Технически изисквания към елементите на брегова система за наблюдение на черноморската граница на р българия


Да се инсталира и използва комуникационна мрежа за обмен на данни, самотестване и подаване на контролни сигнали, която да осигурява двупосочна връзка между всички компоненти на систематастраница3/11
Дата05.02.2017
Размер2.36 Mb.
#14284
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Да се инсталира и използва комуникационна мрежа за обмен на данни, самотестване и подаване на контролни сигнали, която да осигурява двупосочна връзка между всички компоненти на системата.

Комуникационното оборудване да работи на честоти в съответствие с Националния честотен план.Необходимо е да се пренася следния тип данни:
Между ПТВН и оперативните центрове:

сурово радарно видео;
маршрути и формуляри
гласова комуникация;
информация за ХМТО;
информация от АИС;
информация от телевизионните и инфрачервени камери;
мониторинг за работата на техническото оборудване и контрол.
Между оперативните центрове ще се обменя:
гласова комуникация;
База данни.
От центровете към НМГКИЦ;
База данни;
Маршрути на целите;
информация от телевизионните и инфрачервени камери
АВТОМАТИЧНА ИДЕНТИФИКАЦИОННА СИСТЕМА (АИС)
Базовите станции на Автоматизираната система за идентификация на целите да бъдат разположени, така че да осигури покриването на наблюдаваната акватория.
Получената информация от опознаване на целите оборудвани с корабни АИС транспондери да бъде обобщавана, като погрешни двойни въвеждания да бъдат елиминирани.
Информацията от системата АИС да бъде достъпна в центровете. Информацията за местоположението на целите получавана по системата АИС да бъде съвместявана с тази получавана от радарите в една обща тактическа картина.
Другата информация от АИС да се съхранява в базата данни.
Текстови съобщения от системата АИС и особено такива отнасящи се до безопасността при корабоплаването да бъдат изобразявани в специален прозорец на операторския интерфейс в центровете, в който прозорец оператора също да може да въвежда и да изпраща съобщения.
АИС системата трябва да има възможност да приема и кодирани АИС данни от плавателните средства на ГДГП.
Тези данни да не могат да бъдат декодирани от стандартна (универсална) АИС.
Изобразяването на кодираните АИС данни да бъде с различен цвят или символ.
АИС системата трябва да отговаря на изискванията за специализирана система и да позволява приемане на стандартни АИС сигнали.
АИС системата трябва да отговаря на изискванията за специализирана система и да позволява приемане на кодирани АИС сигнали.
АИС системата трябва да отговаря на изискванията за специализирана система и да позволява предаване на кодирани собствени АИС данни.
ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ

Всеки ПТВН трябва да разполага с оборудване за измерване елементите на хидрометеорологичната обстановка. Информацията трябва да се предава до ЛОЦ, да се изобразява на съответното работно място на оператора и да се документира със съответните технически средства.
Метеорологичните станции ще подготвят информация (с минимална точност) за:
Скоростта на вятъра (≤±1m/сек.) ;
Посоката на вятъра(≤±10 градуса) ;
Барометричното налягане (≤±2 hPa);
Температурата на въздуха (≤± 10°C);
Относителната влажност на въздуха (≤±5 %).
Оборудването трябва да е в съответствие с изискванията на стандарт IEC 529 и да има степен на защита не по-ниска от IP 65 или еквивалент.
СЪБИРАНЕ И ЗАПИС НА ИНФОРМАЦИЯТА
Информацията от сензорите за: маршрутите и данните на целите, обмена на данни, гласовата комуникация, действията на оператора, хидрометеорологичната обстановка да бъде записвана и съхранявана в НМГКИЦ за минимум 30 дни.
Информацията от ТВ системите да се записва и съхранява отделно от останалата информация.
Системата за запис да работи 24 часа в денонощието без прекъсване
Режима на възпроизвеждане да не влияе върху процеса на запис на текущата обстановка
Като краен продукт ползвателят трябва да получи система, в която са интегрирани всички сензори, комуникации, компютърни и софтуерни компоненти.


188.

Системата е необходимо да разпознава операторите по различни способи, чрез въвеждането на парола, биометрични данни или използване на персонална идентификационна карта.


189.

Достъпа до работа със системата не трябва да бъде възможен без извършване на идентификация.


190.

Всеки ползвател да бъде допускан да изпълнява само определени функции. По време на регистрацията си за работа със системата ползвателя ще трябва да посочи функциите, които ще изпълнява. По този начин същият да бъде допуснат до точно определени ресурси на системата, в съответствие с делегираните му права и отговорности.


191.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БРЕГОВИТЕ РЛС


192.

Радарната подсистема се явява основна и неразделна част от цялостната интегрирана система за наблюдение, осигуряваща радарна информация в реално време за надводната обстановка в зоната за наблюдение чрез бреговите радиолокационни станции разположени на ПТВН.


193.

Наличните дванадесет БРЛС Варна-1 монтирани на ПТВН да са основа за интеграцията на сензорите от този тип.


194.

Модернизация на съществуващите БРЛС и радаринтегратори да се извърши при необходимост по преценка от Изпълнителя на проекта (описание и технически характеристики са посочени в приложение 1.)


195.

Предложената модернизация на бреговите радиолокационни станции да покрива или превишава техническите характеристики на БРЛС Варна 1 посочени в приложение № 1


196.

Функциониране на радара


197.

БРЛС трябва да осигури откриването на надводните цели, както и определяне на техните полярни, маршрутни и географски координати с необходимата точност за изпълнението на поставените задачи. БРЛС трябва да има възможност за обработка и визуализация на следната информация:


198.

“суров” радиолокационен сигнал;


199.

положението на координатния маркер и електронните визири;


200.

символ за автоматичното проследяване на целта и вектора на нейното движение;


201.

следи от миналото движение на целта;


202.

електронна карта с изобразени фарватери и зони забранени за плавания;


203.

цифрови данни за избрана от оператора цел - координати, курс, скорост;


204.

визуална и звукова сигнализация от нарушение на зададени охранни зони;


205.

обработка на шума не по малко от 16 нива на цифрова обработка включваща: цифров филтър за междуобзорна обработка, цифров филтър за съседни сондирания, цифров филтър по дистанция, цифров филтър по дистанция тип прозорец, разширение на целите, праг за подтискане на изображението или еквивалентни;


206.

автоматично откриване и проследяване на не по-малко от 200 цели;


207.

стандартен интерфейс позволяващ системното интегриране на радара.


208.

Параметрите на радара


209.

Работна честота - X-band 9380  9440 MHz


210.

Параметри на антената


211.

Тип Вълноводно-процепна;


212.

Поляризация – Хоризонтална ;


213.

Дължина на антената – не по малко от 18ft (5.4m)


214.

Ширина на диаграмата:


215.

в хоризонтална плоскост - 0.36° ± 0.04


216.

във вертикална плоскост 20°±2°


217.

Ниво на страничните листи в хоризонтална плоскост


218.

в зона ±10°< минус 28dB±1


219.

извън зона ±10° < минус 35dB±1


220.

Коефициент на усилване по напрежение≥36dB; КСВ < 1.25


221.

Ветроустойчивост - 30 m/s;


222.

Ветроякост - 50 m/s в неработно състояние


223.

Характеристики на предавателя


224.

- честота - 941030 MHz


225.

- дължина на импулса - 0.050.08s; 0.20.35s;

0.600.80s
226.

- честота на следване 3000 Hz+/-100 Hz;1500 Hz+/-50 Hz; 750 Hz+/-25 Hz;


227.

- импулсна мощност не по-малко от - 25 kW


228.

- за избягване на смущения от близки радари и цели извън обхвата, честотата на повторение да бъде вобулирана - 10%


229.

Характеристики на приемника


230.

- тип - ЛОГАРИТМИЧЕН


231.

- междинна честота- 60 MHz


232.

- честотна лента- 2025 MHz, 45MHz


233.

- коеф. на шум по-добър от 5 dB


234.

- автоматична/ръчна донастройка на честота


235.

разрешаваща способност по разстояние и ъгъл, точност


236.

Грешката в измерването на направление към целите трябва да бъде не по-голяма от ± 0.5°.


237.

Грешката в измерването на дистанция трябва да бъде по-малка от ± 0.7% от избрания мащаб или 20m. Приема се по-голямата стойност.


238.

Разрешаващата способност по разстояние на станцията трябва да бъде < 20m.


239.

Разрешаващата способност по ъгъл трябва да бъде < 0.5".


240.

БРЛС трябва да имат възможност за откриване и проследяване на цели съответстващи на описаните и типовете модели посочени в таблица 1 при нормални климатични условия за всеки един ПТВН : таблица 3


241.

Изисквания за определяне на дистанциите за откриване на цели – посочени в таблица 4


242.

Характеристики на радарните цели таблица 5


243.

Каталог: tdocs
tdocs -> Техническо задание за поддръжка на лицензи sap erp 0 за нуждите на Министерство на финансите (МФ)
tdocs -> Техническо задание за „Изнесени дейности по управление на ит услуги в системата на Министерство на финансите”
tdocs -> Технически и функционални изисквания
tdocs -> Техническо задание описание на предмета на обществената поръчка, технически спецификации и критерии за оценка
tdocs -> Приложение 1 списък на документите съдържащи се в офертата / образец
tdocs -> Приложение №1 Техническо задание
tdocs -> Уважаеми дами и господа


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница