Технически спецификации и пълно описание на предмета на поръчкатастраница1/13
Дата28.11.2017
Размер1.66 Mb.
#35584
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ и ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СЪГЛАСНО ЗОП С ПРЕДМЕТ:
Изпълнение на СМР за обект: „Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в с. Рудник и м. с. Черно Море, Община Бургас, Област Бургас”, подобект 1: „ВиК мрежа в с. Рудник и м.с. Черно Море, общ. Бургас“
Първи етап: „Частична реконструкция на водопроводната мрежа и сградни водопроводни отклонения, изграждане на гравитачна битова канализационна мрежа със сградни канализационни отклонения в с. Рудник и м. с. Черно море, Община Бургас“

по проект на Община Бургас:

Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в с. Рудник и м. с. Черно Море, Община Бургас, Област Бургас”, финансиран от Предприятиеза управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

и Втори етап: „Частична реконструкция на водопроводната мрежа и сградни водопроводни отклонения, изграждане на Канализационна помпена станция /КПС/, тласкател и канализационна мрежа със сградни канализационни отклонения за с. Рудник и м. с. Черно море, Община Бургас“

за чието изпълнение се търси целево финансиране от европейските фондове и националния бюджет, а Община Бургас ще предвиди и собствени средства, съобразно допустимостта на планираните разходи.


СЪДЪРЖАНИЕ


I.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 3

1. Възложител 3

2. Източници на финансиране 3

3. Цели на проекта. 3

II.СЪЩНОСТ НА ПРОЕКТА И ОБХВАТ НА РАБОТАТА 41. Въведение. 4

2. Обхват на работата. 5

III.НАЛИЧНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 20

IV.ТЕХНОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ И МАТЕРИАЛИ ПО ПОДОБЕКТИ 22

1. Технологични изисквания и материали за подобект „Битова канализация – с. Рудник и м. с. Черно море”. 24

1.1. Технологични изисквания. 24

1.2. Материали. 26

2. Технологични изисквания и материали за подобект „Канализационна помпена станция в УПИ III-41, масив 41, м. Овчарска лъка (бивша м. Чобан чаир), землище с. Рудник, Община Бургас; Канализационен тласкател ПЕВП Ø225 от КПС до РШ при ОТ463; Авариен канал от РШ8 до заустване; Улична канализация – Колектор 149 от ПП тръби Ø315 от ОТ488 до ОТ504а и Главен колектор II от ПП тръби Ø400 от ОТ504а до КПС; Уличен водопровод ПЕВП Ø90 за захранване на КПС; сградно водопроводно отклонение и площадков водопровод за КПС; Ограда на КПС”. 27

2.1. Обща част. 27

2.2. Строителна част на КПС. 28

2.3. Електро КИПиА на КПС. 28

2.4. Отопление и вентилация на КПС. 29

2.5. Вътрешно и площадково ВиК на КПС. 30

2.6. Авариен канал. 30

2.7. Напорен тръбопровод. 31

2.8. Оборудване и материали на КПС и напорен тръбопровод. 32

3. Технологични изисквания и материали за подобект „Реконструкция и модернизация на водопроводната мрежа на с. Рудник и м. с. Черно море”. 39

3.1. Технологични изисквания. 39

3.2. Материали 42

V.ТЕХНИЧЕСКИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 481. Общи положения. 48

2. Подготовка на площадката 49

3. Строително-монтажни работи 51

3.1. Земни работи: 51

3.2. Кофражни работи, армировъчни и бетонови работи: 56

3.3. Монтажни работи: 58

3.4. Възстановяване на участъци с трайна настилка 59

3.5. Възстановяване на геодезическите знаци 61

3.6. Работа със строителни машини 61

3.7. Завършване и почистване на строителната площадка 62

4. Етапи на строежите и график 62

4.1. Етапи на строежите (обособени строежи) 62

4.2. График 63

5. Изпитвания и приемане на работите: 65

6. Отстраняване на дефекти и гаранционни срокове. 65  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

  1. Възложител


Община Бургас

адрес за кореспонденция: ПК 8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 26.


  1. Източници на финансиране


Първият етап от договора за „Частична реконструкция на водопроводната мрежа и сградни водопроводни отклонения, изграждане на гравитачна битова канализационна мрежа със сградни канализационни отклонения в с. Рудник и м.с. Черно море, общ. Бургас“, предмет на настоящата обществена поръчка, се финансира по проект на Община Бургас: „Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в с. Рудник и м. с. Черно Море, Община Бургас, Област Бургас”, подобект 1: „ВиК мрежи в с. Рудник и м.с. Черно Море, общ. Бургас“ финансиран от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Община Бургас, а вторият етап от проекта, е предвидено да бъде изпълнен чрез целево финансиране от европейските фондове и националния бюджет, а Община Бургас ще предвиди и собствени средства, съобразно допустимостта на планираните разходи.

Прогнозната стойност на обществената поръчка, в нейния пълен обхват е: 16951586.34лв. без вкл. ДДС, в това число за Първи етап: 6 722 016,93 лв. без вкл. ДДС и за Втори етап: 10 229 569 лв. без вкл. ДДС.


ВАЖНО!!! При евентуално неосигурено финансиране за втория етап от изпълнението на предмета на поръчката, той не се изпълнява и не следва да се заплаща.
  1. Цели на проекта.


Общата цел на проекта е постигане на изискванията на Директива на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води (91/271/ЕИО) на територията на с. Рудник и м.с. Черно море чрез изграждане на необходимата базова инфраструктура за отвеждане и третиране на отпадъчните води и респективно намаляване на количествата непречистени води, които се изливат директно в околната среда.

Предвидените мерки за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на територията на с. Рудник и м.с. Черно Море, изграждане на канализационна мрежа и доизграждане на липсващите елементи от нея ще повишат степента на опазване на околната среда, ще подобрят градската среда, ще доведат до по-ефективно използване на водния ресурс и ще повишат качеството на водите в повърхностните водни обекти. Мерките ще дадат възможност за изпълнение на изискванията на Директивата за пречистване на градските отпадъчни води. Събирането на отпадъчни води ще се подобри като се включат зони, в които все още няма изградена канализация, чрез:  • обхващане на цялото количество отпадъчни води, генерирани от зоната;

  • намаляване на замърсяването на почвата от отпадъчни водни количества събирани в септичните ями;

  • намаляване на големите загуби на питейна вода, причинени от аварии по водоснабдителната мрежа;

  • изваждане от употреба на азбестови тръби за водоснабдяване с питейна вода.  1. Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница