Технически редакцииДата21.06.2018
Размер99.5 Kb.
#75096
00694-2015-0001

Технически редакции16.07.2015 14:05 ч. : 

16/07/2015 13:47

промяна преди публикуванезатвори
Технически редакции16.07.2015 14:05 ч. : 

16/07/2015 13:47

промяна преди публикуванезатвори

  • I.

  • II.

  • III.

  • IV.

  • VI.

  • Б.

BG-Гурково: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO


Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Национален идентификационен No (ЕИК): 123092756

Община Гурково, бул. Княз Александър Батенберг 3, За: инж. Стоян Бонев Николов- кмет на община Гурково, Република България 6199, Гурково, Тел.: 043331 2260, E-mail: gurkovo_obs@abv.bg, Факс: 043331 2884

Място/места за контакт: гр. Гурково,бул. Княз Александър Батенберг 3

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.obshtina-gurkovo.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.obshtina-gurkovo.com/cont/profile/profile.php.

Електронен достъп до информация: http://www.obshtina-gurkovo.com/cont/profile/profile.php.Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТАII.1) Описание

II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „работен проект” за инфраструктурни обекти, за кандидатстване на Община Гурково по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет, съгласно задания за проектиране, по четири обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Изготвяне на проект във фаза „работен проект” за обект: Общински път SZR 2021 /II-55, Проход на републиката – Гурково/ Пчелиново – Лява река; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Изготвяне на проект във фаза „работен проект” за обект: Рехабилитация на Общински Път SZR 1023 /II-55/ Паничерево – Граница Община /Гурково – Николаево/ - Едрево – Елхово – Граница Община /Николаево – Мъглиж/ - /III – 5007/ общински Път SZR 2101 /III – 5007/ Николаево – Граница Община /Николаево – Гурково/ - Брестова – Дворище – Жьлтопоп от км.2+900 до км.4+900./; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Изготвяне на проект във фаза „работен проект” за обект: Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа от регулацията на град Гурково ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Изготвяне на проект във фаза „работен проект” за обект: реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа от територията на община Гурково

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
община Гурково, област Стара Загора
Код NUTS: BG344

II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „работен проект” за инфраструктурни обекти, за кандидатстване на Община Гурково по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет, съгласно задания за проектиране, по четири обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Изготвяне на проект във фаза „работен проект” за обект: Общински път SZR 2021 /II-55, Проход на републиката – Гурково/ Пчелиново – Лява река; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Изготвяне на проект във фаза „работен проект” за обект: Рехабилитация на Общински Път SZR 1023 /II-55/ Паничерево – Граница Община /Гурково – Николаево/ - Едрево – Елхово – Граница Община /Николаево – Мъглиж/ - /III – 5007/ общински Път SZR 2101 /III – 5007/ Николаево – Граница Община /Николаево – Гурково/ - Брестова – Дворище – Жьлтополп от км.2+900 до км.4+900./; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Изготвяне на проект във фаза „работен проект” за обект: Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа от регулацията на град Гурково ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Изготвяне на проект във фаза „работен проект” за обект: реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа от територията на община Гурково

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

71311000

Описание:

Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позицииНастоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:За една или повече обособени позиции

II.1.9) Информация относно вариантитеЩе бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчкатаІІ.2.1) Общо количество или обем

Ще бъде възложено изготвянето на 4 инвестиционни проекти във фаза „работен проект”. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 Обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: Дейност 1: Изготвяне на проект във фаза „работен проект” за обект Изготвяне на проект във фаза „работен проект” за обект: Общински път SZR 2021 /II-55, Проход на републиката – Гурково/ Пчелиново – Лява река; ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 Обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: Дейност 1 Изготвяне на проект във фаза „работен проект” за обект: Рехабилитация на Общински Път SZR 1023 /II-55/ Паничерево – Граница Община /Гурково – Николаево/ - Едрево – Елхово – Граница Община /Николаево – Мъглиж/ - /III – 5007/ и общински Път SZR 2101 /III – 5007/ Николаево – Граница Община /Николаево – Гурково/ - Брестова – Дворище – Жьлтопоп от км.2+900 до км.4+900./; ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: Дейност 1: Изготвяне на проект във фаза „работен проект” за обект: Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа от регулацията на град Гурково ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИ 4: Обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: Дейност 1: Изготвяне на проект във фаза „работен проект” за обект: Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа от територията на община ГурковоСтойност, без да се включва ДДС

480000 BGN

II.2.2) Информация относно опциите

Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяваниятаТази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнениеПродължителност в дни

40

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯIII.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранцииГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ: ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: 1. Гаранция за участие в процедурата - в размер на 1000 (хиляда) лева. Тя може да бъде представена под формата на банкова гаранция или парична сума. Когато гаранцията е под формата на парична сума, тя трябва да се преведе по сметка на Община Гурково: IBAN BG 75 CECB 9790 3363 6980 00; BIC CECBBGSF; при ЦКБ АД клон Стара Загора., като се посочи изрично видът на гаранцията и процедурата, за която се внася. При банкова гаранция, същата трябва да бъде издадена от банка, като срокът й на валидност не може да бъде по-кратък от срока на валидност на офертата. Ако банковата гаранция е на език, различен от българския, тя се представя в превод на български език. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: . 1. Гаранция за участие в процедурата - в размер на 1000 (хиляда) лева. Тя може да бъде представена под формата на банкова гаранция или парична сума. Когато гаранцията е под формата на парична сума, тя трябва да се преведе по сметка по сметка на Община Гурково: IBAN BG 75 CECB 9790 3363 6980 00; BIC CECBBGSF; при ЦКБ АД клон Стара Загора., като се посочи изрично видът на гаранцията и процедурата, за която се внася. При банкова гаранция, същата трябва да бъде издадена от банка, като срокът й на валидност не може да бъде по-кратък от срока на валидност на офертата. Ако банковата гаранция е на език, различен от българския, тя се представя в превод на български език. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: . 1. Гаранция за участие в процедурата - в размер на 1000 (хиляда) лева. Тя може да бъде представена под формата на банкова гаранция или парична сума. Когато гаранцията е под формата на парична сума, тя трябва да се преведе по сметка по сметка на Община Гурково: IBAN BG 75 CECB 9790 3363 6980 00; BIC CECBBGSF; при ЦКБ АД клон Стара Загора., като се посочи изрично видът на гаранцията и процедурата, за която се внася. При банкова гаранция, същата трябва да бъде издадена от банка, като срокът й на валидност не може да бъде по-кратък от срока на валидност на офертата. Ако банковата гаранция е на език, различен от българския, тя се представя в превод на български език. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: . 1. Гаранция за участие в процедурата - в размер на 1000 (хиляда) лева. Тя може да бъде представена под формата на банкова гаранция или парична сума. Когато гаранцията е под формата на парична сума, тя трябва да се преведе по сметка на Община Гурково: IBAN BG 75 CECB 9790 3363 6980 00; BIC CECBBGSF; при ЦКБ АД клон Стара Загора., като се посочи изрично видът на гаранцията и процедурата, за която се внася. При банкова гаранция, същата трябва да бъде издадена от банка, като срокът й на валидност не може да бъде по-кратък от срока на валидност на офертата. Ако банковата гаранция е на език, различен от българския, тя се представя в превод на български език. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА - в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС, която трябва да обхваща целия срок на договора, удължен с 30 календарни дни. Тя може да бъде представена под формата на банкова гаранция или парична сума. Когато гаранцията е под формата на парична сума, последната трябва да се преведе по сметка по сметка на Община Гурково: IBAN BG 75 CECB 9790 3363 6980 00; BIC CECBBGSF; при ЦКБ АД клон Стара Загора., като се посочи изрично видът на гаранцията и процедурата, за която се внася тя. При банкова гаранция, същата трябва да бъде издадена от банка. Ако банковата гаранция е на език, различен от българския, тя се представя в превод на български език. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение трябва да бъде представена към момента на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка. Кандидатът, участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Възнаграждението по договора ще се изплаща на изпълнителя както следва: 1.1. 100% Окончателно плащане на сумата за проектиране, в срок от 10 работни дни след подписване на договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ между Община Гурково и финансиращия орган на програмата, постъпване на финансови средства по сметката на Община Гурково и представяне на оригинална фактура от изпълнителя. 1.2. 2. В случай, че финансиращият орган одобри суми по-малки от посочената в договора, Възложителят ще изплати на Изпълнителя възнаграждение в размер до одобрените от финансиращия орган суми. 3. В случай, че финансиращият орган по проекта не одобри платени от Възложителя разходи, констатирани като неправомерно изплатени суми, в резултат на несвършена или некачествено изпълнена работа, изпълнителя възстановява съответните дължими суми в едно с размера на наложените санкции, в срок от 10 работни дни от получаване на искане за това от Възложителя. 4. Плащанията по договора се извършват с платежно нареждане по сметка на изпълнителя.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица

ІІІ.1.4) Други особени условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистриИнформация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, (Прил. № 1); 2. Представяне на участника , което включва (оригинал) - (Прил. № 2); Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП по образец Приложение №4 (в оригинал). Наличието на обст. по чл. 47, ал.2, т. 1,4 и 5 от ЗОП води до отстраняване на участника При участие на обединение в процедурата, образецът се попълва за обединението (не и за отделните членове в него) и се подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението. 3. Оферта (по образец – Приложение № 3;) 4. Заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (когато участникът е обединение/консорциум което не е юридическо лице). 5. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал).6. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1и чл.109, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза – (Прил. 16); 7. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник / подизпълнител – (Приложение № 17) ; 8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1, б.„а”–„д”, т. 2, 3 и 4 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП – представя се от подизпълнителите, ако е приложимо– попълва се по образец –по образец Приложение № 5; 9 Декларация за запознаване с условията на поръчката - изготвена в съответствие с образеца от настоящата документация, подписана от участника (Приложение №6); 10. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 ЗОП (оригинал)- (Приложение № 7).; 10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване на подизпълнители (оригинал), ако се предвиждат такива от участника - (Приложение № 9) 11. Декларация за съгласие на подизпълнител (по образец) - когато е приложимо; Подизпълнителите представят и декларация по приложения образец към настоящата документация (Приложение № 9а), с която декларират, че са съгласни да бъдат подизпълнители на участника. Декларацията се подписва от участника или неговия управител, съответно от членовете на управителния орган на подизпълнителя. 15. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд (Приложение № 10) Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, където трябва да се извършат услугите са Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Доп. информация относно обстоятелствата, свързани със закрилата на заетостта, включително минималната цена на труда и условията на труд, може да бъде получена от Министерството на труда и социалната политика и създадените към него структури. 16. Декларация за приемане на условията в проекта на договора по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (по образец - Приложение № 10а); Техническото предложение се изготвя по образец - Приложение №14 и декл. по чл. 33, ал 4 от ЗОП, ког. е приложимо. «Ценово предложение» – (Приложение № 15);Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и № 3 се представят за всяка една от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в Плик 1, са еднакви за обособените позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обст. се отбелязва в списъка на докум., съдържащ се в пликовете на останалите позиции.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможностиИнформация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се изискват.Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изискват.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Списък за изпълнени услуги с предмет еднакъв или сходен на предмета на поръчката за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на оферти. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1,2,3 И 4: .Еднакви или сходни услуги са услугите свързани с изготвяне на инвестиционни проекти във фаза техническа и/или работна за изграждане и/или ремонт и/или реконструкция на пътища и/или улична мрежа. 2. 2. Списък на ключовите експерти, които ще извършват дейностите по обществената поръчка – попълнен по образец Приложение № 8, с приложени автобиографии (образец Приложение № 8а) При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. Документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с посочените изисквания.Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участникът да е извършил минимум две услуги, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността 2.Участникът следва да разполага с ръководител на екипа от проектанти и с ключови експерти – проектанти за всяка обособена позиция, както следва: ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Ръководител екип – строителен инженер със специалност „Пътно строителство” или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващ пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и минимум 5 (пет) години опит в тази област 2 бр. инженер със специалност „Пътно строителство” или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и минимум 3 годишен опит в тази област 2 бр. инженер със специалност „Геодезия” или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и минимум 3 годишен опит в тази област Забележка: При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) Информация относно определена професияИзпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугатаЮридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРАІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлаганеІV.2.1) Критерии за възлагане

Икономически най-изгодна оферта с оглед на:

Посочените по-долу критерии:
Показател: Показател "Техническо предложение"; тежест: 60
Показател: Подпоказател 1 "Обосновка на участника" в процент от показател "Техническо предложение"; тежест: 50
Показател: Подпоказател 2 "Методология за решаване на проектантската задача" в процент от показател "Техническо предложение"; тежест: 50
Показател: Показател "Финансово предложение"; тежест: 40

ІV.2.2) Информация относно електронен търгЩе се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информацияІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документСрок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

17.08.2015 г.  Час: 17:00Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие27.08.2015 г.  Час: 17:00

IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в дни

180


IV.3.8) Условия за отваряне на офертите

Дата: 28.08.2015 г.  Час: 10:30Място

Община Гурково, бул. Княз Александър Батенберг № 3Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отварянето на офертите и извършването от комисията на действията по чл.68, ал.4 и ал.5 от ЗОП, като се спазва установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлаганеТова представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюзПоръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информацияI.Възложителят ще се възползва от възможността за намаляване на сроковете по чл. 64, ал. 3 от ЗОП - Обявлението ще бъде изпратено по електронен път и предоставя пълен и безплатен достъп по електронен път до документацията за участие е предоставен на интернет адреса на Община Гурково: http://www.obshtina-gurkovo.com/, рубрика „Профил на купувача“ (http://www.obshtina-gurkovo.com/cont/profile/profile.php). II. Всички комуникации между възложителя и участниците, свързани с настоящата процедура се извършват на български език и в писмена форма. Обменът на информация между възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини: по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгл. чл. 120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Гурково, бул. Княз Александър Батенберг 3, Република България 6199, Гурково, Тел.: 04331 2260, E-mail: gurkovo_obs@abv.bg, Факс: 04331 2284

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

16.07.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Изготвяне на проект във фаза „технически проект” за обект Изготвяне на проект във фаза „технически проект” за обект: Общински път SZR 2021 /II-55, Проход на републиката – Гурково/ Пчелиново – Лява река

1) Кратко описание

Обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: Дейност 1: Изготвяне на проект във фаза „работен проект” за обект : Общински път SZR 2021 /II-55, Проход на републиката – Гурково/ Пчелиново – Лява река;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71311000


Описание:

Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

3) Количество или обем

Изготвяне на проект във фаза „работен проект” : Общински път SZR 2021 /II-55, Проход на републиката – Гурково/ Пчелиново – Лява река;Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
120000 BGN

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в дни 40

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Изготвяне на проект във фаза „технически проект” за обект: Рехабилитация на Общински Път SZR 1023 /II-55/ Паничерево – Граница Община /Гурково – Николаево/ - Едрево – Елхово – Граница Община /Николаево – Мъглиж/ - /III – 5007/ общински Път SZR 2101 /III – 5007/ Николаево – Граница Община /Николаево – Гурково/ - Брестова – Дворище – Жьлтопол от км.2+900 до км.4+900./;

1) Кратко описание

Обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: Изготвяне на проект във фаза „работен проект” за обект: Рехабилитация на Общински Път SZR 1023 /II-55/ Паничерево – Граница Община /Гурково – Николаево/ - Едрево – Елхово – Граница Община /Николаево – Мъглиж/ - /III – 5007/ и общински Път SZR 2101 /III – 5007/ Николаево – Граница Община /Николаево – Гурково/ - Брестова – Дворище – Жьлтопоп от км.2+900 до км.4+900./;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71311000

Описание:

Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

3) Количество или обем

Изготвяне на проект във фаза „работен проект” за обект: Рехабилитация на Общински Път SZR 1023 /II-55/ Паничерево – Граница Община /Гурково – Николаево/ - Едрево – Елхово – Граница Община /Николаево – Мъглиж/ - /III – 5007/ и общински Път SZR 2101 /III – 5007/ Николаево – Граница Община /Николаево – Гурково/ - Брестова – Дворище – Жьлтопоп от км.2+900 до км.4+900./;Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
120000 BGN

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в дни 40

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Изготвяне на проект във фаза „технически проект” за обект: Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа от регулацията на град Гурково не по-късно от 15.09.2015 година;

1) Кратко описание

Изготвяне на проект във фаза „работен проект” за обект: Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа от регулацията на град Гурково

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71311000

Описание:

Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

3) Количество или обем

Изготвяне на проект във фаза „работен проект” за обект: Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа от регулацията на град ГурковоПрогнозна стойност, без да се включва ДДС
120000 BGN

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в дни 40

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Изготвяне на проект във фаза „технически проект” за обект: Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа от територията на община Гурково

1) Кратко описание

Изготвяне на проект във фаза „работен проект” за обект: Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа от територията на община Гурково

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71311000

Описание:

Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

3) Количество или обем

Изготвяне на проект във фаза „работен проект” за обект: Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа от територията на община ГурковоПрогнозна стойност, без да се включва ДДС
120000 BGN

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеПродължителност в дни 40Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница