Технически изисквания към елементите на брегова система за наблюдение на черноморската граница на р българия


Изисквания към закриването на целитестраница5/11
Дата05.02.2017
Размер2.36 Mb.
#14284
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Изисквания към закриването на целите


352.

В общия случай маршрута на всяка цел да се изобразява на монитора докато за нея постъпва информация от поне един сензор.


353.

Ако настъпи момент в който не постъпва никаква информация за целта, тогава максималното време за екстраполация да се определи въз основа на качеството на информацията постъпвала за целта от последния сензор, в чиято зона за видимост се е намирала.


354.

При условие че, изтече максималното време за екстраполация и през този период не са постъпили актуализирани данни за местоположението на целта същата да бъде закрита.


355.

За извършване на функционален анализ за достоверността на маршрута на целите, се използва суровата радарна информация.


356.

Суровата радарна информация да се изобразява в двата ЛОЦ Созопол и Варна.


357.

Системата да може да изобразява радарно видео (за морски цели) наложено върху картно изображение;


358.

Радарното видео да може да се изобразява с избираемо послесветене (5 – 240 s);


359.

Да може да се изобразява радарно видео от повече от един радар по едно и също време като опция.


360.

Да бъде възможно радарното видео да се включва от мястото на оператора в съответния ЛОЦ.


361.

В съхранената информация за целите да се съдържат данни относно общият брой актуализации на параметрите на всяка цел, общото време за което същата е изобразявана на монитора, мястото на последната актуализация и информация за текущи конфликти през този период.


362.

Съхранената информация за целите да се използва за определяне времето за екстраполация, както и за промяна статута на целта от „потвърдена” в „непотвърдена”


363.

Системата да изобразява карти на базата на ECDIS технология.


364.

Системата да изобразява следните картни формати: S 52, S57, DX 90, IHO, ARCS, IMO или еквивалентни.


365.

Операторският интерфейс да поддържа и ръчна инициализация / изтриване на области и други картни обекти.


366.

Информацията за удовлетворяване на критериите при откриване и съпровождане на дадена цел да играе ролята на качествен показател при изобразяване маршрута на целта.


367.

При обработка на информацията за целта, степента на удовлетворяване на критериите да зависи също и от статута на целта (потвърдена/непотвърдена).


368.

Времето за изобразяване на маршрута на целта обаче да не влияе като фактор за определяне степента на покриване на критериите. Тези две категории да са независими при изпълнението на алгоритъма за оценка.


369.

Класификация на целите


370.

При условие че няма възможност да се ползва информация от допълнителен радар, се приема че не се разполага с достатъчно количество технически средства с помощта на които да се определи дали целта е въздушна или надводна. Следователно ще бъде необходимо да се използват други технически средства за извършване на това разграничение. Целта се класифицира като въздушна в един от следните случаи:


371.

изчислената скорост на целта е по-висока от предварително зададената пределна стойност за скорост на надводна цел;


372.

целта е класифицирана като надводна по ръчен способ;


373.

има потвърждение за това от информация получавана от допълнителен радар.


374.

При условие че целта е класифицирана по ръчен способ, всички останали критерии за класификация не се вземат под внимание


375.

Параметри на оборудването за мултисензорно проследяване


376.

Оборудването за мултисензорно проследяване трябва да бъде в състояние:


377.

Да обработва информацията от различните сензори, основно радарите (първични и вторични), АИС


378.

Да съвместява реално информацията за целите от отделните източници (а не просто да налага радарни изображения);


379.

Да използва високотехнологичен разширен „Калман” филтър или еквивалентен;


380.

Да обработва асинхронно данните, което да позволи съвместяване на входни данни с различни (и променящи се) нива на сигналите;


381.

Да прилага гъвкаво използване на информацията от различните сензори, с цел избягване на нежелано регистриране на лъжливи цели;


382.

Да прилага гъвкаво използване на информацията от различните сензори, с цел избягване на нежелано регистриране на лъжливи цели;


383.

Да поддържа модулна структура с цел по-нататъшно разширяване на системата;


384.

Да използва базирана на стандартен РС софтуер, стандартна операционна система (GNU/ Linux, Unix или еквивалетни) и стандартен компилатор с цел максимална стабилност и ремонтопригодност за продължителен период на експлоатация;


385.

Да използва стандартен интерфейс за обмен на данни (ASTERIX или еквивалентен );


386.

Да бъде разположена в различни домейни.


387.

Информация за маршрута на целите


388.

Системата трябва да изобразява съвместени маршрути на целите на база на данните, получени от радарните екстрактори.


389.

Дисплея на който се изобразяват маршрутите на целите да бъде в състояние да налага тези маршрути на електронни карти.


390.

Системата да има възможност да изобразява символи от стандартите на IMO и НАТО за изобразяване на маршрутите на целите.


391.

Системата да позволява да се изобразяват характеристиките на отделните точки от маршрута на целите.


392.

Времето за което ще се изобразяват тези характеристики трябва да може да се променя в зависимост от необходимостта.


393.

Системата трябва да позволява да се изобразяват векторите на скоростта на всички цели. Дължината на вектора на скоростта да дава възможност да се предвиди новото местоположение на целта, след определен период от време. Дължината на вектора на скоростта да може да се променя, като по този начин да се променя и времето, в което ще се предвижда новото местоположение на целта.


394.

Системата да позволява да се изобразяват следи от потвърдени и непотвърдени цели, като двете категории обекти да се изобразяват по различен начин.


395.

В случай на висока динамика в развитието на обстановката е възможно част от формулярите на целите да се припокриват. В такива случаи системата трябва да осигурява възможност формулярите на съответните цели да бъдат премествани по начин, по който да се постигне минимално припокриване.


396.

Системата трябва да поддържа възможност за ръчна инициализация или изтриване на маршрути на целите.


397.

Във всички случай системата трябва да обработва и актуализира следните атрибути на целите: позивна, име на кораба, вид на платформата, състояние на опасност, свободен текст. Тези атрибути трябва да може да бъдат изобразявани при поискване.


398.

Системата да поддържа възможност за ръчна промяна на атрибутите на целите (опознаване, формуляри).


399.

База данни

Необходима е база данни съдържаща минимум следната информация:
400.

Данни за кораба като: наименование, позивна, вид на кораба, сигнализация за превоз на опасни товари, карго, клирънс, собственик на кораба, корабен агент, методи за комуникация и друга информация получена от АИС;


401.

Информация за движението на кораба: актуална и архивирана (вкл. идентификация на кораба, Принадлежност – държава /пристанище, Направление – държава/ пристанище, моментно местоположение и др.)


402.

Информация за посетените пристанища, за пресичане на предварително определени граници.


403.

Достъпът до базата данни да бъде ограничен в зависимост от позицията на служителя направил заявка за това


404.

Осигуряване на операции


405.

Най-близка точка за контакт (CPA) – системата да бъде в състояние да изчислява CPA или да измерва разстоянието между две избрани от оператора плавателни средства или между два произволно избрани обекта от картата;


406.

Време за достигане на най-близката точка за контакт (TCPA) - системата да бъде в състояние да изчислява това време за две избрани от оператора плавателни средства или за два произволно избрани обекта от картата;


407.

Предвиждане на курса и информация за маршрута на целите – системата да бъде в състояние да изобразява информация за отделните точки от маршрута на целите и да прави предвиждане за новото местоположение на целта след времеви дискрет избран от оператора;


408.

Ръчна инициализация на целите – оператора да може ръчно да въвежда цели, техните местоположения и скорост.


409.

Системата да осигурява постоянно търсене на дрейфуващи плавателни средства и хора. Оборудването осигуряващо операциите по търсене и спасяване да отговаря на изискванията на инструкцията IAMSAR, включително изчисления за дрейфа и морските течения, течения предизвикани от вятъра, както и модели за търсене според IAMSAR. Оборудването за търсене и спасяване да се използва на сушата и на борда на кораба, като да включва и дисплей за изобразяване маршрутите на целите. В състава му да влезе и комуникационно оборудване за предаване на данни и информация за маршрутите на целите, реда за търсене и текстови съобщения.


410.

Системата да извършва запис 24 часа в денонощието и съхраняване на записаната информация за период от 31 дни както следва:


411.

Информация за маршрута на целите;


412.

Динамични топологични елементи;


413.

Предупреждения;


414.

Взаимодействието на интерфейса човек – машина;


415.

Команди подавани от оператора;


416.

УКВ гласова комуникация в ЛОЦ;


417.

Системата да позволява преглед на съхранената информация от мястото на оператора при стартиране на режим повторение /Replay/.


418.

Да се извършва само съхранение на видео информация за опознаване цели и при кризисни ситуации и инциденти.


419.

Да бъде възможно създаването на резервни копия на записаната информация (напр. на DVD ).


420.

Системата да позволява на оператора по едно и също време да извежда различен брой независими прозорци със ситуационни картини от различни области на наблюдение. Също така да има възможност за едновременно изобразяване на цялостна картина на зоната за наблюдение и в същото време уголемено изображение на картина от една или няколко различни области.


421.

Системата да позволява на оператора да изчертава елементарни специфични обекти (линии, многоъгълници, текст).


422.

Във всеки прозорец да може да се избират отделни области за наблюдение и различен коефициент на увеличение.


423.

Системата да бъде в състояние самостоятелно да контролира важни части от вътрешните софтуерни компоненти и да ги рестартира в случаи на повреда.


424.

Системата няма да спира работа при условие, че се изчезне достъпа до част от компютърното оборудване. Хардуерните повреди да бъдат компенсирани, чрез прехвърляне на функциите от повредените към все още работещите компоненти на системата, за да се гарантира висока надеждност на системата.


425.

Симулация на интервенции


426.

Знаейки максималната скорост на всеки ГПК да бъде възможно да се определи, кой от тях ще достигне до определена цел за най-кратко време. По този начин ще се оптимизират усилията и действията за изпълнение на задачите.


427.

Режим „тренировка”


428.

Системата да позволява работа в режим тренировка. Този режим на работа да бъде възможен от всяко работно място. Преди въвеждане на режим тренировка съответното работно място трябва да бъде изведено от режима на активно наблюдение. В режим „тренировка” поведението на системата да бъде същото както и в режим „наблюдение”.


429.

Да бъде възможно да се създават тренировъчни сценарии в съответствие с реалната ситуация и динамиката на корабния трафик. В режим на тренировка да бъде възможно да се контролира трафика в сценария. Обучаващият да може ръчно да премества всяка цел по определените маршрути.


430.

Препоръчително е по време на обучението да има „online” връзка с реалната система, по която обаче да не може да се въвеждат реални корекции в работата на системата. Това ще допринесе за оптимизиране на обучението.


431.

Аларми и предупреждения


432.

Системата трябва да подава автоматично предупреждение към оператора в случаите, когато е необходимо неговото повишено внимание, а именно:


433.

Цел пресича защитена линия;


434.

Цел навлиза в защитена зона;


435.

Цел навлиза в защитена зона запазена за друга цел;


436.

Цел напуска защитена зона;


437.

Цел превишава определената скорост в специфична област;


438.

Целите поемат курс водещ към сблъсък. Честотата, с която ще се преизчислява времето до сблъсъка трябва да може да се избира от оператора;


439.

Повреда в някой от сензорите или друга важна част от хардуера;


440.

ОПЦИЯ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНТЕРФЕЙСА ЗА СИСТЕМАТА ЗА ОПОЗНАВАНЕ “СВОЙ ЧУЖД”


441.

Като допълнителна възможност да бъде предложена за интегриране към бреговата система за наблюдение подсистема за опознаване “свой - чужд”


442.

Данните от наблюдението на целите да се предават в съответствие със спецификацията EUROCONTROL по протокол ASTERIX (Cat048/034) или еквивалент.


443.

Информацията за движението на целта да се предава по протокол за предаване на данни ASTERIX (Cat048/034) в съответствие със спецификацията EUROCONTROL и изискванията на STANAG 4193 p. I – IV, ICAO Раздел III Анекс 10 и EUROCON TROL EMS или еквивалентен. (Спецификация за функционални изисквания v3.08. в режим „Mode S Elementary and Enhanced Surveillance capabilities”)


444.

Изпълнителя на проекта трябва да поеме всички строително монтажни и административни дейности свързани с проектирането и изграждането на цялата система.


445.

Минимални технически изисквания към системите за наблюдение


446.

Наблюдателна система
Таблица 7
447.

Мобилни системи за брегово наблюдение
Таблица 8
448.

Система за наблюдение от гранично-полицейските кораби
Таблица 9
449.

За осъществяването на оптималното функциониране и обслужване на система за брегово наблюдение на Черно море е трябва да бъде проведено обучение на състава по следните изисквания :


450.

Обучение на персонала по поддръжката до ниво (2-3) таблица 6.


451.

За работа с бреговата система за наблюдение е необходимо да бъдат обучени операторите и администратори на системата около 40 души и 12 души обслужващ персонал.


452.

Групите за обучение не трябва да надхвърлят 8 човека.


453.

Операторите обучени за работа със системата трябва да придобият знания до ниво, от което ще са в състояние да обучават други оператори.


454.

Стилът на обучение трябва да следва правилото „Обучавай инструктори”. За ефективно обучение броят на участниците в една група не трябва да надвишава 6-8 души (а за ниво 3 от техническото обслужване максимум 4 човека).


455.

Обучението по поддръжката на ниво 2 да бъде разделено на две части:


456.

Първа част - включващата хардуера на ПТВН и Контролните центрове;


457.

Втора - обучение в извършване на профилактично обслужване, както и ремонт за отстраняване на дефекти (смяна на резервни части и др).


458.

Поддръжката от ниво 3 е " техническа (индустриална) поддръжка" и обучението трябва да се извърши на аналогична брегова система за наблюдение от изградена от същият системния доставчик. Предпоставка за обучението на ниво 3 да е съответното ниво на образование на участниците.


459.

В зависимост от съществуващата организация, персоналът по поддръжката от ниво 2 и 3 може да бъде обучен отделно.


460.

Теми за обучение: Техническо оформление на бреговата система за наблюдение, работа и взаимодействие на компонентите на системата, работа на системата в различни режими, управление и поддръжка (Ниво 1).


461.

Обучението на оператора да включва въвеждане в същността на работата и структурата на системата и техническите решения, които се използват за постигане на специфичното функциониране.


462.

Брой на курсовете: 6 - 7


463.

Участници: до 8 души за курс.


464.

Продължителност на курса: 15 учебни дни по 6 учебни часа (всеки по 45 минути)


465.

Учебни части на курса:

Принципи на функциониране на бреговата система за наблюдение; Обзор на системата за брегово наблюдение; Радарна система; АИС Система; УКВ гласова комуникация; Електро-оптично оборудване; Метеорологично оборудване; Обработка на сигналите; Обработка на данните; Режим на нормална работа на системата; Ремонтен режим; Режим на повторно включване; Режим на обучение; Практическо ръководство по обучението, включващо всички нормални дейности на оператора на системата;
466.

Място на обучението :


467.

Курс 1

На място на вече работеща подобна системата за брегово наблюдение или чрез оборудване (лаптоп) на системния доставчик.
468.

Следващи курсове

В Учебен център с необходимото оборудване, както и на системата за брегово наблюдение.
469.

Учебна документация:

Да бъде изготвена в съответствие със стандартите на производителя, специално подготвени за групата обучаеми. За основа на учебната документация ще се използва описанието на системата и подсистемата, наръчници за оборудването и за операторите.
470.

Учебни помагала:

Наръчници за инструкторите, нагледни материали, PC презентации, наръчници за обучаемите, техническа документация, Радарна система за брегово наблюдение и оборудване за обучение.
471.

Обучение за извършване на техническо обслужване на ниво 2


472.

Курсът е предназначен за обучение на обслужващия персонал, както и на инструктори за обучение на този персонал.


473.

Цел на курса:

Обучение, както на инструкторите така и на състава извършващ техническо обслужване на системата.
474.

Теми на обучение:

Техническо описание на системата; функциониране и взаимодействие на отделните компоненти от системата; профилактични дейности и дейности по ремонта; тестова методика; дефекти; откриване и подмяна на дефектиралите компоненти.
475.

Брой на курсовете: 2


476.

Участници: до 6 участника за курс


477.

Продължителност на обучението: 15 учебни дни по 6 учебни часа, по 45 минути всеки


478.

Място на провеждане: ПТВН и оперативните центрове.


479.

Документация за обучение:

На целевата група да бъдат предоставени учебни материали. Основна част от тях ще бъдат описания на работата на системата и подсистемата, наръчници за оборудването и наръчници за операторите
480.

Помощни материали: Наръчници, PC презентации, учебници за оператора, техническа документация.


481.

Каталог: tdocs
tdocs -> Техническо задание за поддръжка на лицензи sap erp 0 за нуждите на Министерство на финансите (МФ)
tdocs -> Техническо задание за „Изнесени дейности по управление на ит услуги в системата на Министерство на финансите”
tdocs -> Технически и функционални изисквания
tdocs -> Техническо задание описание на предмета на обществената поръчка, технически спецификации и критерии за оценка
tdocs -> Приложение 1 списък на документите съдържащи се в офертата / образец
tdocs -> Приложение №1 Техническо задание
tdocs -> Уважаеми дами и господа


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница