива номер на инцидента (Trouble Ticket) и присвоеният ТТ номер се съобщава на възложителя.

 • Инцидентите/проблемите да се категоризират от специалиста по поддръжка при приемане на инцидента/проблема.

 • Определянето на приоритета на инцидент или заявка да става въз основа на неговото въздействие и спешност и да се разпределя по приоритети, както следва:

(да се посочи схема за приоритизиране, въздействие и спешност ............................................................................................................................................................................................................................)

 • Ще обслужваме повиквания (съобщения), свързани с инциденти и/или на заявки, подадени от възложителя в следните времеви рамки, съгласно посочената схема за спешност:.................................................................................................................................................

 • Помощта (обслужването) ще се осъществява на място или отдалечено обслужване, чрез виртуална частна мрежа (Virtual Private Network), когато са налични в посочените в схемата за спешност срокове, зависещи от приоритета на инцидента и/или заявката.

4. Приемам плащанията да се извършват в срок - до 60 дни, след представяне на оригинал на фактура и протокол за извършени дейности.

5. Предлагам следните преференции ...........……………………………………./търговски отстъпки, спонсорства и други/.

6. Декларирам, че при изпълнение на поръчката няма да ползвам / ще ползвам подизпълнители, които ще извършват ........................................................................................, с дял на участие, както следва:................................................................

7. Други условия ................................................................................................................................................................................

Предлагаме месечна цена, която включва всички дейности заложени в техническата спецификация. Общата месечна цена и обща стойност за 12 месеца за изпълнение на услугата, са формирани в лева, без ДДС, съгласно приложеното Ценово предложение в отделен запечатан плик, съгласно изискванията на документацията, като в цената са включени всички разходи за изпълнение на услугата.дата................. С УВАЖЕНИЕ: …………………………

гр..................... /длъжност, имена, подпис, печат/Образец №4
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 39, ал. 3 , т. 1, буква „в” от ППЗОП

за съгласие с клаузите на проекта на договора

Подписаният/ата…………………………………………………….........................................(трите имена)
данни по документ за самоличност..............................……………………………………..

(ЕГН, номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ………………………………………………………………………………

(длъжност)
на ....................................................................................................................................................,

(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за осигуряване на абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи болничната информационна система на „Специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАДД Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:


 1. Съм запознат и приемам всички условия и особености на настоящата поръчка и клаузите на проекта на договора.

 2. Се задължавам да спазвам условията за участие в процедурата и всички действащи норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

 3. Се задължавам да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните за поръчката.

 4. В случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името на последния приемам да сключа този договор за възлагане на обществената поръчка в сроковете, определени от Възложителя и съответните нормативни актове.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за деклариране на неверни данни.
Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис

__________________________


Образец №5
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 39, ал. 3 , т. 1, буква „г” от ППЗОП

за срок на валидност на офертата

Подписаният/ата…………………………………………………….........................................(трите имена)
данни по документ за самоличност..............................……………………………………..

(ЕГН, номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ………………………………………………………………………………

(длъжност)
на ....................................................................................................................................................,

(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за осигуряване на абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи болничната информационна система на „Специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД


Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Срокът на валидност на настоящата оферта е _____________________________ /цифром и словом/ календарни дни от датата, която е посочена за дата на получаване на офертите /но не по-малко от 90 /деветдесет/ календарни дни/.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за деклариране на неверни данни.


Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис

__________________________


Образец № 6

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


от “................................................................................................................................”, ЕИК..............., със седалище и адрес на управление................................., представлявано от ..............................................................................................................................
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за осигуряване на абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи болничната информационна система на „Специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД, гр. София

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

Във връзка с обявената от СБАЛ по Онкология ЕАД процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, представяме настоящото ценово предложение:


І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА УСЛУГАТАИзпълнението на обекта на поръчката ще извършим при следните цени:


Наименование на продукта

Работни места

брой


Цена
лв.

Формиране на цената

Гама КОДМАСТЕР

140Гама КАЛК

3Гама КОНТ

7Гама МУЛТИЛАБ

25Гама МУЛТИЛАБ-WEB

1Гама МУЛТИЛАБ-КААВ3

10Гама СТОР

25Гама КОНКУРЕНТ

2Гама ИНТРАНЕТ

1Гама ДИЕТИ

2


216

За месец

За година

Общо без ДДС

 1. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашето предложение за 12 месеца, възлиза на:......................................................................................................................................... /посочва се цифром и словом стойността без ДДС/ІІ. ДРУГИ

Там където се налага, са приложени допълнителни листа към образеца на ценовото предложение, с оглед детайлно описание на предложението, а именно: ..................................................................................................................................................


дата................. С УВАЖЕНИЕ: …………………………гр..................... /длъжност, имена, подпис, печат/

1 КААВ-Клинични анализатори автоматизирана връзка

2 КААВ-Клинични анализатори автоматизирана връзка

3
Каталог: uploads -> files
files -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
files -> 10 години движение за социален хуманизъм
files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница