Техническа спецификация за изпълнение на обществена поръчка с предметДата10.02.2018
Размер100.55 Kb.
ТипПрограмаПРОГРАМА BG07 „ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА ПАСИВНО РАЗДВИЖВАНЕ НА ГОРЕН И ДОЛЕН КРАЙНИК - 3 БР.“I. ВИДОВЕ АПАРАТИ. ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:ВИДОВЕ АПАРАТИ.

ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1.

1. УРЕД ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО

ПАСИВНО ДВИЖЕНИЕ НА ГЛЕЗЕННА СТАВА

Описание: апарат за анатомически правилно пасивно раздвижване на глезена и задната част на крака.1.1.

Възможност за използване с легло или стол

1.2.

Осигуряване на две триизмерни движения:

 • Плантарна флексия 40 ° до Дорзална флексия 30 °

 • Еверсия 25 ° до инверсия 25°

1.3.

Възможност за приложение при:

 • Пасивна мобилизация на следните фрактури след вътрешна фиксация:

  • Глезенна фрактура

  • Фрактура на (Tibial Pilon) пищяла на глезена

  • Фрактура на петата

 • Мобилизиране на ставите на крака след оперативно или консервативно лечение на поражения на:

  • Ахилесово сухожилие

  • Странично сухожилие

  • Междинно сухожилие

Хирургично удължаване на ахилесовото сухожилие, за пост-травматична твърдост.1.4.

Цифрови настройки

 • Подготовка движение (Загряване) - Да позволява постепенно прогресиране до предварително зададен пълен обхват на движение.

 • Модулация – Да позволява ръчно настройване на крайна точка на обхват на движение въз основа на поносимостта на пациента.

 • Надхвърляне на обхват на движение – Да позволява надхвърляне на предварително зададените крайни точки на обхвата на движение по време на текущата терапевтична сесия

 • Програми – Да позволява създаване на минимум 15 потребителски програми.

 • Таймер – Възможност за регулиране на времето за сесията.

 • Възможност за задаване на вида сила – концентрична / ексцентрична

 • Пауза - регулируема, в границата на екстензия или флексия

1.5.

Технически характеристики:

 • Възможност за заключване стойностите на параметрите

 • Защита на пациента при упражняване на прекомерна сила върху ставата

 • Размер на стъпалото: от 18 cm до 29 cm

 • Тегло: до 13 kg

 • Скорост: от 40° до 160° в минута.

 • Размери (ДхШхВ) не повече от: 560х370х450 мм

 • Напрежение: до 240V, 50 Hz

 • Движенията да се осигуряват с един електродвигател

 • Електрическа мощност: 50 VA

 • Електрическо устройство от тип B, клас I
1.6.

Пациентът може да се спре и да обърне посоката на движение по всяко време.

2.


2. УРЕД ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО

ПАСИВНО ДВИЖЕНИЕ НА КОЛЯННА СТАВА
Описание: Апарат за пасивно раздвижване при заболявания на коляното, чрез анатомично правилни движения2.1.

Диапазон на движение

От -10 ° до 120 ° на сгъване.2.2.

Дистанционно управление

Лесно за използване дистанционно управление, позволяващо бързи и прецизни настройки на параметрите на движение2.3.

Обратна връзка с пациента

LCD екран, за изобразяване на моментния и програмирания обхват на движение.2.4.

Цифрови настройки

 • Подготовка движение (Загряване) - Да позволява постепенно прогресиране до предварително зададен пълен обхват на движение.

 • Модулация - Да позволява ръчно настройване на крайна точка на обхват на движение въз основа на поносимостта на пациента.

 • Надхвърляне на обхват на движение – Да позволява надхвърляне на предварително зададените крайни точки на обхвата на движение по време на текущата терапевтична сесия

 • Сила - Тази функция за сигурност позволява на пациента да обърне посоката на движение, по-лесно или по-трудно, с обикновена мускулна контракция

 • Програми – Да позволява създаване на минимум 15 персонализирани програми

 • Таймер – за контрол на времето на терапевтичната сесия

 • Пауза: Възможност за задаване на пауза от 900 секунди при екстензия и 900 секунди при флексия

2.5.

Технически характеристики:

 • Възможност за блокиране на корекцията на параметрите

 • Защита на пациентите, когато прекомерна сила се упражнява върху ставата

 • LCD екран

 • USB интерфейс и минимум два USB ключа за съхранение на индивидуални отчети за пациентите, както и за програмиране на протоколи

 • Обхват на движение: от -10 ° до 120 °

 • Скорост: от 40 °/min до 160 °/min

 • Тегло: не повече от 12 кг

 • Размери (Д х Ш х В) не повече от : 95х33х33 см

 • Ръст на пациента : от 1,50м до 1,85м

 • Дължина на стъпалото на пациента : 72- 97 см

 • Тибия на пациента : 40-52 см

 • Бедро на пациента : 34-45 cm

 • Максимално тегло на пациента: 130 kg

 • Напрежение: от 100 до 240V 50Hz

 • Електрическа мощност: 50VA
 • С педиатрична опция

  • Дължина на крака : 55- 106 cm

  • Тибия : 23-52 cm
2.6.

Пациентът да може да се спре и да обърне посоката на движение по всяко време.

3.


3. УРЕД ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПАСИВНО ДВИЖЕНИЕ НА ГРИВНЕНА СТАВА, КИТКА И ПРЪСТИ
Описание: Портативен симулатор за продължителни пасивни движения при рехабилитация на всяка патология на китка и пръсти.


3.1.

Приложение в хирургия, физиотерапия, ерготерапия

 • Рехабилитация / Следоперативни процедури

 • Да е възможно всяко едно движение на китка и пръсти

 • Аналитичен / Амбулаторен

3.2.

Показания

 • Тенолиза на Флексорни и екстензорни сухожилия

 • Апонеуректомия за болест на Дюпюитрен

 • Отворена редукция и вътрешна фиксация на вътреставни, диафизеални, метафизеални и епифизеални фрактури на фалангите

 • Mетакарпофалангеална артролиза

 • Ревматоидна / неврологична или следродилна мускулна скованост

 • Капсулотомии, артролиза и тенолиза за пост-травматична скованост на различни нива стави на китка и пръсти

 • Синовектомии

3.3.

Възможност за девет движения на ръката и китката

 • Юмрук: от -30° до 225°

 • Лакътна девиация: от -30° до 60°

 • Екстензия / флексия на китка: от -50° до 90°

 • Екстензия / флексия на китка с мета-карпо фалангеални стави: от -50° до 140°

 • Пронация / супинация: от -90° до 90°

 • Опозиция на палец: от 0° to 180°

 • Интринцик + : от 0° до 90°

 • Интринцик -  : от 0° до 180°

 • Избирателна мобилизация на фалангеална става

II. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 1. Предлаганата апаратура трябва да отговаря на минималните технически и функционални изисквания, описани в „Техническата спецификация“, и на останалите изисквания на възложителя, посочени в обявата и указанията за участие в настоящата процедура.
 1. За удостоверяване на съответствието на предлаганата апаратура с минималните технически и функционални изисквания, описани в „Техническата спецификация“, участникът прилага към офертата си документи от производителя относно техническите и функционални характеристики на апаратурата като: каталози, брошури, проспекти, технически спецификации и др. на производителя, подробно описващи характеристиките на предлаганата апаратура. В случай че документите са на чужд език, следва същите да бъдат придружени с превод на български език.
 1. Участникът следва да попълни и Сравнителна таблица за съответствие с техническите изисквания на Възложителя по съответната обособена позиция (като приложение към Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 14), в която описва наличието на конкретния параметър, както и посочва номер на страницата от съответния каталог, брошура, проспект, техническа спецификация и др. на производителя, от които е видно описаното съответствие.
 1. Предложената медицинска апаратура трябва да бъде нова, неупотребявана и без недостатъци.
 1. Предлаганата медицинска апаратура следва да отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и Директива 93/42/ЕЕС.


За доказване съответствието с посоченото изискване участникът следва да представи към офертата си ЕС сертификат, удостоверяващ съответствието на апаратурата с изискванията на Директива 93/42/ЕЕС, издаден от нотифициран орган, или Декларация за съответствие на медицинското изделие съгласно чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или от негов упълномощен представител – заверено от участника копие.

 1. Доставяната медицинска апаратура следва да има нанесена „СЕ” маркировка - съгласно чл. 15 от ЗМИ и Директива 93/42/ЕЕС за медицинските изделия.
 1. Срок на изпълнение на поръчката: срокът на доставка, монтаж и пускане в експлоатация на апаратурата е до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договор с изпълнителя.
 1. Определеният за изпълнител участник следва да осигури минимален гаранционен срок от датата на инсталиране и пускане в експлоатация на апаратурата минимум 24 (двадесет и четири) месеца.


Срокът на гаранционното обслужване се удължава с толкова календарни дни, колкото апаратът е бил извън експлоатация поради необходимост от извършване на поправки, подмяна на части и др. действия по гаранционно обслужване от страна на определения за изпълнител участник.

 1. Място на изпълнение: гр. София, район Красна поляна, бул. „Възкресение“ № 1В.
 1. При предаването на медицинската апаратура определеният за изпълнител участник следва да предостави на възложителя следните документи: сертификат за качество, гаранционна карта, инструкция за експлоатация, ръководство за ползване, техническо описание и всички други документи, съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение на участника. В случай че посочените в предходното изречение документи в оригинал са на чужд език, участникът се задължава да ги предаде на възложителя, придружени с превод на български език – в противен случай ще се счита, че задължението на участника по настоящата точка не е изпълнено.
 1. Определеният за изпълнител участник следва да осъществи монтаж и пускане в експлоатация на апаратурата в съответствие със заложените от производителя параметри и изисквания.
 1. Определеният за изпълнител участник следва да поддържа екипа от технически специалисти със съответната квалификация съгласно своята оферта във връзка с осигуряването и квалифицираното извършване на монтажа, въвеждането в експлоатация и гаранционното обслужване на медицинската апаратура.
 1. В рамките на гаранционния срок определеният за изпълнител участник следва да отстранява за своя сметка всички дефекти и неизправности, възникнали в процеса на експлоатация на медицинската апаратура, като поема всички разходи във връзка с гаранционното обслужване на доставената медицинска апаратура – за транспорт, труд, резервни части и др.
 1. Нивото на гаранционна поддръжка на оборудването е 24 часа, 7 дни в седмицата при време за реакция – до 3 часа след получаване на сигнала за възникнала повреда. 1. Избраният за изпълнител участник следва при изпълнението на договора за обществена поръчка да посочва приноса на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., по Програма BG 07 “Инициативи за обществено здраве”, по проект: „Създаване на център за приложение на високо-технологични рехабилитационни методи за подобряване качеството на живот при деца с церебрална парализа“, финансиран съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ РД-13-145/14.09.2015 г. и Допълнително споразумение № РД-13-156/16.12.2016 г. - съгласно предвидените в проекта на договора за обществена поръчка мерки за публичност и информираност.

Проект БГ 07-23/30.04.2015 „Създаване на център за приложение на високо-технологични рехабилитационни методи за подобряване качеството на живот при деца с церебрална парализа“

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница